رشته حسابداری

پایان نامه ارزیابی تاثیر ارزش افزوده اقتصادی بر بازده داریی

 دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  مدیریت

دانشگاه آزاد اسلامی

                                                                       واحد کاشان

                                                               دانشکده  علوم انسانی

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حسابداری گرایش محض

عنوان

         ارزیابی تاثیر ارزش افزوده اقتصادی بر بازده داریی

و بازده حقوق صاحبان سهام 

 

 ماه وسال

                                                                              تابستان 1393

   

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

                                                     فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                      صفحه

چکیده………………………………………………………………………………………………………………………….1

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1 پیش گفتار………………………………………………………………………………………………………………2

2-1 تعریف موضوع……………………………………………………………………………………………………….3

3-1 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق………………………………………………………………………………….4

4-1 بیان مسئله تحقیق……………………………………………………………………………………………………..6

5-1هدف تحقیق……………………………………………………………………………………………………………7

6-1سوالات تحقیق………………………………………………………………………………………………………..8

7-1فرضیات تحقیق………………………………………………………………………………………………………..8

8-1قلمرو تحقیق…………………………………………………………………………………………………………….8

9-1جامعه آماری……………………………………………………………………………………………………………9

10-1تعریف واژه ها………………………………………………………………………………………………………..9

1-10-1ارزش افزوده اقتصادی………………………………………………………………………………………..10

2-10-1سرمایه……………………………………………………………………………………………………………..10

3-10-1NOPAT واقعی………………………………………………………………………………………………10

4-10-1ارزش افزوده بازار(MVA)…………………………………………………………………………………10

فصل دوم:ادبیات تحقیق

1-2 پیش گفتار……………………………………………………………………………………………………………..11

بخش اول……………………………………………………………………………………………………………………..12

1-2-2 مفهوم ماهیت اقتصادی سود…………………………………………………………………………………..12

2-2-2مفهوم سنتی سود………………………………………………………………………………………………….13

3-2-2 نقاط قوت سود حسابداری…………………………………………………………………………………….14

4-2-2 نقاط ضعف سود حسابداری………………………………………………………………………………….15

5-2-2دو معیار حسابداری در ارزیابی عملکرد……………………………………………………………………15

1-5-2-2نرخ بازده دارایی ها…………………………………………………………………………………………14

2-5-2-2نرخ بازده حقوق صاحبان سهام………………………………………………………………………….16

3-2 بخش دوم…………………………………………………………………………………………………………….17

132 EVA…………………………………………………………………………………………………………….17

2-3-2 تعریف EVA………………………………………………………………………………………………….17

3-3-2CAPITAL …………………………………………………………………………………………………..18

4-3-2 NOPAT……………………………………………………………………………………………………….19

5-3-2 میانگین موزون هزینه سرمایه………………………………………………………………………………..19

6-3-2 محاسبه EVA………………………………………………………………………………………………….19

1-6-3-2نرخ بازده از رویکرد عملیاتی……………………………………………………………………………20

2-6-3-2نرخ بازده از رویکرد مالی………………………………………………………………………………..20

7-3-2معادلهای حقوق صاحبان سهام………………………………………………………………………………21

8-3-2 تعدیلات………………………………………………………………………………………………………….22

1-8-3-2 مالیاتهای معوقه………………………………………………………………………………………………22

2-8-3-2 موجودی………………………………………………………………………………………………………22

3-8-3-2 اجاره عملیاتی………………………………………………………………………………………………..23

4-8-3-2نامشهود ها……………………………………………………………………………………………………..23

5-8-3-2 استهلاک انباشته سر قفلی…………………………………………………………………………………24

6-8-3-2 هزینه های کامل در مقابل کوششهای موفقیت آمیز……………………………………………….24

7-8-3-2سایر حقوق صاحبان سهام………………………………………………………………………………….24

4-2 پیشینه تحقیق………………………………………………………………………………………………………….26

1-4-2 تحقیقات مرتبط خارجی………………………………………………………………………………………26

2-5-2 تحقیقات مرتبط داخلی………………………………………………………………………………………..41

فصل سوم:روش تحقیق

1-3 پیش گفتار……………………………………………………………………………………………………………54

2-3 روش کلی تحقیق…………………………………………………………………………………………………. 54

3-3 جامعه آماری…………………………………………………………………………………………………………55

4-3حجم نمونه…………………………………………………………………………………………………………….55

5-3 روش نمونه گیری…………………………………………………………………………………………………..55

6-3 نحوه جمع آوری داده ها………………………………………………………………………………………….55

7-3 پایایی و اعتبار ابزار تحقیق………………………………………………………………………………………..55

8-3 روش و ابزار تحلیل داده ها………………………………………………………………………………………56

1-8-3روش های آماری و موارد کاربرد………………………………………………………………………….56

2-8-3 متغیرهای مورد بررسی در غالب یک مدل مفهومی……………………………………………………56

1-2-8-3 متغیر وابسته……………………………………………………………………………………………………57

2-2-8-3 متغیر مستقل……………………………………………………………………………………………………57

3-8-3 نحوه محاسبه متغیرها……………………………………………………………………………………………58

1-3-8-3ROA ………………………………………………………………………………………………………… 58

2-3-8-3 ROE…………………………………………………………………………………………………………. 58

3-3-8-3 EVA…………………………………………………………………………………………………………. 58

1-3-3-8-3 NOPAT  قبل از تعدیلات………………………………………………………………………….58

2-3-3-8-3CAPITAL  قبل از تعدیلات………………………………………………………………………59

3-3-3-8-3 تعدیلات…………………………………………………………………………………………………….59

4-8-3 میانگین موزون هزینه سرمایه…………………………………………………………………………………..60

5-8-3روش های رایانه ای………………………………………………………………………………………………….62

فصل چهارم: یافته های تحقیق

1-4 پیش گفتار……………………………………………………………………………………………………………..63

2-4 آمار توصیفی…………………………………………………………………………………………………………..63

1-2-4 بررسی میانگین داده ها طی دوره……………………………………………………………………………..63

2-4-2 بررسی داده ها به تفکیک سال های مختلف دوره……………………………………………………..67

1-2-2-4 داده ها و نتایج تجزیه و تحلیل برای سال87 …………………………………………………………67

2-2-2-4 داده ها و نتایج تجزیه و تحلیل برای سال 88…………………………………………………………72

3-2-2-4 داده ها و نتایج تجزیه و تحلیل برای سال 89…………………………………………………………75

4-2-2-4 داده ها و نتایج تجزیه و تحلیل برای سال 90…………………………………………………………79

5-2-2-4 داده ها و نتایج تجزیه و تحلیل برای سال 91…………………………………………………………83

6-2-2-4 داده ها و نتایج تجزیه و تحلیل برای سال 92…………………………………………………………87

3-4 تحلیل پیش فرض های رگرسیون……………………………………………………………………………….91

4-4 ارزیابی تاثیرارزش افزوده اقتصادی بر بازده دارایی ها و بازده حقوق صاحبان سهام………………93

فصل پنجم:خلاصه و نتیجه گیری

1-5 پیش گفتار………………………………………………………………………………………………………………98

2-5 خلاصه یافته ها…………………………………………………………………………………………………………98

3-5 نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………102

4-5 محدودیت های تحقیق…………………………………………………………………………………………….103

5-5  پیشنهادات……………………………………………………………………………………………………………104

منابع و ماخذ

 

                                                                        فهرست جدولها

عنوان                                                                                                                                    صفحه                              

جدول1-2- خلاصه ای از پیشینه تحقیقات مرتبط خارجی…………………………………………………….37

جدول2-2-خلاصه ای از پیشینه تحقیقات مرتبط در ایران……………………………………………………..52

جدول1-4-میانگین داده ها طی دوره………………………………………………………………………………..64

جدول2-4-نتایج شاخص های گرایش به مرکز و پراکندگی…………………………………………………64

جدول3-4- داده های سال 87…………………………………………………………………………………………68

جدول4-4-نتایج شاخص های گرایش به مرکز و پراکندگی سا87…………………………………………68

جدول5-4- داده های سال 88…………………………………………………………………………………………72

جدول6-4-نتایج شاخص های گرایش به مرکز و پراکندگی سال88………………………………………72

جدول7-4- داده های سال 89…………………………………………………………………………………………76

جدول8-4-نتایج شاخص های گرایش به مرکز و پراکندگی سال89………………………………………76

جدول9-4- داده های سال 90…………………………………………………………………………………………80

جدول10-4-نتایج شاخص های گرایش به مرکز و پراکندگی سال90…………………………………….80

جدول11-4- داده های سال 91……………………………………………………………………………………….84

جدول12-4-نتایج شاخص های گرایش به مرکز و پراکندگی سال91…………………………………….84

جدول13-4- داده های سال 92……………………………………………………………………………………….88

جدول14-4-نتایج شاخص های گرایش به مرکز و پراکندگی سال92…………………………………….88

جدول15-4-جمع بندی آمار توصیفی………………………………………………………………………………92

جدول16-4-ضریب همبستگی اسپیرمن برای متغیرهای ارزش افزوده اقتصادی و بازده ها…………..93

جدول17-4 ضریب همبستگی اسپیرمن برای متغیرهای ارزش افزوده اقتصادی و بازده ها……………93

جدول18-4 ضریب همبستگی اسپیرمن برای متغیرهای ارزش افزوده اقتصادی و بازده ها……………94

جدول19-4 ضریب همبستگی اسپیرمن برای متغیرهای ارزش افزوده اقتصادی و بازده ها……………94

جدول20-4 ضریب همبستگی اسپیرمن برای متغیرهای ارزش افزوده اقتصادی و بازده ها……………94

جدول21-4 ضریب همبستگی اسپیرمن برای متغیرهای ارزش افزوده اقتصادی و بازده ها……………95

جدول22-4 ضریب همبستگی اسپیرمن برای متغیرهای ارزش افزوده اقتصادی و بازده ها……………95

جدول 23-4 جمع یندی بررسی تاثیر ارزش افزوده بر بازده ها با استفاده

از ضریب همبستگی اسپیرمن…………………………………………………………………………………………97

 

 

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                                                  صفحه  

نمودار1-4-توزیع درصدی متغیرها برحسب متغیر EVA طی دوره…………………………………….65

نمودار2-4-توزیع درصدی متغیرها برحسب ROA طی  دوره…………………………………………..66

نمودار3-4توزیع در صدی متغیرهای بر حسب ROE طی دور…………………………………………..67

نمودار4-4-توزیع درصدی متغیرها برحسب متغیر EVA سال87….. ………………………………….69

نمودار5-4-توزیع درصدی متغیرها برحسب ROA سال 87……………………………………………..70

نمودار6-4توزیع در صدی متغیرهای بر حسب ROE سال87………………… ………………………..71

نمودار7-4-توزیع درصدی متغیرها برحسب متغیر EVA سال88……………………………………….73

نمودار8-4-توزیع درصدی متغیرها برحسب ROA سال88………………………………………………74

نمودار9-4توزیع در صدی متغیرهای بر حسب ROE سال88…………………………………………… 75

 نمودار10-4-توزیع درصدی متغیرها برحسب متغیر EVA سال89……… ……………………………77

نمودار11-4-توزیع درصدی متغیرها برحسب ROA سال89……………………………………………..78

نمودار12-4توزیع در صدی متغیرهای بر حسب ROE سال89…………………………………………..79

 نمودار13-4-توزیع درصدی متغیرها برحسب متغیر EVA سال90…………………………………….81

نمودار14-4-توزیع درصدی متغیرها برحسب ROA سال90…………………………………………….82

نمودار15-4توزیع در صدی متغیرهای بر حسب ROE سال90…………………………………………..83

نمودار16-4-توزیع درصدی متغیرها برحسب متغیر EVA سال91………………………………………85

نمودار17-4-توزیع درصدی متغیرها برحسب ROA سال91……………………………………………..86

نمودار18-4توزیع در صدی متغیرهای بر حسب ROE سال91…………………………………………..87     

 نمودار19-4-توزیع درصدی متغیرها برحسب متغیر EVA سال92……………………………………..89

نمودار20-4-توزیع درصدی متغیرها برحسب ROA سال92……………………………………………..90

نمودار21-4توزیع در صدی متغیرهای بر حسب ROE سال92……………………………………………91

 

 

چکیده

     در این تحقیق سعی شده که معیارهای ارزیابی عملکرد با هم مقایسه شوند‌ و معیاری که نسبت به بقیه بهتر بوده و جنبه‌های مختلفی را در نظر می‌گیرد مطرح شود. در بین این معیارها ارزش افزوده اقتصادی ((EVAمطرح شده است که هدف از آن اندازه‌گیری افزایش یا از بین رفتن ارزش شرکت و همچنین ارزیابی صحیح عملکرد مدیریت می‌باشد.

      هدف از ROE به عنوان معیارحسابداری اندازهگیری میزان بازدهی ایجاد شده برای سهامداران عادیست که عبارتست از سود بعد از مالیات به حقوق صاحبان سهام.‌‌ معیاری دیگر که قبل از این معیارها مطرح بوده و مورد ا‌ستفاده قرار می‌گرفت نرخ بازده دارایی‌ها (ROA) بوده است که از حاصل تقسیم سود بعد از مالیات بر متوسط دارایی‌ها بدست می‌آید.‌‌‌‌‌‌‌ ارزیابی تاثیر این معیارها می‌تواند از بعضی جهات مفید باشد بطوریکه احتمالا بتوان از این معیارها بعنوان جایگزین بجای هم استفاده کرد. دراین تحقیق متغیرهای ذکر شده در بازه زماتی  87 تا 92 در صنعت فراورده‌های نفتی کک و سوخت هسته‌ای و استخراج کانه های فلزی محاسبه شده اند و پس از توصیف ویژگی‌های متغیر‌های مورد نظر با بهره گرفتن از آمار توصیفی میزان تاثیر متغیر ارزش افزوده بر بازده‌ها مورد ارزیابی قرار گرفت که نتیجه حاکی از آن بود که ضریب همبستگی بدست آمده در طی دوره 6 ساله بین ارزش افزوده  اقتصادی و نرخ بازده حقوق صاحبان سهام به 1- میل می کند و ضریب همبستگی بدست آمده بین ارزش افزوده اقتصادی و نرخ بازده دارایی‌ها بیشتر از حد متوسط می باشد. همچنین در سال‌های دوره مورد نظر ضریب همبستگی بدست آمده بین نرخ بازده دارایی‌ها و ارزش افزوده اقتصادی در سالهای 88 و 89 به سمت 1- میل میکند و برای سالهای 90 و 91 بیشتر از حد متوسط و منفی بوده و برای سال‌های 87 و 92 کمتر از حد متوسط و منفی می‌باشد. همچنین ضریب همبستگی بدست آمده بین ارزش افزوده اقتصادی و نرخ بازده حقوق صاحبان سهام در سالهای 87 تا 92 بیشتر از حد متوسط و منفی می‌باشد.

لغات کلیدی

EVA ,ROA ,ROE

 

فصل اول

کلیات تحقیق

 

 

11پیش گفتار

تاریخچه روابط اقتصادی انسانها پر از فراز و نشیب‌هایی بوده‌است. این روابط با مبادله پایاپای کالا شروع و روند رو به رشد خود را ادامه داده‌ ‌‌است. ابزارهای جدید برای مقابله با محدودیتهای دست و پاگیر آن مبادلات مطرح و جایگزین شده‌است و این ابزارها به راحتی کسب و کار دامن زدند. با وقوع انقلاب صنعتی و پیدایش شرکت های چند ملیتی و شرکت‌های بزرگ مسئله سرمایه‌گزاری و سهامداران رنگ تازه‌ای به خود گرفت و در کنار آن مسئله تخصص مطرح و مالکیت از مدیریت جدا شد و به تبع آن مسئله نمایندگی بوجود آمد و این سوال برای سرمایه‌گزاران و مالکان پیش آمد که مدیران یا همان نمایندگان تا چه اندازه منافع سهامداران را در نظر می‌گیرند؟ به عبارتی چگونه می‌توان عملکرد مدیران را سنجید؟ که مسئله سنجش عملکرد مدیران هم مطرح شد.

گروه های مختلف به دلایل مختلف به ارزیابی عملکرد علاقمندند. روش های مختلفی برای ارزیابی عملکرد وجود دارد انواع شاخصها و معیارها وجود دارد که برای محاسبه آنها از اطلاعات حسابداری، بازار و اقتصادی یا ترکیبی از آنها استفاده می‌شود.

ROE        یکی از نسبتهای سود آوری است که ازطریق تقسیم سود بعد از مالیات برحقوق صاحبان سهام بدست  ایراداتی نیز وارد‌است از جمله اینکه سود حسابداری تحت تاثیر احتساب جریانهای خروجی وجه نقد به عنوان هزینه جاری یا دارایی است و همچنین سود حسابداری با انتخاب روش های حسابداری توسط مدیریت تغییر می‌کند یا به عبارت دیگر مدیریت از توانایی همگون سازی سود برخوردار‌است.

ROA       یا به عبارتی نرخ بازده داراییها، برابر است با حاصل تقسیم سود بعد از مالیات بر ارزش دفتری متوسط مجموع داراییها. این نسبت معیاری بهتر برای سنجش سود آوری در مقایسه با حاشیه  سود فروش است زیرا این معیار کارایی مدیریت در استفاده از دارایی ها جهت ایجاد سود ویژه را نشان می‌دهد که البته ایرادات حسابداری به این روش نیز وارد‌است. در اینجا شناسایی معیار دیگری غیر از این معیارها ضروری بنظر‌میرسد. عده‌ای معتقدند که EVA به دلیل تاکید بر بازده واقعی (نقدی)هر شرکت از ایرادات فوق بدور‌است. در کنار این مزیت  EVAاز ایراداتی چون پیچیدگی محاسبه نیاز به اطلاعات و هزینه بیشتری برای محاسبه برخوردار‌است. تئوری مالی بر این نکته تاکید دارد که هدف نهایی شرکتها به حداکثر رساندن ارزش فعلی ثروت آتی سهامدارن است و این امری طبیعی است چرا که سهامداران مالکان شرکتند.

محاسبات ارزیابی عملکرد مالی در هر روشی دارای پیچیدگیهای خاص خود است علی الخصوص در روش هایی که بر پایه اقتصادی‌اند پیچیدگیها بیشتر می‌باشند. با توجه به واقعیت های موجود در خصوص برتری معیارهای اقتصادی بر مبنای سود اقتصادی همانند EVA و استفاده افراد از معیارهای حسابداری برای تصمیم‌گیری در خصوص عملکرد یک شرکت این سوال مطرح می‌شود که تصمیم‌گیری افراد در خصوص عملکرد شرکت تا چه حد با واقعیت موجود در مورد آن شرکت مطابقت داشته‌است یا تغییرات در معیارهای ارزیابی مورد استفاده و معیارهای ارزیابی ایده‌آل واقعی‌تر تا چه حد دارای همبستگی می باشد؟ ‌این تحقیق بر آ‌ست که با تکیه بر محاسبات انجام‌شده در هر دو روش به این سوال پاسخ دهد و روشن نماید که با توجه به پیچیدگیهای موجود در محاسبه سود اقتصادی آیا میتوان از  ROA و ROE بجای EVA بهره‌گرفت و از طرفی رتبه‌بندی انجام‌شده در خصوص عملکرد شرکتها با توجه به نسبتهای سود‌آوری در گذشته تا چه حد با EVA محاسبه شده آن مطابقت‌دارد.

2-1تعریف موضوع

ارزیابی عملکرد از مهمترین موضوعات مورد توجه سهامدارن اعتبار‌دهندگان، دولتها و مدیران می باشد. مدیران به منظور ارزیابی خود و قسمت های تحت پوشش از ارزیابی عملکرد استفاده می کنند. سرمایه‌گزاران به منظور ارزیابی میزان موفقیت مدیران در به کارگیری سرمایه خود علاقمندند. اعتبار دهندگان در مورد میزان و نرخ اعطای اعتبار به ارزیابی عملکرد نیازمندند. مهمترین جنبه ای که برای سرمایه‌گزاران مورد توجه قرار می‌گیرد این‌است که برای آنها ارزش ایجاد شده‌است یا خیر؟. به عبارت دیگر آیا ارزش سرمایه‌گزاری آنها در اثر عملکرد مدیریت افزایش یافته‌است یا خیر؟. یکی از معیارهای سهامدارن ROE است که بیان‌میدارد به ازای هر ریال سرمایه گزاری چند ریال سود ایجاد شده‌است. همچنین در محاسبه ROA مطرح‌است که به ازای هر ریال دارایی چند ریال سود ایجاد شده‌است که در این معیارها از اطلاعات حسابداری استفاده می‌شود. روشی دیگری که در سالهای اخیر برای ارزیابی عملکرد و بیشتر با تاکید بر ایجاد یا از بین رفتن ارزش بوجود آمده است EVA می باشد. نقطه شروع این روش اعمال تعدیلاتی در سود حسابداری وحقوق صاحبان سهام به منظور رسیدن به [1]NOPAT (سود خالص عملیلتی بعد از کسر مالیات)و سرمایه است تا بتوان نرخ سرمایه اقتصادی را بدست آورد .سپس با لحاظ کردن نرخ هزینه سرمایه تغییرات در ارزش ایجاد می‌شود.

3-1اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

گروه های مختلفی به دلایل مختلف به ارزیابی عملکرد علاقمندند. روش های مختلفی برای ارزیابی عملکرد وجود دارد. انواع شاخص‌ها و نسبت‌ها وجود دارد که برای محاسبه آنها از اطلاعات حسابداری بازار و اقتصادی یا ترکیبی از آنها استفاده می‌شود.

ROE        یکی از نسبت‌های سود‌آوری است که از طریق تقسیم سود بعد از مالیات بر حقوق صاحبان سهام بدست می‌آید. برای بدست آوردن ROE از سود حسابداری استفاده می‌شود و از طرفی به سود حسابداری ایراداتی وارد‌است از جمله اینکه سود حسابداری تحت تاثیر احتساب جریان‌های خروجی وجه نقد به عنوان هزینه جاری یا دارایی قرار‌می‌گیرد. همچنین سود حسابداری با انتخاب روش‌های حسابداری توسط مدیریت تغییر می‌کند، به عبارت دیگر مدیران از توانایی همگون سازی سود برخوردارند.

ROA       یا بازده مجموع دارایی‌ها برابر است با حاصل تقسیم سود بعد از مالیات بر متوسط مجموع دارایی‌ها که این نسبت معیاری بهتر برای سنجش سود‌آوری در مقایسه با حاشیه سود فروش است. زیرا کارایی مدیریت در استفاده از دارایی‌های شرکت به‌منظور ایجاد سود بعد از مالیات را نشان می‌دهد که ایرادات حسابداری به این روش نیز وار‌د‌است. در اینجا شناسایی معیار دیگری غیر از این معیا رها ضروری بنظر‌میرسد. عده‌ای معتقدند که روش EVA به دلیل تاکید بر بازده واقعی هر شرکت از ایرادات فوق بدور‌است در کنار این مزیت EVA از معایبی همچون پیچیدگی محاسبه نیاز به اطلاعات وهزینه بیشتری برای محاسبه برخوردار‌است. بنابراین اهمیت و ضرورت انجام تحقیق از جنبه‌های زیر قابل توجه است.

[1] -Net Operating Profit After Taxes

تعداد صفحه:126

قیمت : 37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیرد و  همچنین فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال می شود

پشتیبانی سایت :                 parsavahedi.t@gmail.com

37,500 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.