رشته مدیریت

پایان نامه ارزیابی عملکرد شرکت­های فعال در صنعت لیزینگ با بهره گرفتن از تکنیک تحلیل پوششی داده ­ها

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

دانشکده علوم انسانی

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A)

مدیریت بازرگانی- مالی

عنوان پایان‌نامه:

ارزیابی عملکرد شرکت­های فعال در صنعت لیزینگ با بهره گرفتن از تکنیک تحلیل پوششی داده ­ها (DEA)

زمستان1392

 

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

 

 

چکیده:

در محیط رقابتی امروز، ارزیابی مناسب عملکرد شرکت­ها، نه تنها برای سرمایه‌گذاران و اعتباردهندگان موضوعی مهم و حیاتی می­باشد بلکه برای خود شرکت­ها نیز از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است. همچنین ارزیابی عملکرد و تعیین میزان رقابت‌پذیری شرکت­ها به توسعه صنعت مربوطه نیز کمک می‌کند. هدف از این پژوهش ارزیابی عملکرد مالی و رتبه ­بندی شرکت‌های فعال در صنعت لیزینگ می‌باشد. برای انجام این پژوهش از 5 شاخص میزان درآمد، بازده حقوق صاحبان سهام، سود هر سهم، هزینه تأمین مالی منابع لیزینگ و نسبت بدهی استفاده شده است که این شاخص‌ها بر اساس مطالعات پیشین، نظر خبرگان و در نهایت انجام آزمون آماری انتخاب گردیدند و پس از جمع‌ آوری صورت‌های مالی شرکت‌های لیزینگ، مقدار هر شاخص محاسبه‌شده و در مدل­های مربوطه قرار گرفته است. از دو مدل DEA و AHP/DEA تقاطعی برای تعیین کارایی شرکت­ها و رتبه ­بندی آنها استفاده شده است. جامعه این پژوهش شامل کلیه شرکت­های لیزینگ دارای مجوز از بانک مرکزی در بازه زمانی سال‌های 1387 تا 1391 می­باشد. پس از انجام محاسبات لازم، کارایی کل شرکت­ها تعیین شد و در هر سال رتبه ­بندی کاملی انجام شد و نتیجه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج بررسی نشان می‌دهد که مدل AHP/DEA تقاطعی نسبت به مدل DEA کلاسیک می‌تواند رتبه ­بندی کامل­تری را در خصوص واحدهای مورد بررسی ارائه دهد و در نهایت شرکت­های مورد بررسی می­توانند با مراجعه به نتایج پژوهش حاضر جایگاه خود در صنعت لیزینگ را تشخیص داده و به نقاط قوت و ضعف خود پی ببرند، به علاوه شرکت­های لیزینگ ناکارا می­توانند با بررسی وضعیت شرکت­های لیزینگ کارا نسبت به بهبود شاخص ­های عملکردی و ارتقاء کارایی خود اقدام کنند. از طرف دیگر سهامداران می­توانند سهام شرکتی را که طی سال­های مورد بررسی عملکرد بهتری داشته است را خریداری کنند.

واژگان کلیدی: ارزیابی عملکرد، کارایی، لیزینگ، روش تحلیل پوششی داده ­ها، روش AHP/DEA تقاطعی

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                صفحه

فصل اول کلیات تحقیق:.. 1

1-1    مقدمه.. 2

1-2    بیان مسئله.. 3

1-3    اهمیت و ضرورت تحقیق.. 4

1-4    هدف‌های تحقیق.. 6

1-5    سؤال‌های تحقیق.. 6

1-6    روش‌شناسی تحقیق.. 7

1-7    جامعه آماری.. 7

1-8    ابزارهای گردآوری (داده‌ها) اطلاعات.. 7

1-9    قلمرو تحقیق.. 7

1-10                                               تعریف عملیاتی واژگان کلیدی تحقیق.. 8

1-11 جمع بندی.. 11

1-12 چهارچوب کلی پژوهش.. 12

فصل دوم مروری بر ادبیات تحقیق:.. 13

2-1 مقدمه.. 14

2-2 ارزیابی عملکرد.. 14

2-2-1 تعریف ارزیابی عملکرد.. 14

2-2-2 تاریخچه ارزیابی.. 16

2-2-3 اهمیت و ضرورت ارزیابی عملکرد.. 17

2-2-4 دیدگاه‌های سنتی و نوین در ارزیابی عملکرد.. 19

2-2-5 فرایند ارزیابی عملکرد.. 21

2-2-6 مدلها و الگوهای سیستم ارزیابی عملکرد.. 24

2-3 لیزینگ.. 31

2-3-1 تشریح مختصر عملیات لیزینگ در ایران.. 31

2-3-2 تاریخچه لیزینگ در ایران.. 33

2-3-3 انواع روش‌های لیزینگ.. 34

2-3-4 مزایای تأمین مالی از شرکت‌های لیزینگ در مقایسه با بانکها.. 39

2-3-5 مزایای لیزینگ.. 40

2-3-6 نقش لیزینگ در توسعه اقتصادی کشورها.. 41

2-3-7 انواع شرکت‌های لیزینگ از نظر نوع مالکیت.. 42

2-3-8 منابع مالی شرکت‌های لیزینگ.. 43

2-3-9 شیوه محاسباتی اقساط ماهیانه در شرکت‌های لیزینگ.. 44

2-3-10 محدودیت‌های معاملاتی و محاسباتی شرکت‌های لیزینگ.. 45

2-4 تحلیل پوششی داده‌ها (DEA).. 46

2-4-1 دو مشخصه اساسی برای الگوی (DEA) 47

2-4-2 مزایای روش DEA.. 48

2-4-3  محدودیت های الگوی (DEA) در مقایسه با سایر الگوها.. 49

2-4-4 رابطه تعداد ورودیها و خروجی ها  با تعداد DMUها.. 49

2-5 رویکرد AHP/DEA برای رتبه‌بندی واحدهای تصمیم گیرنده.. 50

2-6. روش AHP/DEA تقاطعی برای رتبه بندی واحدهای تصمیم گیرنده.. 53

2-7 پیشینه تحقیق.. 55

2-8 جمع بندی.. 72

فصل سوم روش تحقیق:.. 73

3-1 مقدمه.. 74

3-2 روش‌شناسی تحقیق.. 75

3-3 مدل مفهومی تحقیق.. 76

3-4 جمعیت آماری و نمونه پژوهش.. 78

3-4-1 جامعه آماری.. 78

3-5 انتخاب متخصصین.. 79

3-6 جمع‌ آوری داده‌های شرکت‌های لیزینگ.. 79

3-7 روش گردآوری اطلاعات : 79

3-8 قلمرو تحقیق.. 80

3-9 چگونگی انتخاب متغیرها.. 80

3-10 تعریف مفهومی و نحوه محاسبه شاخص‌ها.. 81

3-11 روش تجزیه و تحلیل داده‌ها.. 83

3-12 معرفی شرکت‌های لیزینگ مورد بررسی.. 83

3-13 جمع بندی.. 98

فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده ها:.. 99

4-1 مقدمه:.. 100

4-2 نحوه انتخاب شاخص‌ها و اولویت‌بندی آنها.. 100

4-3 ارزیابی عملکرد شرکت‌های فعال در صنعت لیزینگ در سال 1387.. 102

4-3-1 محاسبه کارایی شرکت‌ها با بهره گرفتن از مدل DEA.. 104

4-3-2 رتبه‌بندی شرکت‌های کارا با مدل AHP/DEA سینوانی استرن و همکاران.. 105

4-3-3 رتبه‌بندی شرکت‌های کارا با مدل AHP/DEA تقاطعی.. 109

4-3-3-2 گام دوم: محاسبه وزن‌های واحدها توسط AHP. 111

4-4 ارزیابی عملکرد شرکت‌های فعال در صنعت لیزینگ در سال 1388.. 115

4-5 ارزیابی عملکرد شرکت‌های فعال در صنعت لیزینگ در سال 1389.. 120

4-6 ارزیابی عملکرد شرکت‌های فعال در صنعت لیزینگ در سال 1390.. 126

4-7 ارزیابی عملکرد شرکت‌های فعال در صنعت لیزینگ در سال 1391.. 132

4-8 ارزیابی عملکرد شرکت‌های فعال در صنعت لیزینگ در بازه زمانی 1387 تا 1391.. 138

4-9 جمع بندی.. 143

فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهادات:.. 144

5-1 مقدمه.. 145

5-2 چگونگی انتخاب متغیرها.. 145

5-3 روش تجزیه و تحلیل داده‌ها.. 145

5-4 بحث و نتیجه گیری.. 146

5-5 پیشنهاداتی برای تحقیقات آتی.. 149

5-6  محدودیتهای تحقیق.. 150

منابع……….. 151

پیوست ها.. 160

فهرست جداول

عنوان                                                                                                                صفحه

جدول (2-1): ارزیابی دستگاه ها و کارکنان بر اساس نگرش نوین در مقایسه با نگرش سنتی (اسنپ و همکاران، 41:1994) 20

جدول (2-2). ماتریس تقاطعی.. 54

جدول (2-3):بررسی مطالعات انجام شده در حوزه ارزیابی عملکرد و مطالعات انجام شده در صنعت لیزینگ… 66

جدول (4-1): رتبه‌بندی حاصل از آزمون فریدمن برای کل شاخص‌ها 100

جدول (4-2) : رتبه‌بندی شاخص‌ها بر حسب وزنشان (به صورت نزولی) 101

جدول (4-3) مقادیر شاخص‌ها برای هر شرکت در سال 1387. 103

جدول (4-4): کارایی به دست آمده برای شرکت‌ها با بهره گرفتن از مدل DEA برای سال 1387. 104

جدول (4-5) ماتریس مقایسات زوجی حاصل از مرحله اول در سال 1387. 108

جدول (4-6): ماتریس تقاطعی برای واحدهای کارا در سال 1387. 110

جدول (4-7): ماتریس مقایسه زوجی مربوط به سال 1387. 111

جدول (4-8): وزن‌های به دست آمده از مدل AHP/DEA تقاطعی برای شرکت‌های کارا در سال 1387. 111

جدول(4-9): رتبه‌بندی کامل شرکت‌ها در سال 1387. 112

جدول (4-10) مقادیر شاخص‌ها برای هر شرکت در سال 1388. 115

جدول (4-11): کارایی به دست برای شرکتها با بهره گرفتن از مدل DEA برای سال 1388. 116

جدول (4-12): وزن‌های به دست آمده از مدل AHP/DEA تقاطعی برای شرکت‌های کارا در سال 1388. 117

جدول(4-13): رتبه‌بندی کامل شرکت‌ها در سال 1388. 117

جدول (4-14): مقادیر شاخص‌ها برای هر شرکت در سال 1389. 121

جدول (4-15): کارایی به دست آمده برای شرکت‌ها با بهره گرفتن از مدل DEA برای سال 1389. 122

جدول (4-16): وزن‌های به دست آمده از مدل AHP/DEA تقاطعی برای شرکت‌های کارا در سال 1389. 123

جدول(4-17): رتبه‌بندی کامل شرکت‌ها در سال 1389. 123

جدول (4-18) مقادیر شاخص‌ها برای هر شرکت در سال 1390. 127

جدول (4-19): کارایی به دست آمده برای شرکت‌ها با بهره گرفتن از مدل DEA برای سال 1390. 128

جدول (4-20): وزن‌های به دست آمده از مدل AHP/DEA تقاطعی برای شرکت‌های کارا در سال 1390. 129

جدول(4-21): رتبه‌بندی کامل شرکت‌ها در سال 1390. 129

جدول (4-22): مقادیر شاخص‌ها برای هر شرکت در سال 1391. 132

جدول (4-23): کارایی به دست آمده برای شرکتها با بهره گرفتن از مدل DEA در سال 1391. 133

جدول (4-24): وزن‌های به دست آمده از مدل AHP/DEA تقاطعی برای شرکت‌های کارا در سال 1391. 134

جدول(4-25): رتبه‌بندی کامل شرکت‌ها در سال 1391. 135

جدول (4-26): نمره کارایی و رتبه هر شرکت در سال‌های 1387 تا 1391. 138

 

 

 

 

شکل ها

عنوان شکل                                                                                               صفحه

شکل (2-1): چرخه ارزیابی عملکرد برای سازمان  (الهی،52:1378)……………………………………………………….19

شکل (2-2): فرایند ارزیابی عملکرد در سازمان (تولایی، 19:1386)……………………………………………………….24

شکل (2-3): مدل چارچوب مدوری و استیپل (مدوری و استیپل، 24:2000)…………………………………………..28

 

نمودارها

عنوان نمودار                                                                                               صفحه

نمودار (2-1): تشریح عملیات لیزینگ در ایران (میری، 130:1389)……………………………………………………….31

نمودار (3-1): مدل مفهومی و مراحل انجام تحقیق………………………………………………………………………………77

نمودار (4-1): کارایی به دست آمده برای شرکت‌ها با بهره گرفتن از مدل DEA برای سال1387……………………113

نمودار (4-2): کارایی به دست برای شرکت­ها با بهره گرفتن از مدل DEA برای سال 1388………………………….118

نمودار (4-3): کارایی به دست برای شرکت­ها با بهره گرفتن از مدل DEA برای سال 1389………………………….124

نمودار (4-4): کارایی به دست برای شرکت­ها با بهره گرفتن از مدل DEA برای سال 1390………………………….130

نمودار (4-5): کارایی به دست برای شرکت­ها با بهره گرفتن از مدل DEA برای سال 1391………………………….136

 

فصل اول:

کلیات تحقیق

 • مقدمه

امروزه گسترش و توسعه صنعت لیزینگ[1] به عنوان یک ضرورت عمومی در سراسر جهان بر کسی پوشیده نیست. نقش عملیات لیزینگ در چرخه اقتصادی کشور­ها و اثرات مثبت و اجتناب‌ناپذیری که در ایجاد تعادل در عرضه و تقاضا و سرانجام توازن منطقی در موازنه پرداخت­های جوامع صنعتی و رو به رشد به جای گذاشته، موجب گردیده است، این شیوه اعتباری امروزه با تکیه بر تخصص و ویژگی‌های نوین اجرایی بتواند موقعیت خود را به عنوان یکی از مهم‌ترین منابع تأمین اعتبار در سطح اقتصاد داخلی و بین‌المللی تصویب نماید. بر این اساس، بخش عظیمی از عملیات مالی سرمایه‌گذاری و تأمین اعتبار در جهان با بهره گرفتن از روش‌های نوین لیزینگ انجام می‌پذیرد، به طوری که بر اساس بررسی‌های مؤسسات مطالعاتی اقتصادی معتبر جهان، روش تأمین اعتبارات از طریق لیزینگ، در بین مکانیزم­ های گوناگون اعتباری، بعد از وام­های مستقیم بانکی در مرتبه دوم قرار گرفته است.

در کشور ما نیز با توجه به وجود نیاز مبرم به چنین شیوه تأمین مالی، شرکت‌های مختلفی پا به صنعت لیزینگ نهادند.

به نظر پیتر دراکر هنگامی که در یک سازمان تحول ایجاد نمی‌شود نظام سنجش عملکرد آن باید مورد بازنگری قرار گیرد. بنابراین بررسی روش‌های فعلی ارزیابی عملکرد شرکت­ها برای استفاده بهره‌ور از منابع و کسب مزیت رقابتی بسیار مهم جلوه می­ کند. شاخص ­های موجود نمی‌توانند تصویری یکپارچه و کامل از عملکرد شرکت­ها ارائه کنند در این میان استفاده از مدل تحلیل پوششی داده‌ها (DEA)[2] جهت ارزیابی مستمر عملکرد و رتبه‌بندی شرکت‌ها می‌تواند راهگشا باشد. به همین دلیل هدف اصلی از انجام این پژوهش ارزیابی عملکرد شرکت‌های فعال در صنعت لیزینگ با بهره گرفتن از کاراترین روش ارزیابی، می‌باشد.

 • بیان مسئله

نقش عملیات لیزینگ در چرخه اقتصادی کشورها و اثرات مثبت و اجتناب‌ناپذیری که در ایجاد تعادل در عرضه و تقاضا و سرانجام توازن منطقی در موازنه پرداخت‌های جوامع صنعتی و رو به توسعه به جای گذاشته، موجب گردیده است که این شیوه اعتباری، امروز با تکیه بر تخصص‌ها و ویژگی‌های نوین اجرایی بتواند موقعیت خود را به عنوان یکی از مهم‌ترین روش‌های تأمین اعتبار در سطح اقتصاد داخلی و بین‌المللی تثبیت نماید.  بر این اساس، تحقیقاً بخش عظیمی از عملیات مالی، تسهیلاتی و سرمایه‌گذاری و تأمین اعتبار در جهان با بهره گرفتن از روش‌های نوین لیزینگ انجام می‌پذیرد. به طوری که بر اساس بررسی‌های مؤسسات مطالعاتی اقتصادی معتبر جهان روش تأمین اعتبارات از طریق لیزینگ، در بین مکانیزم­ های گوناگون اعتباری، بعد از وام­های مستقیم بانکی در مرتبه دوم قرار گرفته است (آملی دیوا، 1386 :88).

 رقابت روزافزون در محیط­های اقتصادی، شرکت­ها را بر آن داشته که پیرامون عملکرد خود هوشیارتر عمل کنند. همان‌گونه که هر سال میلیاردها دلار صرف مخارج سرمایه­ای می­گردد، مؤثرترین راه ­ها برای تحصیل تجهیزات هر روز بیش از پیش مورد توجه قرار می‌گیرد. شرکتی که از مؤثرترین روش‌های کسب درآمد استفاده می‌کند، از این رقابت فایده خواهد برد. بنابراین لیزینگ در برابر خرید به عنوان جزء لاینفک تصمیم‌گیری جهت تحصیل تجهیزات سرمایه‌ای مورد توجه قرار می­گیرد (دیلن، 23:1385).

در کشور ما نیز با توجه به وجود نیاز مبرم به چنین شیوه تأمین مالی، شرکت‌های مختلفی پا به صنعت لیزینگ نهادند. به طوری که بسیاری از شرکت‌های دولتی و غیردولتی در حال حاضر در کشور مشغول به فعالیت در این زمینه می‌باشند. بنابراین شناخت عملکرد شرکت‌های لیزینگ می ­تواند در جهت شروع فعالیت‌های جدید و همچنین حفظ فعالیت‌های موجود به این شرکت­ها یاری رساند. لذا مسئله‌ای که ما در این تحقیق با آن روبرو هستیم این است که عملکرد شرکت‌های فعال در صنعت لیزینگ در ایران چگونه است؟

 • اهمیت و ضرورت تحقیق

1-3-1. اهمیت و ضرورت تحقیق از لحاظ نظری

امروزه به دلیل تحولات وسیعی که طی نیم قرن اخیر در عرصه اقتصادی جهان، رخ داده است و همچنین تغییر و تحولات گسترده در زمینه عرضه و تقاضا، موجب شده است تا دست اندرکاران سیاست­های اقتصادی در کشورها، برنامه‌های لازم برای تأسیس شرکت‌هایی جدید، که می‌توانند ابزارهای اعتباری در جهت رشد صنایع و اقتصاد آن‌ ها محسوب شوند را در دستور کار خود قرار دهند.

شرکت‌های لیزینگ از جمله واحدهایی هستند که با تدوین مناسب آئین نامه‌ها و مقررات فعالیت آن‌ ها، می‌توانند سهم بسزایی در رشد و توسعه اقتصادی کشورها داشته باشند. بر اساس بررسی‌های صورت گرفته امروزه بیش از 20 درصد از کل سرمایه‌گذاری روی تجهیزات در دنیا، از طریق لیزینگ انجام می‌شود (البته این میزان فقط شامل دارایی‌های منقول می‌باشد). مطالعات نشان می‌دهد که روش تأمین مالی از طریق لیزینگ، در بین مکانیز­م­های گوناگون اعتباری، بعد از وام‌های مستقیم بانکی در مرتبه دوم قرار گرفته است و بیش از یک سوم اعتبارات از این طریق تأمین می‌شود.

حال با توجه به آنچه که در خصوص ضرورت و اهمیت صنعت لیزینگ گفته شد، این سؤال اساسی مطرح است که نحوه عملکرد شرکت‌ها در صنعت لیزینگ چگونه است؟

غالباً گفته می‌شود که بدون ارزیابی عملکرد فعلی، هیچ بهبودی حاصل نمی‌شود. ارزیابی‌ها بر پایه نتایج اندازه‌گیری فعالیت‌ها و عملکرد صورت می‌گیرد. معمولاً کارایی و بهره ­وری سازمانی با اندازه‌گیری نتایج عملکرد مورد ارزیابی قرار می‌گیرد، بنابراین هر سازمانی نیازمند طراحی سیستمی برای اندازه‌گیری عملکرد می‌باشد که در خصوص کارایی و اثربخشی فعالیت‌های بخش‌های مختلف سازمان اطلاعات مربوط، دقیق و به موقع برای تصمیم گیران ارائه نماید (چن، 2009).

به طور کلی چنانچه سیستم مالی یک کشور که مؤسسات لیزینگ جزیی از آن هستند کارایی داشته باشند، منابع مالی به صورت بهینه به بخش­های کارای اقتصاد تخصیص می­یابد و موجب افزایش تولید، سطح اشتغال و رشد اقتصادی خواهد شد در حالیکه تأمین مالی از طریق لیزینگ یکی از بخش‌های حیاتی تأمین مالی مدرن می‌باشد بنابراین سنجش عملکرد و محاسبه کارایی شرکت‌های لیزینگ از اهمیت بسزایی برخوردار است.

 

1-3-2. اهمیت و ضرورت تحقیق از لحاظ کاربردی

از آنجا که هر بنگاه اقتصادی برای ادامه حیات خود در جریان رقابت با سایر بنگاه‌های موجود در یک صنعت با توجه به رشد فزاینده تکنولوژی و موج گسترده اطلاع‌رسانی و توسعه خدمات متنوع، همواره باید از پویایی لازم برخوردار باشد، لذا کنترل و ارزیابی مستمر فعالیت آن بنگاه ضرورتی اجتناب‌ناپذیر می کند، بنابراین شرکت‌های لیزینگ نیز به عنوان عضو فعال این سیستم از این قاعده مستثنی نبوده و ارزیابی به گونه‌های مختلف را در این خصوص می‌طلبند.

علاوه بر این کارایی شرکت‌های لیزینگ از جمله موضوعاتی است که هم برای مدیران آن‌ ها و سیستم نظارتی و هم برای مشتریان و سایر ذینفعان این شرکت‌ها حائز اهمیت است، چرا که مدیران برای باقی ماندن در عرصه رقابت با سایر شرکت‌ها نیازمند رسیدن به بالاترین سطح کارایی بوده و از طرف دیگر مشتری و سیستم نظارتی می‌دانند که افزایش کارایی همواره توأم با کاهش قیمت و افزایش کیفیت خواهد بود. بنابراین در این تحقیق علاوه بر ارزیابی عملکرد و تعیین میزان کارایی شرکت­ها، نه تنها شرکت­های لیزینگ ناکارا رتبه ­بندی می­شوند بلکه شرکت­های کارا نیز رتبه ­بندی شده که اهمیت این کار از آن جهت است که شرکت­های کارایی که در رتبه ­های پایین­تر قرار گرفته ­اند می­توانند در جهت ارتقاء کارایی خود اقدام کنند.

 با توجه به تمامی مواردی که ذکر شد و همانطور که در فصل دوم تشریح می‌شود، به دلیل اهمیت بالای ارزیابی عملکرد و از طرف دیگر نقش مهم شرکت‌های لیزینگ در توسعه اقتصاد، ارزیابی عملکرد آنها موضوع بسیار مهمی است و پس از بررسی مطالعات پیشین یافت شد که هیچ‌گونه تحقیقی در زمینه ارزیابی عملکرد شرکت‌های لیزینگ انجام نشده است بنابراین تمامی این مسائل دلیلی بر انجام این تحقیق شدند.

 • هدف‌های تحقیق

هدف اصلی این تحقیق «سنجش عملکرد شرکت‌های فعال در صنعت لیزینگ با بهره گرفتن از تکنیک تحلیل پوششی داده‌ها (DEA)» می‌باشد که در طی انجام این پژوهش اهداف فرعی زیر را نیز تحقق خواهیم بخشید؛

 • شناسایی شرکت­های لیزینگ­ کارا و ناکارا
 • رتبه‌بندی شرکت‌های فعال در صنعت لیزینگ بر اساس نمرات کارایی آن‌ ها
 • رتبه‌بندی شرکت‌های لیزینگ کارا با بهره گرفتن از روش AHP/DEA تقاطعی
 • بیان راه‌کارهایی جهت رفع ناکارایی شرکت­های لیزینگ­

 

 • سؤال‌های تحقیق

1-5-1. سؤال اصلی

در این تحقیق از رویکرد تحلیل پوششی داده‌ها به منظور ارزیابی عملکرد شرکت‌های لیزینگ استفاده خواهد شد؛ بنابراین با توجه به استفاده از رویکرد تحلیل پوششی داده‌ها فرضیه‌ای در نظر گرفته نشده است. لذا سؤال تحقیق به شرح زیر است:

 • وضعیت عملکردی شرکت‌های فعال در صنعت لیزینگ ایران چگونه است؟

1-5-2. سؤالات فرعی

 • شرکت­های لیزینگ­های کارا و ناکارا کدام‌اند؟
 • میزان کارایی لیزینگ­ها چقدر است؟
 • رتبه‌بندی شرکت‌های لیزینگ بر اساس نمرات کارایی آن‌ ها چگونه است؟
 • علت ناکارایی لیزینگ­های ناکارا چیست؟
 • چگونه می‌توان کارایی لیزینگ­های ناکارا را بهبود بخشید؟

[1]. Leasing

[2] . Data Envelopment Analysis

تعداد صفحه :183

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  parsavahedi.t@gmail.com

37,500 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.