مهندسی کشاورزی - دامپروری

پایان نامه بررسی روش‌های استفاده از عناصر پرمصرف درافزایش عملکرد کیوی استان گیلان، مطالعه موردی آستانه اشرفیه

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :کشاورزی

گرایش : باغبانی

عنوان : بررسی روش‌های استفاده از عناصر پرمصرف درافزایش عملکرد کیوی استان گیلان، مطالعه موردی آستانه اشرفیه

 

 

 دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رشت

دانشکده کشاورزی-گروه باغبانی

 

گرایش فیزیولوژی واصلاح درختان میوه

پایان نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی ارشد

 

رشته: کشاورزی

گرایش: باغبانی

 

عنوان

بررسی روش‌های استفاده از عناصر پرمصرف درافزایش عملکرد کیوی استان گیلان، مطالعه موردی آستانه اشرفیه


استاد راهنما

دکترعلی محمدی ترکاشوند

 

تابستان1393

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

فهرست مطالب

عنوان                        صفحه

Contents

چکیده: 1

فصل اول: كلیات

1-1- اهمیت مصرف میوه‌ها وسبزی‌ها 3

1-2- اهمیت مصرف كودها 3

1-3- نقش عناصر غذایی.. 4

فصل دوم: مرور منابع

2-1- تاریخچه کشت و کار كیوی در ایران و جهان. 6

2-2- سطح زیر کشت و مقدار تولید کیوی در ایران و جهان. 6

2-3- گیاه‌شناسی كیوی.. 7

2-4- واریته‌های معروف کیوی.. 8

2-4-1- رقم هایوارد. 8

2-4- 2- رقم برنو. 8

2-4- 3- رقم آبوت… 9

2-4-4- رقم مانتی.. 9

2-4-5- واریته آلیسون. 9

2-4-6- رقم گراسی.. 9

2-5- شرایط تولید کیوی.. 9

2-6- ارزش غذایی میوه 10

2-7- مدیریت تغذیه در باغات کیوی.. 12

2-8-عناصر غذایی پر مصرف (ازت ، فسفر ، پتاس ) 13

2-8-1-  نیتروژن. 13

2-8-2-پتاسیم. 13

2-8-3- فسفر. 13

2-9- روش های مصرف کودهای پر مصرف… 14

2-9-1- روش پخش سطحی.. 14

2-9-2- روش محلول پاشی.. 15

2-9-3- روش تزریق به تنه‌ی درختان. 15

2-9-4- روش چالکود. 15

2-9-4-1- چالکود و تأثیر در تسهیل جذب عناصر غذایی.. 15

2-10- کیفیت در زمان برداشت… 17

فصل سوم: مواد و روشها

3-1- مکان و زمان انجام آزمایش… 19

3-2- اعمال تیمارها 19

3-3-كنترل و مبارزه با علفهای هرز. 20

3-4- روش آبیاری.. 21

3-5- خصوصیات خاك.. 21

3-6- برداشت میوه کیوی.. 21

3-7- ارزیابی صفتها 22

3-7-1- اندازه گیری وزن تر میوه 22

3-7-2- اندازه گیری اسیدیته(pH)  میوه 22

3-7-3-اندازه گیری سفتی میوه 22

3-7-4-اندازه گیری قند میوه 22

3-7-5-عصاره گیری از میوه 23

3-7-6- اندازه گیری وزن خشك میوه 23

3-7-7- اندازه گیری ازت میوه 23

3-7-8- اندازه گیری پتاسیم میوه 24

3-7-9-اندازه گیری فسفرمیوه 24

3-8-تجزیه و تحلیل داده‌‌‌‌‌‌‌‌ها 25

فصل چهارم: نتیجه و بحث

4-1- اثر تیمارها بر رشد گیاه 27

4-1-1- جدول تجزیه واریانس داده ها 27

4-1-2- اثر تیمارها بر زون تر میوه كیوی.. 28

4-1-3- اثر تیمار بر وزن خشك میوه كیوی.. 29

4-1-4- اثر تیمارها بر ماده خشك (درصد) میوه كیوی.. 30

4-1-5- اثر تیمارها بر قند میوه كیوی.. 31

4-1-6- اثر تیمارها بر سفتی میوه كیوی.. 32

4-1-7- اثر تیمارها بر اسیدیته میوه كیوی.. 33

4-1-8- اثر تیمارها بر غلظت نیتروژن میوه كیوی.. 34

4-1-9- اثر تیمارها بر فسفر میوه كیوی.. 35

4-1-10- اثر تیمارها بر غلظت پتاسیم میوه كیوی.. 36

نتیجه گیری کلی.. 37

پیشنهادات: 37

منابع. 38

 

فهرست جداول

جدول 2-1- سطح زیركشت، میزان تولید وعملكرد محصول كیوی درسال 1387. 7

جدول 2-2- ارزش غذایی و ترکیبات تشکیل دهنده میوه کیوی.. 11

جدول 3-1- تیمارهای مورد آزمایش برای هردرخت… 19

جدول 3-2- فاكتورهای مربوط به تجزیه خاك قبل از اجرای آزمایش(عمق 30-0 سانتی متر) 21

جدول4-1-تجزیه واریانس داده های مربوط به تأثیر تیمارها بر برخی صفات ریشه و غلظت عناصر نیتروژن، فسفر و پتاسیم در میوه كیوی.. 27

 

فهرست اشكال

شکل2-1- میزان تولید کیوی در جهان (فائو، 2008) 7

شکل4-1- تاثیر تیمارها بروزن ترمیوه کیوی.. 28

شکل4-2- تاثیر تیمارها بروزن خشك میوه کیوی.. 29

شکل4-3- تاثیر تیمارها برماده خشک میوه کیوی.. 30

شکل4-4- تاثیر تیمارها برقندمیوه کیوی.. 31

شکل4-5- تاثیر تیمارها برسفتی میوه کیوی.. 32

شکل4-6- تاثیر تیمارها بر اسیدیته میوه کیوی.. 33

شکل4-7- تاثیر تیمارها برغلظت نیتروژن میوه کیوی.. 34

شکل4-8- تاثیر تیمارها برغلظت فسفر میوه کیوی.. 35

شکل4-9- تاثیر تیمارها برغلظت پتاسیم میوه کیوی.. 36

چکیده:

در این پژوهش، به منظور بررسی اثر منابع و مقادیر مختلف کودهای ماکرو NPK روی عملکرد و کیفیت میوه در درختان کیوی رقم هایوارد، آزمایش در قالب بلوک های کامل تصادفی با 10 تیمار و 3 تکرار به مدت یکسال به اجرا گذاشته شد. صفاتی مانند وزن تر میوه، وزن خشک میوه، درصد ماده خشک، قند میوه، سفتی میوه، اسیدیته میوه، نیتروژن، فسفر و پتاسیم میوه اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که تأثیر تیمارها بر وزن تر میوه، وزن خشک میوه، درصد ماده خشک، قند میوه، نیتروژن، فسفر، پتاسیم میوه نسبت به تیمار شاهد اختلاف معنی داری نداشتند، اما سفتی بافت میوه و اسیدیته میوه نسبت به تیمار شاهد تأثیر معنی داری داشت.

نتایج نشان داد که اثر تیمارها بر میزان سفتی بافت میوه اثر معنی دار داشتند و بیشترین سفتی( 3 کیلوگرم بر مترمربع مربوط به تیمار 4 بار تقسیط اوره (175×4)، 500 گرم سوپرفسفات تریپل و 500 گرم سولفات پتاسیم و تیمار 4 بار تقسیط اوره (175×4)، 3 بار تقسیط سولفات پتاسیم (250 × 3)  و 500 گرم سوپر فسفات تریپل بود. به نظر می رسد مقدار زیادی فسفر و پتاسیم  و مواد آلی در خاک بستر کیوی، سبب عدم واکنش مثبت کیوی به مصرف کودهای شیمیایی نیتروژنه، پتاسه و فسفاته شده است.

واژه های کلیدی : پتاسیم، فسفر، کوددهی، کیوی فروت،  نیتروژن.

فصل اول

كلیات

1-1- اهمیت مصرف میوه‌ها وسبزی‌ها

میوه­ ها و سبزی­ها منابع غنی از كربوهیدرات­ها، ویتامین­ها، آنتی اكسیدان­ها، پلی فنول­ها، مواد معدنی و فیبرهای غذایی هستند که مصرف آن­ها باعث افزایش سلامتی انسان و جوامع می­شوند. ارزش غذایی بالا این قبیل محصولات، میزان تقاضای آنها را در بین مصرف كنندگان افزایش داده است (فیلر و فیالو[1]، 2010). بررسی­ها نشان داد كه رژیم غذایی سرشار از میوه و سبزی، خطر ابتلا به بیماری­های مثل سرطان، قلبی و عروقی و بیماری­های مزمن دیگر را كاهش می­دهد (برتازا[2] و همکاران، 2003). بنابراین، برای اثر بخشی بهتر میوه­ ها و سبزی­ها در پیشگیری از بروز بیماری­ها، بهبود ارزش غذایی محصولات تولید شده می ­تواند مورد توجه باشد (اناکپورن[3] و همكاران، 2008) .تمایل به مصرف کیوی به عنوان یک میوه با ارزش غذایی بالا در سال­های اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته است (شری­کائو[4]، 2006؛ هانتر[5] و همکاران، 2010). میوه كیوی منبع غنی از ویتامین C و دارای تركیبات مفید دیگر شامل ویتامین E، پلی فنل­ها، فلاونوئیدها، موادمعدنی، اسیدهای آلی و همچنین میزان زیادی از رنگیزه­ها به خصوص كلروفیل و كارتنوئیدها برخوردار است (دو[6] و همکاران، 2009).

تعداد صفحه : 58

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.