رشته حسابداری

پایان نامه ارزیابی رابطه اهرم مالی و میزان فروش با کیفیت سود

 دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  مدیریت

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد کاشان

 

دانشکده تحصیلات تکمیلی

 

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

رشته حسابداری

 

عنوان

ارزیابی رابطه اهرم مالی و میزان فروش با کیفیت سود شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 

شهریورماه1393

   

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                 صفحه

چکیده…………………………………………………………………………………………………………………………… ‌ز

فصل اول : کلیات تحقیق

1-1 مقدمه . 3

1-2- بیان موضوع……………………………………………………………………………………… 5

1-3- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق………………………………………………………………….. 6

1-4- مسئله تحقیق…………………………………………………………………………………….. 8

1-5- اهداف تحقیق . 10

1-6- سولات تحقیق…………………………………………………………………………………… 10

1-7- فرضیه ‏های تحقیق………………………………………………………………………………… 10

1-8- قلمرو تحقیق…………………………………………………………………………………….. 11

1-9- روش کلی تحقیق………………………………………………………………………………… 11

1-10- تعریف واژه ‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی………………………………………………….. 12

1-11- ساختار تحقیق………………………………………………………………………………….. 13

فصل دوم : ادبیات و پیشینه تحقیق

2-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………. 15

2-2 – مفهوم اهرم مالی در شرکتها……………………………………………………………………… 16

2-3- اهرم مالی و عملکرد…………………………………………………………………………….. 17

2-4- ارتباط اهرم مالی با عملکرد شرکت ها…………………………………………………………… 19

2-5- تغییرات اهرم مالی، مفاهیم ودیدگاه ها……………………………………………………………. 22

2-6- شدت رقابت و تاثیر آن بر اهرم مالی…………………………………………………………….. 23

2-7- رابطه اهرم مالی با کیفیت سود…………………………………………………………………… 25

2-8- ارتباط کیفیت سود با بازده سهام شرکت ها………………………………………………………. 27

2-9- رابطه اهرم مالی با درجه ی ریسک………………………………………………………………. 29

2-10- ارتباط بین میزان فروش شرکت و کیفیت سود………………………………………………….. 30

2-11- ارتباط فروش کل با اندازه شرکت………………………………………………………………. 32

2-12- عوامل موثر بر عملکرد فروش………………………………………………………………….. 33

2-13- عملکرد رفتاری فروش…………………………………………………………………………. 34

2-14- عملکرد ارائه فروش……………………………………………………………………………. 35

2-15- ارتباط بین هموار سازی سود و فروش دارایی های شرکت ها………………………………….. 35

2-16- رشد فروش و بازده سهام شرکت ها……………………………………………………………. 36

2-17- تعریف فروش استقراضی سهام…………………………………………………………………. 37

2-18- کیفیت سود…………………………………………………………………………………….. 38

2-19- روند کیفیت سود……………………………………………………………………………….. 42

2-20-ارتباط بین کیفیت سود و پایداری سود………………………………………………………….. 43

2-21- میزان اهمیت سود در شرکت ها………………………………………………………………… 44

2-22- پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………… 46

2-22-1- تحقیقات انجام شده در ایران………………………………………………………………… 46

2-21-2- تحقیقات انجام شده در خارج……………………………………………………………….. 53

2-22- مدل اندازه گیری متغیرهای تحقیق…………………………………………………………………………… 63

فصل سوم : روش تحقیق

3-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………. 64

3-2- روش تحقیق…………………………………………………………………………………….. 65

3-3- جامعه آماری و کفایت آن……………………………………………………………………….. 65

3-4- روش نمونه‏گیری و حجم نمونه………………………………………………………………….. 66

3-5- روش گرد آوری اطلاعات……………………………………………………………………….. 67

3-6- ابزار گردآوری اطلاعات…………………………………………………………………………. 67

3-7- روش و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها…………………………………………………………….. 68

3-8 معرفی مدل و متغیر های تحقیق :………………………………………………………………….. 69

فصل چهارم : یافته های تحقیق

4-1 مقدمه……………………………………………………………………………………………… 73

4-2 توصیف یافته ها…………………………………………………………………………………… 75

4-3- آزمون نرمال بودن داده‌ها…………………………………………………………………………. 76

4-4- آزمون استقلال…………………………………………………………………………………… 77

4-5- پذیرش یا رد فرضیات تحقیق……………………………………………………………………. 81

فصل پنجم : خلاصه، نتایج و پیشنهادها

5-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………. 84

5-2- خلاصه یافته های پژوهش……………………………………………………………………….. 84

5-3- نتیجه گیری………………………………………………………………………………………. 86

5-4- پیشنهادها………………………………………………………………………………………… 91

5-4-1- پیشنهادهای در راستای نتایج تحقیق…………………………………………………………… 91

5-4-2-پیشنهادهایی برای پژوهش های آتی…………………………………………………………… 92

5-5- محدودیت های تحقیق…………………………………………………………………………… 92

پیوست ها………………………………………………………………………………………………. 94

منابع و ماخذ…………………………………………………………………………………………… 97

چکیده لاتین…………………………………………………………………………………………………………………… 99

 

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                                                 صفحه

جدول (2-1) خلاصه تحقیقات داخلی…………………………………………………………………………………………….. 58

جدول (2-2) خلاصه تحقیقات خارجی…………………………………………………………………………………………… 60

جدول 4-1- توصیف نمونه آماری…………………………………………………………………………………………………………………………………………74

جدول 4-2-شاخص های آماری متغیرهای تحقیق………………………………………………………………………………… 75

جدول شماره 4-3: آزمون نرمال بودن توزیع داده‌ها………………………………………………………………………………… 76

جدول 4-4 نتایج آزمون استقلال بین اهرم مالی و کیفیت سود………………………………………………………………………. 78

جدول 4-5 نتایج آزمون استقلال بین میزان فروش و کیفیت سود……………………………………………………………………. 79

جدول 4-6 میزان تاثیر اهرم مالی و کیفیت سود…………………………………………………………………………………… 80

جدول 4-7 میزان تاثیر فروش و کیفیت سود……………………………………………………………………………………….. 81

جدول (5 -1) جمع بندی کارهای انجام شده و نتیجه گیری در مورد فرضیه ها…………………………………………………… 89

جدول (5-2) جمع بندی کارهای انجام شده و نتیجه گیری در مورد فرضیه ها……………………………………………………. 90

 

 

فهرست اشکال

عنوان                                                                                                                                 صفحه

شکل 4-2. بارعاملی رابطه بین اهرم مالی و کیفیت سود…………………………………………………………………………… 81

شکل 4-3. آماره t-value رابطه بین اهرم مالی و کیفیت سود……………………………………………………………………. 81

شکل 4-4. بارعاملی رابطه بین میزان فروش و کیفیت سود………………………………………………………………………… 82

شکل 4-5. آماره t-value رابطه بین میزان فروش و کیفیت سود…………………………………………………………………. 82

 

 

 

فهرست نمودار

عنوان                                                                                                                                 صفحه

نمودار 4-1 : توزیع نرمال متغیر کیفیت سود…………………………………………………………………………………………………………………….. 77

 

چکیده

پژوهش حاضر به بررسی رابطه اهرم مالی و میزان فروش و با کیفیت سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. هدف اصلی این تحقیق مطالعه و بررسی دقیق رابطه اهرم مالی و میزان فروش با کیفیت سود می باشد. روش تحقیق، بر مبنای هدف ، کاربردی و از لحاظ روش گردآوری داده ها و استنتاج از نوع توصیفی تحلیلی و از جهت طرح تحقیق پس رویدادی است. در تحقیق حاضر مبانی نظری موضوع مورد پژوهش، از طریق مطالعات کتابخانه ای، مقالات و کتاب های مختلف به دست می آید. جهت تعیین ارتباط بین متغیرها رویکرد رگرسیونی بکار گرفته شده است. دوره تحقیق از سال 1385 الی 1391 است.

       نتایج تحقیق حاکی از آن است که:

  • اهرم مالی با کیفیت سود رابطه معنادار دارد، بنابراین می توان فرضیه اول را پذیرش نمود.
  • میزان فروش با کیفیت سود رابطه معنادار ندارد، بنابراین نمی توان فرضیه دوم را پذیرش نمود.

 

واژه های کلیدی : اهرم مالی، میزان فروش، کیفیت سود

 

فصل اول

کلیات تحقیق

1-1 مقدمه

تحقیقات مالی، اهرم را به عنوان میزان بدهی که به منظور تأمین منابع مالی برای کسب دارایی مورد نیاز لازم می­گردد، تعریف کرده است. شرکت­ها از لحاظ تأمین مالی در قالب شرکت­های با درجه­ اهرم مالی بالا و پایین قابل تعریفند؛ اهرم مالی توانایی تغییر بازده و ریسک شرکت­ها را داراست، بنابراین ساختار سرمایه­ هر شرکت با اهرم مالی آن رابطه­ای متقابل و تنگاتنگ دارد. لذا استفاده شرکت­ها از شیوه ­های­ مختلف تأمین مالی منوط به وجود شرایط و اثر متغیرهای اقتضایی است که گاهی بر اساس موقعیت و برای جهت­گیری شرکت­ها در بازار و نیز ارزیابی آنها از طرف مؤسسات تأمین اعتبار به وجود می­آید.(هامپتون،2001)[1]

یکی دیگر از ویژگی­های شرکت که می ­تواند رابطه داشته باشد به کیفیت سود و جریان­های نقدی، فروش شرکت است، شرکت­های با فروش بیشتر احتمالا پارامترهای با ثبات­تری برای مدل­های اقلام تعهدی از قبیل مشتریان و فروشندگان گوناگون دارند، هرچه فروش شرکت بزرگ­تر باشد، از دست دادن مشتریان و یا قراردادها نمی­ تواند تاثیر با اهمیتی بر توانایی خلق سود شرکت اثر بگذارد و در نتیجه نمی­ تواند جریان های نقدی شرکت را تحت تاثیر قرار دهد، میزان فروش در مطالعات متعدد نمایانگر جنبه­ های مختلفی از شرکت است. فروش شرکت می ­تواند نمایانگر اهرم شرکت باشد.(داگلاس،2001)[2]

اهرم عبارت از وجود هزینه­ های ثابت در فهرست هزینه­ های شرکت است .مدیریت انگیزه دارد با به کارگیری ابزارهای مختلف به هموارسازی سود بپردازد .یکی از این ابزارها، فروش دارایی­ هاست.  از آنجایی که مدیران اغلب می­توانند دوره فروش دارایی را انتخاب نمایند و از طرفی طبق اصل بهای تمام شده، تغییرات در ارزش بازار دارایی بین تاریخ تحصیل و فروش در دوره فروش گزارش می­ شود، این امر فرصت­هایی را برای مدیران برای دستکاری سود از طریق زمان­بندی فروش دارایی­ ها با هزینه نسبتا پایین در پی دارد. سهامداران که مهمترین گروه استفاده کنندگان از صورتهای مالی هستند منافع خود را در اطلاعات سود جستجو می­ کنند.

متغیر رشد فروش به عنوان جایگزین شاخص ریسک  هم مطرح شده­ اند.  شاخص ­های رشد فروش و از جمله شاخص ­هایی می­باشد که توانایی ارزیابی قدرت بازپرداخت بدهی­ها و قابلیت سودآوری واحد تجاری را دارند. رشد فروش یکی از شاخص ­های ارزیابی فعالیت شرکت می باشد.  رشد مستمر درآمد فروش و سود شرکت منجر به آن می­ شود که بازار ریسک کمتری را برای شرکت درنظر بگیرد. از طرفی نیز یکی از شاخص ­های مطلوب جهت ارزیابی قدرت پرداخت بدهی­ها و قابلیت نقدینگی شرکت­ها می­باشد که با بهره گرفتن از اطلاعات حسابداری می­توان بحران مالی شرکت­ها را پیش بینی نمود و سرمایه­ گذاران، اعتباردهندگان و کارکنان شرکت را در خصوص از بین رفتن کنترل در شرکت آگاه نمود.(مییرز،1996)[3]

سود حسابداری نشانه­ای است که موجب تغییر باورهای سرمایه­ گذاران می­ شود و رفتار آنان را تغییر می­دهد. تغییر قیمت اوراق بهادار نیز معیار قابل مشاهده­ای از تغییر نظام­مند باورهای سرمایه­ گذاران است که تحت تأثیر محتوای اطلاعاتی سودهای حسابداری تغییر یافته است. کیفیت سود می ­تواند در گزارشگری مالی اطمینان سرمایه­ گذاران را در بازارهای مالی تحت تأثیر قرار دهد. از سایر عوامل مهم بررسی کیفیت سود می توان به روش­های متعدد حسابداری، نارسایی­های موجود در فرایند برآوردها و یپیش ­بینی­ های، اختیار عمل مدیران و تأثیر پذیری سود از مبانی گزارشگری و صلاحدید مدیران اشاره نمود.  عبارت کیفیت سود به توانایی مدیران در استفاده از اقلام اختیاری در اندازه ­گیری و گزارشگری سود اشاره دارد. اقلام اختیاری ممکن است شامل انتخاب از بین اصول یا استانداردهای حسابداری و در به کارگیری برآورد و زمان­بندی معاملات به منظور شناسایی اقلام غیرعادی در سود باشد.

1-2- بیان موضوع

موضوع اهرم مالی به عنوان یکی از مهم­ترین مفاهیم اهرمی، دارای جایگاهی خاص در ساختار سرمایه است. اهرم مالی، نمایانگر تمایل یک شرکت به تأمین مالی از طریق ایجاد بدهی، استقراض در مقابل افزایش سرمایه است، نسبت های اهرمی، همواره ابزارهایی جهت تعیین میزان احتمال ِقصور و ناتوانی شرکت در ایفای تعهدات مربوط به دیون و بدهی­های آن به­شمار رفته و افزایش لجام گسیخته آن، خطر بروز بحران مالی و ورشکستگی شرکت را تشدید خواهد کرد، از این رو، بیشتر مدیران مالی، بر نقش اهرم  بدهی، در ترکیب ساختار سرمایه تأکید دارند.(پورتر[4]،2004)

میزان فروش شرکت می ­تواند نمایانگر کارایی اطلاعاتی باشد. معمولاً شرکت­های با فروش بیشتر توجه بیشتری از تحلیل گران و سرمایه گذاران را دارند، به همین جهت، اطلاعات حسابداری فرایند کاراتری در شرکت­های بزرگتر دارند،  بالاخره فروش شرکت می ­تواند نمایانگر میزان ریسک کلی شرکت باشد.

[1] -Hampton

[2] – Douglas

[3] – Myers

[4] – Porter

تعداد صفحه:116

قیمت : 37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیرد و  همچنین فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال می شود

پشتیبانی سایت :                 parsavahedi.t@gmail.com

37,500 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.