مهندسی صنایع

پایان نامه بررسی تلفات ناشی از تصادفات جاده­ای استان مازندران در سال 1392

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مهندسی صنایع

گرایش :مدیریت سیستم و بهره وری

عنوان : بررسی تلفات ناشی از تصادفات جاده­ای استان مازندران در سال 1392

سازمان مدیریت صنعتی- نمایندگی شمال

پایان نامه

کارشناسی ارشد رشته مهندسی صنایع (مدیریت سیستم و بهره وری)

بررسی تلفات ناشی از تصادفات جاده­ای استان مازندران در سال 1392

استاد راهنما:

دكتر سید مهرداد مقدم ضیابری

ساری- پاییز 1393

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                    صفحه

­­­­

فصل یكم- كلیات پژوهش

1-1- مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 2

1-2- بیان مساله …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 4

1-3-  ضرورت و اهمیت اجرای تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 7

1-4-  اهداف تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 8

1-5-  سوالات یا فرضیه های تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 8

1-6-  مدل نظری و مفهومی تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 9

1-7-  تعریف واژه ­ها، اصطلاحات و علایم اختصاری………………………………………………………………………………………………………………………….. 10

1-8- قلمرو زمانی و مكانی تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 11

فصل دوم- ادبیات پژوهش

2-1-  مبانی نظری ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 13

2-1-1- تاریخچه تصادف در ایران …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 13

2-1-2- تصادفات از منظر روان­شناختی و جامعه شناختی …………………………………………………………………………………………………………….. 20

2-1-2- 1- جامعه شناسی حوادث ترافیكی ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 15

2-1-1- 2- روان شناختی تصادفات ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 17

2-1-3- تصادفات جاده­ای ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 19

2-1-3-1- مفهوم تصادفات ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 19

2-1-3-2- واكاوی تصادفات جاده­ای………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 22

2-1-4- عوامل موثر در بروز تصادفات جاده­ای ………………………………………………………………………………………………………………………………… 25

2-1-4- 1- نقش عامل انسانی در تصادفات جاده­ای ………………………………………………………………………………………………………………………. 30

2-1-4- 2- نقش خودرو درتصادفات جاده­ای …………………………………………………………………………………………………………………………………. 32

2-1-4- 1- نقش جاده در تصادفات جاده­ای …………………………………………………………………………………………………………………………………… 33

2-1-4- 3- نقش شرایط محیطی و عوامل اقلیمی در تصادفات جاده­ای………………………………………………………………………………………… .35

2-1-5- آموزش و فرهنگ سازی در جهت كاهش تصادفات جاده­ای …………………………………………………………………………………………….. 38

2-1-5- 1- آموزش رفتار رانندگان ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 38

2-1-5- 2- فرهنگ سازی رفتار رانندگان ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 40

2-1-5- 3- عوامل موثر بر كاهش تصادفات جاده­ای ………………………………………………………………………………………………………………………. 41

2-1-6- آثار اقتصادی تصادفات جاده­ای ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 42

2-1-6-1- ابعاد اقتصادی تصادفات جاده­ای ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 42

2-1-6-2- هزینه‌های مستقیم و غیر مستقیم تصادفات جاده­ای ……………………………………………………………………………………………………. 46

2-2- پژوهش­های انجام شده در داخل كشور ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 50

2-3- پژوهش­های انجام شده در خارج كشور ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 56

فصل سوم- روش پژوهش

3-1- روش تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 59

3-2- جامعه آماری ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 59

3-3- چگونگی روش گزینش گروه­ ها (نمونه­ ها) ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 59

3-4- ابزار اندازه گیری و جمع آوری اطلاعات …………………………………………………………………………………………………………………………………. 59

3-5- پایایی و روایی ابزار ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 60

3-6- روش­های آماری مورد استفاده ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 60

فصل چهارم- تجزیه و تحلیل آماری

4-1- مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 62

4-1-1- تلفات سوانح رانندگی و تصادفات کشور …………………………………………………………………………………………………………………………….. 62

4-1-2- تلفات تصادفات جاده­ای (برون شهری و روستایی) كشور …………………………………………………………………………………………………. 64

4-1-3- سهم راه ­های برون­شهری و روستایی در تلفات ناشی از تصادفات جاده­ای ………………………………………………………………………… 65

4-2-سوال اصلی تحقیق: نسبت تلفات ناشی از تصادفات جاده­ای استان مازندران در سال 1392 چگونه است؟………………………….. 67

4-3- سوال 1 اختصاصی تحقیق: نسبت تلفات ناشی از تصادفات جاده­ای استان مازندران چگونه است؟  ……………………………………..70

4-3- سوال 2 اختصاصی تحقیق: نسبت تلفات راه ­های برون­شهری استان به تفكیک سنی و جنس متوفی چگونه است؟ ………….. 71

4-5- سوال 3 اختصاصی تحقیق: نسبت تلفات راه ­های برون­شهری استان به تفكیک سطح تحصیلات متوفی چگونه است؟ ………. 73

4-6- سوال 4 اختصاصی تحقیق: نسبت تلفات راه ­های برون­شهری استان به تفكیک محل فوت متوفی چگونه  است؟ ………………. 74

4-7- سوال 5 اختصاصی تحقیق: نسبت تلفات راه ­های برون­شهری استان تفكیک علت نهایی فوت متوفی چگونه است؟ …………… 75

4-8- سوال 6 اختصاصی تحقیق: نسبت تلفات راه ­های برون­شهری استان به تفكیک روشنایی جاده چگونه است؟ …………………….. 76

4-9- سوال 7  اختصاصی تحقیق: نسبت تلفات راه ­های برون­شهری استان به تفكیک نوع معبر  برون­شهری چگونه است؟ ……….. 77

4-10- سوال 8  اختصاصی تحقیق: نسبت تلفات راه ­های برون­شهری استان به تفكیک نحوه انتقال متوفی چگونه است؟ ………….. 78

4-11- سوال 9 اختصاصی تحقیق: نسبت تلفات راه ­های برون­شهری استان به تفكیک نحوه وقوع تصادفات چگونه است؟ …………. 79

4-11- سوال 10 اختصاصی تحقیق: نسبت تلفات راه ­های برون­شهری استان به تفكیک نوع خودروی مورد استفاده متوفی چگونه است؟ ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 80

فصل پنجم- بحث و نتیجه گیری

5-1- خلاصه تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 83

5-2- یافته های تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 85

5-3- پاسخ به سوالات تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 85

5-4- مقایسه نتایج تحقیق با نتایج سایر محققان ……………………………………………………………………………………………………………………………. 87

5-5- محدودیت­های تحقیق  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 88

5-6- بحث و نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 88

5-7- پیشنهادهایی برای سازمان یا جامعه ای كه تحقیق در آن انجام شده است …………………………………………………………………………. 89

5-9- پیشنهادهایی برای سایر محققان كه می­خواهند در این حوزه تحقیق نمایند ………………………………………………………………………. 91

منابع …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 93

پیوست ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 99

 

 

فهرست جدول­ها

عنوان                                                                                                                             صفحه

 

جدول2-1- ماتریس هادون (1973) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 27

جدول2-2- رویکردهای مختلف در ارتباط با ایمنی حمل و نقل جاده­ای ………………………………………………………………………………………. 28

جدول2-3- سهم شرایط جوی در تصادفات جاده­ای در کشور بین سال­های 1377-1369…………………………………………………………… 37

جدول4-1- سهم راه ­های برون شهری و روستایی در تلفات تصادفات جاده­ای كشور …………………………………………………………………….. 66

جدول4-2-مقایسه متوفیات و مصدومان حوادث رانندگی كشور در سال­های 1391 و 1392 ……………………………………………………… 66

جدول4-3- روند تلفات ترافیكی از سال 1388 تا 1392  (5 سال گذشته) كشور  …………………………………………………………………………66

جدول4-4- وضعیت استان در میزان تلفات تصادفات جاده­ای (برون شهری و روستایی)……………………………………………………………….. 67

جدول4-5- وضعیت استان در تصادفات جاده­ای در بازه زمانی سه ساله از برنامه پنجم توسعه (92-1390) ………………………………. 68

جدول4-6- میزان تلفات استان به تفكیک برون شهری و روستایی در سال 1392 ………………………………………………………………………. 69

جدول4-7- میزان تلفات استان به تفكیک متوفی در هنگام فوت در سال 1392 …………………………………………………………………………. 70

جدول4-8- میزان تلفات استان به تفكیک جنس متوفی در سال 1392 ………………………………………………………………………………………. 71

جدول4-9- میزان تلفات استان به تفكیک سن متوفی در سال 1392 ………………………………………………………………………………………….. 72

جدول4-10- میزان تلفات استان به تفكیک تحصیلات متوفی در سال 1392 ……………………………………………………………………………… 73

جدول4-11- میزان تلفات استان به تفكیک محل فوت متوفی در سال 1392 ……………………………………………………………………………… 74

جدول4-12- میزان تلفات استان به تفكیک علت نهایی فوت در سال 1392 ……………………………………………………………………………….. 75

جدول4-13- میزان تلفات استان به تفكیک روشنایی جاده ……………………………………………………………………………………………………………. 76

جدول4-14- میزان تلفات استان به تفكیک نوع معبر برون­شهری در سال 1392 ………………………………………………………………………… 77

جدول4-15- میزان تلفات استان به تفكیک نحوه انتقال متوفی در سال 1392 ……………………………………………………………………………. 78

جدول4-16- میزان تلفات استان به تفكیک نحوه وقوع تصادفات در سال 1392 …………………………………………………………………………. 79

جدول4-18- میزان تلفات استان به تفكیک نوع خودروی مورد استفاده متوفی در سال 1392 …………………………………………………… 80

 

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                                           صفحه

 

نمودار2-1- نمودار طبقه بندی تصادفات بر اساس نتیجه و وسایل نقلیه درگیر …………………………………………………………………………….. 20

نمودار2-2- نمودار تصادف كمیسیون استاندارد خودروهای جاده­ای  موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران ………………………. 21

نمودار2-3- تعداد تصادفات، جرح و فوتی ناشی از تصادفات در ایران (1373 تا 1388) ………………………………………………………………. 24

نمودار 2-4- مقایسه آمار 13 ساله تلفات حوادث رانندگی از سال 1380 تا سال1392 ……………………………………………………………….. 25

نمودار2-5- روند رشد وسایل نقلیه در ایران (1379 تا 1388) ……………………………………………………………………………………………………… 45

نمودار2-6- تغییرات جمعیت و تعداد وسایل نقلیه در ایران از سال 1379 تا پیش بینی در سال 14700 …………………………………….. 46

نمودار2-7- سهم هریک از جز هزینه های ناشی از تصادفات رانندگی …………………………………………………………………………………………… 48

نمودار4-1- روند ایمنی در چند سال گذشته كشور ………………………………………………………………………………………………………………………… 62

نمودار4-2- روند شاخص تلفات رانندگی به 10 هزار وسیله نقلیه ………………………………………………………………………………………………….. 63

نمودار4-3- روند شاخص تلفات رانندگی به 100 هزار نفر جمعیت كشور………………………………………………………………………………………. 63

نمودار4-4- روند درصد تغییرات تلفات حوادث رانندگی در چند سال گذشته كشور ……………………………………………………………………. 63

نمودار4-5- روند كاهشی در تلفات تصادفات جاده­ای (برون شهری و روستایی) كشور …………………………………………………………………. 64

نمودار4-6- روند تغییرات تلفات تصادفات جاده­ای (برون‌شهری و روستایی) كشور در 10 سال گذشته ………………………………………. 64

نمودار4-7- سهم راه های برون شهری و روستایی در تلفات تصادفات جاده­ای ………………………………………………………………………………. 65

نمودار4-8- وضعیت استان در میزان تلفات تصادفات جاده­ای (برون شهری و روستایی) ………………………………………………………………. 67

نمودار4-9- وضعیت تلفات ناشی از تصادفات جاده­ای (برون­شهری و روستایی) در بازه زمانی 92-1390 …………………………………… 68

نمودار4-10- وضعیت تلفات استان به تفكیک برون شهری و روستایی در سال 1392………………………………………………………………….. 69

نمودار4-11- درصد میزان تلفات استان به تفكیک برون شهری و روستایی در سال­های 1391 و 1392 ……………………………………. 69

نمودار4-12- درصد تلفات استان به تفكیک وضعیت متوفی در هنگام فوت در سال 1392 …………………………………………………………. 70

نمودار4-13- وضعیت تلفات استان به تفكیک جنس متوفی در سال 1392 …………………………………………………………………………………. 72

نمودار4-14- وضعیت تلفات استان به تفكیک گروه سنی كشته شدگان در سال 1392 ………………………………………………………………. 72

نمودار4-15- وضعیت تلفات استان به تفكیک میزان تحصیلات در سال 1392 ……………………………………………………………………………. 73

نمودار4-16- وضعیت تلفات استان به تفكیک محل فوت در سال 1392 ………………………………………………………………………………………. 74

نمودار4-17- وضعیت تلفات استان به تفكیک علت نهایی فوت در سال 1392 …………………………………………………………………………….. 75

نمودار4-18- وضعیت تلفات استان به تفكیک روشنایی در سال 1392 …………………………………………………………………………………………. 76

نمودار4-19- وضعیت تلفات استان به تفكیک نوع معبر برون شهری در سال 1392 ……………………………………………………………………. 77

نمودار4-20- وضعیت تلفات استان به تفكیک نحوه انتقال متوفی در سال 1392 ………………………………………………………………………… 78

نمودار4-21- وضعیت تلفات استان به تفكیک نحوه وقوع تصادفات در سال 1392 ………………………………………………………………………. 79

نمودار4-22- وضعیت تلفات استان به تفكیک خودروی مورد استفاده متوفی استان در سال 1392 ……………………………………………. 81

نمودار4-23- وضعیت تلفات استان به تفكیک خودروی مورد استفاده متوفی استان در سال 1392 ……………………………………………. 81

فهرست شكل­ها

عنوان                                                                                                                          صفحه

 

شكل1-1-  ماهیت ترکیبی عوامل مؤثر در تصادفات ………………………………………………………………………………………………………………………. 29

شكل1-2- زنجیر های از عوامل مؤثر بر تصادفات (چانگ و همکاران، 2001) ………………………………………………………………………………. 30

فهرست پیوست­ها

عنوان                                                                                                                             صفحه

 

پیوست1- فراوانی استانی تلفات ناشی از تصادفات جاده­ای (برون شهری و روستایی) كشور- سال 1392……………………………………. 99

پیوست2- جدول فراوانی استانی تلفات ناشی از كل تصادفات كشور- سال 1392 ……………………………………………………………………… 100

پیوست2- شاخص متوسط نرخ تلفات ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 101

پیوست4- رتبه بندی استان­ها در تلفات ناشی از تصادفات جاده­ای در بازه زمانی سه ساله از برنامه پنجم توسعه …………………….. 102

پیوست5-رتبه بندی عملكرد یكساله استان­ها در میزان تلفات ناشی از تصادفات جاده­ای ………………………………………………………….. 103

پیوست6- درصد تغییرات تلفات جاده­ای (روستایی و برون­شهری) استان به تفكیک ماه-سال 1392…………………………………………. 104

پیوست7- نرخ تلفات محورهای استان مازندران (تعداد فوتی بر طول راه) …………………………………………………………………………………… 105

پیوست8- درصد فوتی محورهای برون­شهری استان مازندران-سال 1392 …………………………………………………………………………………. 106

پیوست9- تعداد فوتی بر حسب حجم تردد در محورهای استان مازندران-سال 1392……………………………………………………………….. 107

پیوست10- استان­های اولویت‌دار در فوت در بیمارستان در سال 1392 ……………………………………………………………………………………… 108

پیوست11- مقایسه آمار متوفیات و مصدومان حوادث رانندگی سال 1390 و 1391 …………………………………………………………………. 109

پیوست12- مقایسه آمار متوفیات و مصدومان حوادث رانندگی سال 1391 و 1392………………………………………………………………….. 110

پیوست13- آمار متوفیات و مصدومان ناشی ارجاعی به مراكز پزشكی قانونی كشور در سال 1390……………………………………………. 111

پیوست14- آمار متوفیات و مصدومان ارجاعی به مراكز پزشكی قانونی كشور در سال 1391……………………………………………………… 112

پیوست15- آمار مقایسه­ ای معاینات مصدومان ارجاعی به مراكز پزشكی قانونی كشور در سالهای 1384 تا 1389………………………113

پیوست16- آمار مقایسه­ ای متوفیات ارجاعی به مراكز پزشكی قانونی كشور در سالهای 1384 تا 1389……………………………………. 114

پیوست17- آمار متوفیات و مصدومان ارجاعی به مراكز پزشكی مازندران  در سال 1392 …………………………………………………………. 115

چكیده

مقدمه و هدف: در استان مازندران، بخشی از مشکلات حمل و نقل مربوط به تصادفات جاده­ای است. هزینه های ناشی از آن، یكی از چالش­های مهم استان بوده و خسارت­های مالی ناشی از آنها که بر بودجه خانواده و استان تحمیل می­ شود. ضرورت دارد به منظور جلوگیری از خسارت­های تصادفات جاده­ای، راهکارهای موثری به اجرا گذارده شود. هدف این مطالعه بررسی تلفات ناشی از تصادفات جاده­ای استان مازندران می­باشد.

مواد و روش­ها: این مطالعه مقطعی و جامعه مورد مطالعه، تلفات ناشی از تصادفات جاده­ای استان مازندران در سال 1392 و ثبت شده در اداره كل حمل و نقل و پایانه ­های مازندران و سازمان پزشكی قانونی استان مازندران بوده است.

نتایج: تلفات ناشی از تصادفات جاده­ای در راه ­های برون­شهری استان، اغلب راننده (44%) و مرد بوده و بیشتر در سنین 21 تا 30 (26%) قرار دارند. رابطه معكوس بین سطح تخصیلات و فراوانی تصادفات دیده می­ شود. اغلب خودروها سواری(40%) بوده كه بیشتر تلفات مربوط به برخورد وسایل نقلیه با یكدیگر (49%)بوده است. بیشترین تلفات در در محل حادثه اتفاق افتاده (54%) و اكثر آنها با آمبولانس (85.9%) به مراكز درمانی و بیمارستان­ها منتقل شده ­اند. بیشترین تعداد تلفات ناشی از شكستگی­های متعدد (53%) بوده كه در روز (60%) و در راه ­های اصلی استان (82%) به وقوع پیوسته است.

نتیجه گیری: در سال 1392 كل تلفات تصادفات جاده­ای (راه ­های برون­شهری و روستایی) استان 4.1 درصد و در راه ­های برون­شهری به میزان 1.3 درصد (نسبت به سال 1391) افزایش یافته است. میزان تلفات در مردان بیشتر از زنان می­باشد. افراد دارای تحصیلات دانشگاهی كمترین میزان تلفات را در تصادفات رانندگی داشته اند. بر خلاف باور همگانی بیشترین تعداد تلفات در روز اتفاق افتاده است. میزان تلفات در راه ­های اصلی بسیار بیشتر از آزادراه ­ها و بزرگراه ­ها می­باشد. در مطالعه انجام شده، می­توان به تلفات بیشتر رانندگان، تاثیر جنس مذكر ،30-21 سال، برخورد وسایل نقلیه با یكدیگر و خودروهای سبك در بروز تصادفات منجر به فوت پی برد و بر اساس این یافته كه بیشترین متوفیات در بر اثر شكستگی­های متعدد بوده است.

  • – مقدمه

امروزه حمل و نقل به دلیل داشتن نقش زیربنایی تاثیر فراوانی بر فرایند رشد اقتصادی دارد. حمل و نقل یکی از پایه­ های اصلی توسعه پایدار و متوازن محسوب شده و در فرایند توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورها، همبستگی مستقیم میان گسترش حمل و نقل و دستیابی به نرخ رشد اقتصادی وجود دارد. حمل و نقل در بر گیرنده فعالیت­هایی است که به شکلی گسترده در تمامی زمینه­ ها جریان داشته و در مجموعه فعالیت­ها، نقش غیرقابل انکاری برعهده دارد. این گستردگی فعالیت، سبب حوادث مختلفی از جمله تصادفات جاده­ای می­ شود.

افزایش شمار خودروها، سبب شده جامعه و انسان­ها در معرض شرایط روحی و جسمی مختلفی گیرند. در حال حاضر زندگی از حالت سنتی خارج و كاملا ماشینی شده است. روند زندگی ماشینی حیات جامعه را در معرض تصادفات جاده­ای قرار داده است. شمار این تصادفات رو به افزایش است و در نتیجه، خسارت­های مالی ناشی از آنها که بر بودجه خانواده و كشور تحمیل می­ شود؛ بالا بوده و غیرقابل جبران است،  از این رو ضرورت دارد به منظور جلوگیری از خسارت­های تصادفات جاده­ای استان، راهکارهای موثری به اجرا گذارده شود.

تصادفات جاده­ای یک پدیده اجتماعی در استان بوده که نیاز به شناسایی ابعاد زیر بنایی آن و نارسایی­های مختلف از جمله کیفیت راه ­ها و جاده­ها، کیفیت ساخت خودرو دارد. به طور قطع آمار معلولان و مصدومان ناشی از تصادفات جاده­ای چندین برابر میزان تلفات ناشی از آن است که پیامدهای جبران ناپذیر آن همچون بی سرپرستی، مسایل و مشکلات روحی و روانی، هزینه­ های هنگفت درمانی است. هیچگاه نباید از اهمیت تصادفات جاده­ای و تلفات ناشی از آن در استان مازندران، به علت خسارت­ها و هزینه­ هایی مستقیم و غیر مستقیمی كه به همراه دارد و با توجه به این که تا حد زیادی قابل پیشگیری است، كاسته شده و یا به فراموشی سپرده شود.

تصادفات جاده­ای در حال حاضر به صورت یک معضل اجتماعی در سطح استان مطرح است که همه ساله جان شمار زیادی از مردم را گرفته و هزینه هایی را به جامعه وارد می­ کند. هر فردی که در یک تصادف، صدمه یا خسارت می بیند یا معلول و ناتوان شده یا این که جان خود را از دست می­دهد، به دلیل این که یک فرد مستقل از دیگران نیست و در شبکه ای از ارتباط با دیگران زندگی می­ کند، بنابراین پیامد این حادثه فقط به شخص حادثه دیده بر نمی گردد، بلکه تمام کسانی که با زندگی وی در ارتباط هستند را نیز تحت تاثیر قرار می­دهد.

تحقیقات اخیر در ایران نشان می­دهد که 38 درصد تصادفات ناشی از مرگ و میرهای غیر طبیعی به علت تصادفات جاده­ای است. بر اساس آمار منتشر شده از سازمان پزشکی قانونی بیش از 235 هزار نفر بر اثر تصادفات رانندگی در کشور ایران، از سال 79 تا پایان سال 1389 کشته شده اند و طی این مدت بالغ بر 222 هزار نفر نیز بر اثر تصادفات رانندگی مصدوم شده اند(1). بنابراین یافتن راه حلی برای کاهش این تصادفات و مشکلات ناشی از آن، ضرورتی اجتناب ناپذیر تلقی می­ شود.

با توجه به عدم امکان ارزش­گذاری واقعی برای جان انسان­ها و درد و رنج حاصل از دست دادن آنها، برآورد دقیق هزینه­ های یک تصادف امری غیر ممکن به نظر می­رسد. در خصوص کشور ایران که هم اکنون در مرحله رشد فزاینده وسایل نقلیه و به دنبال آن افزایش شمار تصادفات و خسارات ناشی از آن قرار دارد، این مساله از اهمیت بیشتری برخوردار است. در این میان استان مازندران (با 591 نفر) که پس از استان خوزستان بیشترین آمار کشته شدگان تصادفات برون­شهری را در سال 1392 به خود اختصاص داده است و روزانه به طور میانگین 6/1 نفر در تصادفات جاده­های استان مازندران کشته می­شوند نیز از اهمیت بالایی در این خصوص برخوردار است؛ بنابراین بررسی تلفات ناشی از تصادفات جاده­ای استان مازندران و شناسایی دلایل آن و محاسبه فراوانی این دلایل می ­تواند راهی برای کاهش تصادفات در جاده های استان مازندران باشد.

تشخیص و تعیین درست علت وقوع تصادفات ضمن آن که باعث حفظ حقوق شهروندی می­ شود موجب نمایان شدن عوامل به وجود آورنده تصادف نیز خواهد شد و در پیشگیری از حوادث مشابه بعدی بسیار موثر خواهد بود. به منظور افزایش ایمنی آمد وشد و پیشگیری از وقوع تصادفات و آسیب­های ناشی از آن و افزایش سطح آگاهی بایستی موارد اصلی تصادفات مشخص گردیده تا با آگاهی از آنها، در جهت رفع کاستی­ها گام برداشته و ضمن واپایش آن، از آسیب رسیدن به مردم جلوگیری شود.

وجود شهرهای بزرگ و كوچك و روستاهای فراوان، افزایش آسفالت راه ­های روستایی در سال­های اخیر و خصوصیات اجتماعی و اقتصادی ویژه باعث شده است تا بخش زیادی از سفرها در شهرها و محورهای روستایی، دستكم در مسافت­های كوتاه، با وسیله نقلیه انجام پذیرد. از سویی دیگر، مشخصات خاص جغرافیایی و جمعیتی در استان مازندران همچون تعدد شهرها و نزدیكی روستاها به محورهای اصلی جاده­ای، وجود كاربری­های متعدد و متنوع در حاشیه راه ­ها، تراكم بالای جمعیت و غیره و مشكلات فرهنگی و اجتماعی مانند كمبود فرهنگ استفاده ایمن و اطلاعات كافی از نحوه استفاده از وسیله نقلیه نیز باعث افزایش تلفات ناشی از تصادفات جاده­ای مازندران گردیده است.

استان مازندران همواره به عنوان یكی از استان­هایی كه شمار مرگ و میرهای ناشی از تصادفات جاده‌ای در آن عدد بالایی را به خود اختصاص داده است، مطرح بوده و هست و همین امر زمینه ‌ساز کوششی برای شناسایی علل تاثیرگذار بر آن به‌شمار می‌رود. بنابراین افزایش تلفات ناشی از تصادفات جاده­ای مازندران و از بین رفتن سرمایه ­هایی که نه جبران  و نه جایگزین می­شوند، بطور قطع به بررسی و راهکارهایی نیاز دارد.

 

 

 

  • بیان مساله

از میان حوادث مختلف، تصادفات جاده­ای، به دلیل خصوصیات ویژه خود از جمله فراوانی بالا، شدت زیاد و شانس درگیر شدن مستقیم تمامی افراد جامعه در آن از اهمیت فراوانی برخوردار است كه این نقش در كشورهای در حال توسعه نظیر كشور ما نمود بیشتری دارد.

بر اساس گزارش سازمان بهداشت جهانی[1]، مرگ بر اثر حوادث ترافیکی از 1990 به بعد در هر دوره 6 ساله تقریبا 2 برابر شده و رتبه حوادث ترافیکی در فهرست علل مرگ و میر در جهان از رتبه نهم در سال 1990 به رتبه ششم در سال 2020 خواهد رسید. بر اساس آمار این سازمان مرگ و میر ناشی از تصادفات جاده­ای از 3/1 میلیون نفر در سال ۲۰۰۴ به 4/2 میلیون نفر در سال ۲۰۳۰ خواهد رسید که عمدتا به خاطر افزایش مالکیت و استفاده از وسایل نقلیه است که با رشد اقتصادی در کشورهای دارای درآمدهای کم و متوسط همراهی دارد. همه روزه در دنیا بیش از 3000 نفر بر اثر تصادفات و صدمات ناشی از آن جان خود را از دست می­ دهند. در کشورهای کم درآمد و با در آمد متوسط، علت مرگ حدود 85 درصد از فوت شدگان و معلولیت حدود 90 درصد از افرادی که دچار ناتوانی­ های جسمی و نقص عضو شده ­اند، تصادفات بوده است(2).

به همین دلیل کاهش تلفات جاده­ای به یک هدف راهبردی در برنامه­ های بسیاری از کشورها تبدیل شده است. به طوری که برای سال­های 2008 تا 2012، کشورهای عربستان 30 درصد، انگلستان 40 درصد، آمریکا 20 درصد و فرانسه 50 درصد کاهش تلفات جاده­ای را به عنوان هدف منظور داشته اند(3).

آمار مرگ و میرهای ناشی از تصادفات در ایران بالاتر از كشورهای توسعه یافته و حتی در حال توسعه بوده و این در حالی است كه شاخص”وسیله نقلیه كیلومتر طی شده” در كشورهای توسعه یافته بیش از 10 برابر ایران است. از نظر نرخ تلفات نیز علاوه بر اینكه تعداد مرگ­های ناشی از تصادفات در ایران از یک رشد ده درصدی در سال برخوردار بوده است، بررسی آمارهای موجود نشانگر آن است كه شاخص”تعداد كشته به ازای هر ده هزار وسیله نقلیه در كشور” در مقایسه با كشورهای توسعه یافته بسیار بالاتر می­باشد(4).

آمار كشته شدگان در اثر رانندگی در كشورهای مختلف، متفاوت است. در كشورهای توسعه یافته به ازای هر ده هزار وسیله نقلیه 1تا 5/2 نفر و در كشورهای در حال توسعه 3 تا 15 نفر در سوانح رانندگی جان خود را از دست می­ دهند. این شاخص برای ایران 29 گزارش شده است. در یک بررسی میانگین سن رانندگان جاده­ای منجر به جرح یا فوت در ایران 4/11 ±7/36 سال به دست آمده است. در نتیجه اغلب قربانیان تصادفات در سن اشتغال قرار داشته و از این نظر خسارت جبران ناپذیری به جامعه وارد می­نمایند(5).

بطور کلی یک قاعده کلی برای تمامی تصادفات وجود دارد. هر تصادف یک اختلال در تعادل بین سه عامل انسان، خودرو و راه و محیط آن می­باشد. بر این اساس، عوامل مربوط به انسان با 93 درصد بیشترین سهم (57 درصد به ­صورت مجزا، 34 درصد با عوامل مربوط به راه و 6 درصد با عوامل مربوط به خودرو) می­باشد(6).

پژوهش­های اخیر در ایران نشان می­دهد که 38 درصد تصادفات ناشی از مرگ و میرهای غیر طبیعی به علت تصادفات جاده­ای است. بر اساس آمار منتشر شده از سازمان پزشکی قانونی 235587 نفر بر اثر تصادفات رانندگی در کشور ایران، از سال 79 تا پایان سال 1389 کشته شده ­اند و طی این مدت 2221810 نفر نیز بر اثر تصادفات رانندگی مصدوم شده ­اند(7).

بنابراین عوامل موثری در بروز این حوادث دخیل هستند. مشخصات خاص جغرافیایی و جمعیتی، نزدیكی روستاها به محورهای اصلی، وجود كاربری­های مختلف را می­توان در چهار عنوان کلی به انسان، خودرو، عامل راه و عوامل طبیعی تقسیم کرد. به همین دلیل، استان مازندران یكی از استان­های پر خطر از نظر تلفات ناشی از تصادفات جاده­ای كشور است.

استان مازندران با وسعت 23756 کیلومتر مربع 1.46 درصد از مساحت کل  کشور را در بر دارد. این استان 3059083 نفر جمعیت (4 درصد كل كشور) دارد. 54 درصد جمعیت استان ساکن شهر و 46 درصد از جمعیت استان ساکن روستا می­باشند. تراکم نسبی جمعیت استان 127 نفر در هر کیلومتر مربع می­باشد که نسبت به جمعیت و وسعت کشور جمعیت بالایی را در خود جای داده است. این استان، از شمال به دریای مازندران از باختر به استان گیلان از جنوب به استان­های سمنان، البرز و تهران و از خاور به استان گلستان محدود می­ شود. این استان، با توجه به موقعیت طبیعی و جغرافیایی جزو استان­های برتر کشور به شمار می­آید. این استان با داشتن تنها 3 درصد از راه ­های كشور، به علت نزدیكی شهرها به یكدیگر و اتصال به پایتخت (با سه محور) پذیرای 8 درصد سفرهای كشور است. همچنین سالانه میلیون­ها گردشگر داخلی و بیش از هزاران گردشگر خارجی به منظور گذراندن اوقات فراغت از این استان دیدن می­ کنند(8)

در استان مازندران، بخشی از معضلات و مشکلات حوزه حمل و نقل مربوط به حوادث ترافیکی و تصادفات جاده­ای است. این حوادث و تصادفات جاده­ای، سبب می­ شود که کارکرد حمل و نقل دارای مشكل شده و راه ­ها و جاده­ها را تحت تاثیر قرار دهد و با خود مشكلات خاصی را به وجود آورد. از منظر جامعه شناختی می­توان گفت، حوادث ترافیكی چند وجهی است. این موضوع در حوزه بهداشت، سلامت انسان­ها را تهدید می‌کند؛ در حوزه اجتماعی بنیان خانواده­ها را به مخاطره می‌اندازد؛ در حوزه فرهنگی نیز سبب از بین رفتن سرپرست­های فرهنگی جامعه می‌شود و در حوزه اقتصادی منابع کمیاب انسانی و سرمایه ملی در استان را از بین می‌برد.

از مجموع 17994 نفر متوفیان حوادث رانندگی در سال 1392 معادل 11566 نفر یا 28/64 درصد آنان در حوادث رانندگی برون‌شهری (جاده‌ها) و 5063 نفر یا 14/28 درصد آنان در حوادث رانندگی درون‌شهری، 1296 نفر یا 2/7 درصد آنان در جاده‌های روستایی و بقیه یعنی 69 نفر یا 38/. درصد با علل نامعلوم تصادف، جان خود را در این سال از دست داده‌اند. در این رابطه باید گفت استان مازندران با 591 نفر تلفات حوادث رانندگی برون‌شهری، دومین استان پس از استان خوزستان (معادل 600 نفر)، از نظر تلفات بالا در حوادث رانندگی برون‌شهری در سال 1392 محسوب می‌شود(9). همچنین از نظر آمار استانی، استان مازندران 869 نفر كشته در سوانح رانندگی درون و برون­شهری (تصادفات جاده­ای) جز 10 استان نخست حادثه خیز بوده است. و در بخش تلفات عابر پیاده، استان مازندران با 4/10 درصد، رتبه نخست را به خود اختصاص داده است(10).

عوامل مختلفی در ایجاد حوادث ترافیكی و تصادفات جاده­ای و از آن مهم‌تر در جلوگیری از آن در استان نقش دارند. تصادفات جاده­ای منجر به جرح، مرگ، معلولیت و درد، كاهش بهره وری، سوگواری، مشكلات اجتماعی روانی و همچنین تخریب گسترده اموال در استان می­شوند. بحران ایمنی معابر، مرگ و میرها، آسیب­ها و هزینه­ های ناشی از تصادفات جاده­ای یكی از چالش­های مهم سلامت، بهداشت عمومی و توسعه استان است. بسیاری از عوامل در افزایش تلفات ناشی از تصادفات در جاده­های استان مازندران تاثیر دارند. وجود تلفات بالا در تصادفات جاده­ای استان طلب می‌کند تا ضمن واپایش[2] و نظارت پیوسته بر آمد و شد جاده‌ها در همه ایام سال، نسبت به برنامه ریزی مناسبت برای بهبود وضعیت جاده­ها اقدام شود تا از میزان تصادفات جاده­ای و عوارض ناشی از آن تا حد امکان کاسته شود.

با گسترش زندگی ماشینی و افزایش روز افزون ترافیک در شهرها و جاده­های استان مازندران، در مقابل سودمندی اقتصادی و رفاهی ناشی از گسترش ارتباطات و سرعت جابجایی کالا و مسافر، متاسفانه بر شمار و شدت تصادفات جاده­ای استان و تلفات ناشی از آن، به سرعت افزوده شده و آسیب­های جانی و مالی ناشی از این تصادفات بار سنگینی را بر جامعه انسانی استان تحمیل می­ کند.

بنابراین برای بهتر شدن هرچه بیشتر شرایط، باید شرایط موجود در استان مازندران بازنگری شده و نقش عوامل تاثیر گذار را تا حد ممكن كاهش داده شود. ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ اﻧﻮاع ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﮔﺬار و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻬﻢ ﻫﺮ ﻛﺪام از اﻋﻤﺎل ﻳﺎد ﺷﺪه، ﻣﻲﺗﻮان از ﻃﺮﻳﻖ اﺗﺨﺎذ ﺗﺪاﺑﻴﺮ ﻻزم ﺑﺎ اصلاح آنان، از ﻧﺮخ ﺑﺮوز ﺣﻮادث ترافیكی و تصادفات جاده­ای در استان ﻛﺎﺳﺖ. از این رو هدف اصلی این پژوهش بررسی تلفات ناشی از تصادفات جاده­ای استان مازندران   می­باشد.

تعداد صفحه : 131

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.