رشته حسابداری

پایان نامه ارزیابی ارتباط بین پیش بینی سود مدیریت با ریسك و ارزش شركت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران

37,500 تومانافزودن به سبد خرید

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد کاشان

دانشکده تحصیلات تکمیلی

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی    ارشد

 گرایش: حسابداری

عنوان:

ارزیابی ارتباط بین پیش بینی سود مدیریت با ریسك و ارزش شركت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران

 

بهار 1394

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

 

 

چکیده

از معیارهای مورد توجه در اخذ تصمیم های سرمایه ای ریسک و بازده است. در این تحقیق رابطه بین پیش بینی سود هر سهم مبتنی بر سنجه های دقت و دفعات پیش بینی با بازده و ریسک سیستماتیک شرکت به عنوان سنجه های واکنش بازار مورد مطالعه قرار گرفته است. در این راستا بر مبنای فرمول مناسب آماری و روش تصادفی ساده 130 شرکت از بین شرکت های منتخب بورس تهران انتخاب و داده های عملکردی آن ها در بازه زمانی 5 ساله منتهی به 29/12/1392 گردآوری شده است. پس از آزمون پیش فرض هایی چون نرمال بودن توزیع متغیرها و خطاهای روابط برآوردی، استقلال خطی متغیرهای مستقل و باقی مانده ها، ثبات واریانس ها و پیش فرض های نوع تحلیل داده های تابلویی، از روش رگرسیون خطی مرکب به منظور تعیین رابطه بین متغیرها استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد که بین دقت پیش بینی سود هر سهم با بازده شرکت رابطه مستقیم و با ریسک سیستماتیک شرکت رابطه معکوس دارد. علاوه بر این بین دفعات پیش بینی سود با بازده شرکت رابطه معکوس و با ریسک سیستماتیک شرکت رابطه مستقیم دارد. اعتبار سنجی روابط ریاضی برآوردی بین متغیرها نشان داد که ضرایب تعیین به نیم میل کرده و رابطه در حد متوسطی بین متغیرها وجود دارد. تعمیم نتایج به جامعه آماری بر مبنای آزمون های تی استیودنت و فیشر در سطح 95 درصد مورد پذیرش قرار گرفت.

واژه ­های کلیدی:

دقت پیش بینی، دفعات پیش بینی، سود هر سهم، بازده شرکت، ریسک سیستماتیک

 

 

 

اهداف فرعی:

1)    تعیین رابطه بین فراوانی پیش بینی سود هر سهم با ریسك سیستماتیک در قلمرو تحقیق.
2)    تعیین رابطه بین دقت پیش بینی سود هر سهم با ریسك سیستماتیک در قلمرو تحقیق..
3)    تعیین رابطه بین فراوانی پیش بینی سود هر سهم با ارزش شرکتدر قلمرو تحقیق.
4)    تعیین رابطه بین دقت پیش بینی سود هر سهم با ارزش شرکتدر قلمرو تحقیق.

6-1)سوالات تحقیق:

   انجام تحقیق حاضر در راستای نیل به اهداف تعیین شده و پاسخ به یک پرسش اصلی و پرسش های فرعی برگرفته از آن به شرح ذیل به انجام رسیده است:

سوال اصلی

بینپیش بینیسودهرسهمتوسطمدیریتباریسکوارزش شرکت در قلمرو تحقیق چه رابطه ای وجود دارد؟

سؤالات فرعی:

  • بین فراوانی پیش بینی سود هر سهم توسط مدیریت با ریسك سیستماتیک در قلمرو تحقیق چه رابطه ای وجود دارد؟
  • بین دقت پیش بینی سود هر سهم توسط مدیریت با ریسك سیستماتیک در قلمرو تحقیق چه رابطه ای وجود دارد؟
  • بین فراوانی پیش بینی سود هر سهم توسط مدیریت با ارزش شرکتدر قلمرو تحقیق چه رابطه ای وجود دارد؟
  • بین دقت پیش بینی سود هر سهم توسط مدیریت با ارزش شرکتدر قلمرو تحقیق چه رابطه ای وجود دارد؟

7-1)فرضیه های تحقیق:

 با عنایت به استفاده از روش نمونه گیری تصادفی در مطالعه جامعه آماری یا شرکت های منتخب بورسی، به منظور استنتاج از روش استقرای آماری مبتنی بر آزمون فرض استفاده شده و لذا استنتاج مبتنی بر طرح یک فرضیه اصلی یا اهم  و با تجزیه آن 4 فرضیه فرعی به شرح ذیل به انجام رسیئه است:

 

8-1)تعاریف عملیاتی واژه ها:

   در این بخش از کلیات تحقیق به تعاریف مفهومی و عملیاتی واژه های اساسی مورد استفاده در عنوان یا فرضیات تحقیق پرداخته شده است:

ریسک:

عبارت از احتمال اختلاف بازده واقعی یک سرمایه گذاری از بازده مورد انتظار آن می باشد (حجازی، 1386، 245)

ریسک سیستماتیک

آن بخش از کل ریسک مجموعه اوراق بهادار  که غیر قابل حذف بوده و به علت وجود عواملی که بر قیمت کل اوراق بهادار اثر می گذارد، به وجود می آید که به وسیله βاندازه گیریمیشود. تغییراتدرمحیطاقتصادی،سیاسی،اجتماعی،نرخبهره،قدرتخریدمصرفکننده،شرایطعمومیبازارازمنابعریسکغیرقابلاجتناببهشمارمیروند. (حجازی،1386، 246)

ارزش شرکت

جهت ارزیابی ارزش شرکتاز معیارهای مختلفی از جمله معیار نسبت Qتوبین استفاده شده است (حسینی و دیگران،1385، 72)

نسبت Q توبین

در این تحقیق از روش محاسبه Q ساده استفاده شده است که در آن معیار یاد شده از تقسیم ارزش بازار کل دارایی های شرکت بر ارزش دفتری کل دارایی ها شرکت بدست می آید (خداداد حسینی و دیگران، 1385، 73)

 

سود پیش بینی شده هر سهم

سودی است که نشان دهنده برآورد مدیریت از سود آتی شرکت می باشد و از حاصل کل سود پیش بینی شده بر تعداد سهام حاصل می شود(خوش طینت، 3،1385)

دقت پیش بینی

عبارتست از لگاریتم طبیعی توان دوم اختلاف سود(زیان) پیش بینی شده از سود(زیان) واقعی تقسیم بر توان دوم سود(زیان) پیش بینی شده (اشتباه کمتر یعنی دقت بالاتر)(گونوپوس[1]  ،2004،89).

دفعات پیش بینی

عبارتست از مجموع تعداد پیش بینی اولیه ودفعات تجدید نظر در سود پیش بینی شده تا پایان دوره مالی

9-1)روش کلی تحقیق

روش کلی این تحقیق را می­توان از چهار جهت به شرح ذیل مشخص کرد:

1) از جهت هدف: این تحقیق به دنبال طرح نظریه الگو یا ابزار جدید نبوده بلکه به دنبال به کارگیری روش‌ها و مدل‌های موجود مربوط به ارزیابی عملكرد در قلمرو تحقیق در راستای تعیین رابطه بین پیش بینی سود با ریسک سیستماتیک و ارزش شرکت در قلمرو تحقیق و مبتنی بر آن ارائه رهنمودهایی در راستای بهبود عملكرد در قلمرو تحقیق بوده است، بدین لحاظ می­توان این تحقیق را از نوع تحقیقات کاربردی نامید.

2) از نظر روش استنتاج: از آن جهت که از طرفی در مطالعه جامعه آماری در این تحقیق از روش نمونه گیری تصادفی استفاده شده و از طرف دیگر در استنتاج از استقرای آماری و آزمون فرض بهره گرفته شده است. بر همین مبنا طی استنتاج، هدف تعمیم و تسری نتایج بوده لذا روش استنتاج مورد استفاده در بیان مشاهدات نم.نه ای از نوع توصیفی و در تعمیم مشاهدات به جامعه آماری از نوع استقرایی بوده است.

3) طرح تحقیق: با عنایت به اینکه داده ­های آماری مورد استفاده در این تحقیق داده­ای عملکردی مربوط به آخرین مقاطع زمانی دوره ای بوده و به طور کلی بازه زمانی گذشته می­باشد طرح تحقیق از نوع پس رویدادی، گذشته نگر یا توصیفی- تحلیلی مبتنی بر تجربیات گذشته یا به عبارتی expose facto می­باشد.

4) ماهیت داده ها و روش ها: با عنایت به اینکه داده ­های آماری  و متغیرهای مورد استفاده در این تحقیق غیر کیفی و در تعیین اندازه گیری كارایی و سنجش تاثیر آن بر جذب سپرده های شعب از روش های كمی مدل سازی ریاضی و تحلیل همبستگی كمی استفاده شده است، روش کلی یا نوع تحقیق از جهت ماهیت و نوع داده ها و روش های مورد استفاده از نوع کمی یا غیر قضاوتی بوده است.

[1].Gounopoulos

تعداد صفحه :158

قیمت :37500 تومان

نکته مهم : استثنائا” در این فایل بعضی از کلمات داخل این فایل به هم چسبیده هستند 

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  parsavahedi.t@gmail.com

37,500 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.