مهندسی کشاورزی - دامپروری

پایان نامه اثر کودهای زیستی بر عملکرد کمی و کیفی گیاه دارویی آویشن باغی در شرایط گلخانه( Thymus vulgaris L)

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :کشاورزی

گرایش : زراعت

عنوان : اثر کودهای زیستی بر عملکرد کمی و کیفی گیاه دارویی آویشن باغی در شرایط گلخانه(Thymus vulgaris  L)

 دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

دانشكده کشاورزی

 

پایان نامه کارشناسی ارشد

رشته کشاورزی گرایش زراعت (M.Sc)


عنوان:

اثر کودهای زیستی بر عملکرد کمی و کیفی گیاه دارویی آویشن باغی در شرایط گلخانه(( Thymus vulgaris  L))

 

استاد راهنما:

دكتر حسین عباسپور


استاد مشاور:

دكتر فرزانه بهاری

بهمن 1391

 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

چکیده………………………………..………………………………………………………..

فصل اول مقدمه و کلیات……………………..……………………………………………….

1-1-مقدمه………………………………..……………………………………………………….

1-2-نگاهی گذرا به استفاده از گیاهان دارویی در ایران و جهان………………………….

1-2-1-سیر تحولی گیاهان دارویی……………………………………………………………..

1-2-2-گیاهان دارویی در طب سنتی……………..……………………………………………

1-2-3-استفاده از داروهای گیاهی در ایران و جهان. ………………………………………..

1-2-4-وضعیت تجارت جهانی گیاهان دارویی و متابولیت های آنها در ایران……………….

1-2-5-وضعیت تجارت جهانی گیاهان دارویی و متابولیتهای آنها در جهان…………………..

1-3-گیاهشناسی آویشن……………………………………………………………………….

1-3-1-برگ ها:…………………………………………………………………………………………..

1-3-2-گل آذین :…………………………………………………………………………………………………………..

1-3-3-براکته ها:………………………………………………………………………………………………………………………………………

1-3-4-کاسه گل:……………………………………………………………………………………………………………………………..

1-3-5-جام گل:……………………………………………………………………………………………………………………………………..

1-3-6-دانه گرده:………………………………………………………………………………………………………………………….

1-3-7-مادگی:………………………………………………………………………………………………………………………………………….

1-3-8-اعداد کروموزومی:……………………………………………………………………………………………………………..

1-4-پراکندگی جغرافیایی: ایران (گیاه انحصاری) …………………………………………………………………………

1-4-1-رویشگاه ها و پراکندگی جغرافیایی در ایران: ………………………………………………………………………….

1-5-طبقه بندی آویشن……………………….…………………………………………………………………………………………

1-6-نیازهای اکولوژیکی……………………..………………………………………………………………………………………………..

1-6-1-درجه حرارت………………………….………………………………………………………………………………………….

1-6-2-نور………………………………..…………………………………………………………………………………………………….

1-6-3-مواد و عناصر غذایی مورد نیاز………….…………………………………………………………………………

1-7-عملیات زراعی………………………………………………………………………………………………………………………..

1-7-1-تناوب کاشت……………………………………………………………………………………………………………………………….

1-7-2-آماده سازی خاک……………………..……………………………………………………………………………………

1-7-3-تاریخ و فواصل کاشت………………….………………………………………………………………………………………….

1-7-4-روش کاشت…………………………..………………………………………………………………………………………………

1-7-5-عملیات داشت………………………..……………………………………………………………………………………………..

1-7-6-برداشت محصول……………………….…………………………………………………………………………………………..

1-7-7-جمع آوری بذر……………………….………………………………………………………………………………………………..

1-8-آویشن و کاربرد آن …………………….……………………………………………………………………………………….

1-9-خواص دارویی آویشن…………………….………………………………………………………………………………..

1-10-مصرف روزانه آویشن………………………………………………………………………………………………………………

1-11-کاربرد کودهای بیولوژیک……………….…………………………………………………………………………………

1-11-1-تعریف کودهای زیستی……………………………………………………………………………………………………..

1-11-2-تاریخچه میکوریزا…………………..……………………………………………………………………………………

1-11-3-انواع میکوریزا…………………….……………………………………………………………………………………

1-11-4-قارچ های اکتومیکوریزا……………………………………………………………………………………………………….

1-11-5-قارچ های اندومیکوریزا…………………………………………………………………………………………………………

1-11-6-مراحل تشکیل سیستم میکوریزایی………………………………………………………………………………………..

فصل دوم مروری بر تحقیقات انجام شده………………………………………………………………………………………………

 2-1-فواید همزیستی میکوریزایی……………..…………………………………………………………………………..

2-1-1-میکوریزا و افزایش جذب عناصر غذایی…….…………………………………………………………………………..

2-1-1-1-راه های تأمین فسفر خاک…………….………………………………………………………………………………

2-1-2-میکوریزا و بهبود جذب آب……………..……………………………………………………………………….

2-1-3-میکوریزا و اختصاص مواد فتوسنتزی………………………………………………………………………………

2-1-4- میکوریزا و تنش های محیطی………………………………………………………………………………….

2-1-4-1-میکوریزا و تنش غرقابی……………..………………………………………………………………………

2-1-4-2-میکوریزا و تنش شوری……………….……………………………………………………………………………….

2-1-4-3-میکوریزا و تنش خشکی……………….……………………………………………………………………….

2-1-5-میکوریزا و فلزات سنگین……………………………………………………………………………………………………….

2-1-6-میکوریزا و عناصر غذایی……………………………………………………………………………………………………….

2-1-7-سازگاری و واکنش رشد………………..…………………………………………………………………….

2-1-8-میکوریزا و ساختمان خاک……………..……………………………………………………………………………….

2-1-9-فعالیت یون هیدروژن و تأثیر آن بر میکوریزا………………………………………………………………………….

2-1-10-میکوریزا و عوامل زیستی…………….……………………………………………………………………

2-1-11-تأثیر شیوه های کشاورزی بر قارچ میکوریزا……………………………………………………………………………..

2-2-نقش میکوریزا و عکس العمل گیاه………………………………………………………………………………………………..

فصل سوم مواد و روشها…………………….…………………………………………………………………………………………………

3-1-زمان و موقعیت اجرای طرح………………………………………………………………………………………………………….

3-2-طرح آزمایشی………………………………………………………………………………………………………………………….

3-3-مشخصات اقلیمی محل اجرای طرح…………..……………………………………………………………………………………

3-4-مشخصات خاک………………………….……………………………………………………………………………………………………..

3-5-عملیات آماده سازی بستر کشت………………………………………………………………………………………………………..

3-6-مشخصات رقم کشت شده…………………..…………………………………………………………………………………………….

3-7-شیمی گیاه…………………………..………………………………………………………………………………………………………………

3-8-عملیات کاشت…………………………………………………………………………………………………………………………………….

3-9-عملیات داشت…………………………………………………………………………………………………………………….

3-10-اندازه گیری مشخصات مرفولوژیکی………..………………………………………………………………………………..

3-11-اندازه گیری صفات کیفی……………….……………………………………………………………………………………………….

3-11-1-سنجش قندهای محلول…………………………………………………………………………………………………………..

3-11-2-اندازه گیری مقدار کلروفیل و کارتنوئیدها………………………………………………………………………………..

3-11-3-سنجش پروتئین……………………..……………………………………………………………………………………………….

3-11-4-اندازه گیری آنتوسیانین…………….…………………………………………………………………………………………………

3-11-5-اندازه گیری فلاوونوئید……………..…………………………………………………………………………………………….

3-11-6-اندازه گیری طول ریشه و اندام هوایی، وزن خشک ریشه و اندام هوایی………………………………………………

3-11-7-عملکرد………………………………………………………………………………………………………………………………………….

3-11-8-اندازه گیری عناصر ماکروالمنت و میکروالمنت..………………………………………………………………………….

3-11-9-تعیین مقدار ترکیبات فنلی تام……………………………………………………………………………………………………

3-11-10-اندازه گیری سطح برگ…………………………………………………………………………………………….

3-12-محاسبات آماری…………………………………………………………………………………………………………………………..

فصل چهارم نتایج  و بحث………………………………………………………………………………………………………………………..

4-1-صفات کمی…………………………..………………………………………………………………………………………………………..

4-1-1-وزن تر و خشک اندام هوایی…………………………………………………………………………………………………...

4-1-2-وزن تر و خشک ریشه………………………………………………………………………………………………………..

4-1-3-شاخص سطح برگ………………………………………………………………………………………………………………

4-1-4-طول ریشه………………………….………………………………………………………………………………………………

4-1-5-سطح ریشه………………………….……………………………………………………………………………………………..

4-2-صفات کیفی…………………………..………………………………………………………………………………………………………….

4-2-1-پروتئین…………………………..……………………………………………………………………………………………………..

4-2-2-قند…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

4-2-3-فنل…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4-2-4-فلاوونوئید…………………………………………………………………………………………………………………………….

4-2-5-ازت……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

4-2-6-فسفر……………………………..……………………………………………………………………………………………………….

4-2-7-پتاسیم…………………………………………………………………………………………………………………………………

4-2-8-کلسیم…………………………….…………………………………………………………………………………………………..

4-2-9-مس……………………………….…………………………………………………………………………………………………….

4-2-10-روی……………………………..……………………………………………………………………………………………………….

4-2-11-کلروفیلa………………………………………………………………………………………………………………………………

4-2-12-کلروفیلb……………………………………………………………………………………………………………………………..

4-2-13-کلروفیل تام…………………………………………………………………………………………………………………….

4-2-14-کارتنوئید………………………..………………………………………………………………………………………….

4-2-15-آنتوسیانین……………………….………………………………………………………………………………………………….

فصل پنجم نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………..

منابع:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………   

فهرست جداول

جدول 1-1: کشورهای عمده صادر و وارد کننده گیاهان دارویی و معطر………………………………………………………..

جدول 1-2: تأثیر زمان برداشت بر عملکرد آویشن باغی(امید بیگی، 1374)………………………………………………….

جدول 1-3: تأثیر مراحل مختلف رویش آویشن باغی در مقدار اسانس(امید بیگی،1374)……………………………

جدول4-1: تجزیه واریانس صفات کمی در آویشن………………………………………………………………………..

جدول 4-2: مقایسه میانگین سطوح مختلف قارچ مایکوریزا بر روی صفات کمی آویشن……………………………...

جدول 4-3: مقایسه میانگین سطوح مختلف باکتری بر روی صفات کمی آویشن………………………………………….

جدول 4-4: تجزیه واریانس صفات کیفی در آویشن…..………………………………………………………………….

جدول 4-5: تجزیه واریانس صفات کیفی در آویشن…..…………………………………………………………………

جدول 4-6: تجزیه واریانس صفات کیفی در آویشن…..……………………………………………………..

جدول4-7: مقایسه میانگین سطوح مختلف قارچ مایکوریزا بر روی صفات کیفی آویشن……………………………….

جدول 4-8: مقایسه میانگین سطوح مختلف قارچ مایکوریزا بر روی صفات کیفی آویشن……………………………..

جدول 4-9: مقایسه میانگین سطوح مختلف قارچ مایکوریزا بر روی صفات کیفی آویشن……………………………..

جدول 4-10: مقایسه میانگین سطوح مختلف باکتری بر روی صفات کیفی آویشن………………………………………

جدول 4-11: مقایسه میانگین سطوح مختلف باکتری بر روی صفات کیفی آویشن………………………………………

جدول 4-12: مقایسه میانگین سطوح مختلف باکتری بر روی صفات کیفی آویشن………………………………………

 

چکیده

به منظور بررسی تأثیر کودهای زیستی بر روی خصوصیات کمی و کیفی آویشن باغی در سال زراعی 1391- 1390 آزمایشی در یک گلخانه در منطقه ای از سمنان اجرا شد. این آزمایش با بهره گرفتن از فاکتوریل 3×3 بر پایه طرح بلوک کامل تصادفی در 3 تکرار اجرا شد.

کودهای زیستی شامل:دو گونه قارچ Glomos fasiculatum ;Glomos mosseaو دو گونه باکتری Psodomonas patida ;Azetobacter corococcum می باشد.

تیمارها شامل:دو گونه قارچ Glomos fasiculatum ;Glomos mosseaو  عدم استفاده از قارچ و دو گونه باکتری Psodomonas patida ;Azetobacter corococcumو عدم استفاده از باکتری می باشد.

نتایج این بررسی نشان داد که صفات مورد بررسی شامل: وزن تر و خشک ریشه، طول ریشه، سطح ریشه، پروتئین، قند، فلاوونوئید 300، ازت، فسفر، مس، روی، کلروفیل a، کلروفیل b، کلروفیل تام و آنتوسیانین تحت تأثیر کودهای زیستی قرار گرفتند و معنی دار شدند. و تنها صفاتی از قبیل: وزن تر و خشک اندام هوایی، شاخص سطح سبز برگ، فنل، فلاوونوئید 270 و 330، پتاس، کلسیم و کارتنوئید تحت تأثیر کودهای زیستی تفاوت معنی داری نشان ندادند.در بررسی اثر کودهای زیستی بر روی صفات کمی مورد مطالعه مشاهده شد که صفاتی مانند:وزن تر و خشک ریشه و طول ریشه تحت تأثیر کودهای زیستی بیشترین میزان، و اثر کودهای زیستی بر روی صفات کیفی مورد مطلاعه از قبیل: پروتئین، فلاوونوئید 300، ازت، فسفر، روی، کلروفیل a و b و تام و همچنین آنتوسیانین نسب به بقیه صفات کیفی معنی دار شده مشاهده شد که تحت تأثیر کودهای زیستی بیشترین میزان را از خود نشان دادند.

کلمات کلیدی: آویشن باغی، قارچ Glomos fasiculatum ;Glomos mossea، باکتری Psodomonas patida ;Azetobacter corococcum.

فصل اول

مقدمه و کلیات

١١مقدمه

آویشن باغی با نام انگلیسیGarden thyme و نام علمی Thymus vulgaris  از تیره نعناعیان[1] بوده و گیاهی چوبی و چند ساله است(هورنوک[2]، 1992). این گیاه از قرن شانزدهم به­ طور رسمی به عنوان یک گیاه دارویی معرفی شده و در تمام فارماکوپه­های معتبر از شاخساره آویشن به عنوان دارو یاد شده و خواص درمانی آن مورد تأکید قرار گرفته است(رسنگارتن[3]، 1969).

اسانس آویشن باغی خاصیت ضد باکتری، قارچی و ویروسی دارد(فالویر[4]، 2003).

همچنین به دلیل وجود ترکیبات فنلی دارای خاصیت آنتی اکسیدانی و محافظت کننده می­باشد. مهم­ترین ترکیبات موجود در اسانس این گیاه شامل تیمول، کارواکرول، پاراسیمن، لینالول می­باشند(نگدی­بادی[5]، 2004).

با توجه به کاربردهای وسیع آویشن باغی در صنایع دارویی، غذایی، آرایشی و بهداشتی لازم است آزمایش هایی در جهت افزایش و کیفیت عملکرد گیاه و درصد اسانس  انجام شود. امروزه استفاده از کودهای بیولوژیک ریزوبیومی در تولیدات کشاورزی برای افزایش گیاهان لگومینه به دلیل مزایای اقتصادی و سلامت محیط زیست طرفداران زیادی پیدا کرده است. آنچه که در تولید این مایه های تلقیحی ریزوبیومی اهمیت دارد معرفی کردن سویه های ریزوبیومی است که بتوانند اولاً قسمت عمده ای از گره های ریشه ای را اشغال کنند و ثانیاً تثبیت بیولوژیکی نیتروژن را با راندمان بالایی انجام دهند. اگر این هدف محقق شود افزایش تولید عملکرد گیاهان لگومینه که از مهمترین نتایج کاربرد این نوع کودهاست، قابل حصول خواهد بود (اصغرزاد، 1380).

تعداد صفحه : 104

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.