مهندسی برق

پایان نامه بررسی روش های کنترل سیستمهای کنترل غیر خطی چند متغیره

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مهندسی برق

گرایش :کنترل

عنوان : بررسی روش های کنترل سیستمهای کنترل غیر خطی چند متغیره

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران جنوب

دانشکده تحصیلات تکمیلی

سمینار برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

“M.Sc”

مهندسی برق-کنترل

عنوان :

بررسی روش های کنترل سیستمهای کنترل غیر خطی چند متغیره

استاد راهنما :

دکترمحمدرضاجاهدمطلق

 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

فهرست مطالب  
عنوان شماره صفحه
   
چکیده ۱
مقدمه ۲
فصل اول :آشنائی با سیستمهای کنترل غیر خطی چند متغیره  
۱-۱مقدمه ۴
۱-۲روش های تحلیل سیستمهای کنترل غیر خطی ۴
۱-۲-۱-تحلیل صفحه فازی ۴
۱-۲-۲-نظریه لیاپانوف ۴
۱-۲-۳-توابع توصیف کننده ۴
۱-۳-روش های طراحی سیستمهای کنترل غیر خطی ۵
۱-۳-۱-روش آزمون و خطا ۶
۱-۳-۲-روش خطی سازی فیدبک ۶
۱-۳-۳-روش کنترل مقاوم ۶
۱-۳-۴-روش کنترل تطبیقی ۶
۱-۳-۴-روش زمانبندی بهره ۷
۱-۴تحلیل و طراحی سیستمهای چند متغیره ۷
۱-۴-۱-روش های فضای حالت ۷
۱-۴-۲- روش های پاسخ فرکانسی و مکان ریشه ۸
۱-۴-۳-روش های جایابی قطب ۸
۱-۴-۴-کنترل کننده های PID چند متغیره ۸
۱-۴-۵-سایر روش های طراحی سیستمهای کنترل چند متغیره ۹
فصل دوم :انواع روش های کنترل سیستمهای غیر خطی چند متغیره  
۲-۱-کنترل پیش بین مدل ۱۱
۲-۱-۱-ویژگیهای مهم ومختلف ۱۱
۲-۱-۲-معایب این روش ۱۱
۲-۱-۲-مراحل طراحی ۲۱
۲-۱-۳-انواع روش های کنترل پیش بین ۲۱
۲-۱-۳-۱-LMPC (کنترل پیش بین خطی) ۲۱
۲-۱-۳-۲NMPC (کنترل پیش بین غیر خطی) ۲۱

 

عنوان شماره صفحه
     
     
۲-۱-۳-۳-مدلهای فضای حالت   ۳۱
۲-۱-۴- تابع هزینه   ۴۱
۲-۱-۵-الگوریتمهای کنترل پیش بین غیر خطی   ۴۱
۲-۱-۶-مسأله مدلسازی   ۵۱
۲-۱-۷مدلهای غیر خطی   ۶۱
۲-۱-۸-مثال عملی در کنترل پیش بین در فر آیند های صنعتی   ۷۱
۲-۲کنترل پیش بین تعمیم یافته   ۰۲
۲-۳-کنترل سیستمهای دینامیکی غیر خطی با بهره گرفتن از شبکه های عصبی .. ۱۲
۲-۳-۱مزایای استفاده از شبکه های عصبی   ۱۲
۲-۳-۲-شبکه های عصبی پیش سو   ۲۲
۲-۳-۳-شبکه های عصبی پرسپترون چندلایه   ۳۲
۲-۳-۴-آموزش یک شبکه عصبی   ۳۲
۲-۳-۵-کاربردهای شبکه های عصبی   ۴۲
۲-۴تلفیق کنترل پیش بین و مدلهای عصبی   ۵۲
۲-۵کنترل تطبیقی   ۶۲
۲-۵-۱مفاهیم اسا سی در کنترل تطبیقی   ۶۲
۲-۵-۲-موارد کاربرد کنترل تطبیقی   ۷۲
۲-۵-۳-کنترل تطبیقی مدل مرجع((MRAC   ۹۲
۲-۵-۴-کنترل کننده های خود-تنظیم((STC   ۰۳
۲-۵-۵-چگونه کنترل کننده های تطبیقی طراحی کنیم؟   ۱۳
۲-۵-۶-کنترل تطبیقی سیستمهای غیر خطی   ۲۳
۲-۵-۷-مقاوم بودن سیستمهای کنترل تطبیقی   ۲۳
۲-۵-۸-کنترل سیستمهای فیزیکی چند-ورودی   ۳۳
۲-۶-کنترل فازی   ۴۳
۲-۶-۱طراحی کنترل کننده های فازی   ۶۳
۲-۶-۲-مراحل طراحی   ۷۳
۲-۶-۳-کنترل فازی سیستمهای چند متغیره   ۸۳
۲-۷-کنترل مقاوم   ۹۳
۳ مثالی از کنترل کننده های چند ورودی چند خروجی    
٣-١روباتیک به عنوان نمونه اولیه   ٤٣

 

عنوان شماره صفحه
   
   
جمع بندی و نتیجه گیری ۷۴
منابع و مآخذ  
فهرست منابع فارسی ۰۵
فهرست منابع لاتین ۱۵

 

فهرست اشکال

 

عنوان شماره صفحه
   
   
شکل۲-۱عملکرد ردیابی تحت کنترل GPCغیر خطی ۰۲
شکل۲-۲-ساختار کنترل کننده پیش بین عصبی ۵۲
شکل۲-۳-مدل NARMAX عصبی ۵۲
شکل ۲-۴-ساختار شبکه عصبی تأخیرزمان ۵۲
شکل۲-۵-یک سیستم کنترل تطبیقی مدل مرجع ۹۲
شکل ۲-۶-یک کنترل کننده خود تنظیم ۰۳
شکل۲-۷-پاندول معکوس ۸۳
شکل ۳-۱-خطاهای ردیابی وگشتاورهای کنترل تحت کنترل تطبیقی ۴۴
شکل ۳-۲-تخمین پارامترها تحت کنترل تطبیقی ۵۴
شکل ۳-۳-خطاهای ردیابی وگشتاوری کنترل تحت کنترل P.D. ۶۴

 

فهرست جداول

 

عنوان شماره صفحه
   
جدول ۲-۱:پایداری GPC غیرخطی بهینه ۷۱
جدول۲-۲:درجه آزادی نسبی ۷۱

 

چکیده

 

امروزه لزوم کنترل بهینه سیستمهای غیر خطی چند متغیره به منظور رسیدن به پایداری و پاسخ مطلوب بیـشتر احساس می شود . در این میان روش های متنوعی جهت کنتـرل ایـن گونـه سیـستمها وجـود دارد ، از جملـه کنتـرل هوشمند و کنترل کلاسیک که هر یک دارای مزایا و معایب جداگانه ای هستند .

 

روش های هوشمند از شبکه های عصبی و منطق فازی بهره می جویند که قابلیت مانور آنها به دلیل نرم افـزاری بودن بیشتر است .در حالیکه در روش های کنترل کلاسیک به دلیل تئوریهـای بـسیار قـوی موجـود و الگوریتمهـای مبتنی بر این تئوریها ، از نظر بعضی محققین از قابلیت اعتماد بیشتر بر خوردار ند و در نتیجه عده زیادی از آنهـا در این زمینه کار کرده اند . مانند کنترل بهینه پیش بین ، کنترل مقاوم ، کنترل فـازی ، کنتـرل فیـد بـک غیـر خطـی ، کنترل عصبی ، کنترل تطبیقی ، کنترل فازی پیش بین و کنترل پیش بین عصبی و کنترل تطبیقی فازی و…

 

در این سمینار ابتدا روش های تحلیل و طراحی سیستمهای کنترل غیر خطی بررسی می شود . سـپس روشـهای تحلیل و طراحی سیستمهای چند متغیره به طور جدا گانه بیان می شود و در ادامه انواع روش های کنترل سیـستمهای غیر خطی چنـد متغیـره مـورد بحـث و بررسـی قـرار مـی گیـرد . در بخـش ابتـدا کنتـرل پـیش بـین مـدل ، سـپس الگوریتمهای کنترل پیش بین غیر خطی معرفی می شود . در ادامه کنترل پیش بین تعمیم یافته ، کنترل سیـستمهای غیر خطی با بهره گرفتن از شبکه های عصبی و کابرد آنها ، تلفیق کنترل پیش بین و عـصبی ، کنتـرل تطبیقـی و نحـوه طراحی کنترلر تطبیقی ، کنترل فازی و نحوه طراحی کنترل کننده های فازی ، و در ادامه کنتـرل مقـاوم ، بررسـی خواهند شد . در پایان مثالی از روباتیک به عنوان نمونه آورده خواهد شد . مزایا و معایب هر کدام از این روشها و مقایسه آنها با یکدیگر در پایان ذکر خواهد شد .

 

مقدمه

 

امروزه با توجه به گسترش روز افزون و پیشرفت تکنولوﮊی در زمینه پیاده سازی محاسبات حجیم و پیچیده,امکان استفاده از الگوریتمهای غیر خطی مربوط به سیستمهای چندورودی/چند خروجی ایجاد شده است.این امر باعث شده است که در سالهای اخیر محققین بسیاری در این زمینه تحقیقات زیادی انجام داده و الگوریتمهای مناسب تری ارائه دهند.بنابراین لزوم کنترل بهینه این سیستمها بطوریکه به پایداری و پاسخ مطلوب دست یابیم ,بیشتر احساس می شود.در این میان روش های متنوعی جهت کنترل این گونه سیستمها

,از جمله کنترل هوشمند و کلاسیک وجود دارد که هر یک دارای مزایا و معایب جداگانه ای هستند.روش های هوشمند,از شبکه های عصبی و منطق فازی و……..بهره می جویند که قابلیت مانور آنها به دلیل نرم افزاری بودن بیشتر است.

 

در حالیکه در روش های کنترل کلاسیک به دلیل تئوریهای بسیار قوی موجود,و الگوریتهای مبتنی بر این تئوریها ,از نظر بعضی از محققین,از قابلیت اعتماد بالاتری برخوردارند ودر نتیجه عده زیادی از آنها در این زمینه کار کرده اند.مانند:کنترل بهینه پیش بین,کنترل مقاوم,کنترل فیدبک غیر خطی,کنترل تطبیقی ,کنترل . CNF 1

 

البته گروهی از محققین ,تلفیقی از روش های هوشمند و کلاسیک را استفاده کرده اند که به عنوان نمونه از

 

:کنترل IMC2 سیستمهای غیر خطی چند متغیره]۹,[کنترل فیدبک غیر خطی]۰۱,[کنترل پیش بین فازی

 

]۱۱,[کنترل پیش بین عصبی]۲۱,[کنترل فازی مقاوم سیستمهای غیر خطی]۳۱[می توان نام برد.در این سمینار ما برآنیم ضمن مطالعه روش های مختلف و به دست آوردن یک دسته بندی مناسب از این روشها , آنها را از لحاظ معیارهای مختلف از جمله پایداری ,مقاوم بودن,عملکرد بهتر,کاربردی بودن,و………….مقایسه کنیم و مزایا و معایب هر یک را در حد امکان مشخص کنیم.

 

فصل اول:

 

آشنایی با سیستمهای کنترل غیر خطی چند

 

متغیره

 

۱۱-مقدمه

 

در این بخش ابتدا ابزارهای موجود برای تحلیل سیستمهای کنترل غیرخطی معرفی می شود و سپس به بحث درباره بعضی از نکات کلی می پردازیم که به طراحی سیستم کنترل غیر خطی مربوط می شود.مطالعه روش های تحلیل غیر خطی به چند دلیل مهم است]۱:[۱-ارزانترین راه درک مشخصات یک سیستم, تحلیل نظری است.۲-گرچه شبیه سازی در کنترل غیر خطی بسیار مهم است,اما بایستی از لحاظ نظری جهت گرفته باشد.شبیه سازی چشم بسته سیستمهای غیر خطی ممکن است نتایج گمراه کننده و محدود داشته باشد.۳-

 

طراحی کنترل کننده های غیر خطی همیشه مبتنی بر روش های تحلیل است. زیرا کسب مهارت در روش های طراحی بدون مطالعه اولیه ابزار تحلیل غیر ممکن است ونیزتحلیل, امکان ارزیابی را برای بعد از انجام, فراهم و در صورت نبود عملکرد مطلوب راه هایی برای اصلاح طراحیهای کنترل فراهم می کند.

 

تاکنون هیچ روشی کلی برای تحلیل تمام سیستمهای کنترل غیر خطی ارائه نشده است.درکنترل خطی می توان یک سیستم را درحوزه زمان یا فرکانس تحلیل کرد ,امادر سیستمهای غیر خطی,هیچ یک از رهیافتهای استاندارد را نمی توان به کار گرفت.زیرا حل مستقیم معادلات دیفرانسیل غیر خطی در حالت کلی ممکن نیست و تبدیلهای حوزه فرکانس قابل اعمال نیستند.

۱۲-روش های تحلیل سیستمهای کنترل غیر خطی:

 

۱۲۱-تحلیل صفحه فازی]۱[

 

یک روش ترسیمی در مطالعه سیستمهای کنترل غیر خطی مرتبه دوم است و ایده اصلی آن حل معادله دیفرانسیل به طور ترسیمی به جای جستجوی یک راه حل تحلیلی است.عیب اساسی این روش این است که تنها در سیستمهایی قابل به کار گیری است که بتوان آنها را به خوبی با دینامیک مرتبه دوم تقریب نمود.

۱۲۲-نظریه لیاپانوف

 

این نظریه شامل ۲ روش مستقیم و غیر مستقیم است.در روش مستقیم برای تحلیل پایداری یک سیستم غیر خطی ,ایده ایجاد یک تابع شبه انرﮊی اسکالر(تابع لیاپانوف)است و اینکه آیا کاهش می یابد؟توانایی این روش در عمومی بودن آن و اینکه در تمام سیستمهای کنترل قابل استفاده است(متغیر با زمان,نامتغیر با زمان,ابعاد محدود یا غیر محدود) و در عوض محدودیت این روش دراین است که پیدا کردن یک تابع لیاپانوف در یک سیستم مفروض کار مشکلی است.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

تعداد صفحه : 71

قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.