جغرافیا

پایان نامه بررسی تحولات کالبدی و کارکردی مبادی ورودی شهری

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : جغرافیا

عنوان : بررسی تحولات کالبدی و کارکردی مبادی ورودی شهری

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رشت

دانشکده علوم انسانی

گروه آموزشی جغرافیا

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

رشته: جغرافیای انسانی   گرایش: برنامه ریزی شهری

 

عنوان:

بررسی تحولات کالبدی و کارکردی مبادی ورودی شهری

نمونه مورد مطالعه: ورودی غرب بندرانزلی

 

استاد راهنما:

دکتر رضا حسن پور

 

زمستان 93

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                            صفحه

چکیده 1

مقدمه. 2

? فصـل اول: کلّیات تحقیق

1-1 بیان مسئله. 5

1-2. ضرورت و اهمیت تحقیق.. 7

1–3. اهداف تحقیق.. 8

1–4. سئوال های اساسی تحقیق.. 8

1–5. فرضیه های تحقیق.. 8

1–6. موانع و محدودیت های تحقیق.. 9

1–7. محدوده مورد مطالعه. 9

1–8. سازماندهی تحقیق.. 10

1–9. واژه ها و مفاهیم. 10

? فصـل دوم: مرور منابع، ادبیات تحقیق و پیشینه تحقیق

2-1. پیشینه تحقیق.. 14

2–2. مفاهیم پایه ای.. 16

2-2-1. مفهوم شهر. 16

2-2-2. مفهوم کالبد شهر. 17

2-2-3. مفاهیمی پیرامون توسعه کالبدی شهر. 17

2-2-4. فضای شهری و توسعه فضایی.. 17

2-2-5. فضا و فضای شهری.. 17

2-3. ورودی.. 18

2-4. تعریف فضای ورودی شهر. 18

2-4-1. عوامل موثر در طراحی فضای ورودی موفق.. 19

2-5. مفهوم کیفیت محیط شهری.. 20

2-5-1. مدل جان لنگ: نیازهای انسانی.. 20

2-5-2. مدل “کانتر” : مولفه های مکان. 20

2-5-3. مدل جان پانتر. 21

2-5-4. مولفه های کیفیت… 21

2-6. عملکرد (کارکرد) و کالبد محیط.. 22

2-7. عملکرد ورودی شهر. 22

2-7-1.  ویژگی های عملکردی ورودی شهر. 22

2-7-2. اصول عملکردی ورودی ها 22

2-7-3.  مولفه های عملکردی.. 22

2-7-4.  تاثیر سرعت بر عملکرد ورودی شهرها 23

2-7-5.  ارتقاء مولفه های عملکردی در ورود به شهر. 24

2-8. مولفه کالبدی.. 24

2-8-1.  عوامل تاثیرگذار بر کالبد و ظاهر ورودی شهر. 24

2-8-2. هویت کالبدی.. 25

2-8-3. ورودی شهر امروز صحنه تناقص و تضاد. 25

2-9. انواع ورودی های شهری.. 27

2-9-1. ورودی شهر- خیابان. 28

2-9-2. ورودی شهر- ایستگاه راه آهن.. 29

2-9-3. ورودی شهر – فرودگاه 29

2-10. سلسله مراتب کارکردی –  مکانی ورودی ها 30

2-10-1. حوزه های فضای ورودی شهر. 30

2-10-2.  روش های ارزیابی کاربری اراضی شهری.. 32

2-11. ساماندهی شهری.. 37

2-12. نظریه پردازان جهانی.. 37

2-12-1.  جان راسکین (1900-1818) 37

2-12-2. کامیلوبویی تو (1914-1836). 38

2-12-3. کامیلو سیت (1903-1843) 38

2-12-4. پاتریک گدس… 38

2-13. نگاهی به گذشته، حال و آینده ورودی شهرها 39

2-14. تجارب جهانی ساماندهی ورودی.. 43

2-14-1. لستر. 44

2-14-2. وین.. 45

2-14-3. آمستردام. 47

2-15. سابقه برنامه ریزی و طرح های ساماندهی مبادی ورودی در ایران. 49

2-15-1. طراحی مبادی ورودی شهر آمل.. 50

2-15-2. شیراز. 52

2-15-3. مشگین شهر. 54

2-15-4. جیرفت… 56

2-15-5. تبریز. 56

2-15-6. کلاچای.. 58

2-15-7. قزوین.. 59

2-15-8. ورودی غربی تهران. 61

2-15-9. نصب دروازه ماهی ورودی شرق بندرانزلی.. 65

2-15-10. دروازه قرآن ورودی غرب شهر خشکبیجار رشت… 66

2-16. دیدگاه ها و نظریات شهری.. 67

2-16-1. نظریه مدرنیسم. 67

2-16-2. نظریه پست مدرنیسم. 68

2-16-3. نظریه توسعه پایدار شهری.. 68

2-16-4. مکتب ترقی گرایی.. 70

2-16-5. مکتب ساختارگرایی{ structuralist  school  }. 70

2-16-6. دیدگاه سازمان دهی زمین و تفکیک اراضی.. 71

2-16-7.  دیدگاه استفاده از طرح جامع در تغییرات کاربری اراضی.. 72

? فصـل سوم: روش اجرای تحقیق، مواد و روش‌ها

3 –1. روش شناسی تحقیق.. 74

3–1 –1. روش اجرای تحقیق.. 74

3–1 –2. شیوه جمع آوری داده ها و اطلاعات… 74

3 –1–3. ابزار گردآوری اطلاعات… 74

3 –1 –4. جامعه آماری.. 74

3 –1 –5. روش تجزیه و تحلیل اطلاعات… 75

3-2. ویژگی‌های جغرافیایی شهر مورد مطالعه. 75

3-2-1. موقعیت جغرافیایی شهر بندر انزلی.. 75

3-2-2. توپوگرافی.. 77

3-2-3. ویژگی‌های اقلیمی شهر بندر انزلی.. 80

3-2-3-1. درجه حرارت… 80

3-2-3-2. بارندگی.. 80

3-2-3-3. رطوبت نسبی.. 81

3-2-4. منابع آب… 81

3-2-5. خاک ‌شناسی.. 82

3-2-6. پوشش گیاهی.. 82

3-3. تاریخچه شهر بندر انزلی.. 83

3-3-1. جمعیت و خانوار. 86

3-3-2. ساختار جنسی و سنی جمعیت… 86

3-3-3. حرکات جمعیتی (مهاجرت) 87

3-3-4. زبان و مذهب… 89

3-3-5. سواد. 89

3-3-6. ویژگی‌های اقتصادی شهر بندر انزلی.. 90

3-3-6-1. جمعیت فعال و غیر فعال. 90

3-3-6-2. جمعیت  شاغل برحسب گروه‌های عمده فعالیت… 91

3-3-6-3. حدود کلی تراکم جمعیت شهر بندرانزلی.. 92

3-3-6-4. فعالیت‌های بندرگاهی.. 93

3-4. سیمای کالبدی شهر بندر انزلی.. 94

3-4-1. محله‌ها و نواحی شهر بندر انزلی بر حسب مساحت و جمعیت… 95

3-4-2. کاربری اراضی شهر بندر انزلی.. 99

3-4-3. طرح تفصیلی توسعه کالبدی شهر بندر انزلی.. 103

? فصـل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها و یافته‌های تحقیق

4–1. مقدمه. 106

4-2. محدودیت ها و امکانات توسعه کالبدی شهر بندرانزلی.. 107

4-2-1. محتوای اصلی یا اساس طرح جامع شهر بندرانزلی.. 109

4-2-2. مشخصات ساختی و کالبدی شهر بندرانزلی.. 109

4-2-3. حوزه عملکردهای اصلی شهر بندرانزلی.. 110

4-2-4. تحولات کالبدی و کارکردی شهر بندرانزلی……………………………………………………………. 110

4-2-5. حریم شبکه های ارتباطی.. 112

4-2-6. مقررات مربوط به همجواری و دسترسی های مجاز کاربری های مختلف… 112

4-3. پهنه های فضای ورودی شهر. 113

4-4. توقعات موضوعی از ورودی.. 114

4-4-1. تبدیل پذیری.. 115

4-4-2. نفوذ پذیری.. 123

4-5. توقعات موردی از ورودی.. 128

4-5-1. پذیرندگی.. 129

4-5-1-1. بررسی امکانات مسافرین.. 133

4-5-1-2. دلبازی.. 136

4-5-2. خوانایی.. 141

4-5-2-1. وضوح مسیر. 142

4-5-2-2. راهبری.. 148

4-5-2-3. نظم. 150

4-5-3. تشخص…. 153

4-6. پوشش گیاهی.. 159

4-7. مبلمان شهری.. 159

4-8 . حفظ نقاط طبیعی.. 160

4-9. کفپوش مسیر سواره 161

4-10. تحلیل ویژگی های ورودی شهر بندرانزلی از سمت غرب با تکیه به تکنیکSWOT. 162

? فصـل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری و پیشنهادها

5-1. آزمون فرضیه ها 168

5-2. نتیجه گیری.. 172

5-3. پیشنهادهای تحقیق.. 173

منابع و مأخذ. 175

 

 

فهـرست جداول

عنوان                                                                                                           صفحه

جدول 2-1: مولفه های کیفیت محیط.. 21

جدول 3-1: جمعیت و خانوار شهرستان بندر انزلی.. 86

جدول 3-2: ترکیب جنسی و سنی جمعیت شهرستان بندر انزلی.. 86

جدول 3-3:  مهاجران وارد شده به شهر بندر انزلی.. 88

جدول 3-4 : علل مهاجران وارد شده به شهر بندر انزلی در دهه 1385- 1375. 88

جدول 3-5 : تعداد باسوادان در جمعیت 6ساله و بیشتر شهرستان بندر انزلی، 1385. 89

جدول 3-6 : توزیع نسبی جمعیت 10ساله و بیشتر شهر بندر انزلی برحسب وضع فعالیت… 90

جدول3-7 : توزیع نسبی جمعیت10ساله و بیشتر شهر بندرانزلی برحسب نوع فعالیت و به تفکیک جنس… 91

جدول3-8: توزیع نسبی برآوردشاغلان10 ساله و بیشتر برحسب بخش‌های کشاورزی، صنعت و خدمات… 91

جدول 3-9 تراکم ناخالص جمعیتی پیشنهادی طرح جامع و مقایسه آن با وضع موجود. 93

جدول 3-10.  محله‌ها و نواحی شهر بندر انزلی برحسب مساحت و جمعیت… 96

جدول 3-11: سطوح کاربری‌های موجود در شهر بندر انزلی.. 99

جدول 3-12: سطوح کاربری‌های مختلف، تعداد و سهم آنها در شهر بندرانزلی سال 1389. 101

جدول 4-1 انواع دیدها در ورودی شهر. 138

جدول 4-2 اهداف، راهبردها و سیاست های ورودی شهر. 154

جدول4-3 تبدیل پذیری.. 162

جدول 4-4 نفوذپذیری.. 163

جدول4-5 پذیرندگی.. 164

جدول4-6 خوانایی.. 165

جدول 4-7 تشخص…. 166

 

 

فهـرست نمودارها

عنوان                                                                                                           صفحه

نمودار 3-1: ترکیب سنی شهر بندر انزلی – سال 1385. 87

نمودار 3-2: وضعیت جمعیت فعال و غیرفعال شهر بندرانزلی ـ سال 1385. 90

نمودار 3-3: جمعیت فعال شهر بندر انزلی، 1385. 92

نمودار 3-4: مساحت نواحی 9گانه شهر بندر انزلی بر حسب هکتار. 97

نمودار 3-5: جمعیت نواحی 9گانه شهر بندر انزلی.. 97

نمودار 5-1: سنجیدن به ویژگی های مبادی ورودی.. 170
فهـرست تصاویر

عنوان                                                                                                            صفحه

تصویر 2-1 دروازه های قدیم ایران. 40

تصویر 2-2 ورودی کنونی شهر لستر از جنوب شرق.. 45

تصویر 2-3 قسمتی از ورودی شهر وین.. 46

تصویر 2-4  قسمتی از ورودی شهر آمستردام. 49

تصویر 2-5 ورودی شهر آمل.. 50

تصویر 2-6 دروازه قرآن شیراز. 53

تصویر 2-7 طرح های المان ورودی شمالی شیراز. 54

تصویر 2-8 ورودی مشگین شهر. 55

تصویر 2-9 نماهای ورودی مشگین شهر. 55

تصویر 2-10 نماهای ورودی محور ترانزیتی کرمان- جیرفت… 56

تصویر2-11 نماهای ورودی پل امام علی(ع) شهر تبریز. 58

تصویر 2-12 طرح ورودی شهر قزوین از سمت تهران. 61

تصویر2-13 تعیین محدوده طراحی و همنشینی آن با یکدیگر. 62

تصویر 2-14 تعیین امتداد مسیر با توجه به مناظر تشکیل دهنده در ورودی غربی تهران. 63

تصویر 2-15 دروازه ماهی ورودی شرق بندرانزلی.. 66

تصویر 2-16 نصب دروازه قرآن ورودی غرب شهر خشکبیجار از سمت خمام. 67

تصویر 3-1 نمایی از محدوده بندر و گمرکات انزلی.. 94

تصویر 4-1 نماهای مسکونی گل های بهشت و آپارتمان های شرکت نفت در محدوده مورد مطالعه. 111

تصویر 4-2 نمایی از پروژه کنارگذر شرق به غرب انزلی.. 112

تصویر 4-3 نمایی از احداث واحدهای آپارتمانی مسکونی مهر. 112

تصویر4-4.  تغییر بافت پس مسیر ورودی.. 118

تصویر4-5. نسبت عرض مقطع به ارتفاع بدنه در ابتدا و انتهای ورودی.. 119

تصویر 4-6. سد معبر توسط لوازم ساختمانی برای شاخص کردن ملک تجاری.. 120

تصویر4-7. تابلوهای هشدار دهنده کاهش سرعت… 121

تصویر4-8. قدرت انتخاب مسیر در مسیر تندرو به سمت میدان پرستار و ساحل دریا 122

تصویر 4-9. بسته شدن انتهای دید. 125

تصویر 4-10. قرارگیری مشاغل نامتناسب با ورودی در حاشیه مسیر. 126

تصویر 4-11. قرارگیری کاربری های ناسازگار. 126

تصویر 4-12.  نمایی از ریختن زباله در اطراف مسیر ورودی.. 127

تصویر 4-13.  عدم توقف خودروها در حاشیه باند سواره و هجوم به سمت مسیر عبور پیاده 128

تصویر4-14. پل هوایی در مسیر ورودی.. 129

تصویر4-15. ایجاد دور برگردان در باند تندرو. 130

تصویر 4-16. توقف وسایل نقلیه در مسیر پیاده رو 131

تصویر 4-17. عدم ایجاد یا تخریب کفپوش پیاده رو. 131

تصویر 4-18. سرویس بهداشتی در انتهای مسیر ورودی.. 133

تصویر 4-19.  نمونه هایی از واحدهای پذیرایی مناسب و نامناسب در مسیر ورودی مورد مطالعه. 134

تصویر 4-20. مرکز بهداشتی آموزشی و درمانی موجود در مسیر ورودی.. 135

تصویر4-21. محلی که در ورودی پوشش گیاهی در دو طرف مسیر موجود می باشد. 136

تصویر 4-22. سلیقه ای بودن کاشت گیاهان در بلوار ورودی.. 137

تصویر 4-23. رها شدن فضاهای سبز و بدون کاربری در پی عدم صرفه اقتصادی در استفاده آنها 137

تصویر 4-24. ساختمان های با ارتفاع بلند به عنوان یک عنصر شاخص شهری.. 140

تصویر 4-25.  نور پردازی در بلوار مسیر ورودی.. 143

تصویر 4-26. سلیقه ای بودن نورپردازی در مسیر پیاده رو. 143

تصویر 4-27. موانع مزاحم در مسیر ورودی.. 145

تصویر 4-28.  ایجاد ناهمواری در مسیر ورودی.. 146

تصویر 4-29. تابلوهایی هشداردهنده راهنمایی.. 147

تصویر 4-30. جداکننده مسیر سواره و پیاده در مسیر ورودی.. 147

تصویر 4-31. وضوح و قابلیت خروجی ها و تقاطع. 148

تصویر 4-32. عدم رعایت تقارن در بدنه ورودی.. 150

تصویر 4-33. رها شدن فضا درست پشت تابلوی ورودی.. 151

تصویر 4-34. تغییر کاربری کشتارگاه سابق انزلی در مسیر ورودی به ساختمان اداری شهرداری  تصویر. 156

تصویر 4-35. کیفیت پایین بدنه ورودی.. 158

تصویر 4-36. نمونه ایستگاه اتوبوس در مسیر ورودی.. 160

تصویر 4-37.  کیفیت پایین مسیر سواره و درپوش های فاضلاب شهری.. 161

فهـرست نقشه‌ها

عنوان                                                                                                           صفحه

نقشه 1-1 محدوده مورد مطالعه در شهر بندرانزلی.. 9

نقشه 2-1 پل های در دست احداث ورودی شرقی تبریز. 57

نقشه 3-1 موقعیت شهر بندرانزلی در تقسیمات کشوری.. 76

نقشه 3-2 نواحی سه گانه شهر بندرانزلی.. 78

نقشه 3-3 پوشش زمین در شهرستان بندرانزلی.. 79

نقشه 3-4 توسعه تاریخی شهر بندرانزلی در دوران های مختلف… 85

نقشه 3-5 وضعیت ناحیه ها و محله های شهربندرانزلی.. 98

نقشه 3-6 پهنه بندی اراضی شهر بندرانزلی. 1389. 100

نقشه 4-1 کاربری اراضی پیشنهادی طرح توسعه و عمران (جامع) شهر بندرانزلی.. 108

نقشه 4-2 کاربری اراضی پیشنهادی طرح توسعه و عمران محدوده مورد مطالعه. 111

نقشه 4-3 پهنه های فضای ورودی شهر. 114

نقشه 4-4 طول مسیر ورودی.. 116

نقشه 4-5 محل قرارگیری تابلوی کنونی ورودی شهر و مسیر انتهای دید. 117

نقشه 4-6 امتداد کاربری های دو طرف ورودی در  ورودی.. 123

نقشه 4-7  تغییر مقیاس کاربری ها درشت دانه و ریزدانه در میسر ورودی.. 124

نقشه 4-8  کاربری اراضی مسیر ورودی.. 132

نقشه 4-9 واحدهای تجاری عرضه محصولات غذایی و جاگذاری آنها 134

نقشه 4-10 سکانس بندی مسیر ورودی و آزاد بودن انتهای دید. 141


چکیده

در گذشته های نه چندان دور فضای ورودی شهر به مثابه اولین فضای شهری، نخستین تصویری از شهر بود که در ذهن مسافران شکل می گرفت. لذا این فضاها نه تنها از کیفیات فضایی بالایی بر خوردار بودند بلکه جزء ویژگی های شاخص شهرها بودند. امروزه با گسترش شهرها و ظهور وسایل نقلیه، ورودی شهرها به فضایی بی کیفیت برای تردد سواره و استقرار کاربری های وابسته به آن و همین طور کاربری های ناسازگار با محیط شهری که از شهر بیرون رانده شده اند، تبدیل گشته است. بدین ترتیب فضای ورودی بسیاری از شهرهای کشورمان با افت شدید کیفی از جمله کیفیات ادراکی – بصری به عنوان مهمترین عوامل سازنده توقعات موردی از ورودی شهرها مانند خوانایی، پذیرندگی، هویت مندی، تبدیل پذیری و خاطره انگیزی مواجه است. بنابراین بررسی و کشف این کیفیات در مبادی ورودی شهرها و ارائه راهبرد هایی جهت ساماندهی آن ها، نقش تعیین کننده ای در حصول و ارتقاء جایگاه این فضاهای شهری دارد. هدف این تحقیق بررسی تحولات کالبدی و کارکردی مبادی ورودی غرب شهر بندرانزلی به عنوان یک شهر توریستی و دانشگاهی است. بدین منظور از روش های توصیفی و تحلیلی و مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای، اسنادی و بررسی های میدانی است. نتایج تحقیق حاکی از این است که بر اساس شاخص سازگاری کاربری های اراضی، 28 درصد کاربری ها در قسمت ورودی بندرانزلی – رضوانشهر ناسازگارند. وضعیت پوشش گیاهی (فضای سبز شهری) نیز در این ورودی بسیار ضعیف و بدون برنامه ریزی شده است. در زمینه تابلوهای اطلاع رسانی شهری بخصوص تابلوهای تجاری و خدماتی به دلیل تنوع و کثرت، دچار آشفتگی بصری است، و عدم وجود جداره مشخص به ویژه جداره نرم (فضاهای سبز) که از ویژگی پهنه های خارجی ورودی در شهرها می باشد- در این میان پهنه خارجی ورودی، موجب تعریف نامناسب لبه ها در اطراف محور و رفیوژ میانی گشته و در تصویر ذهنی افراد از ورودی شهر تاثیر منفی می گذارد. و فضاهای سبز و بدون کاربری در مسیر ورودی رها شده. در پایان، راه کارها و پیشنهادهایی برای برنامه ریزی سیما و منظر ورودی و بررسی تحولات کالبدی و کارکردی محدوده ورودی شهر ارائه شده است.

 

واژه های کلیدی: تحولات کالبدی منظر شهری، ورودی شهری، کاربری های ناسازگار، شهر بندرانزلی

 

مقدمه

فضای ورودی شهرها مفصل ارتباطی بین فضای شهر و فضای طبیعی خارج شهر می باشند که مانند هر مفصلی خود را با ویژگی های هر دو فضا منطبق می کنند. اگر چه ماهیت این فضا تا حد قابل توجهی تحت تاثیر مولفه های فضای بیرون شهر و درون شهر می باشد، لیکن از هویت ویژه و خاصی برخوردار است. در واقع فضای ورودی شهر به عنوان یک فضای نیمه مستقل، جریان حرکتی از خارج به داخل شهر را به صورت پیوسته و تدریجی برقرار می سازد. از آنجایی که این فضاها اولین نقطه در هنگام ورود به شهر محسوب می شوند، اولا لازم است نشانگر هویت و شخصیت شهر باشند و فرد در طی حرکت در مسیر نه تنها با فضایی با هویت روبرو شود بلکه به هنگام نزدیک شدن به شهر، به تدریج شکل و شمایل شهر را نیز روئیت کند؛ ثانیاً مبادی ورودی خود نیز خوانایی لازم را برای ایجاد تصویر ذهنی مطلوب برای افراد و به ویژه مسافران را دارا باشد. با نگاهی در گذشته با تبدیل فضای ورودی شهر قدیم (برج بارو، دروازه و. . . ) کریدور ورودی اغلب شهرهای امروز با ساختمان های زشت و فرسوده، تعمیرگاه ها، انبار مصالح، اسقاطی اتومبیل و فضاهای متروکه و. . . . . . مواجه هستیم. پروژه های ساماندهی که تاکنون در خصوص مبادی ورودی شهرها صورت گرفته، بدون چارچوبی متناسب و ساختاری هماهنگ با ناحیه و منطقه مورد مطالعه بوده و کیفیت ساخت و ساز حاشیه ورودی به صورت پراکنده، نشان از خودرو بودن جریان توسعه و نبود نظارت بر این فضاها می باشد. همچنین این فضاها از بعد عملکردی با عدم توزیع متناسب کنش ها و فعالیت ها و کاربری‎ها مواجه اند که خود در کاهش کیفیت محیطی عملکرد حوزه بسیار موثر است. مبادی ورودی شهرها در حال حاضر محدوده های آباد و سر زنده ای نیستند و جهت گیری و انتخاب مسیر در آنها بسیار دشوار و اشتباه انگیز است. (قریب، 1382، ص51). امروزه تعریف حوزه ورودی در شهرهای ما با ایجاد دروازه جدید پشت تابلوی نام شهر یا نصب پارچه که روی آن به مسافرین و گردشگران خوش آمد گفته می شود صورت می گیرد، حال آنکه این راه حل پاسخگوی توقعات مورد انتظار از یک ورودی نیست چون این امر مستلزم طراحی و برنامه ریزی عمده ای است. هدف این پایان نامه بررسی تحولات کالبدی و کارکردی مبادی ورودی غرب شهر بندرانزلی به عنوان شهری بندری و توریستی است. توجه به مبادی ورودی شهرها به عنوان مساله ی که بسیاری از شهرهای کشور با آن درگیر هستند، یکی از موضوعات مهم در برنامه ریزی شهری است. از این رو بهبود وضعیت ورودهای شهر در جهت افزایش کیفیت محیط شهری و ایجاد جاذبه های توریستی ضروری به نظر می رسد. پایان نامه حاضر شامل پنج فصل، 176 صفحه، 20 جدول، 6 نمودار، 54 تصویر، و 18نقشه می باشد که:

در فصل اول: طرح تحقیق آورده شده است که در آن مواردی از قبیل، بیان مسئله و اهمیت و ضرورت تحقیق، سئوال ها، فرضیه ها و اهداف تحقیق ارائه گردید.

در فصل دوم: تحقیق به مسائلی از قبیل سابقه تحقیقات مشابه، تعاریف، مفاهیم و چارچوب های نظری که در آن به تعریف و شفاف سازی کلماتی کلیدی مانند : مفهوم کالبد شهر، فضای شهری و توسعه فضایی،عملکرد (کارکرد) و کالبد محیط، ورودی و ویژگی های آن، انواع ورودی، پرداخته شده است.

در فصل سوم: تحقیق، روش تحقیق و جامعه آماری و همچنین به طور خلاصه به ویژگی های جغرافیایی محدوده شهر بندرانزلی اشاره شده است.

در فصل چهارم: تحقیق به طور تفصیلی به یافته های میدانی محقق پیرامون محدودیت ها و امکانات توسعه کالبدی شهر انزلی، محتوای اصلی یا اساس طرح جامع شهر انزلی، تحولات کالبدی و کارکردی محدوده مورد مطالعه، پهنه های فضای ورودی شهر، بررسی ویژگی ها و توقعات موضعی از ورودی و سپس بررسی توقعات موردی از ورودی شهر از سمت غرب، به بررسی ویژگی های تبدیل پذیری، نفوذپذیری، پذیرندگی، خوانایی و تشخص پرداخته شده است، و همان روش مقایسه ای که ذکر شد را برای هر آیتم به صورت جداگانه در تمامی طول مسیر ورودی بررسی می کنیم.

در فصل پنجم: تحقیق به ارزیابی فرضیه ها، جمع بندی و نتیجه گیری از یافته های تحقیق و ارائه راه کارهای پیشنهادی می پردازد.

بیان مسئله

امروزه مبادی ورودی از جمله فضاهای فراموش شده شهرها بوده که با مشکلات و نابسامانی هایی روبه رو هستند. این نابسامانی ها در دو سطح نمود می یابد: در سطح اول، برخی از این نابسامانی ها منجر به آن گردیده اند که مبادی ورودی از حداقل مولفه های خوانده شدن به عنوان یک محیط و فضای مطلوب شهری (به صورت عام) بی بهره باشند. کیفیت ساخت و سازهای حاشیه مبادی ورودی که به صورت مجتمع های پراکنده و منفصل ظهور یافته اند، بر فقدان برنامه ریزی، خودرو بودن جریان توسعه و نیز نبود نظارت در این مبادی تاکید می ورزند. در سطح دوم: عدم سنخیت و تناسب میان شرایط موجود این حوزه‎ها با کیفیت فضایی مورد انتظار از مبادی ورودی شهر، باعث شده است تا منظر شهری برای بازدید کنندگان به درستی تعریف نشود. ورودی های شهرها به سطحی از کیفیت تنزل پیدا کرده اند که در فضاسازی آنها غالبا تنها عنصر مشهود برنامه ریزی شده، تعبیه یک تابلو است که ورود به شهر را متذکر شده و خوش آمد می‎گوید(ابلقی و دیگران، 1385، ص66). در شهرهای قدیم مفهوم ورود به شهر بیشتر به معنای نفوذ از یک زیستگاه محصور بوده اما در دوره های بعد دگرگونیهای روی نمود که مفهوم شهر و شهرنشینی را تغییر داد و شکل ورود به شهر را چهره های دیگر بخشید. مبادی ورودی به عنوان یکی از اصلی ترین اجزای ساختار کالبدی و فضایی شهر علی رغم اهمیتی که به لحاظ کالبدی و زیبا شناسی دارد با جانمایی کاربری های ناهمگن و ناسازگار به فضای با ساختاری منفصل، فاقد هویت ومغشوش مبدل شده است. بدین ترتیب فضای ورودی بسیاری از شهرهای کشور با افت شدید کارکردی و کالبدی روبروست این امر آسیب های جدی به سیما و هویت شهرها وارد کرده است. منظر دارای ماهیت دو گانه عینی – ذهنی است. درک انسان از منظر وابسته به تجارب، الگوهای ذهنی، فرهنگ و تاریخ، ویژگی های کالبدی محیط و زمان است. دور نمای شهری منظری از شهر است که به هنگام نزدیک شدن به شهر دیده می شود. آنچه ورود به شهر را برای انسان ها قابل درک می کند وجود یک سری علائم بصری است که علی رغم وجود فیزیکی و مادی از بار معنایی برخوردارند. از نحوه استقرار فعالیت ها، کانون ها و محورهایی شکل می گیرند که در یک ارتباط درونی با همدیگر شبکه ای از مراکز و محورها و به عبارتی ” ساختار فضایی شهر” را  می سازند. سازمان فضایی شهر، مکان و شکل  ورود به شهر را تعیین می کند. از آنجا که ورودی‎ها  گره ها و نقاط آغازین سازمان فضایی هستند و اولین تصویر شهر به کمک آنها شکل می گیرد لزوم طراحی و برنامه ریزی آنها در شهر احساس می شود. ورودی ها مفصل ارتباطی شهر و حومه هستند و مرز و قلمرو شهر را تعریف می کنند (قوام پور، 1384، ص6). یکی از موثرترین و جذاب ترین نقاط هر شهر، مناظر ورودی آن بوده که در ذهن هر بیننده ای خاطره ای تاثیر گذار بر جای می گذارد. (ظاهری، 1380، ص5). به این دلیل ورودی معرف ویژگی های شهر و مرتبط با موقعیت های اصلیش است و از آنجا که با تعداد بی شماری مخاطب برخورد دارد باید از یک زمان مشترک، نشانه ها، زمینه عمومی و لایه های نمادینی برای پیوند، برخوردار باشد. (گروتر، 1383، ص54). عمدتا امتداد محور مبادی ورودی شهر با کانون‎های عمده کار و فعالیت و شبکه ی اصلی ارتباطی پیوند می خورد و نقشی مهم در سازمان یابی فضای انواع کاربری های شهری ایفا می کند. این حوزه می تواند در جهت یابی گسترش کالبدی شهر و در نهایت در ساختار کالبدی آن نیز به عنوان یک متغیر اثر گذار نقش آفرینی کند. رشد بالای جمعیت و گسترش بی رویه کالبدی شهرهای ما طی چند دهه اخیر، فقدان طرح های از پیش تدوین شده، ضعف قوانین و ابزارهای کنترلی ساخت و ساز به ویژه در مناطق حاشیه ای شهرها، شرایط نا مطلوبی را در حاشیه خیلی از شهرها به خصوص در محورهای ورودی آنها پدید آورده است. محدوده ورودی غرب بندرانزلی معمولا با عمکردهای همچون خدمات اتومبیل (پنچرگیری و تعویض روغن) غذاخوری های نامطلوب و ناخوشایند سکونتگاه هایی که نمی توان به آنها مسکن گفت، در دو سوی جاده که همچنان تا مرکز شهر پیش می رود شناخته می شود. محلی که مسافران و گردشگران وتازه واردین دراولین برخورد با آن مواجه      می شوند از اهمیت زیادی در جذب آنها برخودار است. در خصوص مسائل زیست محیطی وجود کاربری‎های نا سا زگا ر خرید و فروش ضایعات آهن قراضه، و نبود پوشش گیاهی مناسب یکی دیگر از مشکلات این ورودی است، ودر زمین های بایر تلی از زباله قرار دارد. وجود آلودگی صوتی و هوای ناشی از حضور بیش از حد خودروها، به ویژه در ایام حضور گردشگران و مسافرین یکی دیگر از مشکلات و معضلات زیست محیطی این ورودی است. در خصوص مسائل ترافیکی می توان کیفیت پایین آسفالت مسیر را مطرح کرد. که اغلب رانندگان از آن شکایت دارند. کف سازی نامناسب پیاده روها، تفاوت در کف سازی ها و تغییر ناگهانی در سطح پیاده رو از دیگر مشکلات مسیر است. همچنین علاوه بر توقف حاشیه‎ای در طول مسیر، خودرو های زیادی در پباده روهای این ورودی پارک شده ا ند، که حرکت عابران را با مشکل مواجه کرده است. و این خودروها معمولا در مقابل مغازه هایی که به تعمیرات خودرو می پردازند پارک شده اند، (سد معبر تجاری). در خصوص زیبا شنا سی می توان وجود ساختمان های نیمه کاره و زمین های بایر در اطراف ورودی شهرمشاهده نمود. تعدد و تنوع کثرت تابلوهای معرف کاربری، وجود کاربری های مزاحم شهری مانند کارگاه ها و تعمیرگاه ها را می توان مطرح کرد. خطرناک بودن برخی قسمتهای راه آسفالت ورود به شهر به دلیل عدم طراحی مناسب. عدم نصب علائم راهنمایی و رانندگی در مبادی ورودی و معابر و عدم خط کشی عابر پیاده، میزان روشنایی و نحوه ی نورپردازی کاربری های مبادی ورودی شهر یکی از عوامل موثر بر سطح امنیت ترافیکی و یکی از متغیرهای موثر بر جنبه های زیبا شناسی ورودی شهر محسوب می شود. ازاینرو به دلیل فراهم بودن زمینه جهت ایجاد و تاسیس منطقه آزاد تجاری – صنعتی در این شهر بندری، سرانجام سازمان نو پای منطقه آزاد تجاری – صنعتی انزلی از اواخر سال 1384 فعالیت های خود را در این بندر شروع کرده است. از آنجایی که فعالیت های اقتصادی در مناطق آزاد معمولا با رشد و توسعه زیر ساخت های وضع موجود و همچنین شتاب رشد کالبدی در مناطق شهری و حمل ونقل صادرات و واردات کالا ورود و خروج از مبادی ورودی های شهر نقش مهمی در تحولات منطقه مورد نظر دارد. و محدوده ورودی غرب شهر از زمانی دچار تحول شد. که عوامل و علل آن ساخت واحدهای مسکونی کلویر 2 توسط استانداری گیلان، واداره مسکن شهرسا زی استان با تفکیک قطعات زمین در سال (1368)، و همچنین واحدهای آپارتما نی مسکونی شرکت نفت در کلویر 1، در سال (1373)، و احداث واحدهای آپارتمانی مسکونی مهر از سال (1378)، وساخت مجتمع مسکونی گلهای بهشت توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، حساب 100 امام ره در سال (1382)،  افتتاح و راه اندازی بیمارستان جدید در محدوده ورودی شهر در سال (1382)، و تعریض جاده به عرض 13 متری تا قسمتی از محدوده ورودی شهر در سال (1383)، و راه اندازی پایانه مسافربری غرب شهرستان بندرا نز لی در فروردین 1392،  و اهمیت کاربری های مهم دیگر در طول مسیر ورودی شهر، شامل اردوگاه تفریحی دانش آموزی شهید گل‎آور شهرستان بند را نزلی، رستوران و مهما نسرا ی جهانگردی انزلی زیر نظر شرکت سرمایه گذاری ایرانگردی و جهانگردی، بازار ساحلی آسیا میانه، و هتل بزرگ سفید کنار، و یکی از مهم ترین تحولات منطقه مورد نظرعملیات احداث کنارگذر ورودی شرق به غرب بندرانزلی، که به طول 15 کیلومتر و عرض آن 6/25 متر است که شامل چهار خط عبور به عرض 65/3 متر و شانه 3/2 متری در طرفین و دو حاشیه هشت دهم متری است. این مسیر در دو قطعه اجرا می شود، و هر نقطه حدود هشت کیلومتر است که در قطعه یک 34 پل تیپ و در قطعه دو 30 پل تیپ وجود دارد. این کنار گذر در جنوب بندرانزلی و منطقه غازیان در حا ل احداث است که راه اصلی موجود انزلی – آستارا در غرب بندرانزلی و بدون وارد شدن به مناطق شهری از زمین های حاشیه مرداب و شالیزارهای موجود می گذرد، این محور با قطع کانال های اصلی ذکر شده در قسمت شرقی شهر بندرانزلی به راه اصلی رشت – انزلی متصل می شود. واهمیت بزرگراه کنارگذر با توسعه بنادر و ایجاد مسیر دریایی با کشورهای تازه استقلال یافته زمینه های رونق اقتصادی و اجتماعی منطقه را فراهم می کند. عواملی که در بروز تحولات کالبدی وکارکردی مبادی ورودی شهری نقش موثر دارند.

تعداد صفحه : 181

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.