رشته مدیریت

پایان نامه بررسی تاثیر هوش عاطفی بر عملکرد شغلی کارکنان اداره کل بیمه سلامت استان تهران

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مدیریت

گرایش : مدیریت نیروی انسانی

عنوان : بررسی تاثیر هوش عاطفی بر عملکرد شغلی کارکنان اداره کل بیمه سلامت استان تهران

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران شمال

دانشکده مدیریت و علوم اجتماعی گروه مدیریت

پایان نامه برای دریافت درجه كارشناسی ارشد (M.A)

گرایش:مدیریت نیروی انسانی

عنوان:

بررسی تاثیر هوش عاطفی بر عملکرد شغلی کارکنان اداره کل بیمه سلامت استان تهران

استاد راهنما:

جناب آقای دكتر کیومرث فلاحی

 

استاد مشاور:

جناب آقای دكتر محمدتقی پیش بین

شهریور 1392

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده …………………………………………………………………………………. 1
مقدمه ………………………………………………………………………………….. 2
فصل اول:کلیات پژوهش
1-1-مقدمه……………………………………………………………………………. 4
1-2-بیان مساله……………………………………………………………………….. 6
1-3-اهمیت و ضرورت پژوهش……………………………………………………… 10
1-4-اهداف پژوهش……………………………………………………………………… 14
1-5-متغیرهای پژوهش…………………………………………………………………. 14
1-6-فرضیه های پژوهش……………………………………………………………….. 15
1-7-روش پژوهش……………………………………………………………………. 15
1-8-روش نمونه گیری……………………………………………………………….. 16
1-9-روش گردآوری اطلاعات……………………………………………………….. 16
1-10-روش تجزیه و تحلیل داده ها……………………………………………………. 16
1-11-جامعه آماری…………………………………………………………………… 16
1-12-قلمرو پژوهش………………………………………………………………….. 18
1-12-1-قلمرو موضوعی……………………………………………………………… 18
1-12-2-قلمرو مکانی………………………………………………………………….. 18
1-12-3-قلمرو زمانی…………………………………………………………………. 18
1-13-تعریف مفاهیم و واژگان اختصاصی…………………………………………… 18
1-13-1-هوش……………………………………………………………………………. 18
1-13-2-عاطفه………………………………………………………………………… 18
1-13-3-هوش عاطفی…………………………………………………………………. 19
1-13-4-خودآگاهی………………………………………………………………………. 19
1-13-5-خودتنظیمی(خودمدیریتی) …………………………………………………… 19
1-13-6-خودانگیزی………………………………………………………………….. 19
1-13-7-آگاهی اجتماعی(همدلی) ……………………………………………………. 19
1-13-8-مهارتهای اجتماعی………………………………………………………….. 19
1-13-9-عملکرد………………………………………………………………………. 20
1-13-10-توانایی…………………………………………………………………………. 20
1-13-11-وضوح(درک) …………………………………………………………….. 20
1-13-12-کمک(حمایت سازمانی) ………………………………………………….. 20
1-13-13-انگیزه(تمایل) ……………………………………………………………… 21
1-13-14-ارزیابی(آموزش و بازخورد عملکرد) ……………………………………. 21
1-13-15-اعتبار(اعمال معتبر و حقوق پرسنل) ……………………………………. 21
1-13-16-محیط(تناسب محیطی) …………………………………………………… 21
فصل دوم:مبانی نظری و پیشینه پژوهش
2-1-مقدمه…………………………………………………………………………….. 23
هوش عاطفی
2-1-1-مقدمه………………………………………………………………………….. 25
2-1-2-تعاریف هوش…………………………………………………………………. 26
2-1-3-هوش………………………………………………………………………….. 26
2-1-4-تعریف هوش………………………………………………………………………. 26
2-1-5-انواع هوش……………………………………………………………………. 27
2-1-6-عاطفه………………………………………………………………………… 33
2-1-7-هیجان………………………………………………………………………… 34
2-1-8-مولفه های هیجان…………………………………………………………….. 35
2-1-9-ویژگی های هیجان……………………………………………………………. 35
2-1-10-طبقه بندی هیجانها…………………………………………………………… 36
2-1-11-فواید هیجان…………………………………………………………………… 36
2-1-12-زیان های هیجان………………………………………………………………… 37
2-1-13-سرچشمه هیجانها……………………………………………………………. 38
2-1-14-چگونگی شکل گیری هیجانها………………………………………………. 38
2-1-15-علت اهمیت هیجانها در محیط کار…………………………………………. 38
2-1-16-مفهوم هوش هیجانی………………………………………………………….. 39
2-1-17-مفهوم شناسی هوش هیجانی………………………………………………… 40
2-1-18-هوش هیجانی و هوش شناختی……………………………………………… 42
2-1-19-تعریف هوش هیجانی……………………………………………………….. 45
2-1-20-سیر تکوین و تاریخچه هوش هیجانی………………………………………… 46
2-1-21-دیدگاه های صاحبنظران در مفهوم هوش هیجانی…………………………… 51
2-1-21-1-دیدگاه گاردنر در هوش شناختی و غیر شناختی…………………………. 51
2-1-21-2-دیدگاه کوپر در هوش هیجانی……………………………………………. 53
2-1-21-3-دیدگاه مایر و سالووی در هوش هیجانی………………………………….. 54
2-1-21-4-دیدگاه گلمن در هوش هیجانی……………………………………………… 58
2-1-21-5-دیدگاه بار-آن در هوش هیجانی………………………………………….. 69
2-1-22-چارچوب چهار وجهی استنتاجی هوش هیجانی…………………………….. 71
2-1-23-هوش هیجانی و هوش شناختی در محیط سازمان…………………………… 74
2-1-24-هوش هیجانی و ارتقا کیفیت سازمان………………………………………. 76
2-1-25-هوش هیجانی در محیط کار……………………………………………………. 76
2-1-26-چه کسانی به هوش هیجانی نیاز دارند؟…………………………………….. 77
2-1-27-ضرورت توجه به رشد هوش هیجانی کارکنان……………………………… 87
2-1-28-گروه کار و هوش هیجانی………………………………………………….. 88
2-1-29-ارتقا هوش هیجانی در گروه کار……………………………………………….. 89
2-1-30-تنظیم هیجانهای کارکنان در گروه کار……………………………………… 92
2-1-31-هوش هیجانی و مزیت رقابتی………………………………………………. 93
2-1-32-نقش هوش هیجانی در گزینش و بالندگی شغلی نیروی انسانی…………….. 97
2-1-33-مدل سازی تاثیر هوش هیجانی بر موفقیت کار…………………………….. 100
2-1-34-هوش هیجانی کارکنان و رضایت مشتریان…………………………………. 102
2-1-35-هوش هیجانی کارکنان و اثربخشی سازمان………………………………… 104
2-1-36-هوش هیجانی ، ارتقا یادگیری و تحول سازمانی…………………………… 108
2-1-37-اکتساب و بهبود هوش هیجانی……………………………………………… 111
2-1-37-1-دیدگاه مایر و سالووی……………………………………………………… 111
2-1-37-2-دیدگاه گلمن-امرلینگ…………………………………………………….. 112
2-1-38-چطور می توان هوش هیجانی را بهبود بخشید؟……………………………….. 113
2-1-39-مفاهیم مشخص در آموزش هوش هیجانی……………………………………. 114
2-1-40-فرایند آموزش هوش هیجانی………………………………………………… 115
2-1-41-ملاحظاتی در برنامه های آموزش هوش هیجانی…………………………… 116
2-1-42-نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش و تقویت هوش هیجانی……… 117
2-1-43-مراحل آموزش هوش هیجانی………………………………………………. 118
عملکرد کارکنان
2-2-1-مقدمه………………………………………………………………………………. 122
2-2-2-تعاریف عملکرد…………………………………………………………………. 124
2-2-3-عوامل موثر در بهبود عملکرد……………………………………………….. 125
2-2-4-عوامل یا متغیرهای موثر بر عملکرد…………………………………………… 126
2-2-5-عوامل موثر بر عملکرد فردی…………………………………………………. 128
2-2-5-1-توانایی……………………………………………………………………… 128
2-2-5-2-شخصیت……………………………………………………………………. 130
2-2-5-2-1-عوامل تعیین کننده شخصیت………………………………………………. 130
2-2-5-3-یادگیری…………………………………………………………………….. 131
2-2-5-4-ادراک…………………………………………………………………………. 131
2-2-5-5-انگیزش…………………………………………………………………….. 132
2-2-5-6-استرس(فشار روانی) ……………………………………………………… 133
2-2-6-مدیریت عملکرد…………………………………………………………………. 135
2-2-7-مفهوم و مولفه های مدیریت عملکرد……………………………………………. 136
2-2-7-1-مدیریت عملکرد به عنوان یک سیستم تجاری…………………………….. 138
2-2-7-2-مدیریت عملکرد به عنوان یک فرهنگ و سبک رهبری…………………. 138
2-2-7-3-مدیریت عملکرد به عنوان بخشی از پیمان روان شناختی…………………. 139
2-2-7-4-مدیریت عملکرد به عنوان بازخورد شخصی و فرایند یادگیری…………… 139
2-2-8-فرایند مدیریت عملکرد……………………………………………………….. 139
2-2-9-اساس مدیریت مبتنی بر عملکرد……………………………………………… 141
2-2-10-تفاوت بین مدیریت مبتنی بر عملکرد و سنجش عملکرد……………………… 142
2-2-11-فواید مدیریت مبتنی بر عملکرد……………………………………………. 142
2-2-12-تئوری تقویت عملکرد…………………………………………………………… 144
2-2-13-رویکرد تغییر رفتار سازمانی……………………………………………… 144
2-2-14-ملاک اثربخشی تغییر رفتار سازمانی……………………………………… 146
2-2-15-استراتژی های مدیریت عملکرد…………………………………………… 148
2-2-16-الگوهایی در مورد عملکرد منابع انسانی………………………………….. 149
2-2-16-1-الگوی هرسی و گلداسمیت……………………………………………… 149
2-2-16-2-الگوی موری اینسورث و نیویل اسمیت……………………………….. 149
2-2-16-3-الگوی مدل امتیازات متوازن…………………………………………… 149
2-2-16-4-الگوی لینچ و گراس……………………………………………………. 149
2-2-17-سابقه مدل ACHIEVE………………………………………………….. 150
2-2-18-استفاده از مدل ACHIEVE……………………………………………… 151
رابطه هوش عاطفی و عملکرد
2-3-1-مقدمه……………………………………………………………………….. 156
2-3-2-ارتباط ابعاد هوش عاطفی با عملکرد………………………………………. 156
2-3-3-چارچوب نظری پژوهش…………………………………………………… 159
2-3-4-مدل تحلیلی پژوهش……………………………………………………….. 160
پژوهش های انجام شده در ایران و جهان
2-4-1-مقدمه………………………………………………………………………. 162
2-4-2-پژوهش های انجام شده در جهان………………………………………….. 162
2-4-3-پژوهش های انجام شده در ایران………………………………………….. 167
فصل سوم:روش شناسی پژوهش
3-1-مقدمه………………………………………………………………………… 175
3-2-روش پژوهش……………………………………………………………….. 175
3-3-جامعه آماری………………………………………………………………… 176
3-4-نمونه آماری……………………………………………………………………. 178
3-5-روش نمونه گیری و حجم نمونه………………………………………………. 178
3-6-روشها و ابزار گردآوری اطلاعات و داده ها…………………………………. 179
3-7-مشخصات پرسشنامه ها………………………………………………………. 179
3-7-1-سنجش شاخص هوش عاطفی………………………………………………. 180
3-7-2-سنجش شاخص عملکرد……………………………………………………. 181
3-8-پایایی و روایی پرسشنامه…………………………………………………….. 182
3-8-1-پایایی یا قابلیت اعتماد……………………………………………………… 182
3-8-2-روایی یا اعتبار…………………………………………………………….. 183
3-9-روش های آماری تجزیه و تحلیل داده ها……………………………………….. 183
3-9-1-روش های توصیفی…………………………………………………………… 184
3-9-2-روش های استنباطی………………………………………………………….. 184
فصل چهارم:تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش
4-1-مقدمه………………………………………………………………………….. 186
4-2-بخش اول : آمار توصیفی…………………………………………………….. 187
4-2-1-متغیرهای جمعیت شناختی پاسخ دهندگان…………………………………. 187
4-2-2-وضعیت متغیر مستقل……………………………………………………… 190
4-2-3-وضعیت متغیر وابسته……………………………………………………… 191
4-3-بخش دوم : آمار استنباطی…………………………………………………….. 191
4-3-1-آزمون داده ها………………………………………………………………. 192
4-3-2-بررسی رابطه عوامل مطرح شده………………………………………….. 193
4-4-تحلیل آماری فرضیه های پژوهش……………………………………………. 194
4-4-1-فرضیه اصلی……………………………………………………………….. 194
4-4-2-فرضیه فرعی اول……………………………………………………………….. 194
4-4-3-فرضیه فرعی دوم……………………………………………………………… 195
4-4-4-فرضیه فرعی سوم…………………………………………………………….. 196
4-4-5-فرضیه فرعی چهارم………………………………………………………….. 196
4-4-6-فرضیه فرعی پنجم……………………………………………………………. 197
4-5-یافته های جانبی………………………………………………………………….. 198
4-5-1-آزمون فرضیه تفاوت هوش عاطفی زنان و مردان…………………………… 199
4-5-2-آزمون فرضیه تفاوت هوش عاطفی مجردین و متاهلین……………………… 200
4-5-3-آزمون فرضیه تفاوت عملکرد زنان و مردان…………………………………. 201
4-5-4-آزمون فرضیه تفاوت عملکرد کارکنان رسمی و غیر رسمی………………… 202
4-5-5-آزمون فرضیه تفاوت عملکرد کارکنان با سطوح مختلف تحصیلی……………. 203
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادها
5-1-مقدمه……………………………………………………………………………. 205
5-2-نتایج پژوهش……………………………………………………………………. 208
5-3-ارائه راهکارها و پیشنهادهایی بر اساس نتایج بدست آمده پژوهش…………….. 210
5-3-1-ارائه راهکارها در ارتباط با مولفه خودآگاهی(فرضیه فرعی اول)………….. 211
5-3-2-ارائه راهکارها در ارتباط با مولفه خودتنظیمی(فرضیه فرعی دوم) ………… 213
5-3-3-ارائه راهکارها در ارتباط با مولفه خودانگیزی(فرضیه فرعی سوم) ……….. 214
5-3-4-ارائه راهکارها در ارتباط با مولفه آگاهی اجتماعی(فرضیه فرعی چهارم)…. 215
5-3-5-ارائه راهکارها در ارتباط با مولفه مهارتهای اجتماعی(فرضیه فرعی پنجم).. 216
5-4-چالشهای سازمان و نقش هوش هیجانی در رفع این چالشها……………………. 218
5-5-پیشنهادهایی به پژوهشگران بعدی……………………………………………… 225
5-6-محدودیتهای پژوهش……………………………………………………………. 226
پیوست ها،منابع و نام ها
پیوست الف : پرسشنامه…………………………………………………………… 228
پیوست ب : نتایج حاصل از نرم افزار تحلیل آماری……………………………… 233
فهرست جدول ها
جدول 1-1:تعداد کارمندان واحدها به تفکیک زن و مرد…………………………. 17
جدول 2-1:هوش هیجانی در زندگی روزمره…………………………………….. 50
جدول 2-2:چارچوب منسجم شناخت مولفه های هوش هیجانی گلمن…………….. 74
جدول 2-3:مدیران عالی چه فعالیتهایی انجام می دهند؟…………………………… 85
جدول 2-4:مدیران میانی و سرپرستان چه فعالیتهایی انجام می دهند؟……………. 86
جدول 2-5: کارکنان و کارمندان دفتری چه فعالیتهایی انجام می دهند؟…………… 87
جدول 2-6:شایستگیهای هوش هیجانی به نقل از تیشلر و همکاران………………. 101
جدول 3-1:توزیع جامعه آماری بر حسب جنسیت و نوع استخدام………………… 177
جدول 3-2:تناظر گویه های پرسشنامه هوش عاطفی……………………………… 180
جدول 3-3:تناظر گویه های پرسشنامه عملکرد…………………………………… 181
جدول 4-1:فراوانی و درصد جنسیت پاسخ دهندگان………………………………. 187
جدول 4-2:فراوانی و درصد سن پاسخ دهندگان…………………………………… 188
جدول 4-3:فراوانی و درصد سطح تحصیلات پاسخ دهندگان……………………… 188
جدول 4-4:فراوانی و درصد سابقه خدمتی پاسخ دهندگان…………………………. 189
جدول 4-5:فراوانی و درصد وضعیت تاهل پاسخ دهندگان……………………….. 189
جدول 4-6:فراوانی و درصد وضعیت استخدامی پاسخ دهندگان………………….. 190
4-7:معیارهای تمرکز و پراکندگی متغیرهای هوش عاطفی……………………… 190
4-8:معیارهای تمرکز و پراکندگی متغیرهای عملکرد……………………………. 191
4-9:آزمون نرمال / غیر نرمال بودن داده ها……………………………………… 192
4-10:آزمون معنی دار بودن رابطه هوش عاطفی و مولفه هایش با عملکرد…. 193
4-11:نمایش ضریب تعیین(R2) ……………………………………………….. 198
4-12:جدول آمار توصیفی هوش عاطفی زنان و مردان………………………… 199
4-13:جدول آنالیز واریانس هوش عاطفی زنان و مردان……………………….. 199
4-14:جدول آمار توصیفی هوش عاطفی متاهلین و مجردین……………………. 200
4-15:جدول آنالیز واریانس هوش عاطفی متاهلین و مجردین…………………… 200
4-16:جدول آمار توصیفی عملکرد زنان و مردان………………………………. 201
4-17:جدول آنالیز واریانس عملکرد زنان و مردان……………………………… 201
4-18:جدول آمار توصیفی عملکرد کارکنان رسمی و غیر رسمی………………. 202
4-19:جدول آنالیز واریانس عملکرد کارکنان رسمی و غیر رسمی……………… 202
4-20:جدول آمار توصیفی عملکرد کارکنان با سطوح مختلف تحصیلی…………. 203
4-21:جدول آنالیز واریانس عملکر کارکنان با سطوح مختلف تحصیلی…………. 203
5-1:نتایج آزمون فرضیه های پژوهش……………………………………………. 209
فهرست نمودارها
نمودار 2-1:ابعاد هوش از دیدگاه گاردنر…………………………………………. 52
نمودار 2-2:مدل چهارگانه هوش هیجانی از دید کوپر……………………………. 53
نمودار 2-3:حیطه های سواد هیجانی به زعم سالووی…………………………….. 55
نمودار 2-4:ابعاد هوش هیجانی در مدل مایر و سالووی………………………….. 58
نمودار 2-5:مولفه های هوش هیجانی از دیدگاه گلمن…………………………….. 61
نمودار 2-6:مدل مفهوم شایستگیهای گلمن………………………………………… 69
نمودار 2-7:مولفه های هوش هیجانی به زعم بار-آن……………………………… 71
نمودار 2-8:ابعاد هوش هیجانی در محیط کار…………………………………….. 77
نمودار 2-9:ضرورت توجه به رشد هوش هیجانی کارکنان………………………. 88
نمودار 2-10:فرایند ارتباط هوش هیجانی با بالندگی شغلی………………………….. 99
نمودار 2-11:مدل رابطه هوش هیجانی و اثربخشی سازمان………………………… 108
نمودار 2-12:الگوی چهارمرحله ای تقویت سواد هیجانی شرایور……………………… 115
نمودار2-13:مراحل آموزش هوش هیجانی ازدید چرنیس،گلمن،امرلینگ،کووان و آدلر 120
نمودار 2-14:عوامل موثر بر ادراک……………………………………………….. 132
نمودار 2-15:ابعاد چهارگانه مدیریت عملکرد………………………………………. 138
نمودار 2-16:مدل تحلیلی پژوهش…………………………………………………… 160
نمودار 4-1:پراکندگی دو متغیر هوش عاطفی و عملکرد…………………………… 197
نمودار 5-1:مراحل آموزش هوش هیجانی از دید چرنیس،گلمن،امرلینگ،کووان و آدلر 224
منابع و مآخذ
فهرست منابع فارسی………………………………………………………………… 243
فهرست منابع غیر فارسی…………………………………………………………… 249
فهرست نام ها
مرجع نامه……………………………………………………………………………. 257
چکیده پایان نامه(انگلیسی)

 

چکیده

هوش عاطفی به مفهوم توانایی کنترل احساسات و هیجانات خود و دیگران ، پذیرش دیدگاه های سایر افراد و کنترل روابط اجتماعی است و دربرگیرنده مجموعه گسترده ای از مهارتها و استعدادهایی است که در سرنوشت و سبک زندگی افراد موثر است.هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر هوش عاطفی بر عملکرد شغلی کارکنان اداره کل بیمه سلامت استان تهران       می باشد.این تحقیق از نظر روش ، از نوع تحقیقات توصیفی – پیمایشی است .

جامعه آماری مورد مطالعه این پژوهش ، کلیه کارکنان اداره کل بیمه سلامت استان تهران شامل 447 نفر زن و مرد می باشند و حجم نمونه مطابق فرمول کوکران 112 نفر محاسبه گردید .

روش نمونه گیری به صورت تصادفی ساده می باشد ، هوش عاطفی کارکنان از طریق پرسشنامه سیبریا شرینگ و عملکرد از طریق پرسشنامه عملکرد بر اساس مدل (ACHIEVE) هرسی و گلداسمیت سنجیده شد.پایایی پرسشنامه ها به روش آلفای کرونباخ برای دو متغیر اشاره شده به ترتیب برابر با 0.788 و 0.825 محاسبه گردید.

یافته های نهایی پژوهش در نرم افزار spss ، حاکی از عدم وجود ارتباط معنی دار ، بین هوش عاطفی و ابعاد آن ( خودآگاهی ، خود تنظیمی ، خودانگیزی ، آگاهی اجتماعی و مهارتهای اجتماعی) با عملکرد شغلی کارکنان در اداره کل مورد مطالعه است.در نهایت پیشنهادهایی ارائه شده است كه می تواند مورد توجه مدیران ، پژوهشگران و سازمانها قرار گیرد.

کلید واژه ها : هوش عاطفی ، عملکرد ، کارکنان ، بیمه سلامت.

1-1- مقدمه

منابع انسانی از ارزشمندترین سرمایه های هر سازمانی به شمار می روند؛ زیرا سایر عوامل مانند تکنولوژی،سرمایه و امثال آن، به نیروی انسانی وابسته است. علی رغم پیشرفتهای فنی جدید، هنوز هیچ عاملی نتوانسته جایگزین نیروی انسانی شود و انسان همچنان به عنوان یک عامل کلیدی در سازمان مطرح می باشد و مدیریت با توجه به این نکته باید بکوشد تا این سرمایه را به درستی بشناسد و توان و استعدادهای او را پرورش دهد و به نحو موثری آنها را در پیشبرد هدفهای سازمان بسیج کند.(الوانی،94:1383)

فلسفۀ وجودی هر سازمان انجام ماموریت و تحقق اهداف آن است. اهداف سازمان، تنها مشخص می سازد که چه مجموعه کارهایی باید انجام پذیرد، و در این راستا آنچه که در انجام کارها اهمیت می یابد، تاثیر عوامل داخلی و خارجی سازمان است. از میان عوامل داخلی، عامل نیروی انسانی همواره به عنوان یکی از مهمترین عوامل مطرح است. قابلیت ها، مهارت ها، توانایی ها، دانش و … همگی شاخص هایی هستند که بر عملکرد نیروی انسانی موثر می باشند و به تبع آن بر عملکرد سازمان تاثیر می گذارند. بنابراین هرچه کیفیت نیروی انسانی بهتر باشد و نقش ها و تعاملات سازمانی به طور منطقی در راستای استفادۀ بهینه از نیروی انسانی شکل گرفته باشد، می توان عملکرد بهتری از نیروی انسانی انتظار داشت. (نیکومرام،1:1385)هوش عاطفی شناخت و کنترل هیجانهای خود،همدلی کردن با دیگران و حفظ روابط رضایت بخش است.به عبارت دیگر ، شخصی که هوش عاطفی بالایی دارد،سه مولفه شناختی،فیزیولوژیکی و رفتاری هیجانها را بطور موفقیت آمیزی با یکدیگر تلفیق می کند  (چان و دیگران،2001 :61) هوش عاطفی تبیین می کند چرا افرادی با ضریب هوشی متوسط موفق تر از کسانی هستند که نمرات بسیار بالاتری در ضریب هوشی دارند.مقیاسهای سنتی هوش ، مجموعه بسیار مهمی از توانایی هایی که افراد را در زندگی واقعی کارآمد می سازد را نادیده می گیرند ، نظیر خودآگاهی ، کنترل تکانه ، پایداری ، اشتیاق، خود برانگیختگی و همدلی بنابراین هوش عاطفی را باید در همه افراد پرورش داد و مسئولین آموزش می توانند از آن برای آموزش به افراد مختلف استفاده کنند.از این گذشته هر روز ابعاد تازه ای از کاربردهای هوش عاطفی در مدیریت،مدیریت منابع انسانی و سازمانها روشن می شود(بابایی و مومنی ، 1384 :20).

هوش عاطفی بیانگر آن است که در روابط اجتماعی و در بده بستانهای روانی عاطفی و در شرایط خاص چه عملی نامناسب است . هوش عاطفی موضوعی است که سعی در تشریح و تفسیر جایگاه هیجانها و احساسات در توانمندیهای انسانی دارد.یعنی فرد در شرایط مختلف بتواند امید را همیشه در خود زنده نگه دارد ، با دیگران همدلی نماید ، احساسات دیگران را بشنود ، برای بدست آوردن پاداش بزرگ تر ، پاداشهای کوچک را نادیده انگارد ، نگذارد نگرانی ، قدرت تفکر و استدلال او را مختل نماید ، در برابر مشکلات پایداری نماید و در همه حال انگیزه خود را حفظ نماید . عملکرد پایین افراد مشکلی است که تقریباً به همه افراد بدون توجه به مقام و جایگاه آنها آسیب می رساند.

مفهوم هوش عاطفی در حال حاضر مربوط به فلسفه ای در سازمانهاست که می خواهد عملکرد افراد را بهبود بخشد(جانسون و ایندویک ، 1999 :54).اهمیت این بحث بر کارکنان و مسئولان سازمانها و موسسات پوشیده نیست که موفقیتهای حرفه ای تا حد زیادی تحت تاثیر عوامل  تشکیل دهنده هوش عاطفی است.بعضی از دلایل مربوط به اهمیت هوش عاطفی در محیط کار بسیار واضح است .در این مورد می توان به بازاریابهایی اشاره کرد که به آسانی اعتماد مشتریان را جلب کرده و سلیقه آنها را به آسانی کشف می کنند همچنین می توان به کارکنانی اشاره کرد که از لحاظ فنی توانمند بوده اما در کنار آمدن با دیگران و کنترل شرایط تنش زا ناتوان هستند.با توجه به اهمیت امر در سالهای اخیر به منظور افزایش قابلیت‌های عاطفی و اجتماعی در موسسات و سازمانها، برنامه های آموزشی ترتیب داده شده است . در این برنامه ها پرورش قابلیت‌هایی مثل خود آگاهی ، همدلی ، پشتکار ، انطباق پذیری ، کارآمدی و روابط اجتماعی موثر مورد توجه متخصصان قرار گرفته است(کاووسی ، 1381 : 66)

به امید آنکه تحقیقی مفید و در خور توجه باشد و مدیران را به اهمیت این مساله متوجه سازد.

تعداد صفحه : 286

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.