زیست شناسی

پایان نامه بررسی نسبت جمعیتی اسپرم‌های واجد كروموزم X‌و Y تحت تأثیر برخی عوامل محیطی در گونه گاو با بهره گرفتن از تكنیک Real-Time PCR

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :زیست شناسی

گرایش :سلولی و مولکولی

عنوان : بررسی نسبت جمعیتی اسپرم‌های واجد كروموزم X‌و Y تحت تأثیر برخی عوامل محیطی در گونه گاو با بهره گرفتن از تكنیک Real-Time PCR

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم دارویی

دانشکده علوم و فناوری ­های نوین، گروه زیست شناسی

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد ((M.Sc))

گرایش: سلولی و مولکولی

 

عنوان:

بررسی نسبت جمعیتی اسپرم‌های واجد كروموزم X‌و Y تحت تأثیر برخی عوامل محیطی در گونه گاو با بهره گرفتن از تكنیک Real-Time PCR

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر فرید حیدری

اساتید مشاور:

جناب آقای مهندس احسان هاشمی

سركار خانم دكتر طاهره ناجی

سال تحصیلی93-1392

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

  عنوان                                                                                                                                 صفحه

چكیده فارسی    ……………………………………………………………………………………………              1 

مقدمه   ……………………………………………………………………………………………………….             2

فصل اول: كلیات

پیشگفتار ………………………………………………………………………………………………………             4

 • آناتومی دستگاه تناسلی دام نر …………………………………………………………………. 5                                                        
 • اسپرماتیک كورد (بند بیضه) …………………………………………………………………………… 6

1-1-2-  اسكروتوم(كیسه بیضه)…………………………………………………………………………            6

 • ماهیچه دارتوس ……………………………………………………………………………… 7
 • تونیكا واژنیالیس …………………………………………………………………………….. 7
 • بیضه‌ها …………………………………………………………………………………………… 8
 • اپیدیدیم …………………………………………………………………………………………    10
 • غدد ضمیمه تناسلی ………………………………………………………………………….. 12
  • آمپولا ………………………………………………………………………………………….. 12

1-1-5-2-  وزیكول سمینال …………………………………………………………………………….           12 

1-1-5-3-  پروستات ……………………………………………………………………………………..          13

1-1-5-4-  غدد كوپر …………………………………………………………………………………….          13

 • آلت تناسلی نر …………………………………………………………………………………. 14
 • فیزیولوژی دستگاه تناسلی دام نر…………………………………………………………..          15

1-2-1-  اسپرماتوژنز ………………………………………………………………………………………           15

1-2-1-1- اسپرماتوسیتوژنز ……………………………………………………………………………..          15

1-2-1-2- اسپرمیوژنز …………………………………………………………………………………….          15

1-2-1-3- روند كلی اسپرماتوژنز ……………………………………………………………………….          16

1-2-2-  اسپرم ……………………………………………………………………………………………..          20

1-2-3- مایع منی ………………………………………………………………………………………….         21

 • نسبت جنسی…………………………………………………………………………………… 21

1-3-1-  مقدمه …………………………………………………………………………………………….         21 

 • ژنتیک دام نر …………………………………………………………………………………… 22
 • تفاوت اسپرم‌های واجد كروموزوم X و Y ……………………………………………….. 23
 • تعریف نسبت جنسی …………………………………………………………………………. 25
 • اهمیت كنترل نسبت جنسی ……………………………………………………………….. 26
 • عوامل موثر بر انحراف نسبت جنسی ……………………………………………………… 27 

1-3-6-1-  عوامل ژنتیكی و فیزیولوژیكی ……………………………………………………………        27

1-3-6-2عوامل محیطی ……………………………………………………………………………….        28

 • روش‌های تعیین نسبت جنسی اسپرم ……………………………………………………. 28 
 • واکنش زنجیره­ای پلیمراز کیفی( PCR) ……………………………………     29
 • واکنش زنجیره­ای پلیمرازکمّی((Real-Time PCR……………………….. 31

1-5-1-  تعریف واکنش (Real-Time PCR)  …………………………………………………..       31

1-5-2مزایای واکنش Real-Time PCR ………………………………………………………       31

 • مراحل اصلی واکنش Real-Time PCR …………………………………………… 32

1-5-4- روش­های انجام واکنش Real-Time PCR …………………………………………….       32

1-5-4-1- قالب غیر اختصاصی Nonspecific Format …………………………………….       32

1-5-4-2- قالب اختصاصی Specific Format ………………………………………………….       34

1-5-4-2-1- شناساگرهای دوسویه نشاندار یا شناساگرهای TaqMan ………………………       35

1-5-4-2-2- شناساگرهای بیکون مولکولی …………………………………………………………..       37

1-5-4-2-3- سیستم شناساگر FRET ……………………………………………………………..       38

1-5-4-2-4- شناساگرهای عقربی ……………………………………………………………………..       39

1-5-4-2-5- سایر سیستم­ها ……………………………………………………………………………       40

1-5-5- برخی مفاهیم و اصطلاحات در تکنیک Real-Time PCR …………………………       41

1-5-5-1- منحنی تکثیر …………………………………………………………………………………       41
1-5-5-2- گزارشگر نرمال­شده((Rn ………………………………………………………………….      43

1-5-5-3- چرخه آستانه( (CT ………………………………………………………………………..      44

1-5-5-4- منحنی ذوب ………………………………………………………………………………….      45

1-5-5-5- منحنی استاندارد …………………………………………………………………………….      47

1-5-6- آنالیز داده‌های کمی ……………………………………………………………………………      49

فصل دوم: مروری بر متون گذشته

 • مطالعات پیرامون نسبت جنسی …………………………………………………………….. 51
 • مطالعات روی روش­های تعیین نسبت جنسی ………………………………………………. 53  

فصل سوم: مواد و روش­ها

 • زمان و محل انجام تحقیق………………………………………………………………… 58
 • مراحل انجام کار…………………………………………………………………………….. 58

3-2-1- تهیه اسپرم…………………………………………………………………………………………        58

3-2-2- استخراج DNA از سلول­های اسپرم ……………………………………………………….        59

3-2-2-1- مواد و لوازم استخراج DNA …………………………………………………………….        59 

3-2-2-2- روش کار برای استخراج DNA ………………………………………………………….        60

3-2-2-2-1- شستشوی اسپرم …………………………………………………………………………        60

3-2-2-2-1-1- ساخت محلول PBS ………………………………………………………………..        60

3-2-2-2-1-2- شستشو ………………………………………………………………………………..        61

3-2-2-2-2- پروتئین­زدایی ……………………………………………………………………………..       62

3-2-2-2-2-1- ساخت محلول Lysis Buffer ………………………………………………….       62

3-2-2-2-2-2- رسوب پروتئین­ها …………………………………………………………………….       62  

3-2-2-2-3- جداسازی DNA ………………………………………………………………………..       63 

3-2-2-2-4- تعیین غلظت DNA …………………………………………………………………..       64

3-2-2-2-4-1- استفاده از ژل آگارز ………………………………………………………………….       64 

3-2-2-2-4-1-1- مواد و لوازم ساخت ژل آگارز …………………………………………………..       64

3-2-2-2-4-1-2- روش کار با ژل آگارز …………………………………………………………….        65

3-2-2-2-4-2– استفاده از دستگاه اسپکتروفوتومترِ نانودراپ ………………………………….        66

3-2-3- واکنش PCR کیفی ……………………………………………………………………………       66

3-2-3-1- هدف از واکنش PCR کیفی ……………………………………………………………..       66

3-2-3-2- مواد و لوازم برای واکنش PCR کیفی …………………………………………………       66

3-2-3-3- روش انجام واکنش PCR کیفی …………………………………………………………       67

3-2-3-3-1-  طراحی آغازگر……………………………………………………………………………       67     

3-2-3-3-2- رقیق­سازی آغازگرها………………………………………………………………………       68

3-2-3-3-3- محاسبه مقادیر واکنشPCR کیفی…………………………………………………..       69

3-2-3-3-4تعیین شرایط واکنشPCR کیفی……………………………………………………       70

3-2-3-3-5- آماده ­سازی مخلوط واکنشPCR کیفی………………………………………………       70

3-2-3-3-6- الکتروفورز محصولات PCR کیفی……………………………………………………       71

3-2-4- واکنش Real-Time PCR………………………………………………………………….       71

3-2-4-1- – هدف از انجام واکنش Real-Time PCR…………………………………………       71

3-2-4-2- مواد و لوازم برای واکنش Real-Time PCR……………………………………….        71

3-2-4-3- روش انجام واکنش Real-Time PCR……………………………………………….        72

3-2-4-3-1- رقیق­سازی آغازگرها………………………………………………………………………       72

3-2-4-3-2- محاسبه مقادیر در واکنش Real-Time PCR………………………………….       73  

3-2-4-3-3- تعیین شرایط دمایی و زمانی واکنش Real-Time PCR…………………….       73

3-2-4-3-4- رسم منحنی استاندارد از طریق واکنش Real-Time PCR…………………       74

3-2-4-3-5- بررسی CT و TM از طریق واکنش Real-Time PCR…………………….       74

3-2-4-3-6- آماده ­سازی مخلوط واکنش Real-Time PCR………………………………….       76

3-2-4-3-7- آنالیز داده ­های واکنش Real-Time PCR……………………………………….       76 

فصل چهارم : نتایج

4-1- نتایج استخراج DNA ……………………………………………………………………………       78

4-1-1-   نتیجه الکتروفورز محصولات استخراجDNA…………………………………………..       78

4-1-2- نتیجه غلظت­خوانی با دستگاه نانودراپ……………………………………………………..       79

4-2- نتیجه الکتروفورز محصولات PCR……………………………………………………………      80

4-3- نتایج حاصل از Real-Time PCR…………………………………………………………      82 

4-3-1- منحنی استاندارد…………………………………………………………………………………….        82     

4-3-2- منحنی ذوب و محاسبه TM……………………………………………………………………        83

4-3-3- منحنی تکثیر و محاسبه CT………………………………………………………………….          .87

4-3-4- نتیجه الکتروفورز محصولات Real-Time PCR………………………………………..      .90

4-3-5- آنالیز کمّی داده ­ها…………………………………………………………………………………..       94    

فصل پنجم : بحث وپیشنهادات

5-1- بحث ……………………………………………………………………………………………….      .99     

5-2- پیشنهادات…………………………………………………………………………………….         102 

منابع   …………………………………………………………………………………………………………    103

چکیده انگلیسی  ………………………………………………………………………………………….    106    

ضمایم …………………………………………………………………………………………………………   108         

                                                              فهرست جداول

  عنوان                                                                                                                               صفحه

جدول(3-1):شماره ثبت شده دام روی پایوت­های محتوی مایع منی………………………….……….    58

جدول(3-2): مواد تشکیل دهنده محلول PBS    ………………………………………………………… 60

جدول(3-3): مواد تشکیل دهنده محلول Lysis Buffer ………….…………………………………   62

جدول(3-4): اطلاعات مربوط به آغازگر­ها ………………………………………………………………..   68

جدول(3-5): مقادیر مواد واکنش PCR    ………………………………………………………………… 69

جدول(3-6): شرایط دمایی و زمانی واکنش PCR …………………………………………………….    70

جدول(3-7): مقادیر مواد واکنش PCR …………………………………………………………………    73

جدول(3-8): شرایط دمایی و زمانی واکنش PCR Real-Time   ……….…………………….……   74

جدول (4-1):غلظت DNA ( ng.µl-1 ) برای 7 رأس گاو در فصل سرد…….…………………….…    79

جدول (4-2): غلظت DNA ( ng.µl-1 ) برای 7 رأس گاو در فصل گرم…….…………….…………   79

جدول (4-3) : محاسبه میانگین عدد CT بین دو تکرار در هر نمونه……….…………….………..…   95

جدول (4-6) : عدد مقیاس مطلق(تفاوت عدد الگوی اولیه ژن SRY و PLP ….…………………    ………………97

فهرست اشکال

  عنوان                                                                                                                             صفحه

شکل (1-1) : اسپرماتیک کورد(بند بیضه)  ……………………………………………………………      6

شکل (1-2) : اسکروتوم (کیسه بیضه) …………………………………………………………………      7

شکل (1-3) : بیضه ها در گاو ………………………………………………………………………….       8

شکل (1-4) : بیضه ها ولوله های اسپرم ساز و شبکه رته تستیس …………………………………     10

شکل (1-5) : اپیدیدیم …………………………………………………………………………………     11

شکل (1-6) : غدد ضمیمه تناسلی     …………………………………………………………………… 13

شکل (1-7) : آلت تناسلی گاو  نر …………………………………….………………………………     14

شکل (1-8) : اسپرماتوژنز ………………………………………………………………………………     16

شکل (1-9) : اسپرماتوژنز و هورمون­ها ……………………………………………………………….     17

شکل (1-10) : مراحل سلولی اسپرماتوژنز ……………………………………………………………    19

شکل (1-11) : اسپرم ………………………………………………………………………………….    20

شکل (1-12) : کاریوتیپ گاو …………………………………………………………………………     22

شکل (1-13) : اسپرم واجد کروموزوم Y و X ………………………………………………………    24

شکل( 1-14) : مکانیسم عمل رنگ SYBR-Green طی واکنش زنجیره‌ای پلیمراز(PCR)……33

شکل( 1-15) : مکانیسم عمل شناساگرهای دوسویه نشاندار یا شناساگرهای TaqMan  ………………..36

شکل( 1-16) : مکانیسم عمل شناساگرهای بیکون مولکولی طی واکنش زنجیره‌ای پلیمراز(PCR)…….… 37

شکل( 1-17) : مکانیسم عمل شناساگر FRET طی واکنش زنجیره‌ای پلیمراز(PCR) ………   38

شکل( 1-18) : مکانیسم عمل شناساگر عقربی طی واکنش زنجیره‌ای پلیمراز(PCR)…..……… 40

شکل (1-19) : منحنی تکثیر در واکنش Real-Time PCR ………………………………..  42

شکل (1-20) : رنگ مرجع خنثی) (ROX  ………………………………………………………   43

شکل (1-21) : منحنی تکثیر و نمایش CT ……………………………………………………….   44

شکل (1-22) : منحنی ذوب و Tm …………………………………………………………………  46

شکل (1-23) : منحنی استاندارد …………………………………………………………………….  48

شکل(3-1):پایوت­های محتوی مایع منی ……………………………………………………………  58

شکل (4-1) :  نتایج حاصل از استخراج DNA ……………………………………………………  78

شکل( 4-2 ): نتایج حاصل از PCR ………………………………………………………………..  81

شکل (4-3) : منحنی استاندارد ……………………………………………………………………..  82

شکل( 4-6 ): منحنی ذوب و میزان Tm محاسبه­شده برای آغازگر SRY در فصل گرم ……..  84

شکل( 4-7 ): منحنی ذوب و میزان Tm محاسبه­شده برای آغازگر SRY در فصل سرد  ……. 84

شکل( 4-8 ): منحنی ذوب و میزان Tm محاسبه­شده برای آغازگر PLP در فصل گرم …….  85

شکل( 4-9 ): منحنی ذوب و میزان Tm محاسبه­شده برای آغازگر PLP در فصل سرد …….  85

شکل( 4-10 ): منحنی ذوب و میزان Tm محاسبه­شده برای آغازگر PARدر فصل گرم…….  86

شکل( 4-11 ): منحنی ذوب و میزان Tm محاسبه­شده برای آغازگر PARدر فصل سرد…….  86

شکل( 4-12 ): منحنی تکثیر و میزان CT مربوطه برای آغازگر SRY در فصل گرم ………….87

شکل( 4-13 ): منحنی تکثیر و میزان CT مربوطه برای آغازگر SRY در فصل سرد…………  87

شکل( 4-14 ): منحنی تکثیر و میزان CT مربوطه برای آغازگر PLP در فصل گرم …………   88

شکل( 4-15 ): منحنی تکثیر و میزان CT مربوطه برای آغازگر PLP در فصل سرد …………  88

شکل( 4-16 ): منحنی تکثیر و میزان CT مربوطه برای آغازگر PAR در فصل گرم…………  89

شکل( 4-17 ): منحنی تکثیر و میزان CT مربوطه برای آغازگر PAR در فصل سرد .………  89

شکل( 4-18 ) : نتیجه واکنش qPCR  برای آغازگر SRY   ……………………………….... 91

شکل (4 – 19): نتیجه واکنش qPCR  برای آغازگر SRY ………………….………..……… 91

شکل(4-20) : نتیجه واکنش qPCR  برای آغازگر PLP  ………..…………………..………… 92

شکل(4-21) : نتیجه واکنش qPCR  برای آغازگر PLP    …………………………..…………92

شکل(4-22) : نتیجه واکنش qPCR  برای آغازگر  ..………………………..…………PAR   93

شکل(4-23) : : نتیجه واکنش qPCR  برای آغازگر .……………………..…………PAR…… 93

شکل (4-24) : فرمول­های محاسبه و آنالیز کمّی آزمایش  …………………………………..…   96

چکیده فارسی:

جنسیت موالید در صنعت دامپروری و از نظر اقتصادی بسیار حائز اهمیت است.افزایش بهره ­وری اقتصادی و نیز کنترل بیماری­های ژنتیکی وابسته به جنس ارتباط مستقیمی با جنسیت موالید دارد.نسبت جنسی موالید اتفاقی نبوده و عوامل مختلفی در تعیین جنسیت موالید نقش دارد.یکی از این عوامل،نسبت جنسیتی اسپرم­های واجد کروموزوم X و Y در انزالِ طبیعی است. مهم‌ترین عوامل محیطی که احتمال می‌رود روی این نسبت تاثیر داشته باشد،استرس گرماییو تفاوت‌های فردی می‌باشد. در مطالعه حاضر به بررسی تغییر نسبت جمعیتی اسپرم‌های واجد کروموزوم Y به اسپرم‌های واجد کروموزومX در انزال گاو نر تحت تاثیر تنش گرمایی و بررسی تفاوت‌های فردی با بهره گرفتن از تکنیک Real-Time PCR پرداخته شد. به این منظور از 7 رأس گاو نر بالغ در دو فصل گرم (تحت تأثیر استرس گرمایی) و سرد نمونه گیری به عمل آمد و پس از استخراج محتوی ژنتیکی، با بهره گرفتن از سه جفت آغازگر ژن­های SRY (شاخص کروموزوم Y)،PLP (شاخص کروموزوم X ) و PAR (ژن خانه­دار)و با بهره گرفتن از روش Q-PCR مورد ارزیابی کمی قرار گرفتند.نتایج این تحقیق نشان داد که نسبت جمعیتی کروموزوم­های واجد X و Y در انزال طبیعی در میان دام­ها یکسان نیست.همچنین نشان داد که تنش گرمایی با افزایش نسبت جمعیتی کروموزوم­های Y رابطه دارد.کلمات کلیدی: نسبت جنسی، اسپرم، استرس گرمایی، تفاوت فردی، Real-Time PCR

مقدمه

امروزه در جهت توسعه صنعت دامپروری در راستایبهبود اقتصادی، بهبود ژنتیکی و سلامت دام،یکی از بهترین راه ­ها کنترل جنس موالید و نسبت جنسی است. یکی از بهترین راه‌ها برای بررسی نسبت جنسی موالید و کنترل آن تعیین جنسیت اسپرم‌ها و نسبت آنها است. این نسبت تحت تأثیر عوامل مختلفی از جمله عوامل محیطی و ژنتیکی است. مهم‌ترین عواملی که ممکن است بر این نسبت تأثیر معنی‌داری داشته باشد، استرس گرمایی[1] و تفاوت‌های فردی می‌باشد.

به این منظور مطالعه حاضر به بررسی نسبت جمعیتی اسپرم‌های واجد کروموزوم Y به اسپرم‌های واجد کروموزوم X در انزال گاو در دام­های مختلف و تحت تاثیر تنش گرمایی با بهره گرفتن از تکنیک Real-Time PCR می‌پردازد.

در این آزمایش از روش Real-Time PCR با ماده شناساگر SYBR Green و ارزیابی نسبی استفاده شد. به همین جهت 3 آغازگر (Primer) تحت عنوان SRY (شاخصه کروموزوم(YPlP(شاخصه کروموزوم X) و PAR (به عنوان ژن خانه‌دار[2]) که کنترل داخلی محسوب می‌شود،طراحی شد.

پیشگفتار:

نسبت جنسی موالید یک شاخص سرشماری مهم است که از اواخر قرن هفدهم مورد بررسی قرار گرفته است. اگر بتوانیم این نسبت را کنترل کنیم یا نتایج نسبت جنسی را تغییر دهیم برای اصلاح نژاد دام در صنعت دامپروری و از نظر اقتصادی بسیار مفید خواهد بود. تئوری نسبت جنسی و توضیح علل و مکانیسم‌های آن هنوز موضوعی قابل بحث است[28 ، 27].

در صنعتپرورش گاو گوشتی تولید گوشت بدون چربی بر پایه تولید گوساله نر می‌باشد.اما در صنعت گاو شیری تولید گوساله ماده به منظور حفظ گله حائز اهمیت است. بنابراین کنترل نسبت جنسی در حیوانات جایگاه بالایی در برقراری تعادل نسبت به نرها و ماده‌ها در گونه‌های در حال انقراض،تسریع روند اصلاح ژنتیکی دام‌ها،تسهیل مدیریت دامپروری و بهره‌های فراوان در دامپروری دارد[27, 3].

در پستانداران در جنس ماده دو کروموزومجنسی مشابه (XX) حضور دارد  امادر موجود نر به جهت دارا بودن دو کروموزوم جنسی متفاوت (XY) معین‌کننده جنس فرزند است[11, 10].

پس اگر بتوانیم عوامل موثر بر تغیر نسبت جنسیت اسپرم‌ها (حاوی X و یا Y بودن) را بررسی کنیم و این عوامل را کنترل کنیم،در واقع می­توانیم نسبت جنسی را تحت کنترل بگیریم. دیده شده است که عوامل گوناگونی از جمله محیط و وراثت می‌توانند روی جنسیت اسپرم‌ها موثر باشند. یعنی اینکه منجر به این امر می‌شود که نسبت جنسی اسپرم‌ها در انزال که به طور تئوری 1:1 است اما در عمل اینگونه نیست را دستخوش تغییر کند[31, 27, 8].

بررسی نسبت جمعیتی اسپرم‌های واجد کروموزوم X به اسپرم‌های واجد کروموزوم Y  با بهره گرفتن از روش‌هایی نظیر فلوسیتومتری،PCR، Real-Time PCR و FISH انجام می‌گیرد[31،25، 17].

بدین منظور در این پایان‌نامه برآنیم که

اثر دو عامل تنش گرمایی و تفاوت‌های فردی را روی تغییر نسبت جنسی اسپرم‌ها از 1:1 به مقداری متفاوت با بهره گرفتن از تکنیک Real-Time PCR بررسی کنیم.

پیش‌بینی ما این است که اولاً در فصل گرما و در تنش گرمایی تعداد اسپرم‌های واجد کروموزوم Y نسبت به اسپرم‌های واجد کروموزوم  Xدر انزال گاوها بیشتر است و ثانیاً این نسبت در گاوهای متفاوت با هم فرق دارد(تفاوت فردی)،در این تحقیق بررسی ما بر روی مایع منی 8 گاو است که یک بار در فصل گرما و یک بار در فصل سرما در آن­ها انزال صورت گرفته است،می‌باشد.

تعداد صفحه : 125

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.