رشته حسابداری

پایان نامه ارزیابی ارتباط دارایی­ های نامشهود و وجه نقد حاصل از عملیات

 دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  مدیریت

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد کاشان  

دانشکده تحصیلات تکمیلی

 

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

گرایش: حسابداری

عنوان:

ارزیابی ارتباط بین دارایی­ های نامشهود، وجه نقد حاصل از عملیات و دوره نگهداری موجودی کالا با انعطاف‌پذیری مالی و دوره پایداری شرکت (در شرکت‌های شهرک صنعتی شمس‌آباد)

 

شهریورماه 1393  

 

   

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فصل اول:کلیات تحقیق

1-1 مقدمه 2

1-2 بیان موضوع. 3

1-3 تبیین مسئله تحقیق.. 4

1-4 اهمیت و ضرورت تحقیق.. 5

1-5 اهداف تحقیق.. 6

1-6 سوالات تحقیق.. 7

1-7 فرضیه‌های تحقیق.. 8

1-8 روش کلی تحقیق.. 9

1-9 قلمرو تحقیق.. 9

1-9-1 قلمرو موضوعی.. 9

1-9-2 قلمرو زمانی.. 9

1-9-3 قلمرو مکانی.. 9

1-10 واژگان کلیدی و اصطلاحات.. 10

فصل دوم:ادبیات و پیشینه تحقیق

2-1 مقدمه 12

2-2 بخش اول : مبانی نظری تحقیق.. 12

2-2-1 انعطاف‌پذیری مالی.. 12

2-2-2 سیگنال‌های مالی.. 14

223 اهرم مالی و ارزش گذاری شرکت‌ها 15

2-2-4 اهمیت جریان‌های نقدی.. 16

2-2-5 حرکت به سوی جریان‌های نقدی.. 17

2-2-6 مدیریت نقدینگی، توانایی واریز بدهی‌ها و انعطاف‌پذیری.. 19

2-2-7 ارتباط وجه نقد با سود. 20

2-2-8 اهمیت فوق‌العاده جریان‌های نقدی عملیاتی.. 21

2-2-9 جریان وجوه نقد آزاد و مشکلات نمایندگی ناشی از آن.. 21

2-2-9-1 تعریف جریان وجوه نقد آزاد. 22

2-2-9-2 محاسبه جریان وجوه نقد آزاد. 22

2-2-9-3 مشکلات نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد. 23

2-2-10 دارایی‌های نامشهود. 25

2-2-11 ترازنامه نامرئی.. 30

2-3 پیشینه تحقیق.. 30

2-3-1 تحقیقات خارجی.. 30

2-3-2 تحقیقات داخلی.. 35

فصل سوم:روش اجرای تحقیق

3-1 مقدمه 48

3-2 روش کلی تحقیق.. 48

3-3 جامعه آماری.. 49

3-4 نمونه آماری.. 49

3-4-1 حجم نمونه و کفایت آن.. 49

3-4-2 روش نمونه گیری و دلیل انتخاب.. 50

3-5 روش گردآوری داده‌ها 50

3-6 ابزار گردآوری داده‌ها 50

3-7 روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده ‏ها 50

3-7-1 روش‌های آماری.. 50

3-7-2 مدل تحقیق.. 51

3-7-2-1 مدل ریاضی تحقیق.. 51

3-7-2-2 تعریف متغیرها 51

3-7-2-3 نحوه اندازه‌گیری متغیرها 52

3-7-2-4 دسته بندی متغیرها 52

3-7-2-5 رابطه بین متغیرها 53

3-7-2-6 اندازه‌گیری رابطه. 53

3-7-3 نرم افزارها 53

فصل چهارم:بیان یافته‌ها

4-1 مقدمه ‏ 55

4-2 توصیف جامعه و نمونه آماری.. 56

4-3 توصیف یافته‌ها 57

4-4 تحلیل یافته‌ها 59

4-4-1 تحلیل پیش فرض‌ها 59

442 تحلیل پیش فرض‌های استفاده از مدل تابلویی.. 68

443 تحلیل روابط بین متغیرها 71

4431 رابطه بین دوره نگهداری موجودی و دوره پایداری.. 71

4432 رابطه بین دوره نگهداری موجودی و انعطاف‌پذیری.. 73

4433 رابطه بین دارایی نامشهود و پایداری شرکت… 74

4434 رابطه بین دارایی نامشهود و انعطاف‌پذیری شرکت… 76

4435 رابطه بین وجه نقد حاصل از عملیات و پایداری شرکت… 78

4436 رابطه بین وجه نقد حاصل از عملیات و انعطاف‌پذیری شرکت… 80

4437 رابطه بین دوره نگهداری موجودی کالا، دارایی نامشهود و وجه نقد حاصل از عملیات با پایداری شرکت… 82

4438 رابطه بین دوره نگهداری موجودی کالا، دارایی نامشهود و وجه نقد حاصل از عملیات با انعطاف‌پذیری شرکت… 84

فصل پنجم:تلخیص، نتیجه‌گیری و پیشنهادها

5-1 مقدمه   88

5-2 خلاصه پژوهش…. 88

5-3 نتیجه گیری.. 89

5-4 نتیجه گیری کلی.. 94

5-5 پیشنهادها 95

5-5-1 پیشنهادهای کاربردی بر مبنای نتایج تحقیق.. 96

5-5-2 پیشنهادهای کاربردی بر مبنای تحقیقات آتی.. 96

5-6 محدودیت­های پژوهش…. 97

پیوست‌ها:

پیوست الف:نام شرکت‌های جامعه آماری.. 99

پیوست ب:خروجی‌های نرم افزار Spss و Eviews. 100

منابع و مأخذ:

منابع فارسی   110

منابع لاتین.. 112

منابع اینترنتی.. 113

 

جدول ( 1-2) :تحقیقات انجام گرفته در داخل و خارج کشور 41

جدول (1-4) :توصیف شرکت‌های نمونه آماری.. 56

جدول (2-4) : اندازه شاخص‌های آمار توصیفی مربوط به متغیرهای تحقیق.. 58

جدول (3-4) : بررسی فرض نرمال بودن متغیرها 60

جدول (4-4) : بررسی فرض نرمال بودن متغیرهای تبدیلی.. 61

جدول (5-4) : نتایج آزمون ناهمسانی وایت… 65

جدول ( 6-4) : بررسی فرض همبسته نبودن خطاها 67

جدول :(7-4) ضرایب همبستگی متغیرهای مستقل.. 68

جدول (8-4) : نتایج آزمون F لیمر (همسانی عرض از مبدأ های مقاطع) 70

جدول (9- 4) : برآورد رگرسیونی برای رابطه بین دوره نگهداری موجودی و دوره پایداری.. 71

جدول (10- 4) : برآورد رگرسیونی برای رابطه بین دوره نگهداری موجودی و انعطاف‌پذیری.. 73

جدول (11- 4) : برآورد رگرسیونی برای رابطه بین دارایی نامشهود و پایداری شرکت… 75

جدول (12- 4) : برآورد رگرسیونی برای رابطه بین دارایی نامشهود و انعطاف‌پذیری.. 77

جدول (13- 4) : برآورد رگرسیونی برای رابطه بین وجه نقد حاصل از عملیات و پایداری شرکت… 78

جدول (14- 4) : برآورد رگرسیونی برای رابطه بین وجه نقد حاصل از عملیات و انعطاف‌پذیری شرکت… 80

جدول (15- 4) : برآورد رگرسیونی برای رابطه بین دوره نگهداری موجودی کالا، دارایی نامشهود و وجه نقد حاصل از عملیات با پایداری شرکت   82

جدول (16- 4) : برآورد رگرسیونی برای رابطه بین دوره نگهداری موجودی کالا، دارایی نامشهود و وجه نقد حاصل از عملیات با انعطاف‌پذیری شرکت   84

جدول (17-4) :خلاصه یافته‌های حاصل از بررسی ارتباط بین متغیرهای پژوهش…. 86

جدول (5-1) : نتیجه گیری کلی فرضیات.. 95

 

نمودار (1 -2) چارچوب دارایی‌های دانشی از دیدگاه ماررو اسکیما 29

نمودار (1-4) :بررسی نرمال بودن خطاهای رابطه بین دوره نگهداری موجودی کالا و پایداری شرکت… 61

نمودار (2-4) :بررسی نرمال بودن خطاهای رابطه بین دوره نگهداری موجودی کالا و انعطاف‌پذیری شرکت… 62

نمودار (3-4) :بررسی نرمال بودن خطاهای رابطه بین دارایی نامشهود و پایداری شرکت… 62

نمودار (4-4) :بررسی نرمال بودن خطاهای رابطه بین دارایی نامشهود و انعطاف‌پذیری شرکت… 62

نمودار (5-4) :بررسی نرمال بودن خطاهای رابطه بین وجه نقد حاصل از عملیات و پایداری شرکت… 63

نمودار (6-4) :بررسی نرمال بودن خطاهای رابطه بین وجه نقد حاصل از عملیات و انعطاف‌پذیری شرکت… 63

نمودار (7-4) :بررسی نرمال بودن خطاهای رابطه بین وجه نقد حاصل از عملیات، دارایی نامشهود، دوره نگهداری موجودی کالا و پایداری شرکت   63

نمودار (8-4) : بررسی نرمال بودن خطاهای رابطه بین وجه نقد حاصل از عملیات، دارایی نامشهود، دوره نگهداری موجودی کالا و انعطاف‌پذیری شرکت   64

 

 

چکیده

انعطاف‌پذیری نقش مهمی در توانمند ساختن مدیران در خصوص سرمایه‌گذاری در آینده ایفا می‌کند. مشکلات بازار سرمایه، حفظ انعطاف‌پذیری را برای شرکت‌ها جهت استفاده از فرصت‌های سودآور الزامی کرده است؛ لذا مشکل اصلی مطرح‌شده در این تحقیق نقش و میزان تأثیر انعطاف‌پذیری مالی بر توانمند ساختن مدیران شرکت‌ها و همچنین میزان سرمایه‌گذاری‌های آینده به عنوان مشکل اصلی در این تحقیق مطرح می‌باشد. در این تحقیق سعی شده است ارتباط بین دارایی‌های نامشهود، وجه نقد حاصل از عملیات و دوره نگهداری موجودی کالا با انعطاف‌پذیری مالی و دوره پایداری شرکت در فاصله زمانی 1388 الی 1392 در شرکت‌های شهرک صنعتی شمس‌آباد مورد آزمون قرار گیرد. پس از تعیین جامعه، به قضاوت و ارزیابی در مورد هر یک از فرضیه‌های آماری تحقیق پرداخته شد. در تحقیق حاضر دو فرضیه اصلی و شش فرضیه فرعی وجود دارد. آزمون فرضیات تحقیق با بهره گرفتن از داده‌های ترکیبی صورت گرفته است جهت تجزیه تحلیل داده‌ها و برآورد مدل رگرسیون چند متغیره و آزمون فرضیات تحقیق از نرم‌افزار 19 Spss و 7 Eviews و نرم‌افزار Excel استفاده‌شده است.

پس از طراحی و آزمون فرضیات پژوهش که به تفکیک هر فرضیه اصلی صورت گرفت، این نتیجه حاصل شد که رابطه خطی معناداری بین دارایی نامشهود، وجه نقد حاصل از عملیات و پایداری شرکت در شرکت‌های شهرک صنعتی شمس‌آباد وجود دارد. ولی بین دوره نگهداری موجودی با پایداری شرکت رابطه‌ خطی معناداری یافت نگردید. بعلاوه ارتباط بین متغیرهای دوره نگهداری موجودی، دارایی نامشهود، وجه نقد حاصل از عملیات با انعطاف‌پذیری شرکت مورد پذیرش قرار نگرفت.

 

واژه‌های کلیدی:انعطاف‌پذیری، دارایی نامشهود، پایداری شرکت، موجودی کالا.

 

فصل او

کلیات تحقیق

 

1-1       مقدمه

حداکثر ساختن ثروت سهامداران، حداکثر ساختن سود، ایفای وظایف اخلاقی و مسئولیت‌های اجتماعی ازجمله هدف‌های مدیران و در نهایت از هدف‌های شرکت‌ها می‌باشد. یکی از مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار بر اهداف فوق، وجه نقد حاصل از عملیات و دوره نگهداری موجودی کالا است.

در جامعه رقابتی امروز بنگاه‌های اقتصادی موفق هستند که برای آینده خود برنامه‌ریزی داشته باشند. امروزه دغدغه بنگاه‌های اقتصادی رسیدن به حداکثر استفاده از منابع در دسترس جهت برنامه‌ریزی‌های کوتاه و بلندمدت خود می‌باشد. یکی از عوامل مؤثر در تصمیم‌گیری، اطلاعات مناسب و مرتبط باموضوع تصمیم است. وجه نقد در ارتباط با سرمایه و سود به این دلیل حائز اهمیت است که معرف قدرت خریدی است که می‌توان در اقتصاد بازار به اشخاص یا مؤسسات دیگر انتقال داد تا به مصرف تهیه کالاها و خدمات مورد نیاز خود برسانند.

بنابراین، بسیاری از اندازه‌گیری‌های حسابداری بر گردش وجوه نقد درگذشته، حال و انتظارات آینده مبتنی می‌باشد. درآمد فروش معمولاً بر مبنای وجوه نقد خالصی اندازه‌گیری می‌شود که انتظار می‌رود از فروش کالاها یا خدمات تحصیل گردد. هزینه‌ها نیز معمولاً بر مبنای وجوه نقد پرداخت‌شده برای تحصیل کالاها و خدمات مورد استفاده واحد انتفاعی اندازه‌گیری می‌شود. بر اساس حسابداری تعهدی می‌توان بخش از دریافت‌ها یا پرداخت‌های نقدی آتی را به دوره جاری تخصیص داد یا بخشی از دریافت‌ها یا پرداخت‌های نقدی گذشته را به دوره جاری یا دوره‌های آتی انتقال داد.

اصولاً وجه نقد حاصل از عملیات، انعطاف‌پذیری مالی و دوره پایداری شرکت از بعد برون‌سازمانی و از بعد درون سازمانی مورد توجه قرار می‌گیرد. از بعد برون‌سازمانی وجه نقد حاصل از عملیات، انعطاف‌پذیری مالی و دوره پایداری شرکت در ارزشیابی اوراق بهادار و ارزیابی عملکرد شرکت مورد استفاده قرار می‌گیرد. از بعد درون سازمانی وجه نقد حاصل از عملیات، انعطاف‌پذیری مالی و دوره پایداری شرکت در تصمیم گیری‌های مربوط به سرمایه‌گذاری و اولویت‌های سرمایه‌گذاری، ساختار بهینه سرمایه و ارزیابی عملکرد بخش‌ها نقش کلیدی و اساسی دارد.

در فصل اول این پایان‌نامه پس از بیان موضوع، تبیین مسئله تحقیق را مورد بررسی قرار می‌دهیم و به بیان اهمیت و ضرورت تحقیق می‌پردازیم، همچنین اهداف در قالب اهداف علمی و کاربردی بیان خواهند شد. چهار چوب نظری تحقیق که بنیان اصلی طرح سوال و موضوع تحقیق بوده در این فصل آورده شده و در ادامه به مدل تحلیلی و فرضیه‌های تحقیق نیز اشاره خواهیم کرد؛ و در پایان واژگان کلیدی و اصطلاحات تحقیق تعریف گردیده‌اند.

 

1-2      بیان موضوع

انعطاف پذیری نقش مهمی در توانمند ساختن مدیران در خصوص سرمایه گذاری در آینده ایفا می‌کند. مشکلات بازار سرمایه، حفظ انعطاف پذیری را برای شرکت‌ها جهت استفاده از فرصت‌های سودآور الزامی کرده است. میرز ( 1977 ) نشان داد که چگونه تهدیدات ناشی از بدهی شرکت‌ها ممکن است که مانع استفاده آن‌ ها از فرصت‌های سودآور شود، حتی هنگامی‌که مدیران و سهامداران علاقمند به استفاده از این فرصت‌ها هستند؛ لذا مشکل اصلی مطرح شده در این تحقیق نقش و میزان تأثیر انعطاف‌پذیری مالی بر توانمند ساختن مدیران شرکت‌ها و همچنین میزان سرمایه‌گذاری‌های آینده به عنوان مشکل اصلی در این تحقیق مطرح می‌باشد.

تحصیل بهینه منابع منجر به موفقیت شرکت‌ها در بازار شده و شرکت‌ها از این طریق می‌توانند فرصت‌های بازار را با موفقیت دنبال کنند و از مزایای فعالیت در بازار بهره‌مند شوند. (خدایی وله زاده قرد و تیموری، 1389، ص 156).مدیران بیان کرده‌اند که انعطاف پذیری نقش مهمی در توانمند ساختن آن‌ ها در خصوص سرمایه گذاری در آینده ایفا می‌کند، بر مبنای بحث‌های صورت گرفته توسط مودیگلیانی و میلر 1963 و میرز 1984 مشکلات بازار سرمایه، حفظ انعطاف پذیری را برای شرکت‌ها جهت استفاده از فرصت‌های سودآور الزامی کرده است؛ و مهم‌ترین بعد مشکلی که در این تحقیق مطرح بوده است چگونگی تحصیل منافع می‌باشد که می‌تواند منجر به ایجاد ارزش و فرصت برای بازار گردد.

شرکت‌های دارای انعطاف پذیری مالی میزان قدرت استقراض ذخیره‌ای برای خود نگه می‌دارند تا بتوانند در سال‌های بعد از سیاست محافظه کاری سرمایه‌گذاری بیشتری کنند. طبق مطالب فوق، انعطاف پذیری مالی باید رابطه مستقیم و تأثیر مهمی بر مخارج سرمایه‌ای داشته باشند. همچنین شرکت‌های منعطف می‌توانند بعد از یک دوره سیاست اهرمی پایین، راحت‌تر وجوه خود را برای تأمین مالی پروژه‌هایشان بکار گیرند؛ و توانایی سرمایه گذاری آن‌ ها باید کمتر وابسته به وجوه داخلی باشد. در نتیجه باید انتظار داشته باشیم که یک رابطه منفی بین سرمایه گذاری و عامل گردش وجوه نقدی وجود داشته باشد. یکی از اصلی‌ترین جنبه‌های اختلاف نظر در بین مدیران شرکت‌ها و تحلیل گران و مشاوران این مطلب است که آیا واقعاً انعطاف‌پذیری مالی بر تأمین مالی پروژه‌های شرکت‌ها تأثیر دارد یا نه؟

حال در این تحقیق ما به دنبال درک این مطلب می‌باشیم که آیا بین دارایی‌های نامشهود، وجه نقد حاصل از عملیات و دوره نگهداری موجودی کالا با انعطاف‌پذیری مالی و دوره پایداری شرکت رابطه معنی داری وجود دارد یا نه و آیا دارایی‌های نامشهود، وجه نقد حاصل از عملیات و دوره نگهداری موجودی کالا می‌توانند به عنوان عواملی تأثیر گذار بر انعطاف‌پذیری مالی و دوره پایداری شرکت در شرکت‌های شهرک صنعتی شمس‌آباد مطرح باشند یا نه؟

1-3     تبیین مسئله تحقیق

شرکت‌های دارای انعطاف‌پذیری مالی میزان قدرت استقراض ذخیره‌ای برای خود نگه می‌دارند تا بتوانند در سال‌های بعد از سیاست محافظه کاری سرمایه‌گذاری بیشتری کنند. طبق مطالب فوق، انعطاف‌پذیری مالی باید رابطه مستقیم و تأثیر مهمی بر مخارج سرمایه‌ای داشته باشند. همچنین شرکت‌های منعطف می‌توانند بعد از یک دوره سیاست اهرمی پایین، راحت‌تر وجوه خود را برای تأمین مالی پروژه‌هایشان بکار گیرند؛ و توانایی سرمایه‌گذاری آن‌ ها باید کمتر وابسته به وجوه داخلی باشد. در نتیجه باید انتظار داشته باشیم که یک رابطه منفی بین سرمایه‌گذاری و عامل گردش وجوه نقدی وجود داشته باشد. (خدایی وله زاده قرد، 1389،60).

در مفاهیم نظری استانداردهای حسابرسی ایران انعطاف‌پذیری مالی عبارت است از توانایی واحد تجاری مبنی بر اقدام مؤثر جهت تغییر میزان و زمان جریان‌های نقدی آن می‌باشد به گونه‌ای که واحد تجاری بتواند در قبال رویدادها و فرصت‌های غیرمنتظره واکنش نشان دهد. انعطاف‌پذیری مالی واحد تجاری را قادر می‌سازد تا از فرصت‌های غیرمنتظره سرمایه‌گذاری به خوبی بهره گیرد و در دورانی که جریان‌های نقدی حاصل از عملیات مثلاً به دلیل کاهش غیرمنتظره در تقاضا برای محصولات تولیدی واحد تجاری در سطح پایین و احتمالاً منفی قرار دارد به حیات خود ادامه دهد.

مشکل اصلی که در این تحقیق به دنبال درک آن می‌باشیم این است که دارایی‌های نامشهود، وجه نقد حاصل از عملیات و دوره نگهداری موجودی کالا چه تأثیراتی می‌تواند بر انعطاف‌پذیری مالی و همچنین دوره پایداری شرکت (در شرکت‌های شهرک صنعتی شمس‌آباد) داشته باشد و همچنین این مطلب به عنوان یک مسئله چالش برانگیز در ذهن محقق مطرح گردیده است که اگر شرکت کمبود وجه نقد حاصل از عملیات و دوره نگهداری موجودی کالا کاهش داشته باشد در این صورت چه تأثیراتی بر انعطاف‌پذیری مالی و دوره پایداری شرکت خواهد داشت؟

1-4     اهمیت و ضرورت تحقیق

  • از آنجا که وجه نقد حاصل از عملیات شرکت و تغییر آن باعث تغییرات عمده در سیاست‌ها و خطمشی های شرکت می‌گردد و افزایش وجه نقد حاصل از عملیات شرکت اغلب نقش تأثیر گذاری بر سیاست‌های اتخاذ شده در شرکت و نوسانات به وجود آمده در شرکت و روند فعالیت‌های آتی شرکت دارد؛ لذا می‌توان انتظار داشت که افزایش وجه نقد حاصل از عملیات شرکت باعث تغییرات عمده در وضعیت آتی شرکت‌های شهرک صنعتی شمس‌آباد گردد و بنابراین ضرورت ایجاب می‌کند که پژوهشی در این زمینه صورت گیرد.
  • اگر وجه نقد حاصل از عملیات شرکت افزایش یابد و میزان دارایی‌های نامشهود شرکت نیز بهبود یابد نتیجه آن افزایش انعطاف‌پذیری مالی در شرکت خواهد بود و شرکت‌هایی که دارای انعطاف‌پذیری مالی بیشتری می‌باشند و زمانی که شرکت‌ها منعطف‌تر باشند یقیناً دارای دوره استقامت طولانی‌تری در مواجه با شرایط پیش آمده و روبروی خود خواهند داشت و همچنین توان آن‌ ها در ایجاد سودآوری برای مالکانشان بالاتر خواهد رفت و لذا اهمیت موضوع را می‌توان از منظر سهامداران و سرمایه گذاران این گونه از شرکتها می‌بایست که مورد توجه قرار داد.
  • این تحقیق به دنبال حل مشکل وجود رابطه بین دارایی‌های نامشهود، وجه نقد حاصل از عملیات و دوره نگهداری موجودی کالا با انعطاف‌پذیری مالی و دوره پایداری شرکت در شرکت‌های شهرک صنعتی شمس‌آباد می‌باشد.
  • این تحقیق هم به لحاظ موضوعی { ارزیابی ارتباط بین دارایی‌های نامشهود، وجه نقد حاصل از عملیات و دوره نگهداری موجودی کالا با انعطاف‌پذیری مالی و دوره پایداری شرکت (در شرکت‌های شهرک صنعتی شمس‌آباد) } و هم به لحاظ مکانی (شهرک صنعتی شمس‌آباد) دارای نوآوری بوده و بدین لحاظ جدید می‌باشد.
  • لذا این امر ایجاب می‌کند تحقیقی در این رابطه صورت پذیرد ولی تاکنون تحقیقی که به صورت جامعی به بررسی این رابطه بپردازد صورت نپذیرفته است.

 

تعداد صفحه:128

قیمت : 37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیرد و  همچنین فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال می شود

پشتیبانی سایت :                 parsavahedi.t@gmail.com

37,500 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.