تربیت بدنی

پایان نامه ارتباط سرمایه اجتماعی و مدیریت مشارکتی در ادارات کل تربیت بدنی ایران

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی

دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

 

 

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

 

عنوان :

ارتباط سرمایه اجتماعی و مدیریت مشارکتی در ادارات کل تربیت بدنی ایران

 

 

شهریور 1390

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی ارتباط بین سرمایه اجتماعی و مدیریت مشارکتی در ادارات کل تربیت بدنی ایران بود.روش تحقیق از نوع همبستگی بوده و جامعه آماری شامل مدیران کل و معاونان ادارات کل تربیت بدنی کشور به تعداد  128 نفر بود که بر اساس جدول مورگان تعداد نمونه برابر با 96 نفرشد. به منظور سنجش سرمایه اجتماعی و مدیریت مشارکتی به ترتیب از پرسشنامه های سرمایه اجتماعی ترکیبی ناهاپلیت و قوشال(1998) و میرزایی و پرسشنامه مدیریت مشارکتی بیگی نیا(1384) استفاده گردید. اعتبار پرسشنامه ها توسط متخصصین بررسی و تایید گردید .ضریب پایایی آنها بر اساس آزمون آلفای کرونباخ 95/. بدست آمد. نتایج آزمون کالموگروف اسمیرنوف و لوین ،نرمال بودن توزیع متغیرها و همگنی واریانس ها را نشان داد.بنابر این به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و آمار استنباطی شامل آزمون همبستگی پیرسون ، tمستقل، تحلیل واریانس یکطرفه و رگرسیون چندگانه استفاده شد. نتایج آزمون نشان داد که بین سرمایه اجتماعی و مدیریت مشارکتی ارتباط مثبت و معنی داری وجود دارد. همچنین بین مدیریت مشارکتی با مولفه های سرمایه اجتماعی(بعد رابطه ای،زمینه ای و ساختاری) ارتباط مثبت و معنی داری وجود داشت.در بررسی سرمایه اجتماعی مدیران باتوجه به  ویژگی های فردی آنان، بجز جنسیت آنان تفاوت معنی داری در سایر ویژگی های فردی مورد مطالعه مشاهده نشد.

کلید واژه ها: سرمایه اجتماعی ،مدیریت مشارکتی ،ادارات کل تربیت بدنی .

 

 

فصل اول – مقدمه و معرفی

مقدمه…………………..…………………………………………………  1

بیان مساله تحقیق…………………………………………..………………………………………………………………   2

اهمیت و ضرورت تحقیق……………………………………………………………………………………………….      4

اهداف تحقیق…………………………………………..……………………………………………………………………  6

فرضیه های تحقیق……………………………………………….………………………………………………………….              7

پیش فرض های تحقیق………………………………………………………….……………………………………………               7

محدودیت های تحقیق……………………………………………………………..…………………………………………              8

تعریف مفاهیم و واژه های تحقیق……………………………………………………………….……………………………           8

فصل دوم – پیشینه تحقیق

الف) سرمایه اجتماعی

تعاریف و مفاهیم سرمایه اجتماعی……..………………………………………………………………………………    12

تاریخچه سرمایه اجتماعی…………………………………………………………………………………………………    13

سرمایه اجتماعی از دیدگاه برخی صاحبنظران…………………………………………………………….…………..   14

ابعاد مختلف سرمایه اجتماعی……………………………………………………………..……………………………    15

مدل(تئوری) سه شاخگی…………………………………………………………….………………………………….     21

شرح عناصر تئوری سه شاخگی…………………………………………………………….………………………….     21

انواع سرمایه اجتماعی……………………………………………………………..…………………………………….     23

سطوح سرمایه اجتماعی………..………………………………………………….……………………………………      25

مدل های کیفی سنجش سرمایه اجتماعی…………………………………………………….………………………..   26

مدل های کمی سنجش سرمایه اجتماعی…………………………………………………….………………………..    29

مزایا و معایب سرمایه اجتماعی……………………………………………………………………………………………. 30

باور عامه از جنسیت و شبکه ها………………………………………………………………………………………..    32

سن و سرمایه اجتماعی…………………………………………………………..………………………………………     33

 

ب) مدیریت مشارکتی

مفهوم مشارکت……………………………………………………………………………..……………………………      34

مفهوم مدیریت مشارکتی…………………………………………………………………………………………………     36

سیر تکوین مدیریت مشارکتی…………………………………………………………………………………………..     37

فلسفه مدیریت مشارکتی……………………………………………………………………………….………………..     39

پیش نیازهای مدیریت مشارکتی………………………………………………………………………………………..     40

نظریه های مبتنی بر مدیریت مشارکتی………………………………………………………………………………………             42

ابعاد مشارکت در تصمیم گیری………………………………………………………………………………….……….. 43

اشکال مشارکت……………………………………………………………………………….………………………….      46

مزایای ایجاد نظام مدیریت مشارکتی………………………………………………………………………………..……  48

تفاوت های موجود میان زنان و مردان در کار…………………………………………………..……………………….              50

تفاوت های جنسیتی در حوزه مدیریت………………………………………………………………………………….  50

سن و مدیریت مشارکتی……………………………………………….………………………………………………..     52

 

تحقیقات انجام شده در زمینه سرمایه اجتماعی…………………………………………….………………………….   52

تحقیقات انجام شده در زمینه مدیریت مشارکتی…………………………..…………………………………………   55

خلاصه پیشینه تحقیقات……………………………………….………………………………………………………..      57

فصل سوم  – روش شناسی تحقیق

روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………………       59

جامعه و نمونه آماری وروش نمونه گیری تحقیق…………………………………………………………………….    59

تعریف عملیاتی متغیر ها……………………………………….……………………………………………………………..             60

ابزارهای اندازه گیری……………………………………..………………………………..…………………………………              62

روش امتیاز گذاری به ابزار های اندازه گیری………………………………………………………………………………..           63

روایی و پایایی ابزارهای اندازه گیری…………………………………….…………………………………………………              64

روش اجرایی تحقیق……………………………………….……………………………………………………………………            65

روش های آماری………………………………………………………………………………………………………………..            65

ملاحظات اخلاقی……………………………………………………………………………………………………………..               65

فصل چهارم – تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق

بخش اول:توصیف ویژگی های فردی آزمودنی های تحقیق…………………………………………………..…………            67

بخش دوم : استنباط آماری داده ها…………………………………………………..………………………………………             71

الف – آزمون پیش فرض های آماری……………………………………………………………………………………  71

ب – آزمون فرضیه های تحقیق……………………………………………………………………………………………..              71

فصل پنجم بحث و نتیجه گیری

خلاصه تحقیق………………………………………..……………………………………………………………………..  78

نتایج تحقیق…………………………………………………….…………………………………………………………….  80

الف: نتایج توصیف آماری داده ها……………………………………………..…………………………………………….         80

ب : نتایج آزمون فرضیه ها…………………………………………….…………………………………………………….            80

بحث و نتیجه گیری…………………………………………..……………………………………………………………… 81

نتیجه گیری کلی…………………………………………….………………………………………………………………… 86

پیشنهاد های تحقیق…………………………………………..……………………………………………………………… 87

الف : پیشنهاد های برخاسته از تحقیق……………………………………..……………………………………………..            87

ب : پیشنهادهایی برای تحقیقات آینده……………………………………………………………………………………….          88

منابع

الف: منابع فارسی…………………………………………………………………………………………………………….. 89

ب : منابع لاتین………………………………………………………………………………………………………………. 94

پیوست ها

نامه همراه…………………………………………………………………………………………………………………….. 99

پرسشنامه ها…………………………………………………………………….…………………………………………     100

 

جدول1- 1: دیدگاه های مختلف در خصوص مفهوم مشارکت………………………………………...…………….35

جدول 1-4:توزیع فراوانی جنسیت آزمودنی­ها  …………..…..……….……..…………………………………67

68……..……….……………..……………………………………….…جدول 2-4: وضعیت سنی آزمودنی­ها

جدول 3-4: سابقه خدمت آزمودنی­ها..…………….……….…………………………………………………..68

جدول 4-4: وضعیت استخدامی آزمودنی­ها….……………………………………………….………………………….68

جدول 5-4: توزیع فراوانی سطح تحصیلات آزمودنی­ها………………………………………………………………69

جدول 4-6:توزیع فراوانی رشته تحصیلی آزمودنی ها………………………………………………………………...70

جدول 7-4: نتایج آزمون کولموگروف اسمیرنوف برای تعیین نرمال بودن توزیع داده ­ها………………………71

جدول 8-4: ماتریس همبستگی بین سرمایه اجتماعی و میزان مشارکت کارکنان………………………………  72

جدول 9-4: ماتریس همبستگی بین ابعاد سرمایه اجتماعی و میزان مشارکت کارکنان………………………….72

جدول 10-4 : ماتریس همبستگی بین خرده مقیاس های سرمایه اجتماعی با مدیریت مشارکتی…………… 73

جدول 11-4 : ماتریس همبستگی بین سن آزمودنی ها با سرمایه اجتماعی……………………………………… 74

جدول 12-4 : مقایسه سرمایه اجتماعی بر اساس جنسیت…………………………………………………………….75

جدول13-4: تجانس واریانس بین سرمایه اجتماعی و میزان مشارکت کارکنان…………………………………..75

جدول 14ـ4: مقایسه میزان سرمایه اجتماعی مدیران بر اساس سطح تحصی……………………………………..76

جدول 15-4 :پیش بینی میزان مشارکت کارکنان از طریق سرمایه اجتماعی………………………………………..76

جدول16-4: ضرایب پیش بینی میزان مشارکت کارکنان از طریق سرمایه اجتماعی……………………………...77

104

 

فهرست شکل­ها

عنوان                                                                                                                    صفحه

شکل(2-1) : ابعاد سرمایه اجتماعی از دیدگاه لاک لی(لاک لی،2005)……………………………………………………………………………………….21

شکل(2-2) : مدل سه شاخگی :ساختار- زمینه- محتوی(میرزایی،1376) ………………………………………….22

شکل(2-3) : سطوح سرمایه اجتماعی(رحمانی و کاووسی،1387)……………………………………………………..26

شکل(2-4) : نحوه ارتباط سرمایه اجتماعی در سطوح مختلف (الوانی و سید نقوی،1380 )…………………………….27

شکل(2-5) : مدل اسکات(کریشنا و شرادر،1999)………………………………………………………………………….29

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول

طرح تحقیق

 

 

 

 

مقدمه:

در جهان پرشتاب امروزی سازمان های زیادی در تلاشند تا برای رسیدن به اهداف سازمانی و اقتصادی و تداوم حیات خود ،از الگوها و شیوه های مختلف بهره ببرند و مزیت رقابتی جدیدی کسب نمایند تا از سقوط و واژگونی و خطرات ناشی از دگرگونی های سریع محیطی و فن آوری در امان بمانند.در یک دهه اخیر ، سرمایه اجتماعی به یکی از مباحث اساسی مورد توجه محافل دانشگاهی و تحقیقاتی جهان تبدیل شده است که  البته به رغم این عمر کوتاه،میزان توجه به آن روز افزون است و امروزه کتابها و مقاله های بسیاری پیرامون جنبه های نظری و کاربردی آن و بویژه مطالعات موردی آن در جوامع توسعه یافته و توسعه نیافته در دسترس است.(فیضی،1384)

سرمایه اجتماعی را می توان حاصل روابط در جامعه دانست و آن رابه مجموع منابعی که در ذات روابط سازمان اجتماعی بوجود می آیند و زندگی اجتماعی را مطلوب تر می سازند ،اطلاق کرد.(ویلانووا و جوسا،2003)

در گذشته سرمایه انسانی مهمترین سرمایه سازمان بود.  ” سرمایه انسانی ”  در موفقیت یک سازمان و یک ملت اهمیت استراتژیک ویژه ای را داراست،ولی این سرمایه زمانی از اولویت بالاتری برخوردار است که منسجم و یکپارچه شود و این یکپارچگی در سایه همبستگی، همکاری ،تعاون و اعتماد متقابل بوجود می آید و در این صورت است که سرمایه انسانی به سرمایه اجتماعی تبدیل می شود و این سرمایه است که هم افزایی ایجاد می کند.

علاوه برسرمایه انسانی در دیدگاه های سنتی مدیریت توسعه ، سرمایه های اقتصادی وفیزیکی مهمترین نقش را ایفا می کردند اما در عصر حاضر برای توسعه مدیران بیشتر از آنچه به سرمایه اقتصادی،فیزیکی و انسانی نیازمند باشند ،به سرمایه اجتماعی نیاز دارند زیرا در جامعه ای که فاقد سرمایه اجتماعی است از دیگر سرمایه ها بطور بهینه استفاده نخواهد شد و این سرمایه ها ابتر می مانند و هدر می روند. (میرسپاسی،1383)

بانک جهانی در سال 1998 در تعریف سرمایه اجتماعی چنین آورده است:  سرمایه اجتماعی در جامعه ای مفروض در بر گیرنده نهادها ،روابط،نظرگاه ها و ارزش هایی است که بر کنش و واکنش های بین مردم حاکم اند و در توسعه اقتصادی و اجتماعی سهمی دارند. لیکن سرمایه اجتماعی جمع ساده نهادهایی نیست که جامعه را در بر می گیرد بلکه همچنین ملاکی به شمار می آید که نهادهای یاد شده را بهم پیوند می زند . سرمایه اجتماعی در عین حال در بر گیرنده ارزش ها و هنجارهای مشترک لازم برای رفتار اجتماعی است که در روابط شخصی افراد،در اعتماد آنان به یکدیگر و در حس مشترک مسولیت های مدنی منعکس شده است.امری که جامعه را چیزی بیشتر و فراتر از جمع افراد می سازد. (پیران و موسوی،1385)

مدیریت مشارکتی فرایندی است که در آن هدف تشویق و ترغیب کارکنان و اعضای سازمان به دادن تعهد و مشارکت هر چه بیشتر در امر موفقیت سازمان است.پایه و اساس اندیشه مزبور بر این منطق قرار دارد که کارکنان در فرایند خود از آزادی عمل بیشتری برخوردارند ،بر زندگی کاری خود کنترل هایی اعمال می نمایند ،سازمان بدین وسیله موجبات انگیزش هرچه بیشتر آنان را فراهم می آورد ،افراد تعهد بیشتری به سازمان پیدا می کنند ،بازدهی ،تولید و بهره وری در سازمان افزایش می یابد و سرانجام اینکه آنان نسبت به کار خود احساس رضایت بیشتری می کنند. (رابینز،1943).

 

 

بیان مساله تحقیق:

مهمترین وجه تمایز انسان با سایر حیوانات قدرت فکری اوست و با بهره گیری از چنین قدرتی است که از همکاری و مشارکت همنوعان خود استفاده می کند. در واقع مشارکت یک نیاز فطری و ذاتی انسان است مشارکت از دیر باز یکی از ابزار های زندگی انسان بوده و امروزه نیز در سازمان های موفق ،کارکنان در تصمیم گیری های مرتبط با کار خودشان مشارکت می کنند.(مقدسی،1387)

چنانچه مدیریت مشارکتی را همانند رهیافتی جامع برای جلب مشارکت فردی و گروهی کارکنان در جهت حل مسائل سازمان و بهبود مستمر در تمام ابعاد تعریف کنیم و بر این باور باشیم که مدیریت مشارکتی ارتباط دائم ، متقابل و نزدیک مدیریت ارشد و کارکنان است می توان گفت مدیریت مشارکتی به معنای مشارکت افراد مناسب ،در زمان مناسب و برای انجام کار مناسب است. بر پایه این تعریف مشارکت کارکنان در کارهایی که به آنها مربوط می شود مشارکتی آگاهانه، ارادی و داوطلبانه خواهد بود.(هرید،2002)

با توجه به اهمیت میزان مشارکت کارکنان در تصمیم گیری های سازمانی و نتایج مطلوبی که این مشارکت در نیل به اهداف سازمان دارد نقش آن در سازمان ها بطور روز افزون در چند دهه گذشته اهمیت یافته است.بدین لحاظ امروزه به منظور نیل به پیشرفت روز افزون در سازمانها در زمینه های مدیریت و نیروی انسانی ، کارایی، پیروزی در میدان رقابت و مواردی از این گونه ، مشارکت صحیح و موفقیت آمیز کارکنان در تصمیم گیری ها و امور سازمانی امری ضروری به نظر می رسد. از طرفی سرمایه اجتماعی که شامل مجموعه هنجارهای موجود در نظام های اجتماعی است، موجب ارتقای سطح همکاری اعضای جامعه و پایین آمدن هزینه های تبادلات و ارتباطات می شود. سرمایه اجتماعی تاثیر عمیقی در عرصه های مختلف زندگی بشر و توسعه آن دارد.این سرمایه ویژگی تعاملات اجتماعی در یک سازمان را انعکاس می دهد و موجب استفاده بهتر از منابع فیزیکی ،مالی و انسانی سازمان می شود. (طلوعی اشلقی،1385)

ایده توجه به سرمایه اجتماعی در سازمانها همانطور که کوهن و پروساک مطرح میکنند نسبتا جدید است . با این وجود، طبق نظر آدلر و کان با فرض دوران طفولیت کاربرد سرمایه اجتماعی در زندگی سازمانی ، تحقیقات نشان می دهند که سرمایه اجتماعی سازمان می تواند از سرمایه فکری اش حمایت کند.(آدلر،2002)

اغلب دانشمندان اتفاق نظر دارند که سرمایه اجتماعی هم یک کالای جمعی است و هم یک کالای فردی . روابط اجتماعی نهادینه شده با منابع جای گرفته در آن ، هم برای جمع و هم برای افراد مفیدند. در سطح گروه سرمایه اجتماعی نشان دهنده مجموعه ای از منابع ارزشمند(سیاسی،اجتماعی ،فرهنگی و اقتصادی )در تماس های اجتماعی افراد است که به صورت یک شبکه با هم در تعامل هستند. (باستانی،1386)در تعریف کریشنا (2000) سرمایه اجتماعی شامل خصایص و مشخصات سازمان اجتماعی یعنی مواردی چون شبکه ها ، هنجارها و اعتماد اجتماعی را در بر می گیرد . مساله اصلی در دیدگاه شبکه، روابط است و واحد تشکیل دهنده ساخت جامعه ، شبکه های تعاملی هستند.ساخت اجتماعی به عنوان یک شبکه ، از اعضای شبکه و مجموعه ای از پیوندها که افراد، کنشگران یا گروه ها را به هم متصل می سازد ، تشکیل شده است.اعضای شبکه می توانند افراد،گروه ها ، نهادها ، موجویت های حقوقی و یا سازمان ها باشند.(باستانی،1386)

در جامعه معاصر ایران که در حال گذار از نگرش های کهن به انگاره های مدرن است در روند تحول در الگوی زندگی ،پدیده مشارکت مردم در همه برنامه های توسعه ای از جمله ورزش کشور مورد غفلت واقع شده است. این در حالیست که کشورهای توسعه یافته از پتانسیل عظیم سرمایه اجتماعی و مشارکت داوطلبانه به صورت علمی و نظام مند در امور مختلف از جمله در امر ورزش استفاده می کنند.(موسوی خورشیدی،1388)پاتنام نیز می گوید مشارکت در جامعه ای که سرمایه اجتماعی عظیمی را در شکل هنجارها، عمل متقابل و شبکه های مشارکت مدنی به ارث برده اند بهتر صورت می گیرد.هر چه این شبکه ها متراکم تر باشند امکان همکاری افراد در جهت منافع متقابل بیشتر خواهد شد. همچنین از نظر وی اعتماد باعث تسهیل همکاری می شود .هر چه اعتماد در جامعه ای بالاتر باشد ، احتمال همکاری هم بیشتر خواهد بود. (موسوی خورشیدی،1388) مدیران و برنامه ریزان حوزه تربیت بدنی و ورزش که در صدد توسعه ورزش ایران می باشند باید تلاشی جامع،نظامدار و پی گیر داشته باشند که به نظر می رسد حلقه مفقود در چرخه این توسعه،مفهوم سرمایه اجتماعی و مولفه های آن می باشد.از آنجا که تحقیقات چندانی روی این مفهوم در عرصه ورزش و سازمان های ورزشی ایران صورت نگرفته است محقق قصد دارد به بررسی این مسآله بپردازد که آیا بین سرمایه اجتماعی با مدیریت مشارکتی رابطه وجود دارد؟و بر همین اساس آیا سرمایه اجتماعی و خرده مقیاس های آن تا چه حد می توانند مدیریت مشارکتی را پیشگویی کنند؟ امید است که تحقیقات بیشتر در این زمینه باعث توجه بیشتر به این عامل مهم توسعه ای گردد و تا حدودی خلا موجود در این زمینه را جبران کند.

 

 

[1].  Social Capital

[2].  Human Capita

[3]. Correlation

[4]. Cooperation

[5]. Mutual  Trust

 

[6]. َAdler& kwon

[7]. Intellectual Capital

[8]. Krishna

تعداد صفحه :128

قیمت 70 هزار تومان

70,000 تومانافزودن به سبد خرید

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.