رشته حسابداری

پایان نامه ارزیابی تاثیر سیاست تقسیم سود بر نوسانات قیمت سهام در بین شركتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

                                        دانشـــگاه آزاد اسلامی

واحد کاشان

دانشکده تحصیلات تکمیلی

گروه حسابداری

 

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد  (M.A)

در رشته  حسابداری

 

عنوان :

ارزیابی تاثیر سیاست تقسیم سود بر نوسانات قیمت سهام

در بین شركتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 

تابستان 1394

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب
شماره عنوان صفحه
…. چكیده 1
 

فصل اول :

1-1 مقدمه 3
1- 2 بیان موضوع تحقیق 5
1-3 بیان مساله تحقیق 6
1-4 ضرورت تحقیق 8
1-5 اهداف تحقیق 9
1-6 هدف و علت انتخاب موضوع 10
1-7 سوالات تحقیق 12
1-8 فرضیه های تحقیق 12
1-9 تعریف عملیاتی واژه ها 13
1- 10 روش کلی تحقیق 15
1-11 ابزار گردآوری داده ها 16
1-12 قلمرو تحقیق 16
 

 

ژ

فصل دوم :

2-1 مقدمه 20
2-2 سیاست تقسیم سود 20
2-3 سود و رابطه آن با سیاست های تقسیم سود 22
2-4 عوامل موثر بر خط مشی تقسیم سود در شركت ها 24
2-5 روش های تقسیم سود 25
2-6 محدودیت ها و عوامل كنترل كننده موثر بر سیاست تقسیم سود 26
2-7 معمای سود سهام 27
2-8 تئوری های حاکم بر تقسیم سود 28
2-9 نظریه سلسله مراتب اهرمی 28
2-10 تئوری هزینه نمایندگی و سیاست تقسیم سود 29
2-11 تحقیقات داخلی 31
2-12 تحقیقات خارجی 55
 

فصل سوم :

 
3-1 مقدمه 63
3-2 روش کلّی تحقیق 64
3-3 آمار توصیفی مورد استفاده 65
3-4 آمار استنباطی مورد استفاده 65
3-5 جامعه آماری تحقیق 66
3-6 حجم نمونه و كفایت آن 67
  س  
3-7 روش نمونه گیری تحقیق 69
3-8 روش گردآوری داده ها 70
3-9 ابزار پژوهش 72
3-10 روش های تجزیه و تحلیل داده ها 72
3-11 روش ها و ابزار – آماری 72
3-12 آمار توصیفی 73
3-13 آمار استنباطی 73
3-14 آزمون های فروض کلاسیک رگرسیون 74
3-14-1 آزمون نرمالیتی توزیع داده ها 74
3-14-2 آزمون استقلال خطی متغیرها 74
3-14-3 آزمون استقلال خطی متغیرها (عدم وجودِ خود همبستگی میان متغیرهای مستقل) 75
3-14-4 آزمون نرمالیتی توزیع باقی مانده ها 75
3-14-5 آزمون ضریب تعیین 76
3-15 مدل پژوهش 77
3-16 نحوه اندازه گیری متغیرها 78
3-17  رابطه بین متغیرها 79
3-18  آزمون های مورد استفاده در تحقیق 79
3-19  روش های رایانه ای 80
 

فصل چهارم :

 
4-1) مقدمه 82
  ش  
4-2 توصیف نمونه های تحقیق 83
4-3 یافته های مربوط به تحقیق 83
4-4 ارزیابی فروض کلاسیک رگرسیون 86
4-4-1 آزمون نرمالیتی توزیع جملات خطا(باقیمانده ها) 88
4-4-2 آزمون همبستگی سریالی (خود همبستگی) –  کوواریانس 94
4-4-3 آزمون ناهمسانی واریانس جملات خطا (باقیمانده) ثبات واریانس 97
4-4-4 ضریب تعیین 98
4-4-5 استقلال خطی متغیرها 99
4-4-6 میانگین صفرِ جملات خطا  101
4-5 آزمون ثبات ضرایب مدل رگرسیون 101
4-6 مدل ریاضی و رگرسیونی تحقیق 102
4-6-1 برآورد مدل رگرسیونی و مدل ریاضی 103
4-6-2 تحلیلِ مدلِ رگرسیون بر اساس پارامترها و علامت متغیرها در معادله 105
4-6-3 تحلیل واریانس و معناداری کل معادله رگرسیون 106
4-7 آزمون صحت فرم تابعی تحقیق 108
4-8 آزمون شناسایی همخطی و کاهش احتمال وجود همخطی بین متغیرها 109
4-9 جمع بندی 112
 

فصل پنجم :

 
5-1 مقدمه 118
5-2 خلاصه یافته های تحقیق 118
  ص  
5-3 ارزیابی فرضیه های تحقیق 124
5-3-1 تحلیل فرضیه فرعیِ اول تحقیق 125
5-3-2 تحلیل فرضیه فرعیِ دوم تحقیق 126
5-3-3 تحلیل فرضیه فرعیِ سوم تحقیق 127
5-3-4 تحلیل فرضیه اصلی تحقیق 128
5-4 تفسیر نتایج 130
5-5 پیشنهاداتی برای تحقیقات آتی 132
5-6 محدودیت های موجود درفرایند تحقیق 133
 

جداول تحقیق

شماره جدول عنوان صفحه
2- 1 عوامل موثر بر خط مشی تقسیم سود در شركت ها 24
2-2 محدودیت های حاکم بر سیاست تقسیم سود 25
4-1 صنایع مختلفِ نمونه های تحقیق 83
4-2 طبقه بندی متغیرهای تحقیق 84
4-3 طبقه بندی متغیر نوسان پذیری قیمت سهم 85
4-4 متغیر نوسان پذیری قیمت سهم 86
4-5 آزمون نرمالیتیِ توزیع متغیرها 89
4-6 کوواریانس بین متغیرهای توضیحی 96
4- 7  آزمون ثبات واریانس(آزمون وایت) 98
  ض  
4-8 آزمون استقلال خطی متغیرهای توضیحی تحقیق 99
4-9 تحلیل و روابط رگرسیون تحقیق 104
4- 10 تحلیل معناداری مدل رگرسیون (واریانس) 108
4- 11 آزمون شناسایی همخطی بین متغیرهای توضیحی 110
5- 1 مدل رگرسیونی پژوهش به همراه پارامترها 123
 

پیوست و نمودارهای تحقیق :

شماره عنوان صفحه
1- 1 نمای گرافیکی روابط بین متغیرهای تحقیق 8  
3-1 چارچوب مفهومی مدل تحقیق 79  
4-1 میانگین متغیر نوسان پذیری قیمت سهم در بازه زمانی 5 ساله تحقیق 85  
4-2 نمودار نرمالیتی نوسانات قیمت سهام 90  
4-3 نمودار نرمالیتی سود تقسیمی 91  
4-4 نمودار نرمالیتی سود قبل از کسر مالیات و بهره به مجموع دارائیها 92  
4- 5 نمودار نرمالیتی مجموع بدهیها به مجموع دارائیها 93  
4-6 نمودار نرمالیتی انداز شرکت 94  
4-7 نمودار گرافیکی ارتباط متغیرهای تحقیق 105  
…. پیوست های پژوهش 135  
…. فهرست منابع مورد استفاده در پژوهش 140  
…. چکیده (لاتین) 144  
  ط    

 

 

 

 

 

 

چکیده :

 

 

هدف از انجام این پژوهش ارزیابی تاثیر سیاست تقسیم سود بر نوسانات قیمت سهام در بین شركتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. داده های مربوط به تحقیق حاضر از محل صورتهای مالی سالانه مربوط به 67 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بین سال های 1388 الی 1392 گردآوری و مورد استفاده قرار گرفته است. نوع داده های تحقیق در قالب داده های پانل دیتا مورد استفاده قرار گرفته است. متغیرهای تحقیق در قالب متغیرهای مستقل و متغیر وابسته طبقه بندی شده اند و به لحاظ هدف، کاربردی، به لحاظ روش استنتاج، توصیفی-استقرایی-همبستگی و به لحاظ طرح کلی تحقیق، گذشته نگر(پس رویدادی) می باشد. برای تکمیل فرایند پاسخ گویی به سوالات مطرح در تحقیق، از ضریب همبستگی پیرسون برای ارزیابی رابطه بین متغیرها استفاده و همچنین از رگرسیون خطی مرکب جهت ارزیابی تاثیر تاثیر سیاست تقسیم سود بر نوسانات قیمت سهام در بین شركتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران استفاده شده است. بر اساس نتایج حاصل از تحیقق ، سیاست تقسیم سود دارای تاثیری معنادار بر نوسان پذیری قیمت سهم بوده است. براساس یافته های تحقیق، میزان ضریب تعیین تعدیل شده در حد 97/43% بوده است به این معنا که از مجموع تغییراتِ متغیر وابسته ، میزان 97/43% آن تغییرات توسط متغیرهای مستقل توضیح داده می شود. متغیرهای گردآوری و استفاده شده در این تحقیق بواسطه مدل های مالی مورد ارزیابی و تحلیل قرار گرفته اند. نوسان پذیری قیمت سهام به عنوان متغیر وابسته و سیاست تقسیم سود و نسبت بدهی و اندازه شرکت در این تحقیق به عنوان متغیرهای مستقل مورد استفاده قرار گرفتند. براساس نتایج حاصل از به کارگیری رگرسیون خطی ترکیبی برای یافتن تاثیر سیاست تقسیم سود بر نوسانات قیمت سهام در بین شركتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ، متغیر نسبت سود تقسیمی دارای ضریبی مثبت و متغیر نسبت سود قبل از کسر بهره ومالیات به مجموع دارائیها دارای ضریبی مثبت و نسبت بدهی به مجموع دارئیها دارای ضریبی منفی و متغیر اندازه شرکت دارای ضریبی مثبت بوده است. در نهایت بر اساس مراحل و فرایندهای مختلف و آزمون های آماری مختلف، تاثیر سیاست تقسیم سود بر نوسانات قیمت سهام در بین شركت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ، معنادار ارزیابی گردید.

 

کلید واژه ها : سیاست تقسیم سود ، نوسان پذیری قیمت سهام ، نسبت بدهی ، نسبت سود تقسیمی

 

 

 

 

 

 

فصل اول

 

 

کلیات تحقیق

 

 

 

 • مقدمه :

 

در ادبیات حسابداری به هر جا بنگریم ردپای استفاده كنندگان و هدفِ تامین نیازهای اطلاعاتیِ آنان به چشم می خورد. از میان اهداف متعددی كه برای واحدهای تجاری می توان متصور شد، هدفِ حداكثر ساختن ثروت در صدرِ اهداف قرار داشته كه تحقق این هدف را نمی توان بی ارتباط با سود و سیاست تقسیم سود و تغییرات و نوسانات قیمت[1] دانست و به همین جهت این موضوع مورد توجه مدیریت، سهامداران و سایر استفاده كنندگان از اطلاعات صورتهای (ذینفعان[2]) بوده و هست. نحوه و شكل برخورد با سود در واحدهای تجاری را می توان در قالب سیاست تقسیم سود و تغییرات قیمت سهم در بازار را در قالب نوسانات قیمت سهم تعریف نمود كه معلول عوامل بسیاری از جمله سطح نقدینگی، محدودیت های قانونی، سیاست های مدیریت، نوع صنعت (به لحاظ كاربر و یا سرمایه بر بودن)، نوع مالکیت در شرکتها، سلایق ، ریسك پذیری و افق سرمایه گذاری سرمایه گذاران، اندازه، چرخه عمر و سطح ریسك شركت، سیاست های توسعه ای شرکت و همچنین برخی عوامل در سطح کلان … میباشد. همچنین می توان از تاثیراتِ سیاست تقسیم سود شرکتها (در كوتاه مدت)، به تاثیر آن بر قیمت سهام و نوسانات قیمت سهم و در نتیجه بر صف خرید و فروش سهم اشاره نمود. به لحاظ تئوریک بین سیاست تقسیم سود شركت ها و جریان های نقدینگی در آنها یک رابطه ی دو سویه وجود دارد. شركت ها جهت مدیریت جریان عملیات خود نیاز به نقدینگی داشته و این نیاز را به طرق مختلف از جمله تامین مالی از طریق سهامداران و یا از طریق سایر اعتبار دهندگان(اهرم) مرتفع می سازند وبه تعریفی دست به طراحی ساختار سرمایه می زنند لذا می توان نقدینگی را نیز از عوامل تاثیرگذار در فرایند عملیات شركت ها و کاهش هزینه های نمایندگی (از دیدگاه سهامداران) دانست، نتایج تحقیقاتی از این قبیل می تواند به ذینفعانِ اطلاعات و مدیران، در بهبود فرایند تصمیم گیریشان کمک نموده و به سلایق مختلف در بین سهامداران/ ذینفعان (به لحاظ افق سرمایه گذاری، ریسک پذیری،)، نیز پاسخ دهد و اینكه مدیران نیز در برآورد و پیش بینی های خود و در جهت کاهش تضاد منافع، میزان و شدت این رابطه را مد نظر قرار خواهند داد. نقدینگی شركت ها از اولین ملاحظات تصمیمات تقسیم سود سهام است. از آنجا كه سود سهام مبین یک جریان خروجی است هرچه موقعیت نقدی و نقدینگی كلی شركت بهتر باشد توانایی آن در پرداخت سود سهام بیشتر خواهد بود.

بر اساس ادبیات موجود در خصوص سود حسابداری از جمله تحقیقات بال و براون[3] در سال 1968 می توان آن را در ارتباط با نوسانات قیمت سهم دانست چرا که نوسانات قیمت سهم نماینده ای برای ریسک جریانات نقدی بوده و بر قیمت تاثیرگذار خواهد بود. شركتی كه سودآور و در حال توسعه است ممكن است نفدینگی نداشته باشد چون وجوه نقد خودرا در دارایی های ثابت و دارایی های بلندمدت بكار می برد. چون مدیریت این قبیل شركت ها نقدینگی كمی بعنوان مانده احتیاطی به منظور برخورد با عدم اطمینان بكار می برند درنتیجه تمایلی به از بین بردن این موقعیت با پرداخت سود سهامِ زیاد ندارند. نقدینگی شركت به شدت تحت تاثیر تصمیمات سرمایه گذاری و تامین مالی قراردارد. تصمیمات سرمایه گذاری آهنگ رشد و توسعه دارایی های شركت و نیاز به وجوه نقد را تضمین می كند و تصمیمات تامین مالی راه هایی را كه شركت برای تامین وجوه در پیش دارد نشان می دهد. موقعیت نقدینگی تنها راه انعطاف پذیری و احتیاط در مقابل عدم اطمینان نیست. چنانچه شركت توانایی اخذ وام با شرایط آسان و در مدتی كوتاه را داشته باشد انعطاف پذیری لازم را خواهد داشت. این توانایی ممكن است به شكل اعتبار بانكی، اخذوام از بانك و یا تمایل غیر رسمی موسسات مالی در تمدید شرایط اعتباری باشد. بعلاوه ممكن است كه توانایی وام گیری به شكل تواناییِ شركت در صدور اوراق قرضه و مراجعه به بازار سرمایه نیز باشد. هرچه شركت بزرگتر و سازمان یافته تر باشد دسترسی بیشتری به بازارهای سرمایه خواهد داشت و هرچه توانایی شركت در وام گیری و تامین وجوه از طریق بدهی بیشتر باشد انعطاف پذیری آنان در پرداخت سود سهام نیز بیشتر خواهد بود و این پرداخت های سود بر قیمت موثر بوده و موجب نوسانات سود خواهد شد.

 

1-2- بیان موضوع تحقیق :

 

بطور كلی موضوع تحقیق حاضر، ارزیابی تاثیر بین سیاست تقسیم سود با نوسان پذیری قیمت سهم می باشد. بر اساس مبانی نظری تحقیق، برای پژوهشگر رابطه ای مستقیم مابین سیاست تقسیم سود با نوسان پذیری قیمت سهم در بازار متصور می باشد که از جمله این مبانی تئوریک می توان به نتایج ارزنده و تاریخیِ تحقیق بال و براون در سال 1968 اشاره نمود. البته در این خصوص بایستی یادآوری نمود كه روابطی كه در مبانی نظری و تئوریک طرح شده و عنوان می گردند الزاما در واقعیت تحقق نخواهد یافت و چه بسا در دنیای واقعیت روابط به شكلی مخالف با مبانی نظری و تئوریک مشاهده شود. بخشی از این تفاوتِ مبانی نظری با واقعیت های اقتصاد را می توان در مباحث مهم و اساسیِ “مالی رفتاری[4]” جستجو نمود. چرا كه مبانی نظری و تئوریک بر اساس اصولی، بعضا آرمانی و ایده ال شكل گرفته اند در حالی كه در دنیای واقعیت، اگر نگوییم تمام آن روابط، بخشی از آنها قابل تعریف نبوده و تحقق نخواهند یافت. لذا در این تحقیق با در نظر گرفتن مبانی نظری و سایر تحقیقات، به دنبال آزمون رفتار سرمایه گذاران و بازار سرمایه در جامعه آماری مربوطه هستیم. تحقیق حاضر در خصوص برخی متغیرها مشابه با تحقیقات داخل و خارج بوده اما در رابطه با نحوه محاسبه و اندازه گیری متغیرها تفاوت هایی را داراست. برای نمونه در تحقیق ستایش و کاظم نژاد (1389) از نسبت سود نقدی تقسیم شده به سود ناشی از فعالیتهای عادی به عنوان شاخصی برای ارزیابی سیاست تقسیم سود و در تحقیق رضوانی راز و همكاران (1389) از سود نقدی سال جاری _ سود سهام نقدی سال قبل )/ قیمت هر سهم در ابتدای سال جاری و در تحقیق اسدی و همکاران(1390) نسبت پرداخت سود تقسیمی(سود تقسیمی هر سهم  به سود هر سهم) و در تحقیق فخاری و همکاران (1390) از سود تقسیمی به قیمت پایان سال سهام در تحیقق قسان الطالب (2012) از سود تقسیمی بین سهامداران که علاوه برسود خالص به عنوان شاخصی برای ارزیابی سیاست تقسیم سود استفاده شده است. ولی در تحقیق حاضر از نسبت سود تقسیمی به سودخالص به عنوان شاخصی برای ارزیابی سیاست تقسیم سود استفاده شده است. در خصوص متغیر نشان دهنده اهرم مالی در تحقیق كریمی و همکاران(1389) از  ارزش دفتری كل بدهی ها به ارزش دفتری كل دارایی ها و  در تحقیق خدامی پوروهمکاران (1390) از جمع بدهی های كوتاه و بلند مدت تقسیم بر جمع دارایی و در تحقیق اسدی و همکاران (1390) از كل بدهیها تقسیم بر كل داراییها و در تحقیق فخاری و همكاران از نسبت كل بدهی های بلندمدت به كل دارائیها و در تحقیق قسان الطالب (2012) از نسبت بدهی های به حقوق صاحبان سهام استفاده شده است. در تحقیق حاضر از مدل ارائه شده “پینچزو کِینی”جهت محاسبه نوسان پذیری قیمت سهام استفاده شده است که مبتنی بر متوسط تغییرات قیمت سهام طی دوره های مختلف می باشد لذا تحقیق حاضر از جهت فضای اقتصادی مربوط به قلمرو زمانی و نحوه اندازه گیری متغیر نوسان پذیری قیمت سهم، نو بوده و می تواند نتایجی مفید و موثر را ارائه نماید.

1-3- تبیین مساله تحقیق :

 

افرادی که وارد فضای بازار و سرمایه گذاری می شوند با فرض این موضوع مورد ارزیابی قرار می گیرند که افرادی هستند ریسگ گریز و همچنین افرادی هستند که بر اساس منطق و مدل اقتصادی تصمیم گیری می نمایند. تصمیم گیری در فضای سرشار از ابهام و تغییرات نیازمند دسترسی به اطلاعاتی است که بتوان بر اساس آنها ریسک های سرمایه گذاری را کاهش داده و حداقل به بازدهی معادل نرخ بازده مورد انتظار دست یافت. دغدغه سهامداران (از میان اهداف متعددی كه برای واحدهای تجاری می توان متصور شد) احتمالا” سودآوری شرکت ها در دوره های کوتاه مدت و بلند مدت است و لذا این موضوع مورد توجه مدیریت و سایر استفاده كنندگان از اطلاعات صورتهای (ذینفعان[5]) می باشد. سودآوری می تواند ابعاد گسترده ای از تصمیمات سرمایه گذاری توسط سرمایه گذاران بالقوه و بالفعل را تحت تاثیر قرارداده و همچنین افق سرمایه گذاری آنها را تغییر دهد. در تحقیق حاضر به دنبال ارائه اطلاعاتی در خصوص رابطه بین سیاست تقسیم سود با نوسان پذیری قیمت سهام در بین شرکت ها می باشیم. از مباحث مهمی كه تئوری نمایندگی، تضاد منافع و هزینه های نمایندگی را تحت تاثیر قرار می دهد، سودآوری شركتهاست، همچنین از موضوعات بسیار مهم از دیدگاه مدیریت و سهامداران در خصوص سودآوری واحدهای تجاری، میزان و شكل تقسیم سود شرکت ها می باشد. نحوه و شكل برخورد با سود در واحدهای تجاری را می توان در قالب سیاست تقسیم سود تعریف نمود كه معلول عوامل بسیاری از جمله سطح نقدینگی، سیاست های مدیریت، نوع صنعت (به لحاظ كاربر و یا سرمایه بر بودن)، سلایق و ریسك پذیری سهامداران، اندازه وریسك شركت و … میباشد. به لحاظ تئوریک بین سیاست تقسیم سودِ شركتها و جریان های نقدینگی در آنها یک رابطه ی دو سویه وجود دارد. شركتها جهت مدیریت جریان عملیات خود نیاز به نقدینگی داشته و این نیاز را به طرق مختلف از جمله تامین مالی از طریق سهامداران و یا از طریق سایر اعتبار دهندگان(اهرم) مرتفع می سازند. مدیران و ذینفعان اطلاعات، با دسترسی به نتایج تحقیقاتی از این قبیل، فرایند تصمیم گیری شان تسهیل شده، سلایق مختلف در بین سهامداران/ ذینفعان، نیز پاسخ داده خواهد شد و اینكه مدیران نیز در برآورد و پیش بینیهای خود، میزان و شدت این رابطه را مد نظر قرار خواهند داد. در تحقیقات انجام شده در خصوص سیاست تقسیم سود، اثر تورم و نوسانات اقتصادی کمتر مورد توجه قرار گرفته است لذا در این تحقیق برآنیم تا اثر رابطه بین سیاست تقسیم سود و نوسان پذیری قیمت سهام را مورد ارزیابی قرار دهیم. به لحاظ تئوریک می توان بین سیاست تقسیم سود و نوسانات قیمت سهام رابطه برقرار نمود ولی آنچه مهم است این که آیا در واقعیتِ موضوع نیز می توان این رابطه را برقرار نمود. این موضوع ابهامی است که بایستی براساس داده های گردآوری شده و آزمون های تحقیق به آن پاسخ داد. برای تبیین مساله تحقیق بر اساس یک مدل گرافیکی می توان آنرا به صورت زیر ارائه نمود :

 

نمودار 1-1 : نمای گرافیکی روابط بین متغیرهای تحقیق

 

1-4- ضرورت و اهمیت تحقیق :

در مقایسه با تحقیقات قبلی، تحقیق حاضر از نوآوری هایی در خصوص تفاوت در نحوه محاسبه متغیرهای تحقیق و همچنین تفاوت در فضای اقتصادی تحقیق به لحاظ اعمال تغییراتی در فضای اقتصاد بواسطه اجرای قانون هدفنمدی یارانه ها و رشد لجام گسیخته سطح عمومی قیمت ها برخوردار است. از جمله مشکلاتی که می توان به واسطه تحقیق حاضر به آن پاسخ داد می توان به فضای متغیر و متشنج اقتصاد و بورس ایران اشاره نمود که این موضوع موجب سردرگمی سرمایه گذاران و بازار بورس گردیده است لذا ارتباط بین سیاست تقسیم سود در شرکت ها با نوسان پذیری قیمت سهام می تواند به سرمایه گذاران در مدل های تصمیم گیری شان به لحاظ افق سرمایه گذاری و پرتفوی سهام کمک نماید. در خصوص حمایت کننده ها از تحقیق حاضر بایستی گفت که هیچ شرکت یا سازمانی حاضر به حمایت مالی و معنوی از آن نگردیده است.سرمایه گذاری در سهام شرکتها را می توان از جمله زیرساخت های اساسی اقتصاد در کشورها دانست و سرمایه گذاران را بازیگران اصلی این مقوله دانست و همچنین مقوله سیاست تقسیم سود و تغیرات قیمت سهام از جمله مسائل مورد توجه سرمایه گذاران می باشد. البته تحقیق و نتیجه گیری در خصوص مسائل مطرح در علوم انسانی (همچون علم حسابداری) به لحاظ دخالت متغیرهای متعدد و بعضا” غیر قابل كنترل در این حوزه، اغلب بطور قطعی امكان پذیر نبوده.به  با توجه به موارد بالا می توان گفت كه نتایج تحقیق حاضر در کنار سایر تحیقات انجام شده در حوزه حسابداری و مالی، در پیشبرد اهداف اقتصادی استفاده كنندگان و همچنین در تصمیم گیری های مدیران اثرگذار می باشد . البه تحقیقاتی مشابه با تحقیق حاضر در سایر کشورها نیز انجام شده است که مقایسه نتایج آن تحقیقات با تحقیق حاضر می تواند در درک فضای اقتصادی کشورمان راهگشا باشد.

 

1-5- اهداف تحقیق :

تحقیقاتی كه در حوزه علوم مالی و انسانی انجام می گیرد دارای اهداف مختلفی هستند. اهداف در حوزه علوم مالی را به دلیل تاثیرگذاری متغیرهای مختلف می توان به دو گروه اهداف اصلی و اهداف فرعی قابل طبقه بندی طبقه بندی نمود. در خصوص تحقیق حاضر اهدافی به شرح زیر متصور می باشد :

هدف اصلی :

بر اساس مبانی نظری و موضوع تحقیق و با توحه به اینکه در تحقیق حاضر از متغیر نوسان پذیری قیمت سهم به عنوان متغیر وابسته و از متغیر سیاست تقسیم سود به عنوان متغیر مستقل استفاده شده لذا اهداف تحقیق حاضر، متناظر با روابط بین این متغیرها تعریف می شود.

 • تعیین تاثیر سیاست تقسیم سود بر نوسان پذیری قیمت سهام ها در بین شركتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

اهداف فرعی :

با توجه به اینکه در کنار متغیر تقسیم سود برخی دیگر از متغیرها نیز بر نوسان پذیری قیمت سهم تاثیرگذار می باشند لذا در کنار هدف اصلی تحقیق، می توان تعدادی اهداف فرعی را نیز تعریف و مورد ارزیابی و آزمون قرار داد. اهداف فرعی تحقیق به شرح زیر می باشد :

 1. تعیین تاثیر اهرم مالی شرکت ها بر نوسان پذیری قیمت سهام در بین شركتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 2. تعیین تاثیر اندازه شرکت ها بر نوسان پذیری قیمت سهام در بین شركتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 3. تعیین تاثیر “نسبت سود قبل از کسر بهره و مالیات به مجموع دارائیها” بر نوسان پذیری قیمت سهام در بین شركتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 

1- 6- هدف و علت انتخاب موضوع

وسعت و عمق بازار سرمایه در ایران در حال گسترش بوده و هر روز شاهد آن هستیم که نقش آن در فضای اقتصاد بیشتر و بیشتر می شود. البته در خصوص کارایی بازار بحث های بسیاری قابل طرح می باشد كه با تحقیقات مختلف می توان پاسخ این ابهامات را ارائه نمود. تحقیقات در حوزه علوم انسانی را می توان بر اساس اهداف مختلف و از دیدگاه های متفاوت طبقه بندی نمود. تحقیق حاضر به لحاظ هدف، در زمره تحقیقات كاربردی- توسعه ای قرار داشته و با توجه به اهمیت موضوعِ سود و سیاست تقسیم سود در شركت ها، انتظارات و نیازهای فزاینده اطلاعاتی سرمایه گذاران و مدیریت، می توان اهداف كاربردی به شرح زیر را برای گروه های زیر متصور شد :

 

 • سرمایه گذاران : اطلاعات در دنیای پیچیده كنونی و در كشاكش جهانی شدن اقتصاد و فضای رقابتی شدید ، نقش مهمی را ایفاء می كند لذا در فضای كنونی سرمایه گذاران می توانند از اطلاعاتِ تحقیقاتی از این قبیل در تصمیم گیری ها بهره برداری مناسب نموده و بازار را به سوی سطوح بالاتر كارایی به پیش برد.

 

 • تحلیگران مالی در بازارهای سرمایه : اطلاعات به عنوان ابزارِ در دستِ تحلیگران همواره از ارزش بالایی برخوردار بوده و هست لذا تحلیگران مالی می توانند از یافته های این تحقیق به عنوان داده های تحلیل، در بررسی و ارزیابی وضعیت عملكرد جاری و آتی شركت ها بهره برداری نموده و یافته های خود را در اختیار استفاده كنندگان قرار دهند

 

 • سازمان بورس اوراق بهادار : سازمان بورس اوراق بهادار به عنوان نهادی فعال در عرصه بازارسرمایه و اقتصاد كشور و سیستمی در جهت ارتقاء كارایی بازار و هدایت جریان های نقدینگیِ اقتصاد در حوزه های مختلف، نقش قابل ملاحظه ای درتحقق کارکرد های بخش مالی اقتصاد داشته لذا می توان از نتایج این تحقیق در این سازمان استفاده نموده و اقتصاد را به سوی سلامت و كارایی بیشتر سوق داد.

 

 • محققین و دانشجویان : محققین و دانشجویان بعنوان سرمایه های علمی می توانند در مطالعات خود در حوزه اقتصاد، بازار پول و سرمایه، كارایی بازار سرمایه ، اقتصادِ خُرد و… از یافته های این تحقیق استفاده نموده و گامی در جهت پیشبرد اهدافِ عالی نظام آموزشیِ كشور برداشته و دانسته های خود را در میدان كار و تولید به منصه ظهور برسانند.

1-  7 –  سوالات تحقیق :

سوال اصلی تحقیق :

بر اساس مبانی نظری و همچنین اهداف تحقیق می توان سوال اصلی تحقیق را به شرح زیر ارائه نمود :

 1. سیاست تقسیم سود بر نوسان پذیری قیمت سهم در بین شركتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران چه تاثیری دارد ؟

 

سوالات فرعی تحقیق :

 1. اهرم مالی شرکت ها برنوسان پذیری قیمت سهام شرکت ها در بین شركتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران چه تاثیری دارد ؟
 2. اندازه شرکتها برنوسان پذیری قیمت سهام شرکت ها در بین شركتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران چه تاثیری دارد ؟
 3. نسبت سود قبل از کسر بهره و مالیات به مجموع دارائیها برنوسان پذیری قیمت سهام شرکت ها در بین شركتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران چه تاثیری دارد ؟

 

1-8- فرضیه های تحقیق :

فرضیه اصلی :

 • سیاست تقسیم سود بر نوسان پذیری قیمت سهم در بین شركتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیری معنادار دارد

 

فرضیه های فرعی :

 • اهرم مالی شرکت ها بر نوسان پذیری قیمت سهام شرکت ها در بین شركتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیری معنادار دارد
 • اندازه شرکتها بر نوسان پذیری قیمت سهام شرکت ها در بین شركتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیری معنادار دارد
 • نسبت سود قبل از کسر بهره و مالیات به مجموع دارائیها بر نوسان پذیری قیمت سهام شرکت ها در بین شركتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیری معنادار دارد

1-9- تعاریف عملیاتی واژه ها و اصطلاحات :

در تحقیقات حوزه علوم مالی و حسابداری تعاریف متغیرها كه بر آن اساس، اندازه گیری متغیرها انجام می گردد گاها متفاوت از تعاریف تئوریک این متغیرها خواهد بود به این معنا كه در برخی موارد به دلیل عدم دسترسی به اطلاعاتی جهت اندازه گیری این متغیرها، از سلف این تعاریف برای ارزیابی متغیرها استفاده خواهد شد. در این بخش به تعریفِ عملیاتی متغیرها و اصطلاحاتِ تحقیق خواهیم پرداخت :

نوسان پذیری قیمت سهم[6] :

متغیر مورد نظر از طریق مدل “پینچزو کِینی” (1971) محاسبه میگردد. البته لازم به ذکر است که در برخی تحقیقات نیز از انحراف استاندارد متغیر فوق به عنوان شاخص نوسان پذیری استفاده شده است. متغیر مورد نظر از طریق مدل “پینچز و کِینی”  به شرح زیر محاسبه می گردد.

نسبت سود تقسیمی[7] :

 

از نسبت سود تقسیمی به عنوان متغیری برای بیان سیاست تقسیم سود استفاده می شود. در محاسبه نسبت سود تقسیمی از نسبت میزان سود تقسیمی (به مجموع سود) استفاده می شود.

نسبت بدهی (اهرمی) :

در محاسبه نسبت بدهی (اهرمی) از نسبت مربوط به بدهی ها بر مجموع دارائی ها استفاده می شود که در واقع می توان آن را نمادی از تامین مالی و میزان ریسک شرکت قلمداد نمود.

نسبت سود قبل از کسر بهره و مالیات به مجموع دارائیها :

در محاسبه متغیر مذکور از رابطه زیر استفاده شده است. در واقع متغیر مورد نظر را می توان نمادی از نسبت سود آوری دارائیهای سازمان و یا نماد سودآوری سرمایه گذاری دانست.

اندازه شرکت :

در تحقیقات مالی از معیارهای مختلفی از جمله لگاریتم مجموع دارایی های شرکت، مجموع دارائیهای شرکت، مجموع فروش و یا ارزش بازار شرکت جهت معرفی شاخص اندازه شرکت ها استفاده می شود. در این تحقیق از لگاریتم مجموع دارائیهای شرکتها به عنوان شاخصی برای اندازه شرکت استفاده می شود.

بر اساس مبانی نظری تحقیق می توان روابطی به شرح مدل ریاضی زیر را برای متغیرها متصور بود :

y = α + βx1 + βx2 + βx3 + βx4 +

پارامترهایβ4 و β3 و β2 و β1 ، پارامترهای یک تابع رگرسیون خطی چند متغیره (مركب) هستند که بر اساس مبانی نظری و تئوریک و تحقیقات انجام شده در خصوص روابط بین متغیرها و مدل رفتاری آنها (مبتنی بر رفتار متغیرها) برآورد می گردند و ابزاری برای پیش بینی رفتار های آتی خواهند بود. فرض محقق در این خصوص مبتنی بر وجود رفتار و رابطه خطی بین متغیرهاست.

 

 

PV = F (POR , SIZE , D/TA , EBIT/TA)

 

1-10- روش كلی تحقیق :

در حوزه علوم مالی تحقیقات به روش های مختلفی انجام خواهد شد چرا كه تحقیق حاضر به لحاظ هدف، كاربردی- توسعه ای ، به لحاظ روش استنتاج، از نوعِ  توصیفی- استقرایی(تحلیل آماری) و به لحاظ طرح كلی تحقیق، پس رویدادی(گذشته نگر/ علّی پس از وقوع[8]) می باشد.

روش گردآوری داده های تحقیق حاضر به شرح زیر میباشد :

 • انجام مطالعات كتابخانه ای جهت تدوین ادبیات تحقیق (مطالعه کتب و مجلات و مقالات تخصصی در حوزه حسابداری و مدیریت مالی
 • انجام كاوش های اینترنتی جهت تكمیل ادبیات و مبانی نظری تحقیق حاضر
 • مطالعه اسناد و مدارك جهت گردآوری اطلاعات عملكردی شرکت های جامعه آماری تحقیق از جمله مطالعه صورتهای مالی و اطلاعات عملکردی

با توجه به ماهیت تحقیق حاضر، محقق بر آن است که در وهله اول دست به مطالعه مبانی نظری و تئوریک مرتبط با موضوع تحقیق زده تا در خصوص مبانی نظری و روابط تعریف و آزمون شده بین متغیرها اطلاعاتی را به دست آورد

 

1-11- ابزار گردآوری داده ها :

در تحقیقات مختلف بر اساس ماهیت تحقیق و ماهیت داده ها و سایر موارد، از ابزارهای مختلفی استفاده می شود که هر یک از ابزارهای مورد استفاده در زمینه های خاصی دارای قابلیت و توانمندی هستند. در این تحقیق نیز بر اساس ماهیت داده ها، محیط انجام تحقیق و گردآوری داده ها و سایر عوامل از ابزارهایی به شرح زیر برای گردآوری داده های استفاده می شود :

 • ابزار فیش جهت گردآوری اطلاعات ادبیات تحقیق از محل اسناد و مدارک شرکتها، کتب و مقالات و مجلات و …
 • نرم افزارهای موجود در بورس اوراق بهادار تهران که حاوی اطلاعات صورتهای مالی شرکتها است استخراج می گردد

بر مبنای اطلاعات گرد آوری شده از طریق تحلیل داده ها، صحت و سقم فرضیات تحقیق ، آزمون و نتایج حاصله، به جامعه آماری مورد نظر تعمیم داده خواهد شد.

[1]  – Stock Price Volatility

[2] – Stakeholder

[3]  – Ball & Brown

[4]  – Behavioral Financial

[5]  – Stakeholder

[6]  – Stock Price Volatility ( V)

[7]  – Payout Ratio (POR)

[8] Expostfacto

تعداد صفحه :154

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  parsavahedi.t@gmail.com

37,500 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.