رشته حسابداری

پایان نامه ارزیابی حساسیت سرمایه گذاران و عملکرد شرکتهای پذیرفته شده

 دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  مدیریت

                                  به نام خدا

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد کاشان

دانشکده تحصیلات تکمیلی

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حسابداری

 

عنوان

ارزیابی رابطه بین حساسیت سرمایه گذاران و عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 

اسفند 1392

   

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                            صفحه

فصل اول : کلیات تحقیق

1-1-مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………….   3

1-2- اهمیت و ضرورت تحقیق…………………………………………………………………………………………………..   4

1-3- بیان موضوع تحقیق……………………………………………………………………………………………………………   5

1-4- اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………..   6

1-5-سوالات تحقیق………………………………………………………………………………………………………………….   7

1-6- فرضیات تحقیق   ……………………………………………………………………………………………………………..  7

1-7- روش کلی تحقیق………………………………………………………………………………………………………………  8

1-8- قلمرو تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………….  8

1-9- تعریف عملیاتی واژه ها………………………………………………………………………………………………………  8

1-10- ساختار تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………  9

فصل دوم: ادبیات تحقیق

2-1- مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………..   11

2-2-شاخص عکسل العمل رفتاری یا حساسیت سرمایه گذار………………………………………………………..  12

2-3- عملکرد شرکت ها و سازمان ها ………………………………………………………………………………………..  13

2-4- شاخص های ارزیابی عملکرد شرکت ها ……………………………………………………………………………  17

2-4-1- بازدهی داراییهای شرکت ها …………………………………………………………………………………………  17

2-4-2- بازدهی سرمایه شرکت ها …………………………………………………………………………………………….  17

2-4-3- نسبتQ توبین شرکت ها ……………………………………………………………………………………………..  17

2-4-4- سود هر سهم شرکت ها ……………………………………………………………………………………………….  18

2-4-5- نسبت قیمت سهم به سود آن سهم شرکت ……………………………………………………………………..  19

2-4-6- نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری شرکت ها ………………………………………………………………..   19

2-5- مالی رفتاری ………………………………………………………………………………………………………………….   19

2-6- تاریخچه مالی رفتاری و سیر تحول آن ……………………………………………………………………………….  23

2-7- روان شناسی شناختی ……………………………………………………………………………………………………….  26

2-7-1- رفتار سرمایه گذاران ……………………………………………………………………………………………………  27

2-7-1-1- افراد ریسک گریز ……………………………………………………………………………………………………  27

2-7-1-2- افراد ریسک پذیر ……………………………………………………………………………………………………  28

2-7-1-3- افراد خنثی نسبت به ریسک ……………………………………………………………………………………..  28

2-7-2- مروری بر تاریخچه مدل پنج عاملی ……………………………………………………………………………….  29

2-8- عوامل احساسی و تأثیرات درونی ……………………………………………………………………………………..  36

2-9- تعاملات اجتماعی …………………………………………………………………………………………………………..  38

2-10- احساسات بازار …………………………………………………………………………………………………………….  38

2-11- رفتار توده ای ……………………………………………………………………………………………………………….  38

2-11-1- سوگیری سازگارگرایی ………………………………………………………………………………………………  39

2-11-2- سوگیری آشناگرایی …………………………………………………………………………………………………..  41

2-11-3- سوگیری پشیمان گریزی ……………………………………. …………………………………………………….  41

2-11-4- رفتار توده وار و بازارهای مالی …………………………………………………………………………………..  42

2-12- پیشینه تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………..  47

2-12-1- تحقیقات انجام شده در خارج کشور ……………………………………………………………………………  47

2-12-2- تحقیقات انجام شده در داخل کشور ……………………………………………………………………………  51

فصل سوم:روش تحقیق

3-1- مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………  54

3-2- روش تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………….  55

3-3- جامعه آماری……………………………………………………………………………………………………………………. 55

3-4- حجم نمونه و روش نمونه گیری………………………………………………………………………………………… 57

3-5-روش گردآوری داده ها………………………………………………………………………………………………………. 58

3-6- ابزار گردآوری داده ها…………. ………………………………………………………………………………………….  58

3-7- اعتبار و پایایی تحقیق………… ……………………………………………………………………………………………  59

3-8- روش های تجزیه و تحلیل داده ها……………………………………………………………………………………..  59

3-8-1- روش های آماری…………………………………………………………………………………………………………  59

3-8-2- معرفی مدل و متغییرهای تحقیق ……………………………………………………………………………………  61

3-8-2-1- مدل منطقی با اجزا آن ……………………………………………………………………………………………..  61

3-8-2-2- متغییرهای تحقیق……………………………………………………………………………………………………..  61

3-8-3- روش های رایانه ای ………………………. ………………………………………………………………………….  64

فصل چهارم:یافته های تحقیق

4-1- مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………  66

4-2- توصیف جامعه آماری……………………………………………………………………………………………………….  66

4-3- توصیف حجم نمونه…………………………………………………………………………………………………………  67

4-4- نتایج عددی شاخص حساسیت سهامداران………………………………………………………………………….  68

4-5- نتایج آزمون های آماری برای رابطه بین IS و متغییر(ROA)نرخ بازدهی دارایی……………………      69

4-5-1- ارزیابی نرمال بودن متغییر وابسته ROA………………………………………………………………………….  69

4-5-2- بررسی استقلال واریانس ها…………………………………………………………………………………………..  70

4-5-3- نتیجه آزمون همسانی واریانس……………………………………………………………………………………….  71

4-5-4- نتیجه تحلیل ضریب تعیین تعدیل شده R2   برای رابطه بین IS و نرخ بازدهی دارایی…………….  71

4-5-5- نتیجه تحلیل آنالیز واریانس ………………………………………………………………………………………….  72

4-5-6- نتیجه آزمون برای ارزیابی رابطه بین IS و ROA………………………………………………………………  72

4-6- نتایج آزمون های آماری برای رابطه بین IS و متغییر(ROE)نرخ بازدهی سرمایه………………………….73

4-6-1- ارزیابی نرمال­بودن متغیر وابسته ………………………………………………………………………….  73

4-6-2- بررسی استقلال واریانس ها…………………………………………………………………………………………..  74

4-6-3- نتیجه آزمون همسانی واریانس……………………………………………………………………………………….  74

4-6-4- نتیجه تحلیل ضریب تعیین تعدیل شده R2 برای رابطه بین IS ونرخ بازدهی سرمایه………………  75

4-6-5- نتیجه تحلیل آنالیز واریانس……………………………………………………………………………………………  75

4-6-6- نتیجه آزمون برای ارزیابی رابطه بین IS  و  ROE………………………………………………………………………..  76

4-7- نتایج آزمون های آماری برای رابطه بین IS و متغییر(EPS) سود هر سهم…………………………………. 76

4-7-1- بررسی نرمال بودن متغییر وابسته EPS……………………………………………………………………………  76

4-7-2- بررسی استقلال واریانس ها…………………………………………………………………………………………..  77

4-7-3- نتیجه آزمون همسانی واریانس……………………………………………………………………………………….  77

4-7-4- نتیجه تحلیل ضریب تعیین تعدیل شده R2………………………………………………………………………  78

4-7-5- نتیجه تحلیل آنالیز واریانس……………………………………………………………………………………………. 78

4-7-6- نتیجه آزمون برای ارزیابی رابطه بین IS و EPS………………………………………………………………… 79

4-8- نتایج آزمون های آماری برای رابطه بین IS و متغییرQ توبین شرکت ها…………………………………..  80

4-8-1- بررسی نرمال بودن متغییر وابسته Q توبین………………………………………………………………………… 80

4-8-2- بررسی استقلال واریانس ها…………………………………………………………………………………………… 80

4-8-3- نتیجه آزمون همسانی واریانس……………………………………………………………………………………….. 81

4-8-4- نتیجه تحلیل ضریب تعیین تعدیل شده R2  برای رابطه بین IS و متغییرQ توبین……………………. 81

4-8-5-  نتیجه تحلیل آنالیز واریانس…………………………………………………………………………………………… 82

4-8-6- نتیجه آزمون ها برای ارزیابی رابطه بینISومتغییرQتوبین……………………………………………………. 82

4-9- نتایج آزمون های آماری برای رابطه بین IS و متغییر(P/E)قیمت سهام به سود هر سهم………………. 83

4-9-1- بررسی نرمال بودن متغییر وابسته P/E……………………………………………………………………………… 83

4-9-2- بررسی استقلال واریانس ها…………………………………………………………………………………………… 84

4-9-3- نتیجه آزمون همسانی واریانس……………………………………………………………………………………….. 84

4-9-4- نتیجه تحلیل ضریب تعیین تعدیل شده R2   برای رابطه بین IS ونسبت P/E…………………………. 85

4-9-5- نتیجه تحلیل آنالیز واریانس……………………………………………………………………………………………. 85

4-9-6- نتیجه آزمون ها برای ارزیابی رابطه بین IS ومتغییر نسبت P/E…………………………………………… 86

4-10- نتایج آزمون های آماری برای رابطه بین IS و متغییر(M/B)نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری….. 87

4-10-1- بررسی نرمال بودن متغییر وابسته M/B………………………………………………………………………….. 87

4-10-2- بررسی استقلال واریانس ها…………………………………………………………………………………………. 87

4-10-3- نتیجه آزمون همسانی واریانس……………………………………………………………………………………… 88

4-10-4- نتیجه تحلیل ضریب تعیین تعدیل شده R2 برای رابطه بین IS و متغییر(M/B)…………………… 88

4-10-5- نتیجه تحلیل آنالیز واریانس………………………………………………………………………………………….. 88

4-10-6- نتیجه آزمون برای ارزیابی رابطه بین IS و متغییر(M/B)…………………………………………………… 89

فصل پنجم: تلخیص، نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات

5-1- مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………….. 91

5-2- یافته های تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………… 92

5-2-1- نتایج آزمون مربوط به رابطه بین IS و متغییر(ROA)…………………………………………………………. 92

5-2-2- نتایج آزمون مربوط به رابطه بین IS و متغییر(ROE)………………………………………………………….. 92

5-2-3- نتایج آزمون مربوط به رابطه بین IS و متغییر(EPS)…………………………………………………………… 93

5-2-4- نتایج آزمون مربوط به رابطه بین IS و متغییرQ توبین………………………………………………………… 93

5-2-5- نتایج آزمون مربوط به رابطه بین IS و متغییر(P/E)…………………………………………………………….93

5-2-6- نتایج آزمون مربوط به رابطه بین IS و متغییر(M/B) ………………………………………………………… 94

5-3- نتیجه تحقیق،بررسی و مقایسه …………………………………………………………………………………………… 94

5-4- نتایج تطبیقی حاصل از آزمون فرضیات ………………………………………………………………………………. 95

5-5- پیشنهادات تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………. 96

5-5-1- پیشنهادات نلشی از نتایج تحقیق ……………………………………………………………………………………. 96

5-5-2- پیشنهادات برای تحقیقات آینده …………………………………………………………………………………….. 97

5-6- محدودیت های تحقیق …………………………………………………………………………………………………….. 98

فهرست منابع و مآخد …………………………………………………………………………………………………… 100

پیوست ها و ضمائم ……………………………………………………………………………………………………… 104

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جداول

عنوان جدول                                                                                                      صفحه

2-1- خلاصه تحقیقات خارجی انجام شده …………………………………………………………………………………  49

2-2- خلاصه تحقیقات داخلی انجام شده …………………………………………………………………………………..  52

3-1- نحوه تعیین وضعیت بازار از حیث رفتار سرمایه گذاران ……………………………………………………….. 63

4-1- آمارتوصیفی متغییرهای آماری  ………………………………………………………………………………………….  67

4-2- تمایل به ریسک و تعداد روزهای هرطبقه در دوره مورد بررسی برای بورس تهران ………………….  68

4-3- آزمون کولموگروف-اسمیرنوف………………………………………………………………………………………….  69

4-4- مقداره آماره دوربین- واتسون …………………….. …………………………………………………………………..  70

4-5- نتایج محاسبه R2  مربوط به  رابطه بین IS و متغییر(ROA)……………………………………………………  71

4-6- آنالیز واریانس برای مناسبت مدل ………………………………………………………………………………………  72

4-7- آزمون معنی داری ضرایب رگرسیون…………………………………………………………………………………… 73

4-8- آزمون کولموگروف-اسمیرنوف………………………………………………………………………………………….  73

4-9- مقداره آماره دوربین واتسون………………………………………………………………………………………………  74

4-10- نتایج محاسبه R2  مربوط به رابطه بین IS و متغییر(ROE)……………………………………………………  75

4-11- آنالیز واریانس برای مناسبت مدل……………………………………………………………………………………..  75

4-12- آزمون معنی داری ضرایب رگرسیون…………………………………………………………………………………. 76

4-13- آزمون کولموگروف-اسمیرنوف……………………………………………………………………………………….  76

4-14- مقداره آماره دوربین واتسون……………………………………………………………………………………………  77

4-15- نتایج محاسبه R2  مربوط به رابطه بین IS و متغییر(EPS)…………………………………………………….. 78

4-16- آنالیز واریانس برای مناسبت مدل……………………………………………………………………………………… 78

4-17- آزمون معنی داری ضرایب رگرسیون…………………………………………………………………………………..79

4-18- آزمون کولموگروف-اسمیرنوف……………………………………………………………………………………….  80

4-19- مقداره آماره دوربین واتسون……………………………………………………………………………………………  80

4-20- نتایج محاسبه R2  مربوط به رابطه بین IS و متغییرQ توبین…………………………………………………… 81

4-21- آنالیز واریانس برای مناسبت مدل……………………………………………………………………………………… 82

4-22- آزمون معنی داری ضرایب رگرسیون…………………………………………………………………………………. 82

4-23- آزمون کولموگروف-اسمیرنوف………………………………………………………………………………………… 83

4-24- مقداره آماره دوربین واتسون……………………………………………………………………………………………  84

4-25- نتایج محاسبه R2  مربوط به رابطه بین IS و متغییر(P/E)……………………………………………………… 85

4-26- آنالیز واریانس برای مناسبت مدل ……………………………………………………………………………………. 86

4-27- آزمون معنی داری ضرایب رگرسیون…………………………………………………………………………………. 86

4-28- آزمون کولموگروف-اسمیرنوف………………………………………………………………………………………… 87

4-29- مقداره آماره دوربین واتسون……………………………………………………………………………………………  87

4-30- نتایج محاسبه R2  مربوط به رابطه بین IS و متغییر(M/B)……………………………………………………. 88

4-31- آنالیز واریانس برای مناسبت مدل …………………………………………………………………………………….. 89

4-32- آزمون معنی داری ضرایب رگرسیون…………………………………………………………………………………. 89

5-1- خلاصه نتایج آزمون فرضیات تحقیق ………………………………………………………………………………….. 95

فهرست نمودارها

عنوان نمودار                                                                                                  صفحه

2-1- عناصر مالی رفتاری …………………………………………………………………………………………………………  22

2-2- طبقه بندی شخصیت های سرمایه گذاران …………………………………………………………………………..  25

2-3- طبقه بندی سوگیری رفتاری سرمایه گذاران ………………………………………………………………………..  27

2-4- تئوری ناسازگاری شناختی ……………………………………………………………………………………………….. 40

4-1- پراکنش باقیمانده های استاندارد شده در مقابل پیش بینی های استاندارد شده در فرض اول                 ( رابطه بین IS و متغییر(ROA)) ………………………………………………………………………………………………… 71

4-2- پراکنش باقیمانده های استاندارد شده در مقابل پیش بینی های استاندارد شده در فرض دوم            (رابطه بین IS و متغییر(ROE)) ….. …………………………………………………………………………………………….. 74

4-3- پراکنش باقیمانده های استاندارد شده در مقابل پیش بینی های استاندارد شده در فرض سوم           (رابطه بین IS و متغییر(EPS))… …………………………………………………………………………………………………. 77

4-4- پراکنش باقیمانده های استاندارد شده در مقابل پیش بینی های استاندارد شده در فرض چهارم       (رابطه بین IS و متغییرQ توبین)… ………………………………………………………………………………………………..81.

4-5- پراکنش باقیمانده های استاندارد شده در مقابل پیش بینی های استاندارد شده در فرض پنجم               ( رابطه بین IS و متغییر(P/E) )…… ……………………………………………………………………………………………… 84

4-6- پراکنش باقیمانده های استاندارد شده در مقابل پیش بینی های استاندارد شده در فرض ششم            ( رابطه بین IS و متغییر (M/B) ).. ……………………………………………………………………………………………..88

 

چکیده

 

 در این پایان نامه رابطه بین حساسیت سرمایه گذاران و عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در یک دوره زمانی 7 ساله (سال های 1391- 1385)مورد آزمون وارزیابی قرار گرفت.

  فرضیه های تحقیق  بر اساس مدل  ارائه شده، با بهره گرفتن از روش رگرسیون خطی مورد آزمون قرار گرفت. نتایج این تحقیق نشان داد که  بین حساسیت سرمایه گذاران و شاخص بازدهی دارایی­ های شرکت ها         ( )، بازدهی سرمایه شرکت ها ( سود هر سهم شرکت ها ( )و نسبت قیمت سهم به سود آن سهم شرکت ها ( رابطه منفی و معنادار و بین حساسیت سرمایه گذار و نسبت Q توبین شرکت ها رابطه مثبت(مستقیم) وجود دارد. علاوه بر این، آزمون فرضیه ها بیانگر این بود که رابطه ای بین حساسیت سرمایه گذاران و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری شرکت ها( )وجود ندارد.

واژگان کلیدی:

عملکرد شرکت ها،حساسیت سرمایه گذاران، حساسیت بازار،تمایل به ریسک

 

 

فصل اول

(کلیات تحقیق)

 

 

فصل اول

کلیات تحقیق

1-1 مقدمه

در دنیای امروزه، سرمایه گذاری، پایه و اساس پیشرفت هر کشوری می باشد و باید سرمایه گذاران را برای سرمایه گذاری به خصوص سرمایه گذاری های مولد تشویق کرد تا با تولید بیشتر، اشتغال ایجاد نمود و تورم را مهار کرد ولی برای انجام سرمایه گذاری امنیت لازم است یعنی باید ریسک را کنترل نمود یا کاهش داد. در این میان نکته قابل توجه این است که سرمایه‌گذاران باید با توجه به ویژگی شخصیتی خود اقدام به انتخاب ابزار سرمایه‌گذاری کنند. این مبحث که در نظریات نوین مالی تحت عنوان مالی رفتاری[1] مطرح شده است، چنین بیان می‌کند که همه افراد در یک سطح ریسک پذیری قرار نداشته و در نتیجه انتظارات یکسانی ندارند.از سوی دیگر نتایج مطالعات انجام شده حاکی از تأثیر قابل توجه حساسیت سرمایه گذاران بر عملکرد سهام است. در تحقیق حاضر ، رابطه حساسیت سرمایه گذاران با عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در یک دوره زمانی7 ساله (سال های 1391- 1385) ارزیابی می شود. در این فصل ، ضمن بیان مسئله و ادبیات موضوع ، اهمیت و اهداف تحقیق بررسی شده و به روش های تجزیه و تحلیل داده ها اشاره می­ شود.

در این مقاله شاخصی برمبنای داده ‏های در دسترس،برای سنجش‏ عکس العمل رفتاری معرفی شده است که می‏توان از آن برای توضیح حرکات قیمتی‏ در بازار سهام ایران استفاده کرد.اخبار وقایعی که بازار را متأثر می کنند، به سرعت‏ توسط تغییرات در این شاخص مشخص می‏شوند و حتی این سنجه و معیار دارای‏ این توانمندی است که توضیح‏دهنده مطمئنی برای تغییرات در شاخص بازده کل بازار سهام به واسطه عکس العمل رفتاری باشد.

1-2اهمیت و ضرورت تحقیق

دستیابی به رشد بلند مدت اقتصادی، نیازمند تخصیص و تجهیز بهینه منابع در سطح ملی از یک طرف و تحولات نوین در عرصه اقتصاد، جهانی شدن و پیامدهای آن از طرف دیگر موجب شده تا عملکرد شرکت ها بیشتر از پیش مورد توجه قرار گیرد. سرمایه گذاران، مشتریان، مدیران، کارکنان، عرضه کنندگان مواد اولیه، توزیع کنندگان، موسسات و نهاد های دولتی، موسسات ارائه دهنده تسهیلات و به نوعی همه کسانی که با موسسات مختلف درگیر هستند همواره این موسسات را ارزیابی می کنند.

حساسیت سرمایه گذاران، موضوع جدیدی است که به لحاظ نظری در چند ساله‌‌ی اخیر در سطح جهانی مطرح و وارد مباحث مدیریت مالی شده است و نتیجه تحقیقات انجام شده نیز بیانگر این واقعیت است که حساسیت سرمایه گذاران می تواند عملکرد بازار و در نتیجه عملکرد شرکت ها را تحت تاثیر قرار دهد. نتایج مطالعات متعدد انجام شده در بورس کشورهای مختلف نیز نشان می دهد که رابطه حساسیت سرمایه گذاران با عملکرد سهام معنادار می باشد. از طرفی نتایج تحقیقات مختلفی نشان می دهد که سرمایه گذاران تصمیم گیری های سرمایه گذاری و یا خرید و فروش سهام خود را بر اساس این شاخص ها انجام می دهندDave & Turtle, 2012)).

لذا، با توجه به موارد فوق، ارزیابی رابطه حساسیت سرمایه گذاران با عملکرد شرکتهای بورسی از اهمیت ویژه ای برخوردار می شود. از این رو در این تحقیق رابطه بین  حساسیت سرمایه گذاران و عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد آزمون و ارزیابی قرار می گیرد.

موضوع مطرح شده به دلایل زیر مورد برسی و تحقیق قرار گرفته است :

  1. حساسیت سرمایه گذاران، موضوع جدیدی است که به لحاظ نظری در چند ساله‌‌ی اخیر در سطح جهانی مطرح و وارد مباحث مدیریت مالی شده است.
  2. می توان از آن به عنوان راهنمایی برای مدیریت حساسیت سرمایه گذاران و شاخص ها استفاده نمود که منجر به بهبود شاخص شرکت ها و در نتیجه عملکرد شرکت ها می گردد.
  3. سرمایه گذاران تصمیم گیری های سرمایه گذاری و یا خرید و فروش سهام خود را بر اساس این شاخص ها انجام می دهندDave & Turtle, 2012)).

[1]. Behavioral Finance

تعداد صفحه:135

قیمت : 37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیرد و  همچنین فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال می شود

پشتیبانی سایت :                 parsavahedi.t@gmail.com

37,500 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.