رشته حسابداری

پایان نامه ارزیابی رابطه بین سهم بازار و فشردگی سرمایه با نوسان‌پذیری سود در شركت‌های فعال در بورس اوراق بهادار تهران

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد کاشان  

دانشکده تحصیلات تکمیلی

 

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

 گرایش: حسابداری

عنوان:

ارزیابی رابطه بین سهم بازار و فشردگی سرمایه با نوسان‌پذیری سود در شركت‌های فعال در بورس اوراق بهادار تهران

شهریورماه 1393

 

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

 

فصل اول:کلیات تحقیق

1-1 مقدمه  2

1-2 بیان مساله. 4

1-3 ضرورت و اهمیت تحقیق.. 6

1-4 اهداف تحقیق.. 7

1-5 سوالات تحقیق.. 7

1-6 فرضیات تحقیق.. 7

1-7 روش کلی تحقیق.. 8

1-8 قلمرو تحقیق.. 8

1-8-1 قلمرو موضوعی تحقیق.. 8

1-8-2 قلمرو تحقیق از لحاظ زمانی.. 8

1-8-3 قلمرو مكانی تحقیق.. 9

1-9 تعریف عملیاتی واژه‌ها 9

1-10ساختار تحقیق.. 9

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

2-1 مقدمه  12

2-2 نوسان‌پذیری سود. 13

2-2-1 مفهوم سود و تعاریف… 13

2-2-2 حساب سود واقعی یا صوری.. 15

2-2-3 تعریف پیش‌بینی.. 17

2-2-3-1 تعریف مسأله پیش‌بینی.. 17

2-2-4 ویژگی‌های كیفی سود. 19

2-2-4-1 پایداری سود. 19

2-2-4-2 قابلیت پیش‌بینی.. 20

2243 مربوط بودن سود به ارزش سهام : 20

2-2-4-4 به موقع بودن سود. 21

2-2-4-5 محافظه كارانه بودن سود. 21

2-2-5 سود مستمر و غیرمستمر/عملیاتی و غیرعملیاتی.. 22

2-2-6 اهمیت سود سهام پیش‌بینی شده 23

2-3 نوسانات سود. 24

2-3-1 محتوای اطلاعاتی و نوسانات سود. 25

2-3-2 نوسان‌پذیری سود و قابلیت پیش‌بینی سود. 25

2-4 سهم بازار. 27

2-4-1 مبانی نظری سهم بازار. 29

2411 شیوه‌های محاسبه سهم بازار(تمرکز) 32

2-5 فشردگی سرمایه. 33

2-5-1 هزینه استهلاک دارایی.. 35

2-5-1-1 ماهیت استهلاك… 36

2-5-2 فروش… 37

2-6 پژوهش‌های پیشین.. 37

2-6-1 پژوهش‌های داخلی.. 37

2-6-2 پژوهش‌های خارجی.. 43

فصل سوم: روش اجرای تحقیق

3-1 مقدمه  55

3-2 روش کلی تحقیق.. 55

3-3 جامعه آماری.. 56

3-4 نمونه آماری.. 57

3-4-1 حجم نمونه و کفایت آن. 57

3-4-2 روش نمونه‌گیری و دلیل انتخاب… 58

3-5 روش گردآوری داده‌ها 58

3-6 ابزار گردآوری داده‌ها 58

3-7 روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده ‏ها 59

3-7-1 روش‌های آماری.. 59

3-7-2 مدل تحقیق.. 60

3-7-2-1 مدل ریاضی تحقیق.. 60

3-7-2-2 تعریف متغیرها 60

3-7-2-3 نحوه اندازه‌گیری متغیرها: 61

3-7-2-4 دسته بندی متغیر ها 62

3-7-2-5 رابطه بین متغیر ها 62

3-7-2-6 اندازه گیری رابطه. 62

3-7-3 نرم افزارها 62

فصل چهارم:بیان یافته ها

4-1 مقدمه  65

4-2 توصیف جامعه و نمونه آماری.. 66

4-3 توصیف یافته ها 67

4-4 تحلیل یافته ها 69

4-4-1 تحلیل پیش فرض ها 69

442 تحلیل پیش فرضهای استفاده از مدل تابلویی.. 76

443 تحلیل روابط بین متغیرها 78

4431 رابطه بین سهم بازار و نوسان‌پذیری سود. 79

4432 رابطه بین فشردگی سرمایه و نوسان‌پذیری سود. 83

4433 رابطه بین سهم بازار و فشردگی سرمایه با نوسان‌پذیری سود. 88

فصل پنجم:تلخیص،نتیجه‌گیری و پیشنهادها

5-1 مقدمه  95

5-2 2خلاصه پژوهش…. 95

5-3 ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه طبق شرایط متغیرها 97

5-4 نتیجه‌گیری کلی.. 100

5-5 پیشنهادها 101

5-5-1 پیشنهادهای کاربردی بر مبنای نتایج تحقیق.. 101

5-5-2 پیشنهادهای کاربردی بر مبنای تحقیقات آتی.. 102

5-6 محدودیتهای پژوهش…. 103

پیوست ها:

پیوست الف:نام شرکتهای جامعه آماری.. 104

پیوست ب:خروجی های نرم افزار SPSS  و Eviews. 105

منابع و ماخذ:

منابع فارسی.. 113

منابع لاتین.. 115

منابع اینترنتی.. 117

 

جدول (1-2):پژوهش های پیشین انجام گرفته در داخل و خارج از کشور. 50

جدول (1-3): نحوه انتخاب و استخراج جامعه. 57

جدول(1-4):توصیف شرکت های نمونه آماری.. 66

جدول (2-4):  اندازه شاخص های آمار توصیفی مربوط به متغیرهای تحقیق.. 68

جدول(3-4):  بررسی فرض نرمال بودن متغیرها 70

جدول(4-4):  بررسی فرض نرمال بودن متغیرهای تبدیلی.. 71

جدول (5-4):  نتایج آزمون ناهمسانی وایت… 73

جدول ( 6-4): بررسی فرض همبسته نبودن خطاها 74

جدول :(7-4) ضرایب همبستگی متغیرهای مستقل.. 75

جدول (8-4): نتایج آزمون F لیمر(همسانی عرض از مبدأ های مقاطع) 77

جدول (9-4) : نتایج آزمون هاسمن(انتخاب بین اثرات ثابت و تصادفی) 78

جدول (10- 4): برآورد رگرسیونی برای رابطه بین سهم بازار و نوسان پذیری سود. 79

جدول (11- 4): ضریب همبستگی اسپیرمن بین سهم بازار و نوسان پذیری سود در شرکتهای بزرگ و کوچک… 81

جدول (12- 4): ضریب همبستگی اسپیرمن بین سهم بازار و نوسان پذیری سود در شرکتهای با اهرم مالی بالا و پایین.. 82

جدول (13- 4): برآورد رگرسیونی برای رابطه بین فشردگی سرمایه و نوسان پذیری سود. 84

جدول (14- 4): ضریب همبستگی اسپیرمن بین فشردگی سرمایه و نوسان پذیری سود در شرکتهای بزرگ و کوچک… 86

جدول (15- 4): ضریب همبستگی اسپیرمن بین فشردگی سرمایه و نوسان پذیری سود در شرکتهای با اهرم مالی بالا و پایین   87

جدول (16- 4): برآورد رگرسیونی برای رابطه بین سهم بازار و فشردگی سرمایه با نوسان پذیری سود. 88

جدول (17- 4): ضریب همبستگی چند گانه  بین سهم بازار و فشردگی سرمایه با نوسان پذیری سود در شرکتهای بزرگ و کوچک    90

جدول (18- 4): ضریب همبستگی چند گانه  بین سهم بازار و فشردگی سرمایه با نوسان پذیری سود در شرکتهای با اهرم مالی بالا و پایین   92

جدول (19-4):خلاصه یافته های حاصل از بررسی ارتباط بین متغیرهای پژوهش…. 93

جدول(1-5): نتیجه گیری کلی فرضیات… 101

 

 

نمودار(1-4):بررسی نرمال بودن خطاهای رابطه بین سهم بازار و نوسان پذیری سود. 71

نمودار(2-4):بررسی نرمال بودن خطاهای رابطه بین فشردگی سرمایه و نوسان پذیری سود. 72

نمودار(3-4):بررسی نرمال بودن خطاهای رابطه بین سهم بازار و فشردگی سرمایه با نوسان پذیری سود. 72

 

 

 

 

چکیده

در این تحقیق ، رابطه بین سهم بازار و فشردگی سرمایه با نوسان پذیری سود در شركتهای فعال در بورس اوراق بهادار تهران را مورد ارزیابی قرار دادیم. تحقیق مورد نظر از جهت هدف، یک تحقیق کاربردی است. از لحاظ نوع طرح تحقیق به جهت تکیه بر اطلاعات تاریخی، پس رویدادی است و روش استنتاج آن استقرایی و از نوع همبستگی می باشد.

تحقیق حاضر شامل یک فرضیه اصلی و دو فرضیه فرعی می باشد.جامعه مطالعاتی پژوهش حاضر شرکت های  پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی یک دوره پنج ساله (سال های1392-1388) می باشد.در نهایت با توجه به محدودیت های تحقیق اطلاعات مربوط به 110 شرکت جمع آوری گردید و سپس با بهره گرفتن از جدول مورگان تعداد 86 شرکت به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب گردید.

جهت مستند سازی نتایج تجزیه و تحلیل آماری و ارائه راه حل های نهایی ،محقق از شیوه آماری با بهره گرفتن از نرم افزارهای SPSS و Eviews  اقدام به تجزیه و تحلیل سوالات و فرضیات نموده است.

فرضیه های تحقیق با بهره گرفتن از رگرسیون چند گانه خطی دو متغیره و چند متغیره و آزمون های F و t تحلیل شده اند. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان می دهد که:

 1. بین سهم بازار و نوسان پذیری سود رابطه معناداری وجود دارد.
 2. بین فشردگی سرمایه و نوسان پذیری سود رابطه معناداری وجود ندارد.
 3. بین سهم بازار و فشردگی سرمایه با نوسان پذیری سود ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ رابطه معناداری وجود دارد.

 

واژه‌های کلیدی:سهم بازار، فشردگی سرمایه،نوسان‌پذیری سود،اهرم مالی، اندازه شرکت


 

 

فصل اول:

كلیات تحقیق

 


 

 

 

 

 

 

1-1   مقدمه

در مطالعات سازماندهی صنعتی، پارادایم ساختار- رفتار- عملکرد بیان می‌کند که ساختار صنعت نشات گرفته از فعالیت‌های رقابتی گذشته شرکت‌هایی است که در پی دستیابی به اهداف عملکرد ویژه‌ای هستند. شرکت‌ها به منظور کسب مزیت رقابتی، از منابع خود در جهت بهبود موقعیت نسبی خویش نسبت به رقبا استفاده می‌کنند و ارتقای موقعیت شرکت فرصت‌های بزرگتری را برای عملکرد آتی آن به همراه می‌آورد(رشیدی‌زاد،1389).

در مطالعات سازماندهی صنعتی مرتبا از سهم بازار و رشد آن به عنوان شاخص‌های مهم عملکرد شرکت یاد شده است و همچنین رابطه مثبت بین سهم بازار و سود اقتصادی به اثبات رسیده است. منظور از سود اقتصادی، سودی است که فراتر از انتظار سرمایه‌گذاران در سرمایه‌گذاری‌های مشابه دارای ریسک است. در پارادایم ساختار- رفتار- عملکرد(SCP)، دو رویکرد واقعی برای توضیح این رابطه ارائه شده است. اولین رویکرد، نظریه‌تبانی است که بر مبنای این نظریه، با متمرکز شدن سهم بازار در میان تعداد معدودی شرکت‌های مقتدر، این شرکت‌ها قیمت‌ها را بالاتر از سطح قیمت بازار رقابت کامل تعیین می‌کنند و در نتیجه به سود متعارف بالاتری دست می‌یابند. بر اساس دومین رویکرد که دیدگاه کارایی است، کسب سهم بازار نشات گرفته از افزایش کارایی شرکت و نوآوری است و صرفه‌جویی ناشی از مقیاس آن سودهای اقتصادی را برای شرکت به همراه می ­آورد(رشیدی زاد،1389).

صرف‌نظر از این دو رویکرد، اگر هدف مطلوب شرکت‌ها، کسب سهم بازار باشد و انتظار رود که در آینده افزایش سودآوری و فرصت‌های رشد از آن شرکت‌هایی باشد که سهم بیشتری از بازار را به خود اختصاص داده‌اند، آنگاه تغییر در سهم بازار نشان دهنده عملکرد آتی و فرصت‌های رشد می‌باشد. قابلیت سهم بازار در نشان دادن موقعیت نسبی شرکت و مطالعات سازماندهی صنعتی در مورد سهم بازار و عملکرد حاکی از این است که تغییرات سهم بازار با بازار سرمایه و ارزیابی سرمایه‌گذاران در مورد مزیت‌های فعلی و آتی شرکت مرتبط می‌باشد و همچنین این تغییرات بر تخصیص منابع بازار سرمایه بر اساس ارزیابی‌های سرمایه‌گذاران تاثیرگذار است(رشیدی‌زاد،1389).

علیرغم اهمیت سهم بازر و فشردگی سرمایه به عنوان شاخصی از محیط رقابتی شرکت، نقش آن در مدل‌های ارزش‌گذاری مبتنی بر اطلاعات حسابداری کمرنگ بوده و در بسیاری از تحقیقات حسابداری مبتنی بر بازار از سود شرکت به عنوان نشانگر عملکرد جاری و عملکرد آتیمورد انتظار شرکت‌ها یاد شده است و کمتر به نقش سهم بازار توجه شده است(رشیدی‌زاد،1389).

 در این فصل کلیات تحقیق ارائه گردیده، در واقع پس از ارائه مقدمه‌ای در ابتدای فصل به تشریح بیان مسئله پرداخته شده است. سپس اهداف، انگیزه، فرضیه‌ها، اهمیت موضوع و روش تحقیق را شرح داده و به قلمرو تحقیق از لحاظ زمانی، مکانی و موضوعی تحقیق می‌پردازیم. 

 

 

 

1-2   بیان مساله

گزارشگری مالی شرکت‌ها مبنای فرایند تخصیص سرمایه است. یک فرایند تخصیص موثر، تامین‌کننده سلامت اقتصاد بوده و ارتقای بهره‌وری، تشویق نوآوری را به همراه می‌آورد و فراهم‌کننده یک بازار کارا و فعال برای خرید و فروش اوراق بهادار و تحصیل و اعطای اعتبار می‌باشد. به طور معکوس در یک فرایند ناقص تخصیص سرمایه از فعالیت‌های غیرمولد پشتیبانی می­ شود و از اعطای سرمایه به شرکت‌های ارائه‌دهنده محصولات و خدمات نوآورانه که ایجادکننده­ ارزش افزوده می­باشد، پرهیز می‌شود و تخریب بازارهای اوراق بهادار را موجب می‌گردد.

استفاده‌ کنندگان از گزارشات مالی شرکت‌ها بدون داشتن اطلاعات کافی نمی‌توانند راجع به فرصت‌ها و مخاطرات فرصت‌های سرمایه‌گذاری قضاوت کنند. آن‌ ها برای اتخاذ تصمیمات آگاهانه به مجموعه­ متنوعی از اطلاعات نیازمندند که شامل اطلاعات مربوط به اقتصاد، صنایع، شرکت‌ها و اوراق بهادار می‌باشد. ارائه اطلاعات کامل از طریق بهترین منابع، احتمال اتخاذ تصمیمات بهینه را  افزایش می­دهد.

از جمله اطلاعاتی که سرمایه‌گذاران برای تفسیر وضعیت واحدهای اقتصادی استفاده می‌کنند، اطلاعات  مربوط به وضعیت صنعت می‌باشد. شرایط رقابتی موجود در یک صنعت اطلاعات مهمی در خصوص ارزیابی آینده در اختیار سرمایه‌گذاران قرار می‌دهد سهم بازار و فشردگی سرمایه به عنوان یکی از عناصر ساختار صنعت، یکی از مهم‌ترین عوامل تعیین‌کننده­ سودآوری شرکت در میان‌مدت و بلندمدت بوده و تجزیه و تحلیل آن در پیش‌بینی عملکرد آتی شرکت‌ها موثر می­باشد. از جمله معیارهایی که سرمایه‌گذاران در تخصیص منابع بازار سرمایه در میان شرکت‌ها از آن بهره می­ گیرند، فرصت‌های رشد مورد انتظار شرکت‌ها می‌باشد(رشیدی‌زاد،1389).

اندازه‌گیری سود برای واحدهای تجاری شاید هدف نخست فرایند حسابداری باشد. گزارش سود به روش‌های مختلف به اقتصاد جامعه كمک می‌كند.  موارد زیر از جمله كاربردهای مهم سود است:

1)سود به عنوان معیاری برای بیان میزان موفقیت واحد تجاری به كار می‌رود.

2)سود معیاری برای تعیین دستیابی به سود نقدی است.

3)سود از نظر قانون‌گذاران به عنوان شاخصی برای ارزیابی منصفانه بودن نرخ های تعیین شده از سوی آن‌ ها می باشد.

4)سود به عنوان راهنمایی برای مدیر درباره نحوه اداره واحد تجاری محسوب می‌شود.

5)یكی از ارقام مهم برای تعیین مالیات است. )هندریكسن و ون بردا ، 1991).

طبق بیانیه مفهومی شماره 6هیات استانداردهای حسابداری مالی، اطلاعات مالی باید دارای ویژگی‌های كیفی معتبر بودن، به موقع بودن و مربوط بودن باشند. از این رو، ارزیابی كیفیت سود از جنبه مفید بودن در تصمیمگیری و یكی از مهم‌ترین اجزای ویژگی معتبر بودن است .لذا سود به عنوان یكی از مهم‌ترین اطلاعاتی كه در اختیار استفادهكنندگان قرار میگیرد باید از ویژگی‌های مذكور برخوردار باشد و استفادهكنندگان در تصمیمات اقتصادی خود نه تنها كمیت بلكه كیفیت سود را نیز مورد توجه قرار دهند از طرفی گسترش نقش كمی و كیفی بازار سهام به عنوان مهم‌ترین بازار سرمایه ایران و شكلگیری نگرانی بابت حبابی بودن قیمت سهام و كاهش كیفیت سود شركت‌ها باعث شد که در این پژوهش به بررسی اثر  سهم بازار  و فشردگی سرمایه را بر روی نوسان پذیری سود، در نمونه شركت‌های ایرانی می‌پردازیم.

بنابراین در این پژوهش به دنبال پاسخگویی به سوال زیر می‌باشیم:

بین سهم بازار و فشردگی سرمایه با نوسان‌پذیری سود چه رابطه‌ای وجود دارد؟

1-3   ضرورت و اهمیت تحقیق

 • سود به عنوان یكی از معیارهای تصمیم‌گیری مالی از اعتبار ویژه‌ای برخوردار است و در این راستا هر جریانی كه سود را به طریقی دستخوش تغییر نماید نیز اهمیت می‌یابد.
 • برای ارزیابی و تعیین قیمت سهام معمولأ سرمایه‌گذاران و تحلیل‌گران مالی و شركت‌های سرمایه‌گذاری از سود هر سهم و روند سود‌آوری شركت‌ها استفاده می‌كنند. پس نتایج تحقیق در تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران، تحلیل‌گران و اعتباردهندگان موثر خواهد بود.
 • ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﮔﺬاران ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺑﺎزﺧﻮرد اﯾﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐـﻪ آﯾـﺎ اﺳـﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی وﺿـﻊ ﺷـﺪه ﺗﻮﺳﻂ آﻧ‌‌‌‌ﻬﺎ اﺛﺮﺑﺨﺶ اﺳﺖ ﯾﺎ ﻧﻪ، ﺑﺮ ﺧﺮوﺟﯽ‌ﻫﺎ و از ﺟﻤﻠﻪ ﺳـﻮدﻫﺎی ﮔـﺰارش ﺷـﺪه ﺗﻤﺮﮐـﺰ ﻣـﯽ‌ﮐﻨﻨـ.ﺪ ﺑﯿﺎﻧﯿـﻪ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﻫﯿﺎت ﺗﺪوﯾﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﻣﺎﻟﯽ ﺑﯿﺎن ﻣﯽ‌ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻔﯿﺪ ﺑﻮدن در ﺗﺼـﻤﯿﻢﮔﯿـﺮی ﻣﻌﯿـﺎری ﺑﺮای ارزﯾﺎﺑﯽ اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی وﺿﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ.
 • کمک به فعالان بورس اعم از نهادهای مالی، مدیران شرکت‌ها، ناظران سیستم‌های اقتصادی و افراد سرمایه‌گذار عادی، برای آگاهی از وجود عوامل مختلف موثر بر سود، علل بروز آن و نحوه مدیریت
 • ازعمده کسانی که از نتایج این تحقیق بهره می‌برند مدیران، مالکان و سهامداران شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشند.
 • هیچ تحقیق داخلی تاکنون بین رابطه بین متغیرهای سهم بازار و فشردگی سرمایه، با نوسان‌پذیری سود. در بورس اوراق بهادار تهران را نسنجیده است. فلذا این موضوع برای اولین بار در این تحقیق مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

 

 

1-4   اهداف تحقیق

هدف اصلی :

ارزیابی رابطه بین متغیرهای سهم بازار و فشردگی سرمایه، با نوسان‌پذیری سود.

اهداف فرعی :

 1. ارزیابی رابطه بین سهم بازار و نوسان‌پذیری سود در قلمرو تحقیق
 2. ارزیابی رابطه بین فشردگی سرمایه و نوسان‌پذیری سود در قلمرو تحقیق

 

1-5   سوالات تحقیق

سوال اصلی: چه رابطه­ای بین متغیرهای سهم بازار و فشردگی سرمایه با نوسان پذیری سود در قلمرو تحقیق وجود دارد؟

سوالات فرعی:

 1. چه رابطه‌ای ﺑﻴﻦ سهم بازار و نوسان‌پذیری سود در ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان وﺟﻮد دارد ؟
 2. چه رابطه‌ای ﺑﻴﻦ فشردگی سرمایه و نوسان‌پذیری سود در ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان وﺟﻮد دارد ؟

 

1-6   فرضیات تحقیق

فرضیه اصلی :

بین سهم بازار و فشردگی سرمایه با نوسان‌پذیری سود شركت رابطه وجود دارد.

 

فرضیات فرعی:

 1. بین فشردگی سرمایه و نوسان‌پذیری سود شركت رابطه وجود دارد.
 2. بین سهم بازارو نوسان‌پذیری سود شركت رابطه وجود دارد.

 

1-7   روش کلی تحقیق

این تحقیق از جهت هدف، یک تحقیق کاربردی است. از لحاظ نوع طرح تحقیق به جهت تکیه بر اطلاعات تاریخی، پس‌رویدادی است و روش استنتاج آن استقرایی و از نوع همبستگی می‌باشد.

تعداد صفحه :134

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  parsavahedi.t@gmail.com

37,500 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.