تربیت بدنی

پایان نامه ارتباط کیفیت خدمات (بر مبنای مدل QUESC) با رضایتمندی و تمایل به حضور مجدد دانشجویان در فعالیت های فوق برنامه ی ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی

دانشگاه خوارزمی

دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

پایان نامه

جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

رشته  مدیریت ورزشی

عنوان

ارتباط کیفیت خدمات (بر مبنای مدل QUESC)  با رضایتمندی و تمایل به حضور مجدد دانشجویان در فعالیت های فوق برنامه ی ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان.

 

بهمن ماه 1393

 

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

         چکیده

امروزه، توجه به نیازهای مشتریان و پاسخگویی به خواسته های آنان در میادین ورزشی از طریق بهبود کیفیت خدمات و جلب رضایت مشتریان، امری مهم و ضروری تلقی می شود. تحقیق حاضر با هدف تعیین ارتباط کیفیت خدمات (بر مبنای مدل QUESC)  با رضایتمندی و تمایل به حضور مجدد دانشجویان در فعالیت های فوق برنامه ی ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان انجام گرفت. این پژوهش از نوع کاربردی می باشد و به شکل میدانی صورت گرفته است. جامعه ی آماری این تحقیق آن دسته از دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی همدان را شامل می شود که از برنامه های فوق برنامه ورزشی دانشگاه استفاده می کنند. تعداد افراد جامعه مشخص نمی باشد و با توجه به فرمول کوکران 384 نفر به عنوان نمونه ی تحقیق انتخاب شدند. نمونه گیری به صورت تصادفی ساده انجام شد. برای سنجش کیفیت خدمات از پرسشنامه­ QUESC)) استفاده شد. میزان رضایت مشتریان به وسیله پرسشنامه رضایت مشتری (OCS) مورد سنجش قرار گرفت و برای سنجش حضور مجدد از پرسشنامه رفتار آتی (BFIS) مورد استفاده قرار گرفت. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه ها توسط متخصصان حوزه بازاریابی ورزشی و مدیریت ورزشی و پایایی آزمون ها با بهره گرفتن از ضریب آلفای کرونباخ کیفیت خدمات (779/)، رضایتمندی (760/0) و تمایل به حضور مجدد (734/0) مورد تایید قرار گرفت. داده های تحقیق با استفاده آمار های توصیفی و استنباطی از جمله آزمون همبستگی اسپیرمن، رگرسیون، ویلکاکسون و فریدمن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان داد بین کیفیت خدمات با رضایتمندی و تمایل به حضور مجدد ارتباط مثبت و معنی داری (000/0p=) وجود دارد. با توجه به نتایج تحقیق پیشنهاد می شود به امر کیفیت خدمات در باشگاه های ورزشی توجه ویژه شود، تا با افزایش کیفیت خدمات، رضایتمندی و تمایل به حضور مجدد در افراد بیش تر گردد.

 

 

 

 

 

 

واژه های کلیدی: کیفیت خدمات، مدل QUESC، رضایتمندی و تمایل به حضور مجدد، فوق          برنامه ی ورزشی.

 

 

فهرست مطالب

 

فصل اول: مقدمه و کلیات طرح تحقیق

1_1 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………2

1_2 بیان مساله…………………………………………………………………………………………………………………….4

1_3 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق…………………………………………………………………………………….8

1_4 اهداف پژوهش…………………………………………………………………………………………………………….10

1_5 فرضیه های پژوهش……………………………………………………………………………………………………10

1_6  قلمرو تحقیق……………………………………………………………………………………………………………..11

7_1 محدودیت های خارج از کنترل محقق………………………………………………………………………11

1_8 تعریف واژه های کلیدی……………………………………………………………………………………………..11

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق

2_ 1 کیفیت خدمات و تعاریف آن……………………………………………………………………………………14

2_2 سنجش کیفیت خدمات…………………………………………………………………………………………….17

2_2_1 طبقه بندی مدل های کیفیت خدمات………………………………………………………………..17

2_2_2 مدل های کیفیت خدمات……………………………………………………………………………………18

2_2_2_1 سروکوال………………………………………………………………………………………………………….18

2_2_2_2 مدل رکوال……………………………………………………………………………………………………..18

2_2_2_3 مدل CERMCSQ………………………………………………………………………………………..19

2_2_2_4 مدل SQFS (معیاری برای کیفیت در خدمات تناسب اندام)………………………19

2_2_2_5 مدل SQAS (معیار ارزیابی کیفیت خدمات)……………………………………………….19

2_2_2_6 مدل SSQRS  (معیار کیفیت خدمات ورزش و تفریحات)………………………….20

2_2_2_7 مدل کیواسک………………………………………………………………………………………………..20

 

2_3 مدل های سنجش کیفیت خدمات از دید تماشاچیان………………………………………….21

2_3_1 مدل  TEAMQUAL………………………………………………………………………………………21

2_3_2 مدل کلی و تورلی……………………………………………………………………………………………22

2_3_3 مدل SPORTSERV……………………………………………………………………………………….22

2_4 رضایت مشتری و تعاریف آن…………………………………………………………………………………22

2_4_1 انگیزه های علاقه مندی سازمان ها به رضایت مشتری………………………………….24

2_5 تمایل به حضور مجدد…………………………………………………………………………………………..25

2_6 پیشینه تحقیق………………………………………………………………………………………………………26

2_6_1 جمع بندی و نتیجه گیری………………………………………………………………………………31

فصل سوم: روش تحقیق

3_1 روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………………33

3_2 جامعه آماری………………………………………………………………………………………………………..33

3_3 روش، حجم و نحوه ی گزینش نمونه………………………………………………………………….33

3_4 روش و ابزار جمع آوری داده ها………………………………………………………………………….33

3_5 روایی و پایایی……………………………………………………………………………………………………..34

3_6 روش تجزیه و تحلیل داده ها……………………………………………………………………………..35

فصل چهارم: نتایج تحقیق

4_1 شاخص های آمار توصیفی  ………………………………………………………………………………..38

4_1_1 توصیف عوامل جمعیت شناختی…………………………………………………………………….38

4_1_2 توصیف میزان استفاده از برنامه های ورزشی فوق برنامه……………………………….39

4_2 یافته های توصیفی متغیر ها………………………………………………………………………………..40

4_2_1 یافته های توصیفی متغیر های اصلی تحقیق…………………………………………………40

4_2_2 یافته های توصیفی مولفه های کیفیت خدمات (مدل QUESC)………………….42

4_3 آمار استنباطی……………………………………………………………………………………………………….43

4_3_1 آزمون اسمیرنوف کلموگروف…………………………………………………………………………..43

4_3_2 آزمون معناداری شکاف بین کیفیت ادراک شده و کیفیت مورد انتظار…………46

4_3_3 اولویت بندی مؤلفه های مدل QUESC………………………………………………………..47

4_3_4 اولویت بندی مؤلفه های مدل QUESC از نظر شکاف………………………………….48

4_3_5 آزمون فرضیه های تحقیق………………………………………………………………………………48

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری و پیشنهادات تحقیق

5_1 خلاصه پژوهش……………………………………………………………………………………………………65

5_2 نتایج آمار توصیفی……………………………………………………………………………………………….66

5_3 نتایج آمار استنباطی…………………………………………………………………………………………….66

5_4 بحث و نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………….68

5_5 پیشنهاد های تحقیق…………………………………………………………………………………………..74

فهرست منابع……………………………………………………………………………………………………………….76

پیوست ها…………………………………………………………………………………………………………………….81

پیوست 1 پرسشنامه کیواسک…………………………………………………………………………………….83

پیوست 2 پرسشنامه رضایت مشتری………………………………………………………………………….85

پیوست 3 تمایل به حضور مجدد…………………………………………………………………………………86

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جداول

جدول (4_1) توصیف میزان رضایتمندی دانشجویان از کیفیت خدمات……………………41

جدول (4_2) آمار توصیفی مولفه های کیفیت خدمات ( مدل QUESC)…………………42

جدول (4_3) نتایج آزمون کلموگروف اسمیرنوف، متغیر های اصلی تحقیق………………44

جدول (4_4) نتایج آزمون کلموگروف اسمیرنوف ، مولفه های مدلQUESC……………45

جدول (4_5) نتایج آزمون ویلکاکسون………………………………………………………………………….46

جدول (4_6) نتایج آزمون فریدمن……………………………………………………………………………….47

جدول (4_7) نتایج آزمون فریدمن……………………………………………………………………………….48

جدول (4_8) نتایج آزمون همبستگی اسپیرمن…………………………………………………………..49

جدول (4_9) نتایج آزمون همبستگی اسپیرمن، مؤلفه ی ویژگی های کارکنان………..50

جدول (4_10) نتایج آزمون همبستگی اسپیرمن، مؤلفه ی اعتبار کارکنان……………….51

جدول (4_11) نتایج آزمون همبستگی اسپیرمن، مؤلفه ی راحتی……………………………52

جدول (4_12) نتایج آزمون همبستگی اسپیرمن، مؤلفه ی مزایای ویژه……………………53

جدول (4_13) نتایج آزمون همبستگی اسپیرمن، مؤلفه ی اطلاعات در دسترس…….54

جدول (4_14) نتایج آزمون همبستگی اسپیرمن، مؤلفه ی انگیزش و تحریک…………55

جدول (4_15) نتایج آزمون همبستگی اسپیرمن، مؤلفه ی قیمت…………………………….56

جدول (4_16) نتایج آزمون همبستگی اسپیرمن، مؤلفه ی برنامه ی ارائه شده………..57

جدول (4_17) نتایج آزمون همبستگی اسپیرمن، مؤلفه ی ملاحظات شخصی…………58

جدول (4_18) نتایج آزمون همبستگی اسپیرمن، مؤلفه محیط زیبا و جذاب……………59

جدول (4_19) نتایج آزمون همبستگی اسپیرمن، مؤلفه ی آسودگی خاطر………………60

جدول (4_20) نتایج آزمون رگرسیون خطی ساده برای پیش بینی رضایتمندی……..61

جدول (4_21) نتایج آزمون رگرسیون خطی ساده، تمایل به حضور مجدد……………….62

جدول (4_22) نتایج آزمون رگرسیون خطی ساده، تمایل به حضور مجدد……………….63

 

فهرست شکل ها

شکل 1_1 مدل مفهومی تحقیق…………………………………………………………………………………..7

شکل 2_1 چرخه خدمت مطلوب………………………………………………………………………………..24

شکل (4_1) نمودار توزیع فراوانی آزمودنی به تفکیک جنسیت…………………………………38

شکل (4_2) نمودار توزیع فراوانی آزمودنی بر اساس سن…………………………………………..39

شکل (4_3) نمودار میزان استفاده از برنامه های ورزشی فوق برنامه………………………..40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول

 

طرح تحقیق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1_1 مقدمه

در سالهای اخیر، توجه به نیازهای مشتریان و پاسخگویی به خواسته های آنان، چه در بخش تولید و چه در بخش خدمات، یکی از اصلی ترین و ضروری ترین وظایف و یا اهداف سازمانها شده است. از آنجا که بیش از نیمی از تولید ناخالص اغلب کشورهای جهان از بخش خدمات حاصل می شود و به دلیل ویژگیهای خاص این بخش نظیر ارتباط مستقیم با مشتریان، لذا توجه به این بخش اهمیت بسیاری دارد(57). کیفیت به عنوان یکی از مهمترین معیارهای ارزیابی خدمات به شمار می رود؛ مفهومی گسترده که قسمت های مختلف سازمان نسبت به آن تعهد دارد. هدف آن، بالا بردن کارایی کل سازمان با حداقل هزینه به منظور افزایش قابلیت رقابت است، به نحوی که کل این مجموعه را با ویژگیهای مورد نظر مشتری تطبیق دهد(68). بدین ترتیب ، ارائه خدمات با کیفیت به مشتری برای بخش خصوصی و دولتی از موضوعات استراتژیک است(7).

کیفیت خدمات، رشته علمی نسبتاً جوانی است و تنها حدود سه دهه از انجام تحقیقات در این زمینه می گذرد. بسیاری از محققان معتقدند مفهوم کیفیت خدمات مبهم، پیچیده و غیر قابل تبیین است. چرا که کیفیت کالا را می توان به وسیله معیارهای عینی مانند دوام یا تعداد نقایص موجود در کالا اندازه گیری کرد ولی کیفیت خدمات، ساختاری انتزاعی و مبهم دارد. این در حالی است که ارتقاء کیفیت خدمات از اهمیت زیادی برخوردار است چرا که بر کاهش هزینه ها، افزایش سطح رضایتمندی، حفظ و نگهداری مشتری، افزایش سودآوری و تبلیغات دهان به دهان تاثیر قابل توجهی برجای می گذارد. به عقیده اکثر صاحب نظران مطمئن ترین راه به منظور کسب موفقیت، باقی ماندن در ذهن مشتریان است و این مهم تنها در سایه تولیدات و خدمات با کیفیت به دست می آید. آگاهی از مفهوم کیفیت خدمات و تلاش برای بهبود آن به ارائه خدمات با کیفیت منجر شده و با افزایش سطح کیفیت خدمات می توان رضایت مشتریان را افزایش داد(4).

   دولت ها در جهت بهبود کیفیت خدمات، باید خود را متعهد به پاسخگویی نسبت به مردم در برابر تحقق اهداف بدانند نه صرفاً انجام وظایفی که ممکن است به اهداف مورد نظر نینجامد و در نهایت نیز به عدم رضایت عمومی و اتلاف منابع و زمان خاتمه یابد(39). در دو دهه گذشته به شکل عمومی علاقه به موضوع کیفیت خدمات در حوزه پژوهش نشان داد  بهبود در کیفیت خدمات دهی به مشتریان، چگونه به ارتقای عملکرد و رقابت پذیری سازمانی می انجامد(55،75). تحقیقات نشان می دهند که دریافت کیفیت مطلوب خدمات، برای رفتار به روشی مثبت، تحسین شرکت، ترجیح شرکت نسبت به رقبا، افزایش حجم و میزان خرید و توافق برای پرداخت قیمتی بیشتر، بر تصمیم و قصد خرید  مشتریان تاثیر می گذارد. شرکتهایی که از سطوح بالاتر رضایت مشتریان برخوردارند همواره توانمندتر و در بلند مدت موفق ترند. بر این اساس بررسی کیفیت خدمات یا کالای تولید شده، شناسایی نقاط قوت و ضعف، تعیین میزان موفقیت یا عدم موفقیت، شناخت قابلیت‌های اصلی و مزیتهای رقابتی، بررسی و مقایسه عملکرد سازمانی از دیدگاه مشتریان، تعیین شاخصهای رضایت مشتریان و اندازه گیری میزان رضایت مشتری از اهمیت و ضرورت غیر قابل انکاری برخوردار می باشند(34).

مدیران واحد های خدماتی اغلب برای سنجش میزان بر آوردن نیاز های مشتریان توسط سازمان، از معیارها و شاخص های کیفیت خدمات و رضایت مشتریان استفاده می کنند. از این رو، کیفیت خدمات و رضایت مشتری توجه زیاد بازاریابان و محققان دانشگاهی را به خود جلب کرده است(78). بسیاری از محققان روابط بین این دو متغیر را با عملکرد مطلوب دریافت کنندگان خدمات مرتبط ساخته اند(61).

بدون شک رضایت مشتری از موضوع های راهبردی مهم در دهه اخیر است. اکنون که در اقتصاد جهانی مشتریان بقای شرکت را رقم می زنند، شرکتها دیگر نمی توانند نسبت به انتظارات و خواسته های مشتریان بی تفاوت باشند. آن ها باید همه فعالیتها و توانمندی های خود را متوجه رضایت مشتری کنند، چرا که تنها منبع برگشت سرمایه مشتریان هستند. به طور متوسط شرکتها سالانه حدود ده تا سی درصد از مشتریان خود را از دست می دهند، اما آن ها نمی دانند که چه مشتری هایی را در چه زمان و به چه دلیل از دست می دهند. اغلب شرکتها بدون نگرانی در مورد مشتری هایی که از دست می دهند، به طور سنتی تأکید زیادی بر جذب مشتری های جدید دارند(11). درحالی که پیش از این تمرکز بر جذب مشتریان جدید، سیاست عمده سازمانها بود، امروزه سیاستهای راهبردی و تجاری بر حفظ و بازگشت مجدد و بهبود وفاداری مشتریان نسبت به سازمان متمرکز شده اند. مهم ترین علل چنین تغییری افزایش آگاهی و اطلاع عمومی نسبت به پیامدهای مطلوب رضایت و بازگشت مجدد مشتریان است(23).

حفظ مشتری و ایجاد زمینه برای بازگشت مجدد او وظیفه ای است بسیار حساس و حیاتی که ترفندها و ابزار خاصی را می طلبد. مهم ترین ابزار بازارداری برای بازاریابان ارتباط دائم با افراد، ارائه خدمات مناسب و آگاهی از حرکات رقباست(16). یکی از منافع کیفیت خدمات بالا به دست آوردن وفاداری مشتریان راضی است. دسوزا[1] در مطالعه خود به این نتیجه دست یافت که از هر 10 مشتری 9 نفر در صورت راضی نبودن از خرید برنخواهند گشت.  ساننبر [2] نشان داد 40 درصد افراد به علت ارائه خدمات ضعیف به سمت سایر رقبا جذب می شوند درحالیکه تنها 8 درصد به علت قیمت بالا به سمت دیگر رقبا می روند. در نتیجه، راضی نگه داشتن مشتریان کنونی منجر به ایجاد وفاداری در آنها می شود و تعداد دفعات خرید را افزایش می دهد(24). با توجه به این موضوع که همواره جذب مشتریان جدید 6  برابر بیشتر از نگهداری مشتریان کنونی هزینه دارد، می توان گفت مشتریان وفادار بیشتر از مشتریان معمولی به جهت دریافت خدمات یا محصول خرج می کنند(16،27).

تحقیقات نشان می دهد که در دو دهۀ اخیر، علاقه مندی به کیفیت خدمات در صنعت ورزش نیز مطرح شده است به گونه ای که امروزه، کیفیت خدمات یکی از مهمترین سرفصل ها در زمینه ی مدیریت خدمات و بازاریابی ورزشی است(73). شدت گرفتن رقابت در شرایط فعلی عرضه کنندگان خدمات ورزشی را بر آن می دارد تا رویداد های حیاتی و تاثیر آن ها بر رفتار مشتری را بررسی کنند. شناخت انتظارات مشتریان و سطوح این انتظارات از سازمان های ورزشی به بازاریابان خدمات اجازه می دهد تا تعیین کنند آیا خدمات ارائه شده سطح قابل قبولی از کیفیت را دارایند(53،60،71،74).

 

1_2 بیان مساله

کیفیت اولین بار به طور جدی توسط دمینگ[3] در ژاپن به کار گرفته شد. پس از آن مدل مالکوم بالدریج و  مدل بنیاد مدیریت کیفیت اروپا ([4]EFQM) بر سر کار آمدند. در دنیای کنونی موضوع کیفیت، مدیریت سازمان­ها را با چالش هایی مواجه ساخته و پذیرش آن در بخش خدمات  به طور فزاینده ای افزایش یافته است و به عنوان موضوعی راهبردی موثر و فراگیر در دستور کار مدیریت قرار گرفته است(76).

ابعاد کیفیت خدمات را می توان به طور کلی به شش گروه طبقه بندی کرد:1_ بعد کیفیت مبتنی بر منابع: مربوط است به منابع فیزیکی، منابع مالی، موقعیت امکانات، تسهیلات، تجهیزات، موقعیت مکانی، زیر ساخت و …2_ بعد کیفیت مبتنی بر نتیجه: محصول یا خدماتی را که توسط مشتریان دریافت می شود را در بر می گیرد. مثل انجام خدماتی از قبیل زمان تحویل یک محموله یا هزینه پیشنهادی یک خدمت.3_ بعد کیفیت مبتنی بر فرایند: عموما با تعاملات بین کارکنان و مشتریان مرتبط است. به عنوان مثال، مشتریان رفتار کارکنان را در رسیدگی به نیازهای مشتریان، دانش کارمندان در خصوص نیازها و خواسته های مشتریان و همچنین کارکرد تکنولوژی در ارائه خدمت برتر به مشتریان را چگونه ادراک می کنند.4_ بعد کیفیت مبتنی بر مدیریت: انتخاب و توزیع منابع با کارآترین روش به منظور تضمین رسیدن یا پیشی گرفتن از نیازهای مشتریان و انتظاراتشان، دانش، مهارتها و حرفه ای بودن کارکنان و درک و تبدیل نیازهای مشتریان به آنچه واقعاً می خواهند را شامل می شود. همچنین سیستم بازخورد از مشتریان به عنوان ورودی جدید برای چرخه مدیریت کیفیت علاوه بر بهبود مداوم که بوسیله متخصصین کیفیت مختلفی پیشنهاد شده، مرتبط می شود. 5_ بعد کیفیت مبتنی بر تصویر شهرت: به برداشت کلی مشتریان از سازمان خدماتی مربوط است. 6_ بعد کیفیت مبتنی بر مسئولیت اجتماعی: درک اخلاقی و عملکرد یک سازمان در رفتار به صورت مسئول بودن را از لحاظ اجتماعی شامل می شود(79).

سنجش کیفیت خدمات مبحثی است که بسیار حائز اهمیت است که در آن به دو مفهوم توجه خاص می شود؛ کیفیت ادراک شده و انتظارات مشتری. کیفیت ادراک شده عبارت است از انتظارات مشتری به علاوه­ی کیفیت فرایند واقعی و کیفیت ستاده­ی واقعی  و انتظارات مشتری عبارت است از آنچه که مشتری تصور می کند و در هنگام خرید خدمت دریافت می کند(4).

برخی پژوهشگران دو مفهوم کیفیت خدمات و رضایتمندی را به جای یکدیگر به کار می برند، با این حال رضایتمندی و کیفیت خدمات دو مفهوم جداگانه، اما به شدت به هم وابسته اند. به علاوه رضایتمندی مشتری باید به طور مجزا از کیفیت خدمات برای پی بردن به اینکه چگونه مشتریان عملکرد خدمات را ارزیابی می کنند، سنجیده شود(54). رضایتمندی مفهومی وسیع تر از کیفیت خدمات است، رضایتمندی شامل ارزیابی های عاطفی و شناختی است، درحالی که کیفیت خدمات اصولاً فرایندی شناختی است(47،81).  لاولاک و همکاران[5] کیفیت خدمات را بر حسب مزیت تعریف کرده اند، کیفیت خدمات یعنی، قضاوت تماشاگر یا شرکت کننده درباره میزان برتری خدمات ورزشی یا اجزای خدمات است. هر چه تصور و تلقی تماشاگر یا شرکت کننده به میزان برتری نزدیک باشد، ارزیابی آنها از کیفیت خدمات بهتر خواهد بود(69).

یکی از منافع کیفیت خدمات بالا به دست آوردن وفاداری مشتریان راضی است. تجربیات قبلی مشتری از مصرف محصول سازمان و همچنین تجربه او از تعامل با سازمان عرضه کننده، در شکل دهی انتظارات وی نقش اساسی ایفا می کند. اعتقاد بر این است، رضایت مندی مشتریان عکس العمل های آتی آنان را در قبال سازمان تحت تأثیر قرار می دهد، چنانچه تأثیری شگرف بر حیات حال و آینده یک سازمان خواهد داشت. احساس رضایت مندی، موجب افزایش آستانه تحمل برای پرداخت بهای بیشتر در قبال محصول سازمان خواهد شد. سازمانی که از فلسفه به حداکثر رساندن رضایت مشتری پیروی می کند، موفق تر و در نهایت دارای سود و ماندگاری بیشتری خواهد بود. در این وضعیت منافع کارکنان، مشتریان و صاحبان سازمان تأمین می شود و وضعیت برد-برد حاکم می گردد(36).

تحقیقات بسیاری نشان داده است که این رضایت مشتریان است که در نهایت تمایل برای  بازگشت مجدد آن ها را تعیین می کند و بر رفتار خرید آن ها تأثیر می گذارد. جان لیم[6] در تحقیقات خود به این نتیجه رسید که کیفیت خدمات به طور مستقیم بر رضایت مشتری تأثیر می گذارد. همچنین سطوح رضایت مشتری به طور مستقیم بر وفاداری مشتری اثرگذار است و در نهایت سطوح بالای وفاداری مشتری مستقیماً بر رفتار آینده خرید مشتری تأثیر می گذارد(62).

سنجش کیفیت خدمات در صنعت خدمات ورزشی، همچنان موضوعی بحث برانگیز است(84). رابینسون[7] به این موضوع اشاره کرده است که سازمان های ورزشی ویژگی هایی دارند که آن ها را از سایر سازمان ها متمایز می نماید. اولاً، با توجه به اینکه مفهوم خدمات ورزشی برای عامه مردم تازگی دارد، لذا هزینه ای که می کنند نسبتاً زیاد است. ثانیاً، مشتریان اوقات فراغت و تفریح خود را که جزو ارزشمندترین زمان های آنها در طی زندگی است، در باشگاه ها سپری می کنند. ثالثاً، در اغلب باشگاه های ورزشی نوعی سرمایه گذاری عاطفی مانند احساس تعلق نیز که بین مشتریان نسبت به باشگاه ایجاد می شود، صورت می پذیرد؛ لذا این عوامل باعث می شوند انتظارات از این باشگاه ها بالاتر رود. بنابراین، هدف اصلی مدیریت باشگاه های ورزشی جلب رضایت مشتری و رابطه خوب و مطلوب با وی است(73). چنانچه سازمان های ورزشی درک مناسبی از عوامل موثر بر رضایت مشتریان داشته باشند، بهتر می توانند از نتایج مثبت برخورداری از پایگاه مشتریان رضایتمند استفاده کنند؛ زیرا برآوردن انتظارات مشتریان در مورد ویژگیهای کیفیت خدمات، به رضایت مندی بالاتر آنها می انجامد و باعث می گردد به خدمات وفادار بمانند و حتی آن را به دیگر مشتریان نیز پیشنهاد دهند(27).

امروزه فعالیت های ورزشی در دانشگاه های ایران به شکل ارائه دو واحد درس تربیت بدنی که برای دانشجویان سایر رشته ها اجباری است. همچنین فعالیت های ورزشی فوق برنامه دانشگاه شامل سه بخش رقابتی (برگزاری مسابقات درون دانشگاهی و بین دانشگاهی)، بخش آموزشی (یادگیری مهارت های ورزشی) و بخش تفریحی_همگانی (بهینه سازی اوقات فراغت دانشجویان) می شود. فعالیت های ورزشی فوق برنامه را می توان بر روی یک پیوستار ترسیم کرد که در یک انتهای آن فعالیت های تفریحی، همگانی، سرگرم کننده و فاقد سازماندهی قوی (مانند فعالیت های ورزشی تفریحی و فعالیت های بدون هدف قهرمانی) قرار دارند و فعالیت های ورزشی نیازمند برنامه ریزی و رعایت قوانین و مقررات که حتماً باید توسط افراد حرفه ای، تجهیزات مناسب و داوران با تجربه هدایت شوند در انتهای دیگر پیوستار قرار می گیرند(42). یکی از مهمترین اهداف و ماموریت های اداره کل تربیت بدنی تعیین راهبردهایی جهت فراگیری و توسعه فعالیت های ورزشی در دانشگاه ها به منظور توسعه ورزش همگانی بین دانشجویان است که در سال های اخیر مورد تاکید فراوان قرار گرفته است.  هدف اصلی فوق برنامه ورزشی دانشگاه ها، افزایش توانایی دانشجویان جهت ارتقای حس مسئولیت پذیری و مشارکت مؤثر در فعالیت های اجتماعی به عنوان یک شهروند است. این امر می تواند نقش مهمی در تربیت عمومی و تقویت ابعاد جسمانی، روانی حرکتی، عاطفی، عقلانی، اخلاقی و اجتماعی دانشجویان از طریق پرداختن به فعالیت های مفرّح و سلامت بخش به صورت آزاد و داوطلبانه ایفا نماید(13).

تربیت بدنی بخش جدایی ناپذیر تعلیم و تربیت است. تردیدی نیست که بدون توجه به تربیت جسمانی، تعلیم و تربیت ناقص خواهد ماند. برای توجه و رسیدگی به فعالیت های بدنی، چه به صورت وجود دانشکده های تربیت بدنی و چه به صورت واحدهای عمومی تربیت بدنی برای دانشجویان سایر رشته ها و چه به صورت امکان برگزاری برنامه های فوق برنامه های ورزشی دانشگاه ها لازم است به امکانات و تاسیسات، نیروی انسانی متخصص، بودجه و برنامه توجه داشت. مطالعه امکانات و فعالیت های موجود فوق برنامه های ورزشی در دانشگاه ها می تواند مبین میزان توجه و اهمیتی باشد که نظام آموزش عالی بر توسعه قابلیت های جسمانی و حرکتی دانشجویان قائل است(14). از آنجا که 2 واحد درسی تربیت بدنی جوابگوی نیازها و علاقه مندی های دانشجویان به ورزش نیست لذا توجه به فعالیت های فوق برنامه ی ورزشی بسیار حائز اهمیت است. از آنجا که کیفیت خدمات یکی از مهمترین عوامل تاثیرگذار بر جذب افراد در اماکن ورزشی به حساب می آید توجه به کیفیت خدمات یک امر ضروری به حساب می آید. در زمینه ی فعالیت های فوق برنامه ی ورزشی دانشگاه ها، برای اینکه افراد بیش تری جذب شوند لازم است سالن های ورزشی از امکانات خوبی بهره مند باشند و کیفیت امکانات و کیفیت ارائه خدمات در این اماکن در سطح قابل قبولی باشد. محقق در این پژوهش ضمن بررسی وضعیت کیفیت خدمات فوق برنامه ی ورزشی دانشگاه آزاد همدان و رضایتمندی دانشجویان به دنبال پاسخ این سوال است که آیا بین کیفیت خدمات با رضایتمندی و تمایل به حضور مجدد دانشجویان در فعالیت های فوق برنامه ی ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان ارتباط معنی داری وجود دارد ؟

 

 

 

[1] Desoza

[2] Sanenber

[3] Deming,William Edwards.

[4] European foundation of quality management

[5] Loveloc & et al

[6] Jun Lim

[7] Robinson

تعداد صفحه :99

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  parsavahedi.t@gmail.com

37,500 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.