رشته حسابداری

پایان نامه ارزیابی رابطه نسبت P/E آتی  و نرخ رشد مورد انتظار

 دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  مدیریت

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد کاشان

دانشکده تحصیلات تکمیلی و علوم انسانی

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حسابداری

 

عنوان

ارزیابی رابطه بین نسبت P/E آتی  و نرخ رشد مورد انتظار سود در صنایع خودرو و فلزات اساسی با بهره گرفتن از چارچوب نظری اوهلسون AEG

 

بهمن ماه1393

   

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست محتوا:

فصل اول: کلیات تحقیق. 2

1-1-مقدمه. 3

2-1-بیان مسئله اصلی تحقیق.. 5

3-1-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق: 6

4-1-اهداف اساسی تحقیق: 7

5-1-سوالات تحقیق: 7

6-1-فرضیات تحقیق.. 7

7-1-قلمرو تحقیق: 8

1-7-1-قلمرو موضوعی تحقیق: 8

2-7-1-قلمرو مکانی تحقیق: 8

3-7-1-قلمرو زمانی تحقیق: 8

8-1-روش انجام تحقیق: 8

9-1-تعریف واژه ‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی: 9

10-1-ساختار فصول تحقیق.. 9

فصل دوم: ادبیات تحقیق. 11

1-2-مقدمه. 12

2-2-تعریف سود. 14

3-2-نقاط ضعف سود حسابداری.. 15

4-2-پیش بینی سود. 15

5-2-استفاده از پیش بینی سود در مدل های ارزیابی.. 16

6-2-اجزای تشکیل دهنده سود. 17

7-2-نرخ هزینه سرمایه (r). 17

8-2-نحوه محاسبه g (نرخ رشد سود سهام). 20

9-2-سود هر سهم (EPS). 23

1-9-2-سابقه قانون مندی.. 23

2-9-2-پیش‌بینی درآمد هر سهم چیست؟. 24

4-9-2-چگونگی برآورد نرخ رشد EPS آتی.. 25

10-2-نسبت قیمت سهام به عایدی هر سهم. 28

1-10-2-موارد استفاده از نسبت P/E. 29

2-10-2-عوامل تعیین کننده ضریب قیمت به سود هر سهم. 29

11-2-نسبت EP (نسبت سود هر سهم به قیمت). 32

13-2-خلاصه ای از مطالعات گذشته در ارتباط با ارزیابی بین نسبت EP و رشد تحقق یافته متعاقب.. 34

13-2-نسبت P/E و نرخ رشد سود. 35

14-2-مدل های کلی تعیین ارزش شرکت.. 37

1-14-2-مدل های حسابداری : 37

2-14-2-مدل های اقتصادی : 38

15-2-روش های ارزشیابی سهام بر مبنای سود باقی مانده. 38

1-15-2-مدل ارزش افزوده اقتصادی.. 38

2-15-2-مدل ارزشیابی سود باقی مانده. 40

16-2-پیشینه تحقیق: 47

1-16-2-تحقیقات نظری: 47

2-16-2-تحقیقات کاربردی: 47

فصل سوم: روش تحقیق. 66

1-3-مقدمه. 67

2-3-روش کلی تحقیق.. 67

3-3-جامعه آماری تحقیق.. 68

4-3-حجم جامعه و کفایت آن.. 69

5-3- روش ها و ابزارهای گردآوری داده های تحقیق.. 70

6-3-روش ها و ابزار های آماری.. 70

7-3-مدل تحقیق.. 71

8-3-متغیر های تحقیق و نحوه اندازه گیری آنها 72

9-3-روش های رایانه ای.. 73

10-3-خلاصه فصل.. 74

فصل چهارم: یافته های تحقیق. 75

1-4 مقدمه. 76

2-4-توصیف نمونه. 76

3-4- توصیف یافته های تحقیق.. 78

4-4- تحلیل پیش فرض های رگرسیون.. 84

1-4-4- نرمال بودن توزیع متغیرها (بر اساس نمودار PLOTPP): 85

2-4-4- استقلال خطی داده ها (متغیرهای مستقل): 86

3-4-4- باقی مانده ها: 88

4-4-4-بررسی های پیش فرض های دیتا پانلی (Data Panel) متغیرها: 88

5-4-4-بررسی هم خطی چند گانه بین متغیر های مستقل.. 89

5-4- تحلیل ضریب تعیین (R2) و میل کردن آن به سمت 1: 89

6-4- ارائه مدل رگرسیون، جدول و مدل ریاضی.. 90

7-4- مدل رگرسیونی.. 91

8-4- تحلیل روابط مدل رگرسیون بر اساس پارامترهای معادله، علامت و نوع ارتباط بین متغیرها 92

9-4- تحلیل روابط مدل رگرسیون بر اساس ضریب تعیین.. 93

10-4- معادله رگرسیون.. 93

11-4- جمع بندی.. 95

فصل پنجم:نتیجه گیری.. 97

1-5- مقدمه : 98

2-5- خلاصه یافته ها 98

3-5- نتیجه گیری و پاسخ گویی به سوالات تحقیق: 101

1-3-5- پاسخ گویی به سوال فرعی اول: 102

2-3-5- پاسخ گویی به سوال فرعی دوم: 103

3-3-5- پاسخ گویی به سوال فرعی سوم: 104

4-3-5- پاسخ گویی به سوال اصلی تحقیق: 105

4-5- پیشنهادات کاربردی: 105

5-5- پیشنهادهایی برای تحقیق آتی : 106

6-5- محدودیت های تحقیق: 107

فهرست منابع: 108

پیوست ها: 110

 

                                                                             

 

فهرست جداول و نمودارها

عنوان جدول                                                                                                                                  صفحه

جدول جامعه آماری تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………..77

توصیف متغیرهای سال 88 ………………………………………………………………………………………………………………78

توصیف متغیرهای سال 89 ………………………………………………………………………………………………………………79

توصیف متغیرهای سال 90 ……………………………………………………………………………………………………………….79

توصیف متغیرهای سال 91 ……………………………………………………………………………………………………………….80

توصیف متغیرهای سال 92 ………………………………………………………………………………………………………………80

روند تغییر در میانگین متغیرهای تحقیق طی دوره 5 ساله…………………………………………………………………………81

توصیف داده های تحقیق (n شرکت در بازه زمانی 88 تا 92)………………………………………………………………….84

آزمون همبستگی بین متغیرها بر اساس ضریب همبستگی جزئی (partial correlation)…………………………..86

میزان و نوع ارتباط بین متغیرهای مستقل و وابسته بر اساس مدل رگرسیونی برآورد شده……………………………….92

عنوان نمودار

روند تغییر در میانگین متغیر نسبت قیمت به سود  (P/E) طی بازه زمانی 5 ساله تحقیق ……………………………….81

روند تغییر در میانگین نرخ رشد سود مورد انتظار کوتاه مدت (g2) طی بازه  زمانی 5 ساله تحقیق …………………82

روند تغییر در میانگین نرخ رشد سود مورد انتظار بلند مدت (Y) طی بازه  زمانی 5 ساله تحقیق ……………………83

روند تغییر در میانگین نرخ هزینه سرمایه برآوردی  (r) طی بازه  زمانی 5 ساله تحقیق ………………………………..83

نمودار PP PLOT متغیر نسبت P/E (آزمون نرمالیتی متغیرها)…………………………………………………………….85

نمودار نرمالیتی باقی مانده ها……………………………………………………………………………………………………………88 

چکیده

هدف این تحقیق ارزیابی رابطه بین نسبت P/E آتی و نرخ رشد مورد انتظار سود بر اساس مفروضات چارچوب نظری مدل اوهلسون (AEG) می باشد. نرخ رشد مورد انتظار سود به دو دسته  نرخ رشد مورد انتظار کوتاه مدت سود و نرخ رشد مورد انتظار بلند سود تقسیم می شود.همچنین از نرخ هزینه سرمایه به عنوان یک متغیر کنترلی در این تحقیق استفاده شده است. دوره زمانی این تحقیق یک دوره  5 ساله از ابتدای سال 1388 تا پایان سال 1392 می باشد.

جامعه آماری این تحقیق شامل شرکت های فعال در دو صنعت خودرو و ساخت قطعات و فلزات اساسی در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. در بخش روش تحقیق پژوهش حاضر از مدل رگرسیونی سلسله مراتبی چند متغیره و ضریب همبستگی جزئی به منظور بررسی جهت و میزان رابطه و همچنین ضریب همبستگی جزئی هریک از متغیرهای مستقل با متغیر وابسته نسبت P/E آتی( با توجه به ضرایب همبستگی صفر مرتبه پیرسون به منظور کنترل متغیر کنترلی هزینه سرمایه) استفاده شده است.

داده ها  و متغیرهای این تحقیق از طریق نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و در آخر نتایج نشان دادند که: یک رابطه معکوس بین نسبت P/E آتی و نرخ رشد مورد انتظار کوتاه مدت سود، یک رابطه مستقیم بین نسبت P/E آتی و نرخ رشد مورد انتظار بلند مدت سود، و یک رابطه معکوس بین نسبت P/E آتی و هزینه سرمایه وجود دارند. و در مجموع بین نسبت P/E آتی و نرخ رشد مورد انتظار سود رابطه ضعیف خطی وجود دارد.

واژگان کلیدی: نسبت P/E آتی، نرخ رشد کوتاه مدت سود ، نرخ رشد بلند مدت سود ، هزینه سرمایه، مدل اوهلسون

 

 

فصل اول

کلیات تحقیق

 

1-1-مقدمه

در دهه های اخیر جهانی سازی ، تشکیل بازارهای مالی جدید ، تشدید رقابت بین شرکت ها ، موسسات و سازمان ها و همچنین تغییرات سریع اقتصادی ، اجتماعی و تکنولوژیکی باعث افزایش عدم اطمینان و بی ثباتی در محیط های مالی شده و به تبع آن پیچیدگی فرایند تصمیم گیری مالی نیز بیشتر شده است. در چنین شرایطی مسلماً بالندگی اقتصادی در گرو تصمیم گیری صحیح و تخصیص بهینه منابع خواهد بود چرا که اگر سرمایه ها در فرصت های مناسب سرمایه گذاری نشوند و یا به نحوی از آن ها استفاده شود که کارایی لازم را نداشته باشند ، اقتصاد کلان کشورها دچار چالش های عظیمی خواهد شد .

از اینروست که امروزه در تمام اقتصادهای توسعه یافته یا در حال توسعه از سرمایه گذاری و سرمایه گذاران حمایت گسترده ای به عمل می آید . همین دیدگاه سبب شده است تا سرمایه گذاری و بهره گیری مناسب از فرصت های سرمایه گذاری به یکی از مهمترین موضوعات مطرح شده در زمینه علوم اقتصادی تبدیل شود

سرمایه گذاران، اعتبار دهندگان و سایر استفاده کنندگان از اطلاعات مالی شرکت ها علاوه بر اطلاعات تاریخی، نیاز به اطلاعاتی درباره آینده واحدهای اقتصادی نیز دارند و همواره به دنبال دسترسی به اطلاعاتی هستند که روند سودهای آتی را نشان دهد.

محققان بسیاری در طول سالیان متمادی، بازارهای اوراق بهادار را مورد مطالعه و بررسی قرار دادند تا بتوانند دریابند که منافع مالی خود را چگونه در بهترین گزینه ها سرمایه گذاری نمایند. فقدان وجود اطمینان کافی در ارتباط با آینده در بازارهای سرمایه ، سرمایه گذاران را وادار می کند تا به هر طریق ممکن ریسک مربوط به تصمیمات خود را کاهش دهند. بسیاری از تحلیل گران معمولاً برای دستیابی به این هدف از نسبت P/E استفاده می کنند که شامل دو متغیر اساسی قیمت و سود هر سهم می باشد که توجه به این متغیرها در تصمیم گیری ها از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشند. نسبت P/E را می توان به عنوان یکی از کاربردی ترین و با اهمیت ترین نسبت های بازار در ارزیابی سهام عادی شرکت ها توسط سرمایه گذاران و محققان عنوان کرد. اما تنها با بهره گرفتن از ضریب P/E نمی توان بهترین ها را انتخاب نمود، زیرا در نظر نگرفتن ارزش زمانی پول، مد نظر قرار ندادن چشم انداز رشد آتی شرکت ازجمله مهمترین محدودیت های به کارگیری این روش در برآورد ارزش سهام شرکت ها می باشد (مشایخ و همکاران،1392)

نسبت قیمت به سود هر سهم (P/E) از طریق تقسیم قیمت جاری بازار بر سود  به دست می آید و نشان دهنده این است که قیمت سهام چند برابر سود هر سهم است و به ازای هر دلار سود چه قیمتی را باید پرداخت کرد (هرمزی، 1380).اگر چه در خصوص صورت کسر هیچگونه ابهامی وجود ندارد، اما در خصوص مخرج کسر و اینکه کدام EPS مورد استفاده قرار می گیرد بحث های زیادی وجود دارد. برخی از تحلیل گران از EPS جاری، برخی از EPS تحقق یافته و برخی دیگر از EPS پیش بینی شده استفاده می کنند که در این تحقیق از EPS  پیش بینی شده استفاده شده است.

تحلیل گران مالی از نسبت P/E در سطح گسترده ای در جهت توجیه پیشنهادات خرید سهامشان استفاده می کنند.از بعد اقتصادی با توجه به گستردگی استفاده از نسبت P/E تعیین این مسئله ضروریست که آیا میتوان با تغییر در نرخ رشد سود، منتظر تغییر در نسبت P/E و به تبع آن تاثیر در تصمیمات سرمایه گزاران بالقوه و بالفعل ماند. نرخ رشد سود در واقع همان درصد تغییرات در سود هرسهم در یک سال نسبت به سال دیگر (سال پایه مورد بررسی) می باشد. در این خصوص اختلاف نظرها بیشتر حول استفاده از نرخ رشد سود پیش بینی شده بجای استفاده از نرخ رشد سود تحقق یافته است.

بنابر این با توجه به مطالب فوق، پژوهش حاضر سعی دارد برای اولین بار در ایران به بررسی رابطه بین نسبت   P/E  آتی و نرخ رشد سود مورد انتظار بر مبنای ارقام پیش بینی شده آتی در شرکت های فعال در صنعت خودرو سازی و فلزات اساسی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بپردازد. به منظور ارائه نتایج شفاف تر نرخ رشد سود مورد انتظار به دو دسته کوتاه مدت و بلند مدت تقسیم شده است و همچنین نرخ هزینه سرمایه نیز به عنوان متغیر کنترلی تحقیق در نظر گرفته شده است.

امید است با انجام این پژوهش و بررسی آن گامی در جهت درک بهتر این مفاهیم و بهبود تصمیم گیری ها در معاملات سهام در بازار بورس اوراق بهادار برداشته شود.

2-1-بیان مسئله اصلی تحقیق

فقدان وجود اطمینان کافی در ارتباط با آینده در بازارهای سرمایه، سرمایه گذاران را وادار می کند تا به هر طریق ممکن ریسک مربوط به تصمیمات خود را کاهش دهند. اکثر تحلیل گران معمولاً برای دست یابی به این هدف از نسبت P/E استفاده می کنند که شامل دو متغیر اساسی قیمت و سود هر سهم می باشد که توجه به این متغیرها در تصمیم گیری ها از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشند. علاوه بر این EPS (سود هر سهم) نیز به عنوان یکی از عوامل بسیار تاثیر گذار در خرید سهام توسط سرمایه گذاران قلمداد می شود. به نظر شما این متغیر ها، نسبت ها و مفاهیم عنوان شده در پیش بینی بازار سرمایه ایران تا چه حدی تاثیر گذار می باشند. این موضوع را می توان به عنوان یک مبحث مهم مورد بررسی قرار داد، چرا که محیط اقتصادی ، ویژگی های بازار سرمایه و قوانین حاکم بر آن در ایران نسبت به بازارهای سرمایه  دیگر در سایر کشورهای جهان متفاوت می باشد.

بنابراین مسئله اصلی این تحقیق تعیین رابطه بین نسبت P/E  ونرخ رشد سود در شرکت های فعال در صنعت خودرو سازی و فلزات اساسی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران جهت پیش بینی این مسئله که نرخ رشد سود پیش بینی شده تا چه حد می تواند در ارزیابی سهام در تصمیم گیری های خرید و فروش و یا نگهداری که سرمایه گذاران بالقوه و بالفعل و تحلیلگران مالی با آن مواجه اند موثر باشد. در این تحقیق باید میزان همبستگی بین متغیر های نسبت P/E و نرخ رشد سود جهت ارزیابی سهام و بهینه سازی تصمیم گیری در خصوص خرید و فروش و نگهداری آن مشخص شود.

طبق مدل های ارزیابی حقوق صاحبان سهام نظیر RIV، AEG، ارزیابی های تجربی گذشته در زمینه همبستگی بین نسبت P/E و نرخ رشد آتی با مشکلات بالقوه زیر مواجه بوده اند :

الف) استفاده از قیمت و نسبت سود جاری مطابق با تئوری ارزیابی حقوق صاحبان سهام نمی باشد که در آن قیمت منعکس کننده انتظارات بازار از سودهای آتی شرکت (و نه سودهای گزارش شده دوره جاری) می باشد.

ب) مشکل بالقوه دوم این است که در اکثر تحقیقات انجام شده در این زمینه معمولاً یک  مجموعه ای از شرکت ها با توجه به نسبت P/E آن ها مورد مطالعه قرار می گرفتند و از روش های یک متغیره و یا چند متغیره به منظور بررسی همبستگی بین نسبت P/E و نرخ رشد سود آتی استفاده می شد. اما طبق تئوری حقوق صاحبان سهام، نسبت P/E تنها به واسطه نرخ رشد سود مورد انتظار شرکت در آینده نزدیک تعیین  نمی شود. بلکه عوامل دیگری نظیر هزینه سرمایه و نرخ رشد سود بلندمدت شرکت نیز بر آن اثرگذار می باشد. اما همیشه لزوماً یک رابطه خطی بین نسبت P/E و سایر متغیرها وجود ندارد. وقتی در این گونه تحقیقات از یک پرتفویی بر اساس نسبت P/E استفاده می شود و سایر متغیرها نظیر نرخ رشد سود و هزینه سرمایه شرکت مورد کنترل قرار نمی گیرند، در نهایت ممکن است نتایج بدست آمده گمراه کننده باشند که این مسئله در تحقیق حاضر مورد بررسی قرار گرفته است.

از بعد اقتصادی با توجه به گستردگی استفاده از نسبت P/E تعیین این مسئله ضروریست که آیا میتوان با تغییر در نرخ رشد سود منتظر تغییر در نسبت P/E و به تبع آن تاثیر در تصمیمات سرمایه گزاران بالقوه و بالفعل ماند. در این خصوص اختلاف نظرها بیشتر حول استفاده از نرخ رشد سود پیش بینی شده بجای استفاده از نرخ رشد سود تحقق یافته است.

بنابراین ما در این تحقیق به دنبال پاسخ به این سوال هستیم:

” چه رابطه ای بین نسبت P/E آتی و نرخ رشد سود درشرکتهای فعال در صنعت خودروسازی و فلزات اساسی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران وجود دارد؟”

3-1-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق:

  • در این تحقیق برای محاسبه نرخ رشد کوتاه مدت ، از نرخ رشد پیش بینی شده استفاده شده است ،اما در سایر تحقیقاتی که در گذشته در سایر کشورها انجام شده بود از نرخ رشد تحقق یافته استفاده شده بود.
  • این تحقیق به عنوان اولین تحقیقی است که به بررسی رابطه نسبت P/E آتی و نرخ رشد سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (در صنعت خودرو و فلزات اساسی) پرداخته است.
  • ضریب P/E یکی از اصلی ترین و کاربردی ترین ضرایب در ارزیابی سهام شرکت های بورسی توسط سرمایه گذاران و محققان دانشگاهی قلمداد می گردد
  • درک این قضیه که چه رابطه ای بین نسبت P/E آتی و نرخ رشد کوتاه مدت وجود دارد و کسب اطلاع از این رابطه می تواند در بهبود تصمیم گیری سهامداران در امر خرید، فروش و نگهداری سهام موثر باشد.

4-1-اهداف اساسی تحقیق:

هدف اصلی:

تعیین رابطه بین نسبت P/E آتی و نرخ رشد مورد انتظار سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (در صنعت خودرو و فلزات اساسی)

           اهداف فرعی:

  • تعیین رابطه بین نسبت P/E آتی و نرخ رشد مورد انتظار کوتاه مدت سود (g2)
  • تعیین رابطه بین نسبت P/E آتی و نرخ رشد مورد انتظار بلند مدت سود (Y)
  • تعیین رابطه بین نسبت P/E آتی و هزینه سرمایه (r)

تعداد صفحه:133

قیمت : 37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیرد و  همچنین فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال می شود

پشتیبانی سایت :                 parsavahedi.t@gmail.com

37,500 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.