رشته حسابداری

پایان نامه ارزیابی رابطه حجم نقد و عملکرد آتی و هزینه های مالی

 دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  مدیریت

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد کاشان

دانشکده تحصیلات تکمیلی

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

گرایش: حسابداری

عنوان:

ارزیابی رابطه بین حجم نقد و عملکرد آتی و هزینه های مالی شرکت

 

شهریورماه 1393

  

 

   

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فصل اول:کلیات تحقیق

11 مقدمه   2

1-2 بیان موضوع و تبیین مساله تحقیق.. 3

1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق.. 5

1-4 اهداف تحقیق.. 6

15 سوالات تحقیق.. 6

1-6 فرضیه های تحقیق.. 7

1-7 واژگان کلیدی و اصطلاحات.. 8

1-8 روش کلی تحقیق.. 10

1-9 قلمرو تحقیق.. 10

1-9-1 قلمرو موضوعی.. 10

1-9-2 قلمرو زمانی.. 10

1-9-3 قلمرو مکانی.. 11

1-10 ساختار کلی تحقیق.. 11

فصل دوم:ادبیات و پیشینه تحقیق

21 مقدمه 13

2-2 بخش اول : مبانی نظری تحقیق.. 14

2-2-1 ارتباط وجه نقد با سود. 14

2-2-2 ارتباط بین اهداف حسابداری و وجه نقد. 15

2-2-3 مدیریت وجوه نقد. 16

2-2-4 وجه نقد بهینه. 16

2-2-5 تجزیه و تحلیل مالی.. 21

2-2-6 تجزیه و تحلیل نسبت های مالی.. 21

2-2-7 انواع نسبت های مالی.. 23

2-2-8 بازده دارایی.. 24

2-2-8-1 موارد استفاده ROA.. 25

2-2-8-2 نقاط ضعف ROA.. 25

2-2-9 نسبتهای توان مالی بلند مدت یا نسبتهای اهرمی.. 26

2-2-9-1 نسبت کل بدهی.. 26

2-2-9-2 نسبت بدهی.. 27

2-2-9-3 نسبت بدهی به ارزش بازار سهام. 27

2-2-9-4 نسبت هزینه مالی وامها 27

2-2-10 نسبتهای نقدینگی شرکت… 28

2-2-10-1 نسبت جاری.. 28

2-2-10-2 نسبت آنی.. 28

2-2-10-3 نسبت کفایت وجه نقد. 28

2-2-11 بازده فروش(حاشیه سود) 29

23 تحقیقات قبلی صورت گرفته. 29

2-3-1 تحقیقات خارجی.. 29

2-3-2 تحقیقات داخلی.. 44

فصل سوم:روش اجرای تحقیق

3-1 مقدمه 52

3-2 روش کلی تحقیق.. 52

3-3 جامعه آماری.. 53

3-4 نمونه آماری.. 54

3-4-1 حجم نمونه و کفایت آن.. 54

3-4-2 روش نمونه گیری و دلیل انتخاب.. 55

3-5 روش گردآوری داده ها 55

3-6 ابزار گردآوری داده ها 55

3-7 روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده ‏ها 55

3-7-1 روش های آماری.. 55

3-7-2 مدل تحقیق.. 56

3-7-2-1 تعریف متغیرها 56

3-7-2-2 نحوه اندازه گیری متغیرها 57

3-7-2-3 دسته بندی متغیرها 63

3-7-2-4 رابطه بین متغیرها 63

3-7-2-5 اندازه گیری رابطه. 64

فصل چهارم:بیان یافته ها

4-1 مقدمه ‏ 66

4-2 توصیف نمونه آماری.. 67

4-3 توصیف یافته ها 68

4-4 تحلیل پیش فرض ها 71

4-5 تحلیل روابط بین متغیر ها 83

4-5-1 رابطه بین موجودی نقدی اضافی نسبت به سطح مطلوب برآورد شده با بازده آینده دارایی های عملیاتی(RNOA) 83

4-5-2 رابطه بین موجودی نقدی ناکافی نسبت به سطح مطلوب برآورد شده با بازده آینده دارایی های عملیاتی(RNOA) 86

4-5-3 رابطه بین موجودی نقدی اضافی نسبت به سطح مطلوب برآورد شده با هزینه های مالی شرکت… 89

4-5-4 رابطه بین موجودی نقدی ناکافی نسبت به سطح مطلوب برآورد شده با هزینه های مالی شرکت… 92

4-5-5 رابطه بین کفایت وجه نقد با بازده آینده دارایی های عملیاتی(RNOA) 94

4-5-6 رابطه بین کفایت وجه نقد با هزینه های مالی شرکت… 97

4-6 جمع بندی.. 99

فصل پنجم:تلخیص،نتیجه گیری و پیشنهادها

5-1 مقدمه 101

5-2 خلاصه پژوهش…. 102

5-3 نتیجه گیری.. 104

5-4 نتیجه گیری کلی.. 107

5-5 پیشنهادها 108

5-5-1 پیشنهاد‌هایی مبنی بر نتایج تحقیق.. 109

5-5-2 پیشنهادهایی برای پژوهش های آتی.. 109

5-6 محدودیتها 110

پیوست ها:

پیوست الف:نام شرکتهای نمونه آماری.. 113

پیوست ب:خروجی های نرم افزار SPSS.. 114

منابع و ماخذ:

منابع فارسی.. 133

منابع لاتین.. 134

منابع اینترنتی.. 135

 

جدول شماره( 2-1): خلاصه تحقیقات انجام گرفته در خارج از کشور 39

جدول( 2-2):تحقیقات انجام گرفته در داخل کشور 49

جدول (3-1): نحوه انتخاب و استخراج جامعه. 54

جدول(3-2):ضریب همبستگی ، ضریب تعیین و آزمون دوربین –واتسون بین متغیرهای مستقل و متغیر وابسته رگرسیونی سطح بهینه وجه نقد  58

جدول (3-3): تحلیل واریانس رگرسیونی سطح بهینه وجه نقد. 59

جدول (3-4) :ضرایب معادله رگرسیون (coefficients) متغیرهای مستقل و متغیر وابسته رگرسیونی سطح بهینه وجه نقد  60

جدول( 3-5):محاسبات شرکت سایپا آذین برای سال مالی 1389 و1388 : 61

جدول( 4-1):توصیف نمونه آماری.. 67

جدول شماره( 4-2): توصیف یافته ها متغیرهای پژوهش مربوط به شرکتهای با وجه نقد اضافی.. 68

ادامه جدول شماره( 4-2): توصیف یافته ها متغیرهای پژوهش مربوط به شرکتهای با وجه نقد اضافی.. 69

ادامه جدول شماره ( 4-2):  توصیف یافته ها متغیرهای پژوهش مربوط به شرکتهای با وجه نقد ناکافی.. 69

ادامه جدول شماره ( 4-2):  توصیف یافته ها متغیرهای پژوهش مربوط به شرکتهای با وجه نقد ناکافی.. 70

جدول ( 4-3): آزمون کولموگوروف – اسمیرنوف (K-S) مربوط به شرکتهای با وجه نقد اضافی.. 72

ادامه جدول ( 4-3): آزمون کولموگوروف – اسمیرنوف (K-S) مربوط به شرکتهای با وجه نقد اضافی.. 72

ادامه جدول( 4-3):آزمون کولموگوروف – اسمیرنوف (K-S) مربوط به شرکتهای با وجه نقد ناکافی.. 73

ادامه جدول( 4-3): آزمون کولموگوروف – اسمیرنوف (K-S) مربوط به شرکتهای با وجه نقد ناکافی.. 73

جدول( 4-4): آزمون کولموگروف- اسمیرنوف (مقادیر تبدیل شده) مربوط به شرکتهای با وجه نقد اضافی.. 74

ادامه جدول( 4-4): آزمون کولموگروف- اسمیرنوف (مقادیر تبدیل شده) مربوط به شرکتهای با وجه نقد ناکافی.. 74

جدول(4-5):بررسی عدم خود همبستگی بین متغیرها 75

جدول (4-6):بررسی میزان عامل تورم واریانس و تلورانس…. 79

جدول (4-7): نتایج آزمون F لیمر(همسانی عرض از مبدأ های مقاطع) 81

جدول (4-8) : نتایج آزمون هاسمن(انتخاب بین اثرات ثابت و تصادفی)…………………………………………………………………………… 82

جدول (4-9) : ضریب همبستگی ، ضریب تعیین و آزمون دوربین –واتسون بین موجودی نقدی اضافی نسبت به سطح مطلوب برآورد شده با بازده آینده دارایی های عملیاتی(RNOA) 83

جدول(4-10) تحلیل واریانس رگرسیون برای موجودی نقدی اضافی نسبت به سطح مطلوب برآورد شده و بازده آینده دارایی های عملیاتی(RNOA) 84

جدول (4-11) ضرایب معادله رگرسیون برای متغیرهای مستقل و کنترلی.. 84

جدول (4-12) : ضریب همبستگی ، ضریب تعیین و آزمون دوربین –واتسون بین موجودی نقدی ناکافی نسبت به سطح مطلوب برآورد شده با بازده آینده دارایی های عملیاتی(RNOA) 86

جدول(4-13) تحلیل واریانس رگرسیون برای موجودی نقدی ناکافی نسبت به سطح مطلوب برآورد شده وبازده آینده دارایی های عملیاتی(RNOA) 87

جدول (4-14) ضرایب معادله رگرسیون برای متغیرهای مستقل و کنترلی.. 87

جدول (4-15) : ضریب همبستگی ، ضریب تعیین و آزمون دوربین –واتسون بین موجودی نقدی اضافی نسبت به سطح مطلوب برآورد شده با هزینه های مالی شرکت… 89

جدول(4-16): تحلیل واریانس رگرسیون برای موجودی نقدی اضافی نسبت به سطح مطلوب برآورد شده و هزینه های مالی شرکت   90

جدول (4-17): ضرایب معادله رگرسیون برای متغیرهای مستقل و کنترلی.. 90

جدول (4-18) : ضریب همبستگی ، ضریب تعیین و آزمون دوربین –واتسون بین موجودی نقدی ناکافی نسبت به سطح مطلوب برآورد شده باهزینه های مالی شرکت… 92

جدول(4-19): تحلیل واریانس رگرسیون برای موجودی نقدی ناکافی نسبت به سطح مطلوب برآورد شده و هزینه های مالی شرکت   92

جدول (4-20): ضرایب معادله رگرسیون برای متغیرهای مستقل و کنترلی.. 93

جدول (4-21) : ضریب همبستگی ، ضریب تعیین و آزمون دوربین –واتسون بین کفایت وجه نقدبابازده آینده دارایی های عملیاتی(RNOA) 94

جدول(4-22): تحلیل واریانس رگرسیون برای کفایت وجه نقد و بازده آینده دارایی های عملیاتی(RNOA) 95

جدول (4-23): ضرایب معادله رگرسیون برای متغیرهای مستقل و کنترلی.. 95

جدول (4-24) : ضریب همبستگی ، ضریب تعیین و آزمون دوربین –واتسون بین کفایت وجه نقدباهزینه های مالی شرکت… 97

جدول(4-25): تحلیل واریانس رگرسیون برای کفایت وجه نقد و هزینه های مالی شرکت… 97

جدول (4-26): ضرایب معادله رگرسیون برای متغیرهای مستقل و کنترلی.. 98

جدول( 5-1):تلخیص نتیجه گیری فرضیات.. 108

 

 

نمودار (1-4) : آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون برای متغیرهای موجودی نقدی اضافی نسبت به سطح مطلوب برآورد شده با بازده آینده دارایی های عملیاتی(RNOA) 76

نمودار (2-4) : آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون برای متغیرهای موجودی نقدی ناکافی نسبت به سطح مطلوب برآورد شده با بازده آینده دارایی های عملیاتی(RNOA) 76

نمودار (3-4) : آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون برای متغیرهای موجودی نقدی اضافی نسبت به سطح مطلوب برآورد شده با هزینه های مالی شرکت… 76

نمودار (4-4) : آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون برای متغیرهای موجودی نقدی ناکافی نسبت به سطح مطلوب برآورد شده با هزینه های مالی شرکت… 77

نمودار (5-4) : آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون برای متغیرهای کفایت وجه نقد با بازده آینده دارایی های عملیاتی(RNOA) 77

نمودار (6-4) : آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون برای متغیرهای کفایت وجه نقد با هزینه های مالی شرکت… 78

 

 

چکیده

این تحقیق به ارزیابی رابطه بین حجم نقد و عملکرد آتی و هزینه های مالی شرکت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌پردازد. برای انجام این تحقیق نمونه ای از 107 شرکت از شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با بهره گرفتن از روش نمونه گیری انتخاب گردید.

در این پژوهش،ارزیابی رابطه بین حجم نقد و عملکرد آتی و هزینه های مالی شرکت برای دوره زمانی 5 ساله از سال 1385 الی 1390، در بین شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران صورت گرفت که در مجموع 535 مشاهده برای دوره تحقیق استفاده شد که تعداد 238مشاهده مربوط به شرکتهای با وجه نقد اضافی و 285 مشاهده مربوط به شرکتهای با وجه نقد ناکافی می باشد. روش آماری مورد استفاده در این تحقیق روش رگرسیون خطی مرکب است. برای رسیدن به هدف بالا شش فرضیه مطرح گردید که همه آنها تایید گردیدند. نتایج این تحقیق نشان می دهد که ، موجودی نقدی اضافی نسبت به سطح مطلوب برآورد شده و موجودی نقدی ناکافی نسبت به سطح مطلوب برآورد شده با بازده آینده دارایی های عملیاتی(RNOA) و هزینه های مالی شرکت در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معکوس دارد. و همچنین بین کفایت وجه نقد با بازده آینده دارایی های عملیاتی(RNOA) و هزینه های مالی شرکت در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه مستقیم وجود دارد.

 

واژگان کلیدی : وجه نقد ناکافی ، وجه نقد اضافی، کفایت وجه نقد ،هزینه های مالی ، عملکرد آینده شرکت

 

 

 

فصل اول:

کلیات تحقیق

 

1-1       مقدمه

مدیریت وجه نقد شامل مجموعه گسترده ای از فعالیت های مربوط به جمع آوری، نگهداری و پرداخت آن می باشد که هدف آن تعیین نقدینگی مورد نیاز واحد تجاری، مدیریت بر مانده وجه نقد و سرمایه گذاریهای کوتاه مدت است. اقتصاددانان در توجیه نگهداری وجه نقد در درون واحد تجاری، دلایل مختلفی را ارائه نمودند که معروف ترین آنها انگیزه های نگهداری وجه نقد کینز  می باشد. نظریۀ تقاضای پول از نظر کینز که وی آن را نظریه رجحان نقدینگی  نامیده است، این سؤال را مطرح می کند که چرا مردم پول را نگهداری می کنند؟ وی در پاسخ به این سؤال، برخلاف کلاسیکها که تنها بر تقاضای معاملاتی پول تکیه می کردند، سه نوع انگیزه برای تقاضای پول، یعنی انگیزه معاملاتی، انگیزه احتیاطی و انگیزه سفته بازی را در نظر گرفته است. بر اساس انگیزه معاملاتی افراد اغلب ترجیح می دهند برای اطمینان از انجام معاملات پایه ای خود، اقدام به نگهداری وجه نقد کنند. بر اساس انگیزه احتیاطی، افراد ترجیح می دهند برای مقابله با وضعیت های غیرقابل انتظار که منجر به هزینه های غیرعادی می شود، میزانی از وجه نقد را نگهداری کنند. در نهایت منظور از تقاضای سفته بازی پول این است که پول با هدف و امید انجام معاملات سودآور و بهره برداری از فرصت هایی که در آینده پیش می آید، نگهداری می شود. که دراین راستا داشتن سطح بهینه ای از وجه نقد برای شرکت حائز اهمیت بسزایی می باشد.

نگهداری داراییهای نقدی، هزینه های خاص خود را به همراه دارد. نگهداری زیاد وجه نقد توسط شرکت ها، می تواند منجر به شکل گیری تضاد نمایندگی بین مدیران وسهامداران شود که این امر ممکن است باعث افزایش اختیارات مدیریت گردیده و باعث آسیب رساندن به منافع سهامداران شود؛ به عبارت دیگر، نگهداری وجه نقد بالا، منجر به هزینه فرصت برای شرکت می شود؛ چرا که وجوه نقد دارای نرخ بازده پایینی می باشد و به طورآشکاری بر بازده بازار و همچنین بر عملکرد عملیاتی شرکت ها اثر می گذارد؛ ازطرفی عدم نگهداری وجه نقد کافی برای شرکت هایی که با محدودیت تأمین مالی روبرومی شوند، ممکن است باعث از دست رفتن فرصت های سرمایه گذاری آینده شود و از اینرو بر عملکرد آتی و بازده شرکت ها تأثیر منفی داشته باشد؛ با وجود این، برخی دیگر ازتئوریها از مزایای نگهداری وجه نقد سخن می گویند و معتقدند که شرکت ها به دلیل استفاده از فرصت های سرمایه گذاری احتمالی آینده، اقدام به نگهداری وجه نقد بالایی میکنند که در این صورت با نادیده گرفتن تئوری تضاد نمایندگی، انتظار افزایش بازده وعملکرد آتی شرکت ها را دارند.

از آنجایی که شرکت هادارای یک مانده نقد بهینه می باشند؛ از این رو در این مطالعه،انتظار داریم نگهداری وجه نقد کمتر یا بیشتر از مقدار بهینه، اثر معکوسی بر عملکرد آینده شرکت ها داشته باشد.

 

1-2      بیان موضوع و تبیین مساله تحقیق

مشکل اصلی:

این که یک شرکت چه میزان وجه نقد را نگهداری می نماید، به وسیله عوامل مختلفی از قبیل هزینه های معاملاتی، هزینه های فرصت و عدم تقارن اطلاعاتی تحت تأثیر قرارمی گیرد. در بازارهای مالی، همواره هزینه های معاملاتی وجود دارد. این هزینه ها وهزینه های فرصت از دست رفته، به شرکت ها اطمینان می دهند تا اقدام به نگهداری سطح بهینه ای از دارایی های نقدی نمایند. مشکل عدم تقارن اطلاعاتی نیز باعث ایجاد تقاضای احتیاطی برای مانده های نقد می شود؛ زیرا وجود عدم تقارن اطلاعاتی، باعث افزایش مشکلات و هزینه تأمین مالی خارجی می شود؛ از این رو عدم تقارن اطلاعاتی بین شرکت ها و بازار سرمایه، انگیزه ای احتیاطی برای تقاضای نقدینگی شرکت ها است(اولر و پیکونی،2012،230) و لذا می توان گفت مشکل اصلی که در این تحقیق به دنبال حل آن می باشیم این مطلب است که اضافی و یا ناکافی بودن وجه نقد چه تاثیراتی می تواند بر بازده ی آتی داراییها داشته باشد.

 

 

ابعاد مشکل:

وجوه نقد از منابع مهم و حیاتی در هر واحد انتفاعی است و ایجاد توازن بین وجوه نقد در دسترس و نیازهای نقدی، مهمترین عامل سلامت اقتصادی هر واحد انتفاعی است .از آنجا که هم شرکت هایی که وجه نقد کافی نگهداری نمی کنند و هم شرکت هایی که وجه نقد زیادی نگهداری می کنند، مشکلات زیادی دارند؛ از این رو، این مطالعه به بررسی اثرات انحراف از وجه نقد بهینه برآوردی و کفایت وجه نقد بر عملکرد آینده شرکت ها (نرخ بازده داراییهای عملیاتی آینده) و هزینه های مالی شرکت در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد.

ابهام اساسی:

ابهام اساسی که در این تحقیق وجود دارد این است که شرکتها چه میزان وجه نقد شرکتها نگه دارند تا هم پوشش هزینه های جاری آنها را دهد و هم بتوانند به سرمایه گذاری های بیشتر پرداخته و در نهایت بازدهی بالاتری را ایجاد نمایند . در نهایت منظور از نگهداری سطح بهینه وجه نقد  این است که پول با هدف و امید انجام معاملات سودآور و بهره برداری از فرصت هایی که در آینده پیش می آید، نگهداری شود.و بزرگترین ابهام در این راستا این مطلب می باشد که چه میزان وجه نقد نگهداری گردد تا بازدهی داراییهای شرکت حداکثر گردد.

پس از بررسی اهمیت نگهداری میزان بهینه ای از وجه نقد، به بررسی این موضوع پرداخته شده است که در صورت انحراف شرکت ها از وجه نقد بهینه برآوردی و کفایت وجه نقد عملکرد آینده و همچنین هزینه های مالی آنها که در این مطالعه از طریق نرخ بازده داراییهای عملیاتی آینده و هزینه های مالی شرکت  اندازه گیری شده است، تحت تأثیر قرار می گیردیا خیر؟

با توجه به آنچه در بالا مطرح شد محقق در این تحقیق به دنبال درک این مطلب می باشد که چه تاثیری حجم نقد بر عملکرد آتی و هزینه های مالی شرکت دارد ؟

مشکل اصلی که در این تحقیق به دنبال درک آن می باشیم این است که ناکافی و یا اضافی بودن وجه نقد در شرکتها چه تاثیراتی می تواند بر بازدهی داراییهای عملیاتی آینده و همچنین هزینه های مالی وامها داشته باشد و همچنین این مطلب به عنوان یک مسئله چالش برانگیز در ذهن  محقق مطرح گردیده است که اگر وجه نقد شرکت کفایت لازمه جهت پوشش وجوه پرداختی بابت سود نقدی و خرید داراییهای ثابت را نداشته باشد در این صورت چه تاثیراتی بر بازدهی داراییهای عملیاتی آینده و هزینه های مالی وامها خواهد داشت ؟

1-3     اهمیت و ضرورت تحقیق

  • این تحقیق برای اولین بار در ایران اجرا شده است و همچنین با تنها تحقیق خارجی که به عنوان بیس کاری این پایان نامه می باشد به صورت گسترده تری انجام شده است یعنی متغیرهای کفایت وجه نقد و هزینه های مالی شرکت نیز در تحقیق ما افزون بر تحقیق اولر و پیکونی که شبیه به تحقیق می باشد صورت پذیرفته است.
  • این تحقیق مشکلات ناشی از تاثیراتی که اضافی و یا ناکافی بودن وجه نقد و همچنین تاثیراتی که بر بازدهی آینده داراییها دارد را برای سرمایه گذاران در سهام شرکتها و همچنین مدیران و مشاورین شرکتها و سایر استفاده کنند گان از صورتهای مالی مشخص نموده است .
  • میزان تاثیر وجه نقد بهینه که به عملکرد آتی شرکت و هزینه های مالی تخصیص داده می شود باید مشخص شود. اگر وجه نقد شرکت در سطح بهینه نباشد ، احتمال دارد عملکرد آتی شرکت و هزینه های مالی کاهش یابد و چه بسا شرکت در پرداخت به موقع دیون و تعهدات خود ناتوان بماند و این تنها زمانی محقق نمی شود که وجه نقد شرکت در سطح بهینه باشد.
  • در حال حاضر وضعیت نقدینگی شرکتها در شرایط نامناسبی قرار دارد و اکثر شرکتهای ایرانی به علت موقعیت تورمی که در کشور حاکم است ترجیح می دهند تا وجه نقد را به دارائی های دیگر تبدیل کنند و این موضوع باعث می شود که شرکتها در سررسید بدهیها درمانده شوند و به اعتبار سازمان لطمه وارد شود لذا بررسی تاثیر میزان وجه نقد بر هزینه های مالی در به عنوان هدف اساسی در این تحقیق مطرح می باشد.
  • اعتباردهندگان به شرکتها معمولا برای دادن اعتبار به شرکتها وضعیت حجم نقدینگی شرکت را مد نظر قرار می دهند و میزان اعتباری که به شرکت توسط اعتباردهندگان اختصاص داده می شود می تواند به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم بر عملکرد شرکت تاثیر گذار باشد و لذا در این تحقیق ما در نظر داریم تا تاثیر حجم نقدینگی را بر عملکرد آتی شرکت مورد بررسی قرار دهیم.

تعداد صفحه:153

قیمت : 37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیرد و  همچنین فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال می شود

پشتیبانی سایت :                 parsavahedi.t@gmail.com

37,500 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.