جغرافیا

پایان نامه بررسی توانمندی های گردشگری گل و گیاه و تاثیر آن بر جذب گردشگر در شرق استان گیلان

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :جغرافیا

گرایش :برنامه ریزی توریسم

عنوان : بررسی توانمندی های گردشگری گل و گیاه و تاثیر آن بر جذب گردشگر در شرق استان گیلان

دانشگاه آزاد اسلامی

 (واحد رشت)

دانشکده علوم انسانی

گروه آموزشی جغرافیا

پایان‏ نامه‌ برای دریافت كارشناسی ارشد درجه (M. A)

رشته: جغرافیا                    گرایش: برنامه ریزی توریسم

موضوع:

بررسی توانمندی های گردشگری گل و گیاه و تاثیر آن بر جذب گردشگر در شرق استان گیلان

استاد راهنما:

دکتر عباس ناصر ثانی

استاد مشاور:

دکتر علیرضا کشور دوست

پاییز ۱۳۹۲

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                صفحه

مقدمه. 2

فصل اول: کلیات تحقیق

۱-۱- بیان مساله و ضرورت تحقیق. 5

۱- -ضرورت و اهمیت تحقیق. 6

۱-۳-اهداف تحقیق. 6

۱-۴سوال های تحقیق. 6

۱-۵-فرضیه های تحقیق. 6

۱-٦-روش تحقیق و مراحل آن. 7

۱-۷-جامعه آماری، حجم نمونه و متغیرهای تحقیق. 7

۱-۸-پیشینه تحقیق. 8

۱-۹-محدوده مورد مطالعه. 8

۱-۱٠-موانع و محدودیت ها 8

۱-۱۱-مفاهیم و واژه ها 9

فصل دوم: مبانی نظری تحقیق

۲-۱-گردشگری.. 12

۲-۱-۱-مفاهیم پایه گردشگری.. 13

۲-۱-۲-واژه شناسی.. 13

۲-۱-۳-بار مفهومی و معنای نهفته در کلمه گردشگری.. 14

۲-۱-۴-گونه شناسی گردشگری.. 15

۲-۱-۵-گونه های گردشگری.. 16

۲-۲-رویکرد های مطالعه گردشگری.. 19

۲-۳-چرا گردشگری موضوع علم جغرافیاست؟. 20

۲-۴-جاذبه های گردشگری.. 23

۲-۴-۱-مدیریت جاذبه ها 25

۲-۴-۲-نظام سلسله مراتبی جاذبه ها 25

۲-۴-۳-شناخت جاذبه های گردشگری…………………………………………………………………………………… 25

۲-۴-۴-گونه شناسی جاذبه های گردشگری.. 26

۲-۵-گردشگری فرهنگی.. 31

۲-۵-۱-گردشگری فرهنگی و پایداری.. 32

۲-۵-۲-ظرفیت تحمل. 33

۲-٦-تعریف مفهوم جغرافیای گیاهی.. 35

۲-۷-جغرافیای گیاهی ایران. 36

۲۸-تعریف مفهوم جغرافیای توریستی.. 40

۲-۹-گیاهان زینتی.. 41

۲۱٠-ساختمان گل. 42

۲-۱۲-اهمیت اقتصادی گلکاری.. 44

۲-۱۳- رالیسم. 47

۲- -ایدآلیسم:  اید آلیسم idealism  اصالت تصور و آرمانگرایی.. 49

فصل سوم: موقعیت جغرافیایی شرق استان گیلان

۳۱-موقعیت جغرافیایی استان گیلان. 51

۳۲-تقسیمات سیاسی.. 53

۳۳– موقعیت جغرافیایی جلگه شرق گیلان. 54

۳ ۱-آب و هوای عمومی در گیلان. 55

۳-۳-۲-وضعیت عمومی اقلیم شرق گیلان……………………………………………………………………………….. 56

۳۳۳سیمای طبیعی منطقه شرق گیلان. 57

۳-۳-۴-توپوگرافی منطقه شرق گیلان. 57

۳-۴-جغرافیای جمعیت و شهرنشینی گیلان. 60

۳-۴-۱-ویژگی های اجتماعی_جمعیتی شرق گیلان. 61

۳-۵-جغرافیای اقتصادی.. 63

۳-۵-۱-جغرافیای اقتصادی گیلان. 63

۳-۵-۲- ویژگی های اقتصادی شرق گیلان. 63

فصل چهارم: یافته های تحقیق

۴-۱-گیاهان و رستنی ها در ایران. 68

۴۲-جایگاه ایران از نظر جغرافیای گیاهی.. 68

۴۳-کشورهای مهم تولید کننده و مصرف کننده گل و گیاه 69

۴-۴-گل ملی در ایران. 69

۴-۴-۱-نیلوفر آبی.. 72

۴-۴-۲-سرو ناز. 73

۴-۴-۳-گل محمدی.. 74

۴-۴-۴-لاله. 75

۴-۴-۵-سایر نمونه های مهم. 75

-۵-گیاهان و رستنی ها در گیلان. 79

۴-۵-۱-قارچ. 79

۴-۵-۲-سبزی ها 80

۴-۵-۳-بادام زمینی.. 84

۴۵۴-برنج.. 85

۴-۵-۵-بهارنارنج.. 88

۴-۵-٦-کیوی.. 90

۴-٦-عرقیات گیاهی.. 91

۴-۷-چای در ایران. 92

۴-۸-دمنوش ها 97

۴-۹-طب گیاهی.. 104

۴-۱٠-وضعیت موجود و اینده گیاه درمانی در جهان. 107

۴-۱۱-موانع و محدودیت های استفاده از گیاه درمانی سنتی.. 110

۴-۱۲-علل نگرش و گرایش دوباره جهان به گیاهان دارویی و گیاهان درمانی.. 111

۴-۱۳- تاثیر شرایط اکولوژیک بر مواد و خواص گیاهان دارویی.. 113

۴-۱۴-تحلیل پرسشنامه. 114

فصل پنجم: آزمون فرضیه ها، نتیجه گیری و پیشنهادها

۵-۱-ارزیابی فرضیه ها 147

۵۱۱-فرضیه اول. 147

۵-۱-۲ فرضیه دوم: توسعه گردشگری گل و گیاه سبب افزایش فرصت های شغلی برای مردم منطقه شرق گیلان می شود. 149

۵۲نتیجه گیری.. 151

۵-۳-راهکارها و پیشنهاد ها 153

منابع و مأخذ. 155

 

 

فهرست جدول ها

عنوان                                                                                                   صفحه

2-1-رویکردهای جغرافیا و ارتباط آن با مطالعه گردشگری و تفریح………………………………… 21

3-1-تحولات جمعیتی استان گیلان در محدوده یکسان 1385 و مقایسه آن با کل کشور………… 61

3-2-جمعیت شهرهای شرق گیلان در سرشماری 1385  ……………………………………………… 62

3-3-تعداد شاغلان در بخش های مختلف اقتصادی به تفکیک شهرستان سال 1385 ……………. 64

4-1-گیاهان آپارتمانی استان گیلان در سال 1390………………………………………………………. 81

4-2-آمار گل و گیاهان فصلی و نشایی زینتی استان گیلان در سال 1390………………………….. 82

4-3-آمار درختان و درختچه های زینتی فضای باز استان گیلان در سال 1390…………………… 83

4-4-ترتیب پاسخ گویان بر اساس جنسیت……………………………………………………………… 115

4-2-توزیع فراوانی شرکت کنندگان بر اساس سن ……………………………………………………. 116

4-3-توزیع فراوانی شرکت کنندگان بر اساس تحصیلات…………………………………………….. 117

4-4-بررسی گزاره گل و گیاه می تواند به عنوان جاذبه اصلی موجب جذب گردشگر شود…… 118

4-5- بررسی گزاره گل و گیاه می تواند به عنوان جاذبه دوم موجب جذب گردشگر شود……. 119

4-6- بررسی گزاره گل و گیاه می تواند عاملی بر برگزاری رویدادهای گردشگری باشد……… 120

4-7- بررسی گزاره گل و گیاه می تواند سبب افزایش فرصت های شغلی در منطقه شود…….. 121

4-8- بررسی گزاره سرمایه گزاری بخش خصوصی در توسعه گردشگری گل و گیاه یک روش مهم برای شکل گیری این گونه از گردشگری در شرق گیلان می باشد……………………………………………………………………….. 123

4-9-بررسی گزاره بازارهای مرکزی و مجتمع های گل و گیاه می تواند عاملی بر توسعه گردشگری گل و گیاه در شرق گیلان باشد…………………………………………………………………………………………………………………….. 124

4-14-10-بررسی گزاره عدم شناخت کافی مردم منطقه و مسولین از این شاخه از گردشگری

یک عامل محدود کننده در توسعه گردشگری گل و گیاه شرق گیلان به حساب می آید………. 126

4-11-بررسی گزاره گل و گیاه می تواند سبب کاهش مهاجرت روستاییان از روستاهای خود می شود

4-12- بررسی گزاره گل و گیاه می تواند عامل رشد اقتصادی منطقه شرق گیلان باشد………… 127

4-13- بررسی گزاره گل و گیاه می تواند سبب افزایش محصولات کشاورزی منطقه شرق گیلان باشد130

4-14-بررسی گزاره منطقه شرق گیلان باتوجه به موقعیت جغرافیایی خاص خود دارای پتانسیل بالایی برای شکل گیری و توسعه گردشگری گل و گیاه باشد…………………………………………………………………………………… 131

4-15- بررسی گزاره گل و گیاه می تواند در افزایش میزان اعتماد بنفس و غرور فرهنگی و اقتصادی جامعه بومی و محلی تاثیر مثبت داشته باشد……………………………………………………………………………………………….. 132

4-16-بررسی گزاره بانوان منطقه شرق گیلان در توسعه گردشگری گل و گیاه نقش مهمی را دارا می‎باشند    134

4-17-بررسی گزاره تورهای گردشگری می تواند یکی از زمینه های توسعه گردشگری گل و گیاه باشد        135

4-18-بررسی گزاره کتاب های آموزش گلکاری می تواند نقشی مهم در معرفی گونه های گیاهی منطقه شرق گیلان داشته باشد…………………………………………………………………………………………………………………….. 136

4-19-اکوموزه های گل و گیاه می تواند یک جاذبه مهم در گردشگری گل و گیاه معرفی شود. 138

4-20-بررسی گزاره کدام رویداد می تواند بیشترین اثر را در جذب گردشگر گل و گیاه بگذارد 139

4-21-بررسی گزاره کدام نوع از تورهای گردشگری می تواند بیشترین تاثیر را بر توسعه گردشگری گل و گیاه داشته باشد     140

4-22-بررسی گزاره  کدام فصل سال می تواند مناسب ترین زمان برای سفر گردشگران به قصد بازدید از گل و گیاه منطقه شرق گیلان باشد………………………………………………………………………………………………………. 141

4-23-بررسی گزاره کدام ارگان دولتی می تواند بیشترین سهم را در توسعه گردشگری گل و

گیاه استان گیلان داشته باشد…………………………………………………………………………………. 143

4-24-بررسی گزاره تا چه حد با گردشگری گل و گیاه آشنایی دارید……………………………… 144

 

 

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                       صفحه

4-1-نمودار دایره ای توزیع فراوانی شركت كنندگان براساس جنسیت……………………………. 115

4-2-نمودار ستونی توزیع فراوانی گروه های سنی شرکت کنندگان در پرسشنامه ………………. 116

4-3-نمودار دایره ای توزیع فراوانی شركت كنندگان براساس میزان تحصیلات…………………. 117

4-4-نمودار ستونی توزیع فراوانی بررسی گزاره گل وگیاه به عنوان جاذبه نخست……………… 118

4-5-نمودار ستونی بررسی گزاره گردشگری گل و گیاه  می تواند به عنوان جاذبه دوم موجب جذب گردشگر شود    119

4-6-نمودار ستونی بررسی گزاره گردشگری گل و گیاه می تواند عاملی بر برگزاری رویداد های گردشگری باشد     121

4-7-نمودار ستونی بررسی گزاره گردشگری گل و گیاه سبب افزایش فرصت های شغلی در منطقه

می شود………………………………………………………………………………………………………….. 122

4-8-نمودار ستونی بررسی گزاره سرمایه گذاری بخش خصوصی در توسعه گردشگری گل و گیاه یک

روش مهم برای شکل گیری این گونه از گردشگری در شرق گیلان می باشد……………………. 123

4-9-نمودار ستونی بررسی گزاره بازارهای مرکزی و مجتمع های گل و گیاه می تواند عاملی بر توسعه گردشگری گل و گیاه در شرق گیلان باشد……………………………………………………………………………………………….. 125

4-10-نمودار ستونی بررسی گزاره عدم شناخت کافی مردم منطقه و مسئولین از این شاخه از  گردشگری یک عامل محدود کننده در توسعه ی گردشگری گل و گیاه شرق گیلان به حساب می آید…………………………………. 126

4-11-نمودار ستونی بررسی گردشگری گل و گیاه سبب کاهش مهاجرت روستاییان از روستای خود می‎شود 128

4-12-نمودار ستونی  بررسی گزاره گردشگری گل و گیاه می تواند عامل رشد اقتصادی منطقه شرق

گیلان باشد……………………………………………………………………………………………………… 129

4-13-نمودار ستونی بررسی گزاره گردشگری گل و گیاه سبب افزایش محصولات کشاورزی منطقه شرق

گیلان می شود…………………………………………………………………………………………………. 130

4-14-نمودار ستونی  بررسی گزاره منطقه شرق گیلان با توجه به موقعیت جغرافیایی خاص خود، دارای پتانسیل بالایی برای شکل گیری  و توسعه گردشگری گل و گیاه می باشد…………………………………………………………. 131

4-15-نمودار ستونی  بررسی گزاره گردشگری گل و گیاه می تواند در افزایش میزان اعتماد بنفس و غرور

فرهنگی و اقتصادی جامعه بومی و محلی تاثیر مثبت داشته باشد…………………………………… 133

 

4-16-نمودار ستونی  بررسی گزاره بانوان منطقه شرق گیلان در توسعه گردشگری گل و گیاه نقش مهمی

را دارا می باشند……………………………………………………………………………………………….. 134

4-17-نمودار ستونی بررسی گزاره تور های گردشگری می تواند یکی از زمینه های توسعه گردشگری گل

و گیاه باشد…………………………………………………………………………………………………….. 136

4-18-نمودار ستونی بررسی گزاره کتاب های آموزش گل کاری می تواند نقشی مهم در معرفی گونه های گیاهی منطقه شرق گیلان داشته باشد……………………………………………………………………………………………………….. 137

4-19-نمودار ستونی بررسی گزاره اکو موزه های گل و گیاه می تواند یک جاذبه مهم درگردشگری

گل و گیاه معرفی شود………………………………………………………………………………………… 138

4-20-نمودار دایره ای کدام رویداد می تواند بیشترین اثر را در جذب گردشگر گل و گیاه بگذارد 139

4-21-نمودار ستونی  کدام نوع از تورهای گردشگری می تواند بیشترین تاثیر را بر توسعه گردشگری گل و گیاه داشته باشد   140

4-22-نمودار دایره ای ۲۲-کدام فصل سال می تواند مناسب ترین زمان برای سفر گردشگران به قصد بازدید از گل و گیاه منطقه شرق گیلان باشد……………………………………………………………………………………………….. 142

4-23-نمودار ستونی کدام ارگان دولتی می تواند بیشترین سهم را در توسعه گردشگری گل و گیاه استان گیلان داشته باشد     143

4-24-نمودار ستونی تا چه حد با گردشگری گل و گیاه آشنایی دارید؟…………………………… 144

 

فهرست شکلها

عنوان                                                                                                        صفحه

2-1-رویکرد بین رشته ای در مطالعات جهانگردی……………………………………………………… 20

2-2-دسته بندی جاذبه های گردشگری…………………………………………………………………….. 30

2-3- مراحل تاثیر گذار در ظرفیت تحمل مقاصد………………………………………………………… 35

 

 

فهرست نقشه ها

عنوان                                                                                                        صفحه

2-1- نقشه نواحی رویشی ایران……………………………………………………………………………… 39

3-1- نقشه جغرافیایی استان گیلان به تفکیک شهرستان بخش و دهستان…………………………… 52

3-2-نقشه شرق گیلان در تقسیمات سیاسی کشور………………………………………………………. 53

3-3-نقشه تقسیمات سیاسی شرق گیلان…………………………………………………………………… 54

3-4-نقشه استان گیلان به تفکیک مناطق گیلان غربی-گیلان شرقی- گیلان مرکزی………………. 55

3-5-نقشه توپوگرافی شرق گیلان ………………………………………………………………………….. 59

 

فهرست تصاویر

عنوان                                                                                                        صفحه

4-1-نیلوفر آبی………………………………………………………………………………………………….. 73

4-2-سروناز………………………………………………………………………………………………………. 74

4-3-گل محمدی………………………………………………………………………………………………… 74

4-4-لاله…………………………………………………………………………………………………………… 75

4-5-سوسن چلچراغ……………………………………………………………………………………………. 76

4-6-لاله واژگون………………………………………………………………………………………………… 77

4-7-سرو………………………………………………………………………………………………………….. 79

4-8-قارچ…………………………………………………………………………………………………………. 80

4-9-بادام زمینی…………………………………………………………………………………………………. 85

4-10-برنج……………………………………………………………………………………………………….. 87

4-11-بهار نارنج…………………………………………………………………………………………………. 90

4-12-کیوی………………………………………………………………………………………………………. 91

4-13-چای……………………………………………………………………………………………………….. 97

6-1-جشنواره های گل و گیاه و جذب گردشگران…………………………………………………….. 161

6-2-باغ لاله گچسر نمونه ای از مکان های جذب گردشگران گل و گیاه ………………………… 162

6-3-باغات چای و جذب گردشگران گل و گیاه………………………………………………………. 163

6-4- گل و گیاه گاو زبان و جذب گردشگران گل و گیاه……………………………………………. 163

 

چکیده

گردشگری گل و گیاه یکی از شاخه های خاص گردشگری محسوب می شود و روز به روز تعداد این نوع از گردشگران در دنیای مدرنیته رو به افزایش می رود. گردشگری گل و گیاه را می توان، بازدید از مقصدهایی دانست که انگیزه اولیه سفر به آن مقصدها علاقه به دیدار از توانمندی های گل و گیاه، یک کشور یا منطقه است و می تواند شامل، مشاهده گل ها و گیاهان یک منطقه، شرکت در نمایشگاه های گل و گیاه، شرکت در دوره‎های آموزشی کشاورزی، خرید و فروش در بازار های گل و گیاه و همچنین حضور در دهکده های گل و گیاه باشد. ایران و بخصوص استان گیلان و منطقه شرق آن، دارای توانمندی های گل و گیاه بالایی می باشد که این پتانسیل غنی می تواند یک فرصت بالا بر جذب گردشگران عام و خاص باشد.

این پژوهش به روش توصیفی و تحلیلی و با بهره گرفتن از مطالعات میدانی و کتابخانه ای و به کارگیری ابزار های گردآوری اطلاعات نظیر پرسشنامه، مصاحبه و مشاهده و همچنین بانک های اطلاعاتی و شبکه های کامپیوتری و ارائه آن به صورت جدول، نمودار و شکل به معرفی مفهوم گردشگری گل و گیاه در ایران پرداخته و پتانسیل‎های این شاخه از گردشگری را در استان گیلان و منطقه شرقی آن معرفی کرده و نمونه های قابل عرضه این استان را ارائه می نماید. در پایان به این نتیجه می رسیم که این نوع از گردشگری در منطقه شرق استان گیلان دارای توانمندی بالایی بوده و در صورت اجرای یک برنامه زمان بندی شده مشخص و با رویکرد گردشگری  می تواند در پیشرفت مناطق شهری و روستایی و توانمند سازی ساکنین  این استان موثر باشد.

واژه های کلیدی: گردشگری، گردشگری گل و گیاه، استان گیلان، شرق گیلان

مقدمه

امروزه سمت و سوی حرکت سیطره جهانی به سمتی است که تفکرات تصمیم گیران را بیش از تنازعات سیاسی و نظامی به سمت ارتباط میان مردم و دولت ها به عنوان عاملی در جهت توسعه کشورها کشانده است پس از اینکه نظام تک قطبی سیستمی ناموفق شناخته شد وبه نظام چند منظوره مبدل گردید جنگ نظامی و رویارویی مستقیم نیز در سده بیستم جای خود را به جنگ سرد و منازعات فرهنگی داد. در این راستا ارتباط میان مردم و فرهنگ ها تاثیری شگرف در تسهیل فرایند توسعه کشورهای جهان دارد در این اوضاع و احوال است که صنعت گردشگری به عنوان بهترین عامل گسترش ارتباط میان مردم نمود می یابد. در روزگار ما گردشگری یکی از فعالیت های اقتصادی گسترده جهانی ست به گونه ای که طی پنج دهه گذشته جهانگردی و گردشگری یکی از عوامل اصلی توسعه اقتصادی واجتماعی بسیاری از کشورها بوده است. امروزه دورافتاده‎ترین کشورها وحتی شهرها به درامدهای حاصل از گردشگری می اندیشند وخود را اماده می کنند (بهمنی، ۱۳۷۴، ۵)

با وجود این باید گفت گردشگری پدیده ای جدید نیست بلکه از دیر زمان در جوامع انسانی وجود داشته است و کم کم و در گذر زمان به موضوعی فنی اقتصادی و اجتماعی و اکولوژیکی تبدیل شده است. شاید واژه گردشگری قدمتی به اندازه تاریخ مکتوب انسان  داشته باشد. بررسی تاریخچه صنعت گردشگری گویای ان است که این پدیده همیشه با تجربه خوشایند همراه نبوده است. مردم روزگاران پیشین عموما با این انگیزه مسافرت می کردند که غذا بدست اورند در صورتی که امروزه گردشگری اهداف متعددی را پیگیری می کند (قاسمی، ۱۳۸۸، ۱۴)

ایران به دلیل برخورداری از شرایط ویژه جغرافیایی، تنوع آب و هوایی، تاریخ و تمدن کهن و سایر امتیازات فرهنگی، موقعیتی خاص برای تبدیل شدن به یک قطب بزرگ توریستی را داراست. صنعت گردشگری در دنیا در حال تغییر است، گردشگران هدف های خاصی را دنبال می کنند و برای دستیابی به هدف‎های خود، هزینه پرداخت می کنند. شاخه گردشگری گل و گیاه در میان سایر انواع گردشگری، به عنوان نوعی خاص به گردشگران معرفی می شود، گردشگران گل و گیاه، گردشگرانی با علایق خاص بوده که سعی دارند نمونه های رویشی یک منطقه را مورد بازدید قرار دهند.

نگارنده در این پژوهش، گردشگری  گل و گیاه را در ایران و به طور موردی درمنطقه شرق استان گیلان مورد بررسی علمی قرار می دهد. توانمندی ها و پتانسیل های گردشگری گل و گیاه درمنطقه شرق گیلان معرفی می‎شود و زمینه های توسعه گردشگری گل و گیاه بر محوریت آنها ارائه می شود.

این پایان نامه در پنج فصل ارائه می شود:

_ فصل نخست: شامل کلیات تحقیق است که خود در بر گیرنده بیان مساله، سوال تحقیق، فرضیه ها، روش تحقیق، محدوده مورد مطالعه، اهداف تحقیق، بهره وران تحقیق، انگیزه تحقیق، ضرورت و اهمیت تحقیق، موانع و محدودیت ها، سازماندهی تحقیق و مفاهیم و واژه ها می باشد.

_فصل دوم: شامل مبانی نظری تحقیق است که در آن مروری بر تحقیقات انجام شده و نظرات و تحقیقات پژوهش گران پیشین، مورد ارزیابی و بررسی قرار می گیرد. نزدیک ترین نظرات به تحقیق ارائه شده و موضوعات مرتبط با پژوهش، نظیر گردشگری، جادبه ها، گردشگری جشنواره ها، گردشگری فرهنگی، و مکاتب جغرافیایی رالیسم و ایدالیسم مورد مطالعه قرار می گیرد.

-فصل سوم: شامل ویژگی های جغرافیایی است که در آن جغرافیای جمعیتی و اجتماعی و جغرافیای اقتصادی شرق گیلان مورد مطالعه قرار می گیرد و با نقشه نمایش داده می شود.

-فصل چهارم: شامل یافته های تحقیق است که به دو بخش تقسیم میشود. در بخش اول گل و گیاه را در شرق گیلان مورد مطالعه قرار می دهد. گردشگری گل و گیاه مفهومی است که در این بخش و باتوجه به پتانسیل های موجود در شرق گیلان مورد پژوهش قرار گرفته است. و در ادامه شامل بخش دوم  یافته های تحقیق است که در آن پاسخ پرسش شوندگان به پرسشنامه گردشگری گل و گیاه در شرق گیلان بر اساس جدول و نمودار مورد تحلیل قرار می گیرد.

-فصل پنجم: شامل نتیجه گیری، ارزیابی فرضیه هاو پیشنهادها بوده و در آن باتوجه به یافته های تحقیق، نتایج علمی و کاربردی پژوهش بیان می شود. در ادامه با توجه به نتایج پاسخ های مخاطبان پرسشنامه، فرضیه ها مورد ارزیابی قرار می گیرد.

در نهایت به این نتیجه می رسیم که آیا این شاخه از گردشگری در استان گیلان، با توجه به توانمندی های آن، قابل اجرا خواهد بود یا خیر، هدفی که بی شک بسیار جای پژوهش و مطالعه دارد.

۱-۱- بیان مساله

گردشگری گل و گیاه امروزه به عنوان یکی از شاخه های نوین گردشگری در جهان به شمار می رود و به نظر می رسد در اینده ای نزدیک به عنوان شاخه ای از گردشگری با احترام به طبیعت و توسعه پایدار از حالت مفهومی و بالقوه به حالت اجرایی و بالفعل تبدیل شود. گردشگری گل و گیاه در واقع مسافرت تعدادی از انسان‎های یک منطقه به مکانی خارج از محل زندگی عادی شان برای دیدار از منابع زیست گیاهی ان منطقه است که در پی ان یک گردشگر دیدار از گل های زینتی وحشی و گیاهان دارویی فضای سبز شهری و روستایی مزارع  کشاورزی  محصولات ان  گونه های گیاهی خاص یک منطقه درختان و درختچه ها و هر انچه را که با زیست گیاهی یک منطقه در ارتباط است را مورد هدف بازدید خود قرار می دهد. گردشگری گل و گیاه هم جذب گردشگران داخلی و خارجی را به دنبال دارد و هم صادرات محصول برای کسب درامد ارزی محسوب می شود. استان گیلان و بخصوص منطقه شرق گیلان به دلیل قرار گرفتن در موقعیت جغرافیایی مناسب وبا توجه به وسعت قابل ملاحظه و تنوع اقلیمی دارای پتانسیل بسیار مناسبی در زمینه گردشگری با اهداف خاص همانند گردشگری گل و گیاه می باشد. منطقه شرق گیلان، با توجه به موقعیت جغرافیایی خاص خود و دارا بودن از شرایط سخت افزاری و نرم افزاری مناسب در جهت تبدیل شدن به یک قطب گردشگری گل و گیاه دارای توانمندی های مناسبی می باشد اما به نظر می رسد عدم شناخت  کافی و علمی از پتانسیل ها و توانمندی‎های این شاخه در زمینه ارتباط میان گردشگری و گل و گیاه، عدم معرفی گونه های گل و گیاه منطقه شرق گیلان که دارای جذابیت برای گردشگران می باشند و همچنین، عدم تحلیل علمی گردشگری و گونه های آن متناسب با منطقه شرق گیلان، سبب نوعی شکاف میان این دو علم شده است که باعث شده است منطقه شرق گیلان را از برخوردار بودن از چنین توانمندی ای بازدارد. لذا با توجه به این امر و وجود چنین توانمندی‎هایی می توان، ضمن سیاست گذاری ها و برنامه ریزی های مناسب، در زمینه جذب و توسعه گردشگری، بسیاری از موانع و مشکلات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی را در منطقه شرق گیلان، بر طرف نمود.

تعداد صفحه : 182

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.