رشته مدیریت

پایان نامه بررسی رابطه بین نگرش مشتریان نسبت به تبلیغات و میزان ارتقاء فروش خدمت در شعب بانک ملی شهرستان بندرعباس

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مدیریت

گرایش : بازاریابی

عنوان : بررسی رابطه بین نگرش مشتریان نسبت به تبلیغات و میزان ارتقاء فروش خدمت در شعب بانک ملی شهرستان بندرعباس

دانشگاه آزاد اسلامی قشم

واحد بین الملل

 

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد M.A

رشته مدیریت بازرگانی- گرایش بازاریابی

 

عنوان :

بررسی رابطه بین نگرش مشتریان نسبت به تبلیغات و میزان ارتقاء فروش خدمت در شعب بانک ملی شهرستان بندرعباس

 

استاد راهنما :

دکتر مهدی باقری

 

پاییز 1393

 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

فهرست مطالب

عنوان صفحه
چکیده ……………………………………………………………………………………………………………… 1
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1 مقدمه …………………………………………………………………………………………………………. 3
1-2 بیان مسئله …………………………………………………………………………………………………. 3
1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق ……………………………………………………………………………….. 6
1-4 اهداف تحقیق ………………………………………………………………………………………………….. 6
1-5  فرضیه ‏های تحقیق …………………………………………………………………………………………. 7
1-6 تعریف نظری و عملیاتی ………………………………………………………………………………….. 8
1-6-1 تعریف نظری واژه ها ………………………………………………………………………………… 8
1-6-2 تعاریف عملیاتی واژه ها ………………………………………………………………………………….. 8
1-7 قلمرو تحقیق …………………………………………………………………………………………………. 9
1-7-1قلمرو مکانی …………………………………………………………………………………………… 9
1-7-2 قلمرو زمانی ………………………………………………………………………………………………… 9
1-7-3 قلمرو موضوعی …………………………………………………………………………………………… 9
1-8 جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق ………………………………………………………………… 9
1-9 روش تحقیق …………………………………………………………………………………………… 9
فصل دوم: ادبیات نظری تحقیق
2-1 مقدمه ………………………………………………………………………………………………………. 12
2-2 بررسی نظریه های پیرامون تبلیغات …………………………………………………………………. 12
2-2-1 مفهوم وتعاریف تبلیغات …………………………………………………………………………….. 12
2-2-2انواع تبلیغات ………………………………………………………………………………………….. 14
عنوان صفحه
2-2-3 تبلیغات موثر …………………………………………………………………………………………… 16
2-2-4 برنامه ریزی رسانه تبلیغات ………………………………………………………………………………… 17
2-2-5جاذبه ها در تبلیغات …………………………………………………………………………………….. 20
2-2-6 اهداف تبلیغاتی …………………………………………………………………………………………… 22
2-2-7 هدف گذاری در تبلیغات …………………………………………………………………………….. 23
2-2-8 مزایای تبلیغ برای جامعه ……………………………………………………………………………….. 24
2-2-9 تاریخچه تبلیغات …………………………………………………………………………………………… 26
2-2-10 تاریخچه تبلیغات در ایران …………………………………………………………………………. 28
2-2-11 مشكلات اساسی تبلیغات در ایران ………………………………………………………………….. 32
2-3 مروری بر مباحث نظری در مورد نگرش ……………………………………………………………… 32
2-3-1 نگرش نسبت به تبلیغات ………………………………………………………………………………… 36
2-3-2 نگرش نسبت به پیامكهای تبلیغاتی و عوامل موثر بر آن ………………………………………… 37
2-3-3 كسب اجازه از كاربران برای ارسال تبلیغ …………………………………………………………… 38
2-4 مدل مفهومی ………………………………………………………………………………………………. 39
2-5 فرضیات تحقیق …………………………………………………………………………………………… 40
فصل سوم: روش تحقیق
3-1 مقدمه ………………………………………………………………………………………………………….. 42
3-2 نوع و روش پژوهش …………………………………………………………………………………………… 42
3-3 جامعه آماری مورد بررسی …………………………………………………………………………………….. 43
3-3-1- جامعه آماری …………………………………………………………………………………………….. 43
3-3-2- حجم نمونه ……………………………………………………………………………………………… 43
3-3-3- شیوه نمونه گیری……………………………………………………………………………………………. 45
3-4-روش وابزارگردآوری اطلاعات …………………………………………………………………………. 46
عنوان صفحه
3-4-1مطالعات کتابخانه ای ……………………………………………………………………………………. 46
3-4-2پرسشنامه …………………………………………………………………………………………………… 47
3-5 روایی آزمون ………………………………………………………………………………………………….. 48
3-6 پایایی آزمون………………………………………………………………………………………………………… 48
3-7 روش های تحلیل آماری ………………………………………………………………………………….. 52
فصل چهارم: تجزیه تحلیل داده های آماری
4-1 مقدمه …………………………………………………………………………………………………………… 54
4-2 نتایج توصیفی یک متغیره ………………………………………………………………………………….. 54
4-1-1 وضعیت جنسی پاسخگویان ……………………………………………………………………………. 55
4-2-2 وضعیت تحصیلات پاسخگویان …………………………………………………………………………. 56
4-2-3- وضعیت سنی پاسخگویان ……………………………………………………………………………….. 57
4-2-4- آماره های توصیفی نگرش نسبت به تبلیغات …………………………………………………….. 58
4-2-4-1- آماره های توصیفی میزان باورهای اقتصادی نسبت به تبلیغات از دیدگاه مشتریان… 58
4-2-4-2- آماره های توصیفی مزایای اجتماعی نسبت به تبلیغات از نظر پاسخگویان …………. 60
4-2-4-3- آماره­ های توصیفی میزان باورهای اخلاقی نسبت به تبلیغات از دیدگاه پاسخگویان 62
4-2-4-4- آماره­ های توصیفی میزان باورهای قانونی نسبت به تبلیغات از دیدگاه پاسخگویان.. 64
4-2-4-5- آماره­ های توصیفی میزان مفید بودن شخصی تبلیغات از دیدگاه پاسخگویان ………. 66
 4-2-5 – آماره­ های توصیفی میزان ارتقا فروش خدمت در بانک ملی ……………………………….. 67
4-3- روابط بین متغیرها و نتایج تحلیل استنباطی چند متغیره ……………………………………………. 68
4 -3-1- آزمون کولموگروف-اسمیرنوف …………………………………………………………………… 68
4-3-2- آزمون فرضیه های تحقیق ………………………………………………………………………….. 70
4-3-2-1- فرضیه فرعی اول ……………………………………………………………………………………….. 71
4-3-2-2- فرضیه فرعی دوم ……………………………………………………………………………………….. 72
عنوان صفحه
4-3-2-3- فرضیه فرعی سوم ……………………………………………………………………………………… 73
4-3-2-4- فرضیه فرعی چهارم ……………………………………………………………………………………. 75
4-3-2-5- فرضیه فرعی پنجم …………………………………………………………………………………….. 76
4-3-2-6- فرضیه اصلی ……………………………………………………………………………………….. 77
فصل پنجم: نتیجه گیری، بحث و پیشنهادات
5-1 مقدمه …………………………………………………………………………………………………………… 80
5-2نتایج فرضیات تحقیق …………………………………………………………………………………………… 80
5-3بحث و بررسی ………………………………………………………………………………………………… 83
5-4 محدودیت های تحقیق …………………………………………………………………………………………. 85
5-5 پیشنهادات تحقیق ………………………………………………………………………………………………… 86
5-6 توصیه ها …………………………………………………………………………………………………………… 87
5-7 خلاصه…………………………………………………………………………………………………………… 88
پیوست ها ………………………………………………………………………………………………………. 89
فهرست منابع
منابع فارسی …………………………………………………………………………………………………………… 94
منابع لاتین ………………………………………………………………………………………………………….. 95
چکیده انگلیسی ………………………………………………………………………………………………………… 97

فهرست جدول ها

عنوان صفحه
جدول 3-1 نمونه آماری مشتریان بانک ملی در شعبات مختلف …………………………………. 45
جدول 3-2 تحلیل پایایی گویه های متغیر نگرش مشتریان نسبت به تبلیغات ……………….. 50
جدول 3-3 محاسبات پرسشنامه ارتقاء فروش مشتریان نسبت به تبلیغات ……………………. 52
­جدول 4-1 توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب جنسیت ………………………………………….. 55
­جدول 4-2توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب وضعیت تحصیلات ………………………….. 56
جدول 4-3 توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب رده سنی …………………………………………. 57
جدول 4-4 آماره های توصیفی مربوط به میزان نگرش نسبت به تبلیغات …………………….. 58
جدول 4-5 آماره­ های توصیفی میزان باورهای اقتصادی نسبت به تبلیغات از دیدگاه مشتریان …………………………………………………………………………………………………….. 59
جدول 4-6 توزیع فراوانی گویه ­های میزان باورهای اقتصادی از دیدگاه پاسخگویان ………. 60
جدول 4-7 آماره های توصیفی، میزان باورهای اجتماعی نسبت به تبلیغات از دیدگاه مشتریان ……………………………………………………………………………………………….. 61
جدول 4-8توزیع فراوانی گویه ­های میزان مزایای اجتماعی نسبت به تبلیغات از دیدگاه پاسخگویان ……………………………………………………………………………………………….. 62
جدول 4-9 آماره های توصیفی میزان باورهای اخلاقی نسبت به تبلیغات از دیدگاه پاسخگویان ……………………………………………………………………………………………….. 63
جدول 4-10 توزیع فراوانی گویه ­های میزان باورهای اخلاقی نسبت به تبلیغات از دیدگاه پاسخگویان ……………………………………………………………………………………………….. 64
جدول 4-11 آماره­ های توصیفی میزان باورهای قانونی نسبت به تبلیغات از دیدگاه مشتریان 65
جدول 4-12 توزیع فراوانی گویه ­های میزان باورهای قانونی نسبت به تبلیغات از دیدگاه پاسخگویان ……………………………………………………………………………………………….. 65
جدول4-13 آماره­ های توصیفی میزان مفید بودن شخصی تبلیغات از دیدگاه مشتریان ……… 66
جدول 4-14توزیع فراوانی گویه ­های میزان مفید بودن شخصی تبلیغات از دیدگاه پاسخگویان ……………………………………………………………………………………………………. 67
جدول 4-15آماره­ های توصیفی مربوط به فروش خدمت ……………………………………………… 68
عنوان صفحه
جدول 4-16 توزیع فراوانی گویه ­های فروش خدمت ……………………………………………….. 68
جدول4-17-نتایج آزمون کولموگرف-اسمیرنوف نگرش اقتصادی ……………………………….. 69
جدول4-18نتایج آزمون کولموگرف-اسمیرنوف نگرش اجتماعی ……………………………… 69
جدول4-19-نتایج آزمون کولموگرف-اسمیرنوف نگرش اخلاقی ………………………………… 69
جدول4-20-نتایج آزمون کولموگرف-اسمیرنوف نگرش قانونی ………………………………… 69
جدول4-21 نتایج آزمون کولموگرف-اسمیرنوف مفید بودن شخصی ……………………………. 70
جدول 4-22-نتایج آزمون کولموگرف-اسمیرنوف ارتقا فروش ………………………………….. 70
جدول 4-23-همبستگی و معناداری همبستگی بین باورهای اقتصادی و ارتقا فروش خدمت……………………………………………………………………………………………………….. 71
جدول 4-24- وضعیت همبستگی بین باورهای اقتصادی و ارتقا فروش خدمت …………….. 72
جدول 4-25-  همبستگی و معناداری همبستگی بین مزایای اجتماعی و ارتقا فروش خدمت ……………………………………………………………………………………………………… 72
جدول 4-26- وضعیت همبستگی بین مزایای اجتماعی و فروش خدمت ………………….. 73
جدول 4-27-  همبستگی و معناداری همبستگی بین باورهای اخلاقی و فروش خدمت … 74
جدول 4-28- وضعیت همبستگی بین باورهای اخلاقی و فروش خدمت ………………….. 74
جدول 4-29-  همبستگی و معناداری همبستگی بین باورهای قانونی و فروش خدمت … 75
جدول 4-30- وضعیت همبستگی بین باورهای قانونی و فروش خدمت ………………….. 76
جدول 4-31- همبستگی و معناداری همبستگی بین مفید بودن شخصی و فروش خدمت… 77
جدول 4-32- وضعیت همبستگی بین مفید بودن شخصی و فروش خدمت ………………… 77
جدول 4-33- همبستگی و معناداری همبستگی بین نگرش به تبلیغات و فروش خدمت … 78
جدول 4-34- وضعیت همبستگی بین نگرش افراد نسبت به تبلیغات و فروش خدمت … 78

فهرست نمودارها

عنوان صفحه
نمودار 4-1 توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب جنسیت …………………………………………. 55
نمودار 4-2  توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب وضعیت تحصیلات ……………………….. 56
نمودار 4-3 توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب رده سنی ………………………………………… 57


چکیده

امروزه سازمان­ها بیش از قبل نیازمند روش های موثر و کارآمد برقراری ارتباط با مشتریان در جهت ارتقاءمیزان فروش خود می باشند تمامی سازمانها به دنبال روش هایی هستند تا با بهره گرفتن از آن بتوانند نگرش مصرف کنندگان را نسبت به خود مثبت نمایند تا از این طریق شانس خودرا برای ارتقاء فروش افزایش دهند یکی از راه های اساسی که سازمانها همواره به دنبال آن هستند تا از ان طریق خود را به جامعه و افراد آن بشناسانند تبلیغات است، تبلیغات شکلی از روابط غیر شخصی هزینه دار درمورد یک سازمان، محصولات آن و یا فعالیت هایش که از طریق یک رسانـه عمومی، مخاطـبان را هدف قرار می دهد، بدیهی است اگر تبلیغات بتواند نگرش مثبتی را در افراد ایجاد نماید انگاه شانس سازمان جهت ارتباط با اشخاص را افزایش داده و از طریق ایجاد احساس مثبت در افراد احتمالا میزان فروش آن سازمان نیز افزایش و ارتقاء می یابد همه اندیشمندان علم بازاریابی بر این امر تاکید دارند و متفق هستند که نگرش افراد نسبت به پدیده ها و باورهای آنان است که سبب تمایل و حرکت آنان به سمت محصول می شود حتی اگر این نگرش در افراد به شکل اشتباهی شکل گرفته باشد.

هدف از این پژوهش بررسی رابطه بین نگرش مشتریان نسبت به تبلیغات و میزان ارتقاءفروش خدمت در شعب بانک ملی شهرستان بندرعباس می باشد 0جامعه ی آمار این پژوهش 40000 نفر مشتریان بانک ملی در سطح شهرستان بندرعباس می باشد که در این رابطه 380 نفر به عنوان نمــونه انتخاب شده اند در این پژوهش 34 سوال مطرح شد که به بررسی سنجش نگرش مشتریان نسبت به تبلیغات (باورهای اقتصادی،مزایای اجتماعی، باورهای اخلاقی، باورهای قانونی، مفید بودن شخصی) (30سوال) و میزان ارتقاء فروش خدمت در بانک ملی(4سوال) پرداخته شد تجزیه و تحلیل داده ها با بهره گرفتن از نرم افزار spss.16 انجام شده است، یافته­ های مطالعاتی حاکی از آن است که بین نگرش مشتریان به تبلیغات و فروش خدمت در سطح 99 درصد رابطه مثبت و معنا داری وجود دارد.

واژه­ های کلیدی: نگرش مشتریان نسبت به تبلیغات، ارتقاء فروش خدمت، بانک ملی شهرستان بندرعباس.

 

فصل اول

کلیات تحقیق

1-1مقدمه

انسان امروز زیر بمباران شدیدی از تبلیغات زندگی می کند. تعداد آگهی های تلویزیونی که فرد در زندگی می بیند به حدی زیاد است که باور آن حتی برای خودمان که زیر فشار چنین حجم غریبی هستیم مشکل است(محمدیان،1385: 21). تبلیغات منحصر به تلویزیون نمی شود بلکه رسانه ­های دیگر از جمله رادیو، روزنامه، مجله، تبلیغات شهری، اینترنت و… از جمله رسانه ­های مهم تبلیغاتی محسوب می­شوند. تبلیغات امروزه سهم زیادی را در شکل دادن نگرش مشتریان نسبت به محصولات مختلف بازی می­ نماید. هر شرکتی تلاش می­ نماید با تبلیغات نو نگرش مشتری را نسبت به کالا و خدمت خود مثبت کرده و میزان سهم خود را از بازار افزایش دهد.

تعداد صفحه : 111

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.