رشته حسابداری

پایان نامه بررسی تأثیر ترکیب اجزای صورت گردش وجوه نقد بر پیش بینی درماندگی مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : حسابداری

عنوان : بررسی تأثیر ترکیب اجزای صورت گردش وجوه نقد بر پیش بینی درماندگی مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دانشگاه علامه محدث نوری (ره)        

غیر دولتی ـ غیر انتفاعی

دانشکده علوم اقتصاد و اداری

 

 

پایان نامه ی  دوره کارشناسی ارشد  رشته حسابداری

 

موضوع:

  بررسی تأثیر ترکیب اجزای صورت گردش وجوه نقد بر پیش بینی درماندگی مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

استاد راهنما:

دکتر عباسعلی پور آقاجان

استاد مشاور:

دکتر سید محمدرضا رئیس زاده

 

شهریور 1393

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

 

با توجه به نقش پررنگ و با اهمیت اطلاعات مربوط به صورت گردش وجوه نقد، این تحقیق سعی دارد با بهره گرفتن از ترکیب اجزای صورت گردش وجوه نقد بر اساس استاندارد های حسابداری ایران به پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها بپردازد و با آزمون کردن فرضیه ها، پلی ارتباطی بین جریانات نقدی و پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها ایجاد کند.

تحقیق حاضر از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ اجرایی، توصیفی می باشد و اطلاعات مورد نیاز تحقیق با بهره گرفتن از روش کتابخانه ای جمع آوری گردیده است. همچنین، از معیار درماندگی مالی بر اساس ماده 141 قانون تجارت به منظور تفکیک شرکت ها استفاده شده است. در تحقیق حاضر، پیش بینی درماندگی مالی از طریق در نظر گرفتن هشداری انجام می پذیرد که علامت مثبت یا منفی اجزای پنج قسمتی صورت گردش وجوه نقد درباره وضعیت مالی ﺁتی شرکت ها می دهد. بدین منظور از رگرسیون لجستیک باینری برای 30 شرکت درمانده و 30 شرکت غیر درمانده با داده های زمانی 1381 لغایت 1391 استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان دهنده مفید بودن برخی از ترکیبات اجزای صورت گردش وجوه نقد، به ویژه ترکیب 1 و 11 قبل از سال درماندگی و ترکیب 6 دوسال قبل از درماندگی در ارزیابی عملکرد شرکت و پیش بینی درماندگی مالی است.

 

واژه های کلیدی:

درماندگی مالی، جریان وجه نقد، نسبت های مالی، تداوم فعالیت.

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                            صفحه

فصل اول: کلیات تحقیق.. 1

1-1- مقدمه.. 2

1-2- تشریح و بیان مسأله.. 3

1-3- اهمیت و ضرورت انجام پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………….3

1-4- اهداف اساسی انجام پژوهش.. 4

1-4-1- هدف اصلی پژوهش.. 4

1-4-2- اهداف فرعی پژوهش.. 4

1-5- سؤالات تحقیق.. 6

1-5-1- سؤال اصلی تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………..6

1-5-2- سؤالات فرعی تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………6

1-6- فرضیه های تحقیق.. 8

1-6-1- فرضیه اصلی تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………….. 8

1-6-2- فرضیه های فرعی تحقیق………………………………………………………………………………………………………………. 8

1-7- قلمرو تحقیق.. 9

1-8- تعریف عملیاتی مفاهیم و واژه های کلیدی تحقیق.. 9

1-9- ساختار تحقیق.. 10

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق.. 11

2-1- مقدمه.. 12

بخش اول: مبانی نظری تحقیق.. 13

2-2- عوامل مؤثر در اتخاذ تصمیمات سرمایه گذاری.. 14

2-2-1- عوامل بیرونی.. 14

2-2-1-1- عوامل اقتصادی.. 15

2-2-1-2- عوامل سیاسی و نظامی.. 15

2-2-1-3- عوامل فرهنگی و رفتاری.. 15

2-2-2- عوامل درونی.. 16

2-2-2-1- مدیریت.. 16

2-2-2-2- عایدی هر سهم و سیاست‌های تقسیم سود.. 17

2-2-2-3- روند قیمت سهام در گذشته.. 17

2-2-2-4- نسبت قیمت به درآمد.. 17

2-2-2-5- تقاضا برای محصول شرکت.. 18

2-2-2-6- نرخ هزینه سرمایه.. 18

2-2-2-7- افزایش سرمایه.. 18

2-2-2-8- جریان نقدینگی شرکت.. 19

2-2-2-9- طرح‌های توسعه.. 19

2-2-2-10- امتیازات ویژه.. 19

2-3- نسبت های مالی……………………………………………………………………………………………………………………………………………20

2-3-1- نسبت های سوددهی……………………………………………………………………………………………………………………20

2-3-2- نسبت های نقدینگی……………………………………………………………………………………………………………………21

2-3-3- نسبت های اهرمی……………………………………………………………………………………………………………………….21

2-3-4- نسبت های عملکرد…………………………………………………………………………………………………………………….21

2-4- نارسایی‌ها و محدودیت‌های نسبت‌های مالی.. 22

2-5- کاربرد نسبت‌های مالی.. 23

2-5-1- تجزیه و تحلیل مقایسه ای.. 23

2-5-2- تجزیه و تحلیل سنواتی.. 23

2-5-3- کاربرد نسبت‌های مالی جهت ارزیابی عملكرد.. 24

2-5-4- کاربرد نسبت‌های مالی در تجزیه و تحلیل اعتبارات   24

2-5-5- کاربرد نسبت‌های مالی در تجزیه و تحلیل اوراق بهادار   24

2-5-6- قدرت آینده نگری نسبت‌های مالی.. 25

2-5-7- نقاط ضعف و قوت نسبت‌های مالی.. 25

2-6- تداوم فعالیت.. 26

2-6-1- قوانین و استانداردهای حاکم بر تداوم فعالیت.. 27

2-6-2- ارزیابی تداوم فعالیت با بهره گرفتن از گزارش حسابرسان   28

2-6-3- برقرار نبودن فرض تداوم فعالیت.. 29

2-7- ارزیابی تداوم فعالیت با كمك نسبت‌های مالی.. 30

2-8- جریان نقدی و چارچوب نظری………………………………………………………………………………………………………………………31

2-9- ماهیت صورت گردش وجوه نقد…………………………………………………………………………………………………………………….33

2-10- شناسایی ورشکستگی شرکت ها بر اساس ماده 141 قانون تجارت……………………………………………………………………….33

2-11- تکنیک‌های پیش بینی ورشکستگی.. 34

2-11-1- تکنیک‌های آماری.. 34

2-11-1-1- تحلیل تشخیصی چندگانه.. 35

2-11-1-2- مدل‌های لاجیت و پروبیت (مدل‌های احتمال شرطی)   35

2-11-2- تکنیک‌های هوش مصنوعی.. 36

2-11-2-1- شبکه های عصبی مصنوعی.. 36

2-11-2-2- الگوریتم ژنتیک.. 37

2-11-3- مدل‌های نظری..   37

2-12- جریان نقدی و درماندگی مالی……………………………………………………………………………………………………….37

بخش دوم: پیشینه‌ تحقیق.. 38

2-13- تحقیقات خارجی.. 39

2-13-1- قبل از به وجود آمدن مدل پیش بینی ورشکستگی.. 39

2-13-2- بیور.. 39

2-13-3- آلتمن.. 40

2-13-4- اسپرینگیت.. 42

2-13-5- لارگی و استیکنی.. 43

2-13-6- زاوگین.. 43

2-13-7- زمیجوسکی.. 44

2-13-8- كیزی و بارتزاك.. 44

2-13-9- وارد.. 44

2-13-10- جانتادج.. 45

2-13-11- گیولی و همکاران.. 45

2-13-12- لی و چانگ.. 45

2-13-13- لین و همکاران.. 45

2-14- تحقیقات داخلی.. 46

2-14-1- رسول زاده.. 46

2-14-2- نظری.. 46

2-14-3- سلیمانی امیری.. 46

2-14-4- شاکری.. 47

2-14-5- فلاح پور.. 47

2-14- 6- مهرانی و همکاران.. 47

2-14-7- بهرامفر و ساعی.. 48

2-14-8- نیكومرام و پورزمانی.. 48

2-14-9- مجتهدزاده و اسمعیلی.. 48

2-14-10- پورزمانی و همکاران.. 49

2-14-11- خدامی پور و پوراحمد…………………………………………………………………………………………………………….49

2-14-12- نبوی و همکاران…………………………………………………………………………………………………………………….49

2-14-13- رستمی و همکاران………………………………………………………………………………………………………………….50

2-14-14- مرادزاده فرد و صیادی……………………………………………………………………………………………………………..50

2-14-15- منصورفر و همکاران……………………………………………………………………………………………………………….50

فصل سوم : روش شناسی تحقیق.. 55

3-1- مقدمه.. 56

3-2- روش تحقیق.. 56

3-3- جامعه آماری، نمونه مورد مطالعه و روش نمونه گیری.. 57

3-4- قلمرو موضوعی، مکانی و زمانی تحقیق.. 60

3-5- منابع اطلاعاتی و روش گردآوری اطلاعات.. 60

3-6- فرضیه های تحقیق.. 61

3-6-1- فرضیه اصلی تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………….61

3-6-2- فرضیه های فرعی تحقیق………………………………………………………………………………………………………………61

3-7- متغیرهای تحقیق.. 62

3-7-1- متغیرهای مستقل.. 62

3-7-2- متغیر وابسته.. 62

3-7-3- متغیرهای کنترل…………………………………………………………………………………………………………………………63

3-8- مدل تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………………63

3-9- تعریف عملیاتی متغیرها…………………………………………………………………………………………………………………………………63

3-10- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها و اطلاعات…………………………………………………………………….. 65

3-10-1- مدل رگرسیونی لجستیک…………………………………………………………………………………………………………..66

3-10-2- حجم نمونه در رگرسیون لجستیک………………………………………………………………………………………………66

3-10-3- انواع رگرسیون لجستیک……………………………………………………………………………………………………………67

3-10-3-1- رگرسیون لجستیک اسمی دووجهی…………………………………………………………………………………………67

3-10-3-2- رگرسیون لجستیک اسمی چندوجهی……………………………………………………………………………………….67

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده‌ها.. 68

4-1- مقدمه.. 69

4-2- آمار توصیفی.. 69

4-3- آزمون هم خطی.. 71

4-4- نتایج آزمون فرضیه ها در سال درماندگی.. 72

4-5- نتایج آزمون فرضیه ها در سال قبل از درماندگی.. 79

4-6- نتایج آزمون فرضیه ها دو سال قبل از درماندگی.. 85

فصل پنجم : خلاصه، نتیجه گیری و پیشنهادهای تحقیق.. 95

5-1- مقدمه.. 96

5-2- خلاصه موضوع تحقیق.. 96

5-3- خلاصه یافته های تحقیق و توصیف آن…………………………………………………………………………………………………………….   98

5-3-1- خلاصه نتایج آزمون فرضیه ها دو سال قبل از درماندگی   98

5-3-2- خلاصه نتایج آزمون فرضیه ها در سال قبل از درماندگی   99

5-3-3- خلاصه نتایج آزمون فرضیه ها در سال درماندگی……………………………………………………………………………100

5-3-4- نتیجه کلی از آزمون فرضیه اصلی………………………………………………………………………………………………..100

5-4- محدودیت‌های تحقیق.. 101

5-5- پیشنهاد های تحقیق.. 101

5-5-1- پیشنهادهای مبتنی بر نتایج تحقیق.. 102

5-5-2- پیشنهادها برای تحقیقات آتی.. 103

منابع و مآخذ.. 104

منابع فارسی.. 105

منابع لاتین.. 108

پیوست ها………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….110

چکیده انگلیسی………………………………………………………………………………………………………………………………………………….116

 

فهرست جداول

شماره جدول                                         عنوان                                                           صفحه

(2-1)                                                         خلاصه تحقیقات محققان خارجی………………………………………………………………..51

(2-2)                                                         خلاصه تحقیقات محققان داخلی………………………………………………………………….53 (3-1)                                                         اعضای نمونه آماری شرکت های درمانده……………………………………………………..58 (3-2)                                                         اعضای نمونه آماری شرکت های سالم (موفق)……………………………………………….59 (3-3)                                                   تعریف عملیاتی متغیرها………………………………………………………………………………63 (4-1)                                                         آمار توصیفی شرکت های درمانده……………………………………………………………….69 (4-2)                                                         آمار توصیفی شرکت های سالم…………………………………………………………………..70 (4-3)                                                         ضریب همبستگی پیرسن…………………………………………………………………………….72 (4-4)                                                         نتایج آزمون در سال درماندگی……………………………………………………………………72 (4-5)                                                          نتایج آزمون در سال قبل از درماندگی…………………………………………………………79 (4-6)                                                         نتایج آزمون دو سال قبل از درماندگی………………………………………………………….85 (4-7)                                                         خلاصه نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها………………………………………………………..92 (4-8)                                                         خلاصه نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها………………………………………………………..93 (4-9)                                                         خلاصه نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها………………………………………………………..94

 

فصل اول

 

کلیات تحقیق

 

1-1- مقدمه

قدرت نقد شوندگی شرکت ها یکی از مواردی است که همواره مورد توجه واحد های انتفاعی و سرمایه گذاران قرار می گیرد. به همین علت شاید وجه نقد مهم ترین عنصر ترازنامه باشد. از آن جایی که وجه نقد به عنوان وسیله مبادله در اقتصاد، به کار می رود بنابراین کمابیش به طور مستقیم یا غیر مستقیم در تمام مبادلات تجاری نقش دارد. حتی زمانی که وجه نقد به طور مستقیم در تمام مبادلات نقشی نداشته باشند به عنوان مبنایی برای اندازه گیری و حسابداری سایر اقلام نقش دارد. اهمیت دیگر وجه نقد این است که اشخاص، مؤسسات و حتی دولت ها باید همواره حداقل مشخصی، از نقدینگی را داشته باشند تا برای تداوم فعالیت خود با مشکل رو به رو نشوند. جریان ورود و خروج وجه نقد در هر واحد انتفاعی بازتاب تصمیم گیری های مدیریت در مورد برنامه های کوتاه مدت و بلند مدت عملیاتی و طرح های         سرمایه گذاری و تأمین مالی است. بنابراین اطلاعات مربوط به جریان ورود و خروج وجه نقد در یک واحد انتفاعی، شالوده بسیاری از تصمیم گیری ها و مبنای بسیاری از قضاوت های سرمایه گذاران، اعتباردهندگان و برخی دیگر از گروه های استفاده کننده از اطلاعات مالی را تشکیل می دهد. سرمایه گذاران و اعتباردهندگان برای برآورد گردش آتی وجوه نقد در یک واحد انتفاعی مشخصاً به تأثیر عملیات عادی و فعالیت های تأمین مالی و سرمایه گذاری بر گردش وجوه نقد اهمیت می دهند.

در سطح کشور و از جمله در میان شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، شرکت هایی دیده می شوند که بر اساس تعاریفی که در این پژوهش از درماندگی مالی شده است، درمانده مالی هستند. این امر را می توان با مشاهده صورت های مالی آن ها و گزارش های حسابرسان و بازرسان قانونی متوجه شد. به عنوان مثال برخی از این شرکت ها در بازپرداخت بدهی های خود با مشکل مواجه هستند، بازدهی لازم برای پوشش هزینه ها را ندارند و نیز مشمول ماده 141 قانون تجارت هستند. در واقع همه این مسائل حکایت از درگیر شدن این شرکت ها با درماندگی مالی است که این امر ممکن است در نهایت باعث ورشکستگی و انحلال آن ها شود. بدین ترتیب در این نوع شرکت ها، منابعی که می توانست در فرصت های سودده و ارزش آفرین سرمایه گذاری شود، به هدر رفته و با یک دید کلان، تأثیر منفی بر روی برخی از شاخص های کلان اقتصادی خواهد گذاشت و این در حالی است که در کشور به شدت نیازمند تولید و ایجاد اشتغال هستیم. یکی از راه هایی که می توان با بهره گرفتن از آن به بهره گیری مناسب از فرصت های سرمایه گذاری و همچنین جلوگیری از به هدر رفتن منابع کمک کرد، پیش بینی درماندگی مالی است. به این ترتیب که اولاً، با ارائه هشدارهای لازم می توان شرکت ها را نسبت به وقوع درماندگی مالی هوشیار کرد تا آن ها با توجه به این هشدار ها دست به اقدام های مقتضی بزنند و دوم این که          سرمایه گذاران فرصت های مطلوب سرمایه گذاری را از فرصت های نامطلوب تشخیص دهند و منابعشان را در فرصت های مناسب سرمایه گذاری کنند. پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها، مدت ها است که به عنوان یکی از مباحث مهم در حوزه مالی مطرح است. از آن جایی که در این مدل ها، متغیر ملاک (وابسته) از نوع قطعی[1] (درمانده مالی یا سالم) هستند، با مسأله ای از نوع دسته بندی رو به رو هستیم. بنابراین، واضح است در چنین مطالعاتی از مدل های آماری مانند تحلیل ممیز چند گانه، تحلیل لاجیت و تحلیل پروبیت استفاده می شود (فلاح پور، 1383).

 

1-2- تشریح و بیان مسأله

وجه نقد از منابع مهم و حیاتی هر واحد اقتصادی است و ایجاد توازن بین وجوه نقد موجود و نیازهای نقدی یکی از مهم ترین عوامل سیاست اقتصادی و تداوم فعالیت آن هاست.از طرفی تداوم فعالیت و ورشکستگی دو روی یک سکه اند. لذا توانایی پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها با بهره گرفتن از جریانات نقدی می تواند کمک بسیاری به سرمایه گذاران در امر تصمیم گیری کند. چرا که وضعیت نقدینگی شرکت به عنوان معیاری اثرگذار بر تصمیم گیری، نزد سرمایه گذاران تلقی می شود. شرکتی که نتواند وجه نقد کافی برای نیازهای مداوم خود را تولید کند، با درماندگی مالی و البته خطر ورشکستگی رو به رو خواهد شد. پیش بینی درماندگی مالی با ارائه هشدارهای لازم می تواند شرکت ها را نسبت به وقوع درماندگی مالی و ورشکستگی هوشیار نماید تا ﺁن ها با توجه به این هشدارها، به اقدام های مناسب دست بزنند.             بیور [2](١٩٦۸؛ ١٩٦٦) در نتیجه تحقیقات خود بیان می کند که جریانات نقد عملیاتی نسبت به سایر اطلاعات مالی توانایی بیشتری در پیش بینی درماندگی مالی دارند. با توجه به مطالب گفته شده، این پژوهش به دنبال شناسایی و تبیین نحوه به کارگیری اجزای جریان نقدی بر درماندگی مالی شرکت ها با بهره گرفتن از اطلاعات موجود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده و مسأله اصلی این است که آیا ترکیبات اجزای صورت گردش وجوه نقد پنج قسمتی ایران بر پیش بینی درماندگی مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر دارد؟

 

1-3- اهمیت و ضرورت انجام پژوهش

هر شرکتی در ابتدای فعالیت خود ضمن ارائه طرح کسب و کار، دارایی هایی را که برای اجرای این طرح نیاز دارد، خریداری می کند. تأمین مالی برای تهیه این دارایی ها از راه های مختلفی مانند سهام عادی یا روش های مختلف استقراض انجام می شود. پس از آغاز عملیات، یا طرح کسب و کار با موفقیت انجام می شود، که در این حالت بازپرداخت اصل و فرع بدهی ها به موقع انجام شده و صاحبان سهام نیز بازده مورد انتظار از این سرمایه گذاری را بدست می آورند و یا این که، طرح کسب و کار با شکست مواجه شده و جریانات نقد خروجی از جریانات نقد ورودی تجاوز می کند. اگر شرکتی دچار حالت دوم شود با درماندگی مالی رو به رو خواهد شد. در زمان درماندگی جریانات نقدی پوشش لازم برای ایفای تعهدات را تأمین نکرده و شرکت دچار ناتوانی در پرداخت بدهی ها می شود. در این حالت شرکت ها به فروش  دارایی ها (جریان نقد سرمایه گذاری) و دریافت وام (جریان نقد تأمین مالی) رو می آورند که نتیجه آن کاهش ظرفیت و عملکرد تولیدی و نیز افزایش اهرم می باشد. به همین دلیل، پیش بینی درماندگی مالی     شرکت ها امری ضروری بوده و امکان ارائه راه حل های ممکن را قبل از بروز هرگونه بحرانی فراهم      می آورد (منصورفر و همکاران، 1392).

 

1-4- اهداف اساسی انجام پژوهش

 

1-4-1- هدف اصلی انجام پژوهش

بررسی تأثیر ترکیبات اجزای پنج قسمتی صورت گردش وجوه نقد بر پیش بینی درماندگی مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

[1] .categorical

[2] .Beaver

تعداد صفحه : 131

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.