مهندسی کشاورزی - دامپروری

پایان نامه بررسی اثر افزودنیهای خوراکی های مختلف بر سیستم ایمنی بدن ،مورفولوژی روده و عملکرد جوجه های گوشتی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :علوم دامی

گرایش :تغذیه دام

عنوان : بررسی اثر افزودنیهای خوراکی های مختلف بر سیستم ایمنی بدن ،مورفولوژی روده و عملکرد جوجه های گوشتی

دانشکده کشاورزی

گروه علوم دامی

 

پایان نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی ارشد

گرایش تغذیه دام

 

بررسی اثر افزودنیهای خوراکی های مختلف بر سیستم ایمنی بدن ،مورفولوژی روده و عملکرد جوجه های گوشتی

 

استاد راهنما:دکتر رامین نجفی

 

تابستان 90

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                        صفحه

فصل اول ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..1

مقدمه  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………2

فصل دوم  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………5

بررسی منابع …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………6

2-1 آنزیم ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………7

2-1-1 ضرورت افزودن آنزیم به جیره……………………………………………………………………………………………………………………..8

2-1-2 پلی ساکاریدهای غیر نشاسته­ای …………………………………………………………………………………………………………………..9

2-1-3 اثرات ضد تغذیه­ای پلی­ساکاریدهای غیرنشاسته­ای……………………………………………………………………………………….10

2-1-4 نقش آنزیمها در تغذیه طیور ………………………………………………………………………………………………………………………13

2-1-5 تاثیر مکمل آنزیم بر عملکرد طیور ……………………………………………………………………………………………………………..13

2-2 آنتی بیوتیک ها  …………………………………………………………………………………………………………………………………………..17

2-3 پروبیوتیک ها  …………………………………………………………………………………………………………………………………………….20

2-3-1 میکروبهای مورد استفاده به عنوان پروبیوتیک  ……………………………………………………………………………………………..22

2-3-2 شیوه های تاثیرگذاری پروبیوتیک ها  …………………………………………………………………………………………………………23

الف- بهبود سلامت دستگاه گوارش از طریق حفظ فلور میکروبی مطلوب  ………………………………………………………………..23

ب- تغییر در متابولیسم میکروبی  ………………………………………………………………………………………………………………………….26

2-3-3- تحقیقات انجام گرفته در مورد استفاده از پروبیوتیک ها  ……………………………………………………………………………..28

2-4 پری بیوتیک ها ……………………………………………………………………………………………………………………………………………30

2-4-1 ویژگی یک پروبیوتیک  …………………………………………………………………………………………………………………………….32

2-4-2 مواد شناخته شده ه عنوان پروبیوتیک  ………………………………………………………………………………………………………..32

2-5 دستگاه گوارش پرندگان  ………………………………………………………………………………………………………………………………40

2-5-1 ساختمان عمومی لوله گوارش  ………………………………………………………………………………………………………………….40

2-5-2 وضع تشریحی روده باریک  ……………………………………………………………………………………………………………………..42

2-6 فراسنجه های خونی  ……………………………………………………………………………………………………………………………………44

2-6-1 پروتئین­های پلاسما  …………………………………………………………………………………………………………………………………45

2-6-2 اهمیت غلظت پروتئین پلاسما در تعیین چگونگی توزیع مایعات بین خون و بافت …………………………………………..45

2-6-3 مطالعات در مورد پروتئین  های پلاسما ………………………………………………………………………………………………………46

2-6-4 آلبومین پروتئین اصلی موجود در پلاسما ……………………………………………………………………………………………………48

2-6-5 نقش ایمنوگلوبولینهای پلاسما در مکانیسم­های دفاعی بدن  …………………………………………………………………………..49

2-6-6 انتقال وذخیره سازی لیپیدها  ……………………………………………………………………………………………………………………..50

2-6-7 چهار گروه اصلی لیپوپروتئین­های پلاسما  …………………………………………………………………………………………………..51

فصل سوم  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………53

مواد و روشها  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….53

3-1 محل وزمان آزمایش  ……………………………………………………………………………………………………………………………………54

3-2 آماده سازی سالن  ………………………………………………………………………………………………………………………………………..54

3-3 جوجه­ریزی  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….54

3-4 مشخصات جیره ها  ……………………………………………………………………………………………………………………………………..55

3-5 پرورش جوجه ها  ……………………………………………………………………………………………………………………………………….56

3-6 آزمایشات  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….56

3-6-1  مصرف خوراک ………………………………………………………………………………………………………………………………………56

3-6-2 افزایش وزن هفتگی  ………………………………………………………………………………………………………………………………..57

3-6-3 ضریب تبدیل غذایی  ……………………………………………………………………………………………………………………………….57

3-6-4 وزن نهایی  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..58

3-6-5 فراسنجه های خون  …………………………………………………………………………………………………………………………………58

3-6-6 مورفولوژی روده  …………………………………………………………………………………………………………………………………….59

3-7 آنالیز داده های آماری  ………………………………………………………………………………………………………………………………….59

فصل چهارم :نتایج   ……………………………………………………………………………………………………………………………………………60

4-1 اثر جیره های آزمایشی بر عملکرد  ………………………………………………………………………………………………………………..61

4-1-1 ضریب تبدیل غذایی  ……………………………………………………………………………………………………………………………….61

4-1-2 مصرف خوراک  ………………………………………………………………………………………………………………………………………62

4-1-3 میانگین افزایش وزن  ……………………………………………………………………………………………………………………………….63

4-2 اثر تیمارهای آزمایشی بر مورفولوژی روده  …………………………………………………………………………………………………….64

4-3 اثر تیمارهای آزمایشی بر چربی و پروتئین سرم ……………………………………………………………………………………………… 65

فصل پنجم :بحث  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………66

5-1 اثر جیره های آزمایشی بر عملکرد جوجه های گوشتی………………………………………………………………………………………67

5-2 اثر تیمارهای آزمایشی بر مورفولوژی روده کوچک  …………………………………………………………………………………………72

5-3 اثر تیمارهای آزمایشی بر چربی و پروتئین سرم ……………………………………………………………………………………………….76

6- نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..78

7- پیشنهادات  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………79

جداول  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..80

منابع  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………100

فهرست جداول

1: ترکیب شیمیایی جیره های آزمایشی…………………………………………………………………………………………………………………..81

2: اثر تیمارهای مختلف آزمایشی بر ضریب تبدیل غذایی………………………………………………………………………………………….82

3: اثر تیمارهای مختلف آزمایشی برمصرف خوراک………………………………………………………………………………………………….83

4: اثر تیمارهای مختلف آزمایشی بر افزایش وزن  …………………………..   …………………………………………………………………..84

5: اثر تیمارهای مختلف آزمایشی بر مورفولوژی روده کوچک (ددنوم) در 42 روزگی…………………………………………………..85

6: اثر تیمارهای مختلف آزمایشی بر مورفولوژی روده کوچک (ددنوم) در 49 روزگی…………………………………………………..86

7: اثر تیمارهای مختلف آزمایشی بر مورفولوژی روده کوچک (ژژنوم) در 42 روزگی …………………………………………………87

8 . اثر تیمارهای مختلف آزمایشی بر مورفولوژی روده کوچک (ژژنوم) در 49 روزگی…………………………………………………88

9 . اثر تیمارهای مختلف آزمایشی بر مورفولوژی روده کوچک (ایلئوم) در 42 روزگی  ……………………………………………….89

10 . اثر تیمارهای مختلف آزمایشی بر مورفولوژی روده کوچک (ایلئوم) در 49 روزگی  ……………………………………………..90

11 . اثر تیمارهای مختلف آزمایشی بر مورفولوژی روده کوچک (قائده سکوم) در 42 روزگی  …………………………………….91

12 . اثر تیمارهای مختلف آزمایشی بر مورفولوژی روده کوچک (قائده سکوم) در 49 روزگی  …………………………………….92

  1. اثر تیمارهای ازمایشی بر مورفولوژی (بدنه سکوم) جوجه های گوشتی در 42 روزگی …………………………………………93
  2. اثر تیمارهای ازمایشی بر مورفولوژی (بدنه سکوم) جوجه های گوشتی در49 روزگی …………………………………………..94
  3. اثر تیمارهای ازمایشی بر مورفولوژی (راس سکوم) جوجه های گوشتی در 42 روزگی ………………………………………….95
  4. اثر تیمارهای ازمایشی بر مورفولوژی (راس سکوم) جوجه های گوشتی در 49 روزگی ………………………………………….96
  5. اثر تیمارهای مختلف آزمایشی بر چربی سرم …………………………………………………………………………………………………..97
  6. اثر تیمارهای مختلف آزمایشی بر پروتئین سرم ………………………………………………………………………………………………..98

چکیده:

در این تحقیق اثر افزودنیهای خوراکی مختلف بر عملکرد، مورفولوژی روده و متابولیتهای سرم خون جوجه های گوشتی مورد بررسی قرار گرفت.تعداد ۳۶۰ جوجه گوشتی (راس ۳۰۸) به ۵ تیمار در قالب طرح کاملا تصادفی اختصاص داده شد.تیماره به ترتیب با پروبیوتیک چند سویه ای (پروتکسین)، پروبیوتیک دکستران اولیگوساکارید، پروبیوآنزیم و مولتی آنزیم(گریندازیم) مکمل گردیدند. مصرف خوراک وزن بدن وضریب تبدیل غذایی برای دوره های آغازین ، رشد و پایانی محاسبه گردید.در روز ۴۲ به طور تصادفی از هرتکرار ۲ نمونه خونی تهیه و برای انجام آزمایشات سرم خون به آزمایشگاه ارسال شد. همچنین از هر تکرار ۲ پرنده برای نمونه برداری روده انتخاب و کشتار گردید.مکمل سازی جیره با پروتکسین موجب کاهش معنی­دار ضریب تبدیل غذایی در22-42 و 0-42 روزگی شد(0.05≥p). در دوره­ 0-21 روزگی اثر معنی­دار بر ضریب تبدیل غذایی فقط در تیمار دکستران اولیگوساکارید مشاهده گردید(0.01≥p).

مصرف خوراک 22-42روزگی تحت تاثیر تیمارهای پروتکسین ودکستران اولیگوساکارید قرار گرفته و بطور معنی داری کاهش یافت(0.05≥p).در 22-42 و0-42 روزگی دکستران اولیگوساکارید و پروبیوآنزیم باعث افزایش معنی­دار وزن جوجه­های گوشتی گردیدند(0.05≥p).در مورد اثر تیمارها بر مورفولوژی روده دکستران اولیگوساکارید،گریندآنزیم و لینکومایسین ضخامت لایه عضلانی داخلی را در مقایسه با گروه شاهد به طور معنی داری کاهش دادند(0.05≥p).اثر معنی دار بر مقدار چربی وکلسترول سرم از طرف هیچ کدام از تیمارها مشاهده نگردید (0.05≤p).

فصل اول

مقدمه

۱- مقدمه

امروزه صنعت پرورش طیور در مقیاس جهانی، به دلیل میزان سرمایه گذاری، حجم سرمایه در گردش، اشتغال زایی و تولید منابع ارزان پروتئین حیوانی برای بشر از مهمترین صنایع به شمار می روند. در كشور ما، این صنعت از حدود 4 دهه پیش شكل گرفته است و با گذر از فراز و فرودهای متعدد، هم اكنون به حدی از تكامل و توسعه رسیده است كه جزو چند صنعت برتر در حیطه ی فعالیت وزارتخانه های غیر مرتبط با صنعت نفت محسوب می شود. تعداد معدودی از شركت های تجاری بزرگ (در حال حاضر، 8 مورد برای مرغ گوشتی و 9 مورد برای مرغ تخمگذار) بازار جهانی تولید مرغ های لاین و سویه های تجاری حاصل از آنها را در اختیار دارند. سویه های تجارتی اصلاح شده از این گله های لاین، دارای توان بالقوه ی بالایی برای تولید تخم و گوشت هستند. این كمپانی ها، به لحاظ نوع و ارزش مرغ های قابل دسترس، در عمل شرایط همسانی را برای پرورش دهندگان در بسیاری از كشورهای دنیا از جمله ایران فراهم نموده اند. تحقق رشد مطلوب (وزن كشتار 2500 گرم طی 42 روز) و یا تولید بالای تخم مرغ (بیش از 300 عدد در سال) برای تمام این سویه ها امری ممكن و لیكن مستلزم اعمال مدیریت مطلوب است. نیازمندی های اقتصادی و غذایی جوامع پیشرفته امروزی برای گوشت و تخم پرندگان ضرورت پرورش طیور در سیستم های تولید متراكم به صورت گله های بسیار بزرگ را ایجاب می نماید، كه این امر خود منجر به تحمیل تنش بر پرندگان می گردد. در چنین شرایطی معمولاً مواد افزودنی با خواص ضد میكروبی همچون آنتی بیوتیک ها به خوراك پرندگان اضافه می شود. این تركیبات با تعدیل توان و یا حذف میكرو ارگانیسم های مضر موجود در روده  موجب بهبود رشد و راندمان مصرف خوراك می شوند. با این وجود، امروزه كاهش استفاده از آنتی بیوتیک ها و سایر فرآورده های دارویی در بخش طیور، موضوع مهمی در تولید و سلامت خوراك انسان است. این امر عمدتاً به دلیل نگرانی از بروز مقاومت باكتریایی (گونه های مقاوم باكتری) و امكان انتقال پس ماندهای آنتی بیوتیكی به زنجیره غذایی انسان می باشد. به موازات این موضوع، امروزه تلاش های روز افزونی برای بهبود بهداشت خوراك، حفظ آسایش و سلامت طیور و كاهش نگرانی از پیامدهای زیست محیطی پرورش طیور  در جریان است.

تعداد صفحه : 117

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.