علوم اجتماعی - جامعه شناسی

پایان نامه ارزیابی اثربخشی عملكرد دهیاریهای شهرستان بروجرد

دانشگاه تهران

 

دانشكده علوم اجتماعی

 

 

 

 

 

ارزیابی اثربخشی عملكرد دهیاریهای شهرستان بروجرد

 

 

 

 

نگارش : 

استاد راهنما : دكتر مهدی طالب

استاد مشاور : دكتر مصطفی ازكیا

 

پایان نامه برای دریافت درجه كارشناسی ارشد

در

رشته تحصیلی مدیریت توسعه

 

 

فهرست مطالب

 

عنوان                                                                                                        صفحه

فصل اول : كلیات تحقیق……………………………………………………………………………………………………..1

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………….2

1-1- بیان مسئله…………………………………………………………………………………………………………………. 6

1-2- اهمیت و ضرورت……………………………………………………………………………………………………..10

1-3- اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………………….12

1-4- سوالات اساسی تحقیق………………………………………………………………………………………………. 12

فصل دوم : ادبیات تحقیق……………………………………………………………………………………………………13

مقدمه…………………………………………………………………….. …………………………………………………………14

2-1- تاریخچه مدیریت روستایی در ایران……………………………………………………………………………. 14

2-1-1- دوره اول ـ قبل از مشروطیت…………………………………………………………………………………..18

2-1-2- دوره دوم ـ بعد از مشروطیت تا جنگ جهانی دوم……………………………………………………. 20

2-1-3- دوره سوم ـ ازجنگ دوم جهانی تا اصلاحات ارضی……………………………………………………21

2-1-4- دوره چهارم ـ از اصلاحات ارضی تا انقلاب اسلامی…………………………………………………..22

2-1-5- دوره پنجم ـ از پیروزی انقلاب اسلامی تاكنون…………………………………………………………..28

2-2- ارزیابی عملكرد……………………………………………………………………………………………………….. 30

2-2-1- اهمیت و ضرورت ارزیابی عملكرد………………………………………………………………………… 31

2-2-2- سیر تحول و تطور ارزیابی عملكرد………………………………………………………………………… 32

2-2-3- دیدگاه های سنتی و نوین در ارزیابی عملكرد…………………………………………………………… 34

2-2-4- تعاریف ارزیابی عملكرد…………………………………………………………………………………………37

2-2-5- ویژگیهای نظام ارزیابی عملكرد اثربخش…………………………………………………………………..39

2-2-6- دیگر ویژگیهای نظام ارزیابی اثربخش………………………………………………………………………40

2-2-7- گرایشهای اصلی در انتخاب معیارها و شاخصهای ارزیابی…………………………………………..41

2-2-8- محدودیتها و موانع ارزیابی………………………………………………………………………………………. 43

الف) خطای انسانی……………………………………………………………………………………………………………….44

ب) موانع سازمانی و فرهنگی…………………………………………………………………………………………………..45

2-3- مفهوم اثربخشی…………………………………………………………………………………………………………….47

2-3-1- تعاریف اثربخشی……………………………………………………………………………………………………..48

2-3-2- سطوح اثربخشی……………………………………………………………………………………………………….49

2-3-3- رویكردها و مدل‌های اثربخشی…………………………………………………………………………………..53

الف – رویكرد نیل به هدف…………………………………………………………………………………………………… 53

ب – رویكرد منبع- سیستم………………………………………………………………………………………………………55

پ – رویكرد ذینفعان استراتژیك……………………………………………………………………………………………. 56

ت – رویكرد آینده- مدار…………………………………………………………………………………………………………57

ج – مدل جامع……………………………………………………………………………………………………………………….58

2-4- پیشینه پژوهش……………………………………………………………………………………………………………..60

2-5- آشنایی با نهاد دهیاری………………………………………………………………………………………………….. 61

2-6- وظایف تفصیلی دهیار و دهیاری………………………………………………………………………………….. 64

2-7- مدل تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………69

فصل سوم : روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………….70

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………71

3-1- سطح سنجش و تكنیك‌های جمع‌ آوری اطلاعات………………………………………………………………71

3-2- جامعه آماری و حجم نمونه…………………………………………………………………………………………….7

3-3- آماره‌های مورد استفاده…………………………………………………………………………………………………..73  3-4- نحوه تنظیم پرسشنامه تحقیق………………………………………………………………………………………….73

3-5- فرضیات تحقیق…………………………………………………………………………………………………………….74

3-6- تعاریف متغیرها (واژگان) کلیدی تحقیق…………………………………………………………………………..74

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل اطلاعات…………………………………………………………………………………..77

4-1- آشنایی با منطقه مورد مطالعه…………………………………………………………………………………………..78

4-2- ارزیابی دهیاران از عملكرد دهیاری در بعد بهداشتی- زیستی………………………………………………………82

4-3- ارزیابی دهیاران از عملكرد دهیاری در بعد اجتماعی……………………………………………………………………86

4-4- ارزیابی دهیاران از عملكرد دهیاری در بعد اقتصادی- عمرانی……………………………………………………..89

4-5- ارزیابی دهیاران از عملكرد دهیاری در بعد سیاسی ـ انتظامی…………………………………………………….93

4-6- ارزیابی دهیاران از رابطه دهیار و شورا……………………………………………………………………………………….96

4-7- ارزیابی اعضای شورا از عملكرد دهیاری در بعد بهداشتی- زیستی………………………………………..100

4-8- ارزیابی اعضای شورا از عملكرد دهیاری در بعد اجتماعی…………………………………………………………103

4-9- ارزیابی اعضای شورا از عملكرد دهیاری در بعد اقتصادی- عمرانی……………………………………………106

4-10- ارزیابی اعضای شورا از عملكرد دهیاری در بعد سیاسی ـ انتظامی…………………………………………110

4-11- ارزیابی اعضای شورا از رابطه دهیار و شورا…………………………………………………………………….113

4-12- ارزیابی مردم از عملكرد دهیاری در بعد بهداشتی- زیستی…………………………………………………117

4-13- ارزیابی مردم از عملكرد دهیاری در بعد اجتماعی………………………….. …………………………………….120

4-14- ارزیابی مردم از عملكرد دهیاری در بعد اقتصادی- عمرانی…………………………………………………….123

4-15- ارزیابی مردم از عملكرد دهیاری در بعد سیاسی ـ انتظامی…………………………………………………..137

4-16- ارزیابی مردم از رابطه دهیار و شورا……………………………………………………………………………….130

4-17- آزمون فرضیات تحقیق………………………………………………………………………………………………134

4-18- عمده‌ترین مسائل و مشكلات دهیاری از نظر سه گروه………………………………………………….152

4-19- نتایج مصاحبه و بحث های گروهی با مردم و دهیاران چند روستا…………………………………..153

4-20- نتیجه‌گیری………………………………………………………………………………………………………………166

فصل پنجم : جمع‌بندی و نتیجه‌گیری و ارائه پیشنهادات…………………………………………………………167

5-1- جمع‌بندی و نتیجه‌گیری………………………………………………………………………………………………168

5-2- پیشنهادات………………………………………………………………………………………………………………….172

فهرست منابع……………………………………………………………………………………………………………………….173

برای ادامه نمونه متن و خرید متن این پایان نامه کامل اینجا کلیک کنید

پشتیبانی سایت :        *       serderehi@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. هزاران فایل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروپوزال ، پروژه دانشجویی و گزارش سمینار با فرمت word (پسوند doc یا docx) و قابل ویرایش با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.