مهندسی کشاورزی - دامپروری

پایان نامه بررسی تأثیر کودهای بیولوژیک و شیمیایی (نیتروژن و فسفر) بر عملکرد و میزان اسانس نعناع فلفلی در شرایط آب و هوایی اراک

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته کشاورزی

گرایش : زراعت

عنوان : بررسی تأثیر کودهای بیولوژیک و شیمیایی (نیتروژن و فسفر) بر عملکرد و میزان اسانس نعناع فلفلی در شرایط آب و هوایی اراک  

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد اراك

دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد «M.Sc.»

رشته : زراعت

عنوان:

بررسی تأثیر کودهای بیولوژیک و شیمیایی (نیتروژن و فسفر) بر عملکرد و میزان اسانس نعناع فلفلی در شرایط آب و هوایی اراک 

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

 

فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول- مقدمه 1
1-1- مقدمه 2
فصل دوم- بررسی منابع 5
2-1- زراعت گیاهان دارویی 6
2-2- مشکلات عمده در تولید و توزیع گیاهان دارویی کشور 7
2-3- تیره نعناع 8
2-4- نعناع فلفلی 10
2-4-1- تاریخچه 10
2-4-2- وجه تسمیه 11
2-4-3- مشخصات گیاهشناسی 12
2-4-4- انواع واریته ها 13
2-5- مواد مؤثره نعناع فلفلی 14
2-5-1- خصوصیات مواد مؤثره 14
2-5-2- منتول 15
2-5-3- مراحل سنتز اسانس در گیاه 16
2-5-4- تغییرات اسانس نعناع فلفلی در مراحل فنولوژیكی گیاه 16
2-6- موارد استفاده 17
2-7- زراعت نعناع فلفلی 18
2-7-1 – آماده سازی زمین 18
2-7-2- کاشت و تکثیر 18
2-7-3- روش کاشت 19
2-7-4- برداشت 19
2-7-5- پس از برداشت 21
2-7-6- کشت،تولید و تجارت جهانی 21
2-8- اكولوژی نعناع فلفلی 22
2-8-1- نیازهای اکولوژیکی 22
2-8-2- تأثیر عوامل محیطی بر مواد مؤثره 23
2-9- احتیاجات غذایی گیاه 24
2-9-1- تغذیه معدنی گیاه 24

2-9-2- عناصر غذایی مورد نیاز گیاهان

24
2-10- نیتروژن 26
2-10-1- معرفی عنصر نیتروژن 26
2-10-2- نقش واهمیت نیتروژن در گیاه 26
2-10-3- کمبود نیتروژن 27
2-10-4- فرم های قابل جذب نیتروژن 28
2-10-5- منابع نیتروژن خاک 28
2-10-6- میکرو ارگانیسم های مؤثر بر تثبیت نیتروژن 29
2-11- فسفر 30
2-11-1- عنصر فسفر در گیاه 30
2-11-2- عنصر فسفر در خاک 31
2-11-3- میکروارگانیسم های دخیل در چرخه فسفات 32
2-12- انواع کود 34
2-12- 1- تاریخچه و مشخصات كودها 34
2-12-2- کود اوره 36
2-12-3- کود آمونیوم فسفات 36
2-13- خسارات ناشی از مصرف کود های شیمیایی 37
2-13-1- خسارات زیست محیطی 37
2-13-2- تجمع زیانبار نیترات در محصولات کشاورزی 37
2-13-3- عوارض تجمع نیترات درخاك 38
2-13-4- عوارض نیترات بربدن انسان 38
2-13-5- اثرعوامل محیطی برافزایش نیترات 38
2-13-6- اثرنوع كود، روش مصرف وتغذیه مناسب گیاه 38
2-13-7- علل تجمع نیترات 39
2-13-8- راهكارهای كاهش تجمع نیترات 39
2-14- كودهای زیستی 40
2-14-1- معرفی کودهای زیستی 40
2-14-2- تاریخچه کودهای زیستی 41
2-14-3- انواع کودهای زیستی 43
2-14-4- كود زیستی سوپر نیتروپلاس 43
2-14-5- كود زیستی نیتروكسین 44
2-14-6- كود زیستی بارور-2 45
2-15- تاثیر كودهای شیمیایی بر گیاهان دارویی 46
2-16- تأثیر کودهای زیستی بر گیاهان دارویی 50
2-17- تأثیر کودهای زیستی بر سایر گیاهان زراعی 53
2-18- هدف از مطالعه 55
فصل سوم- مواد وروش ها 56
3-1- مشخصات محل انجام طرح 57
3-1-1- زمان و محل اجرای طرح 57
3-1-2- موقعیت جغرافیایی استان مركزی 57
3-1-3- نا همواری ها 57
3-1-4- آب و هوا 58
3-1-5- منابع آب 59
3-2- مشخصات خاك محل اجرای آزمایش 59
3-3- عملیات زراعی 60
3-3-1- آماده سازی زمین طرح 60
3-3-2- كاشت 61
3-3-3- آبیاری 61
3-3-4- وجین علف های هرز 61
3-4- ماده آزمایشی 61
3-4-1- مشخصات ماده آزمایشی 61
3-4-2- اعمال تیمارها 62
3-5- نمونه برداری 62
3-6- اندازه گیری صفات 63
3-6-1- مساحت برگ 63
3-6-2- تعداد برگ 63
3-6-3- وزن ترو خشك برگ، وزن تر و خشك سرشاخه، وزن بیوماس تر و خشک 63
3-6-4- قطر ساقه 63
3-6-5- تعداد انشعاب ساقه 64
   3-6-6- ارتفاع گیاه و طول گل آذین 64
3-6-7- میزان اسانس برگ و سرشاخه 64
3-6-8- عملكرد اسانس برگ، سرشاخه 64
3-7- اسانس گیری 64
3-8- محاسبات و تجزیه و تحلیل آماری 65
فصل چهارم – نتایج وبحث 66
-1- نتایج 67
4-1-1-  مساحت برگ 67
4-1-1-1- تأثیر نیتروژن بر مساحت برگ 67
4-1-1-2- تأثیر فسفر بر مساحت برگ 68
4-1-1-3- اثر متقابل نیتروژن و فسفر بر مساحت برگ 68
4-1-2- تعداد برگ 69
4-1-2-1- تأثیر نیتروژن بر تعداد برگ 69
4-1-2-2- تأثیر فسفر بر تعداد برگ 70
4-1-2-3- اثر متقابل نیتروژن وفسفر بر تعداد برگ 71
4-1-3- وزن تر برگ 72
4-1-3-1- تأثیر نیتروژن بر وزن تر برگ 72
4-1-3-2- تأثیر فسفر بر وزن تر برگ 73
4-1-3-3- اثر متقابل نیتروژن و فسفر بر وزن تر برگ 74
4-1-4- وزن خشك برگ 75
4-1-4-1- تأثیر نیتروژن بر وزن خشك برگ 75
4-1-4-2- تأثیر فسفر بر وزن خشك برگ 76
4-1-4-3- اثر متقابل نیتروژن و فسفر بر وزن خشك برگ 77
4-1-5- وزن تر سرشاخه 81
4-1-5-1- تأثیر نیتروژن بر وزن تر سرشاخه 81
4-1-5-2- تأثیر فسفر بر وزن تر سرشاخه 81
4-1-5-3- اثر متقابل نیتروژن و فسفر بر وزن تر سرشاخه 82
4-1-6- وزن خشك سرشاخه 83
4-1-6-1- تأثیر نیتروژن بر وزن خشك سرشاخه 83
4-1-6-2- تأثیر فسفر بر وزن خشك سرشاخه 84
4-1-6-3- اثر متقابل نیتروژن و فسفر بر وزن خشك سرشاخه 85
4-1-7- قطر ساقه 86
4-1-7-1- تأثیر نیتروژن بر قطر ساقه 86
4-1-7-2- تأثیر فسفر بر قطر ساقه 87
4-1-7-3- اثر متقابل نیتروژن وفسفر بر قطر ساقه 88
4-1-8- تعداد انشعاب ساقه 89
4-1-8-1- تأثیر نیتروژن بر تعداد انشعاب ساقه 89
4-1-8-2- تأثیر فسفر بر تعداد انشعاب ساقه 90
4-1-8-3- اثر متقابل نیتروژن و فسفر بر تعداد انشعاب ساقه 91
4-1-9- ارتفاع بوته 95
4-1-9-1- تأثیر نیتروژن بر ارتفاع بوته 95
4-1-9-2- تأثیر فسفر بر ارتفاع بوته 95
4-1-9-3- اثر متقابل نیتروژن و فسفر بر ارتفاع بوته 96
4-1-10- طول گل آذین 97
4-1-10-1- تأثیر نیتروژن بر طول گل آذین 97
4-1-10-2- تأثیر فسفر بر طول گل آذین 98
4-1-10-3- اثر متقابل نیتروژن و فسفر بر طول گل آذین 99
4-1-11- وزن بیوماس تر 100
4-1-11-1- تأثیر نیتروژن بر وزن بیوماس تر 100
4-1-11-2- تأثیر فسفر بر وزن بیوماس تر 101
4-1-11-3- اثر متقابل نیتروژن و فسفر بر وزن بیوماس تر 102
4-1-12- وزن بیوماس خشك 103
4-1-12-1- تأثیر نیتروژن بر وزن بیوماس خشك 103
4-1-12-2- تأثیر فسفر بر وزن بیوماس خشك 104
4-1-12-3- اثر متقابل نیتروژن و فسفر بر وزن بیوماس خشك 105
4-1-13- میزان اسانس برگ 109
4-1-13-1- تأثیر نیتروژن بر میزان اسانس برگ 109
4-1-13-2- تأثیر فسفر بر میزان اسانس برگ 109
4-1-13-3- اثر متقابل نیتروژن و فسفر بر میزان اسانس برگ 110
4-1-14- عملكرد اسانس برگ 111
4-1-14-1- تأثیر نیتروژن بر عملكرد اسانس برگ 111
4-1-14-2- تأثیر فسفر بر عملكرد اسانس برگ 112
4-1-14-3- اثر متقابل نیتروژن بر عملكرد اسانس برگ 113
4-1-15- میزان اسانس سرشاخه 114
4-1-15-1- تأثیر نیتروژن بر میزان اسانس سرشاخه 114
4-1-15-2- تأثیر فسفر بر میزان اسانس سرشاخه 115
4-1-15-3- اثر متقابل نیتروژن و فسفر بر میزان اسانس سر شاخه 116
4-1-16- عملكرد اسانس سرشاخه 117
4-1-16-1- تأثیر نیتروژن بر عملكرد اسانس سرشاخه 117
4-1-16-2- تأثیر فسفر بر عملكرد اسانس سرشاخه 118
4-1-16-3- اثر متقابل نیتروژن و فسفر بر عملكرد اسانس سرشاخه 119
فصل پنجم بحث و نتیجه گیری 123
5-1- بحث 124
5-1-1- سطح برگ 124
5-1-2- تعداد برگ 125
5-1-3- وزن تر و خشک برگ 125
5-1-4- وزن تر و خشک سرشاخه 126
5-1-5- قطر ساقه 127
5-1-6- تعداد انشعاب ساقه 128
5-1-7- ارتفاع بوته 128
5-1-8- طول گل آذین 129
5-1-9- وزن بیوماس تر و خشک 129
5-1-10- میزان و عملکرد اسانس برگ 131
5-1-11- میزان وعملکرد اسانس سرشاخه 132
5-2- نتیجه گیری 133
5-3- پیشنهادات 134
فهرست منابع 135
منابع و مآخذ 136
فهرست جدول ها
عنوان صفحه
جدول (3-1) خصوصیات نمونه خاک مزرعه تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی اراک 60
جدول(4-1) تجزیه واریانس صفات مساحت برگ، تعداد برگ، وزن تر برگ، وزن خشك برگ 79
جدول(4-2) مقایسه میانگین صفات مساحت برگ، تعداد برگ، وزن تر برگ، وزن خشك برگ 80
جدول(4-3) تجزیه واریانس صفات وزن تر سرشاخه، وزن خشك سرشاخه، قطر ساقه، تعداد انشعاب ساقه 93
جدول(4-4) مقایسه میانگین صفات وزن تر سرشاخه، وزن خشك سرشاخه،قطر ساقه و تعداد انشعاب ساقه 94
جدول(4-5) تجزیه واریانس صفات ارتفاع بوته، طول گل آذین، وزن بیوماس تر، وزن بیوماس كل 107
جدول(4-6) مقایسه میانگین صفات ارتفاع بوته، طول گل آذین، وزن بیوماس تر،وزن بیوماس خشك 108
جدول(4-7) تجزیه واریانس صفات میزان اسانس برگ، عملكرد اسانس برگ، میزان اسانس سرشاخه، عملكرد اسانس سرشاخه 121
جدول(4-8) مقایسه میانگین صفات میزان اسانس برگ، عملكرد اسانس برگ، میزان اسانس سرشاخه، عملكرد اسانس سرشاخه 122
 

فهرست شکل ها

عنوان صفحه
شکل(4-1) مقایسه میانگین نیتروژن و تأثیرآن بر مساحت برگ 67
شکل(4-2) مقایسه میانگین فسفر و تأثیرآن بر مساحت برگ 68
شکل(4-3) مقایسه میانگین نیتروژن و فسفر و اثر متقابل آن بر مساحت برگ 69
شکل(4-4) مقایسه میانگین نیتروژن و تأثیرآن بر تعداد برگ 70
شکل(4-5) مقایسه میانگین فسفر و تأثیرآن بر تعداد برگ 71
شکل(4-6) مقایسه میانگین نیتروژن و فسفر و اثر متقابل آن بر تعداد برگ 72
شکل(4-7) مقایسه میانگین نیتروژن و تأثیرآن بر وزن تر برگ 73
شکل(4-8) مقایسه میانگین فسفر و تأثیرآن بروزن تر برگ 74
شکل(4-9) مقایسه میانگین نیتروژن و فسفر و اثر متقابل آن بر وزن تر برگ 75
شکل(4-10) مقایسه میانگین نیتروژن و تأثیرآن بر وزن خشک برگ 76
شکل(4-11) مقایسه میانگین فسفر و تأثیرآن بر وزن خشک برگ 77
شکل(4-12) مقایسه میانگین نیتروژن و فسفر و اثر متقابل آن بر وزن خشک برگ 78
شکل(4-13) مقایسه میانگین نیتروژن و تأثیرآن بر وزن تر سرشاخه 81
شکل(4-14) مقایسه میانگین فسفر و تأثیرآن بر وزن تر سرشاخه 82
شکل(4-15) مقایسه میانگین نیتروژن و فسفر و اثر متقابل آن بر وزن تر سرشاخه 83
شکل(4-16) مقایسه میانگین نیتروژن و تأثیرآن بر وزن خشک سرشاخه 84
شکل(4-17) مقایسه میانگین فسفر و تأثیرآن بر وزن خشک سرشاخه 85
شکل(4-18) مقایسه میانگین نیتروژن و فسفر و اثر متقابل آن بر وزن خشک سرشاخه 86
.

.

.

 

شکل(4-46) مقایسه میانگین نیتروژن و تأثیرآن بر عملکرد اسانس سرشاخه 118
شکل(4-47) مقایسه میانگین فسفر و تأثیرآن بر عملکرد اسانس سرشاخه 119
شکل(4-48) مقایسه میانگین نیتروژن و فسفر و اثر متقابل آن بر عملکرد اسانس سرشاخه 120

 

1-1- مقدمه

در گیاهان مسیرهای متابولیکی خاصی از متابولیسم اولیه گیاه منشعب و منجر به تولید ترکیبات متابولیکی منحصر به فردی می شود. این مسیرهای متابولیکی را متابولیسم ثانویه و مواد حاصل را مواد مؤثره می گویند. به بیان دیگر متابولیسم اولیه منجر به متابولیسم ثانویه می شود که پیش ساخت های متابولیسم ثانویه برخی متابولیت های اولیه نظیر فسفو انول پیرواتPEP ، استیل کوآنزیم آ (Acetyll coA) و غیره هستند. متابولیسم ثانویه در همه گیاهان وجود ندارد و حتی ممکن است بین دو گونه گیاهی مشابه نیز متفاوت باشد. مقدار مواد مؤثره در گیاه بسیار کم می باشد. گیاهان دارای مواد مؤثره را گیاهان دارویی می گویند (صفری، 1380).

متابولیت های اولیه شامل ترکیبات بیوشیمیایی مهم یعنی کربوهیدرات ها، پروتئین ها وچربی ها می باشند. سایر ترکیبات بیوشیمیایی گیاهی که به این سه گروه متعلق نباشند به عنوان متابولیت های ثانویه شناخته می شوند که دامنه وسیعی از مواد را شامل می شوند (حبیبی خانیانی، 1384).

کشور ایران به دلیل تنوع آب و هوایی و اکولوژیک جغرافیایی و به دلیل قرار گرفتن در پهنه ای از جهان که در برگیرنده سه ناحیه رویشی اروپا – سیبری، ایرانو-تورانی وخلیج و عمانی می باشد از تنوع گونه ای قابل توجهی برخوردار است. به طوریکه امروزه با پیشرفت علم گیاهشناسی مدرن تعداد گونه های شناخته شده در آن به 8000 گونه بالغ می گردد. قطعاً در میان این تعداد از گیاهان،بخش قابل توجهی در ردیف گیاهان دارویی قرار می گیرند (مظفریان، 1387).

استفاده از گیاهان دارویی برای درمان بیماری ها نسبت به دیگر روش های مداوا از جمله شیمی درمانی، هیدرو تراپی، طب سوزنی، هومیوپاتی و غیره قدمت چندین هزار ساله دارد و تا اوایل قرن گذشته مهمترین منبع دارو در درمان بیماریها به شمار می رفت (بهادری، 1385).

طبق برخی سنگ نوشته ها و شواهد دیگر به نظر می رسد مصری ها و چینی ها در زمرۀ اولین اقوام بشری بودند که فراتر از بیست و هفت قرن پیش از میلاد مسیح از گیاهان به  عنوان دارو استفاده برده اند و حتی برخی از آنها را برای مصرف بیشتر در درمان دردها کشت کرده اند (ولاگ و استودلا، 1371).

بقراط حکیم بنیانگذار طب ونیز ارسطو شاگرد او درمان را بر پایه گیاهان انجام می دادند. آنها علاوه بر گیاهان رویش یافته در منطقه یونان از گیاهان مناطق دیگر نیز استفاده می کردند. بعد از آنها یکی از شاگردان ارسطو به نام تئوفراست مکتب درمان با گیاه را پایه گذاری کرد (فلوك، 1368).

از قرن هشتم تا دهم میلادی دانشمندان ایرانی از قبیل ابوعلی سینا، محمد زکریای رازی ودیگران به دانش درمان با گیاه رونق زیادی دادند وگیاهان بیشتری را در این رابطه معرفی کرده و کتاب های معروفی چون قانون و الحاوی را به رشتۀ تحریر درآورند (ولاگ و استودلا، 1371).

طی بررسی های دقیق گیاهان ایران که فهرست آنها در کتاب فرهنگ نامهای گیاهان ایران آورده شده قریب به 569 جنس از جنس های گیاهی ایران دارویی هستند که در برگیرنده حدود 2300 گونه است. تعدادی از این گیاهان به صورت معرفی شده یا کاشته شده به ایران آورده شده اند و در ردیف گیاهان دارویی بومی نیستند. از این تعداد 80 جنس آن در ردیف گیاهانی است که به ایران وارد شده و در نقاط مختلف ایران کاشته شده اند. در میان این گیاهان 116 جنس در ردیف گیاهان معطر و رایحه دار است که دربرگیرنده 836 گونه می باشد که اغلب آنها متعلق به تیره های آفتاب گردان، نعناعیان و چتریان می باشد (مظفریان، 1387).

زمینه های استفاده از گیاهان دارویی بسیار وسیع و روبه افزایش است. در صنایع آرایشی – بهداشتی به عنوان شوینده و مواد آرایشی، در صنایع غذایی به عنوان نگهدارنده، طعم دهنده، چاشنی و ادویه، در داروسازی وپزشکی به عنوان دارو، طعم دهنده دارو و یا در استخراج مواد مؤثره از دیگر گیاهان، همچنین در صنایع مختلفی نظیر لاستیک سازی،چسب سازی، نساجی و… از این گیاهان ارزشمند استفاده می شود(صالحی، 1382).

كمیت و کیفیت مواد مؤثره یک گیاه تحت تأثیر عوامل محیطی و ژنتیکی می باشد. محصول زراعی یک گیاه دارویی از نظر اقتصادی زمانی مقرون به صرفه است که مقدار مواد مؤثره آن به حد مطلوب رسیده باشد.

از آنجاییکه که گیاهان دارویی که در طبیعت به صورت وحشی یافت می شوند، در محدوده های جغرافیایی گسترده ای می رویند و دسترسی به آنها از نظر اقتصادی مقرون به صرفه نیست. همچنین استفاده از رویشگاه های گیاهان طبیعت موجب نابودی آنها می شود، از این رو، به جای انهدام ومصرف گیاهان رویشی طبیعت باید نسبت به کشت این گیاهان در سطوح زراعی وباغی اقدام نمود(معقول، 1377).

نکته قابل توجه در کشت گیاهان دارویی حفظ استعداد های اصیل ژنتیکی، پس از غنی شدن آنها از مواد مؤثره تحت تکنیک های زراعی است (امید بیگی، 1374).

نعناع فلفلی گیاهی از تیره نعناعیان است که در زمان های قدیم رومی ها و مصریان از آن استفاده می کردند. اسانس موجود در این گیاه 5000 سال پیش یافت شده است. کشت این گیاه به علت استفاده های فراوان در صنایع دارویی، آرایشی-بهداشتی، غذایی وتولید سموم بیولوژیک از اهمیت بالایی برخوردار است(زرگری، 1379).

از مهمترین عوامل مؤثر بر کمیت وکیفیت اسانس گیاهان دارویی عناصر غذایی خاک است لذا تعیین نوع، میزان دقیق و مصرف صحیح کود تاثیر مهمی در امر تولید و افزایش مواد مؤثره  خواهد داشت(معقول،1377).

امروزه کاهش مصرف کود های شیمیایی در تولید محصولات زراعی با بهره گرفتن از کود های زیستی به عنوان جایگزین یا مکمل کودهای شیمیایی پر مصرف، از جنبه های اکولوژیکی و اقتصادی، مزیت هایی را به دنبال دارد(مرادی، 1388).

 

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : 164

قیمت : 14700 تومان

—-

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.