رشته حسابداری

پایان نامه ارتباط بین ویژگی های کیفی حسابرسی و هزینه حقوق صاحبان سهام (با تأکید بر اندازه مشتری)

دانشگاه آزاد

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات آذربایجان شرقی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

رشته: حسابداری

عنوان:

ارتباط بین ویژگی های کیفی حسابرسی و هزینه حقوق صاحبان سهام (با تأکید بر اندازه مشتری)

 

در فایل دانلودی نام نگارنده و استاد راهنما موجود است

تابستان 1392

چکیده

ارائه خدمات حسابرسی با کیفیت بالا و مطلوب ضمن ارائه تصویری مناسب از صحت و سقم ادعاهای مدیریت، در تعیین ریسک سرمایه گذاری در شرکت می تواند مؤثر واقع شود. هزینه حقوق صاحبان سهام، حداقل نرخ بازدهی است که سهامداران به تناسب میزان ریسک سرمایه گذاری از یک شرکت مطالبه می کنند. پژوهش حاضر به دنبال بررسی ارتباط بین کیفیت حسابرسی و هزینه حقوق صاحبان سهام (با تأکید بر اندازه مشتری) در ایران است. جهت تعیین کیفیت حسابرسی از سه شاخص شهرت حسابرس، تخصص صنعت حسابرس و دوره تصدی حسابرس و به منظور محاسبه هزینه حقوق صاحبان سهام از مدل گوردون استفاده شده است. در این پژوهش، تعداد 93 شرکت در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1390-1385 بررسی شده است. روش پژوهش از نوع همبستگی و علی پس رویدادی و روش آزمون فرضیه ها، آزمون همبستگی و رگرسیون است. برای آزمون فرضیه ها از نرم افزار های Eviews 7 و SPSS 16 استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که یک ارتباط منفی بین شهرت حسابرس، دوره تصدی حسابرس و تخصص صنعت حسابرس با هزینه حقوق صاحبان سهام وجود دارد؛ همچنین با وارد کردن متغیر کنترلی اندازه شرکت بر ارتباط بین شاخص های کیفی حسابرسی و هزینه حقوق صاحبان سهام مشاهده می شود که اندازه شرکت بر ارتباط بین تخصص صنعت حسابرس و دوره تصدی حسابرس با هزینه حقوق صاحبان سهام تأثیر منفی دارد، ولی بر ارتباط بین شهرت حسابرس و هزینه حقوق صاحبان سهام تأثیر مثبت دارد.

واژه های کلیدی: کیفیت حسابرسی، شهرت حسابرس، تخصص صنعت حسابرس، دوره تصدی حسابرس، هزینه حقوق صاحبان سهام.

تقدیم به:

خدایی که آفرید؛

جهان را، انسان را، عقل را، علم را، معرفت را، عشق را

و به کسانی که عشقشان را در وجودم دمید؛

گاهی بیاییم و احوالشان را بپرسیم

* تقدیم به پدر و مادرم *

که از نگاهشان صلابت؛

از رفتارشان محبت؛

و از صبرشان ایستادگی را آموختم

سپاس خدای را که سخنوران، در ستودن او بمانند و شمارندگان، شمردن نعمت های او ندانند و کوشندگان، حق او را

گزاردن نتوانند

و سلام و دورد بر محمّد و خاندان پاک او، طاهران معصوم، هم آنان که وجودمان وامدار وجودشان است؛ و نفرین پیوسته بر دشمنان ایشان تا روز رستاخیز

اینک بر خود لازم می دانم ، از استاد گرانقدر و ارجمندم جناب آقای «دکتر یونس بادآورنهندی» که با متانت و

صبوری راهنم ا و یار یگرم بوده اند چرا که بدون راهنماییهای ایشان تأمین این پایان نامه بسیار مشکل مینمود و از وجود پر فیضشان بهره ها بردم

و از جناب آقای دکتر رسول برادران حسن زاده که در به بار نشستن این پژوهش همراهی ام نمودند؛

همچنین از استاد محترم داور جناب آقای دکتر عسگر پاکمرام که زحمت قضاوت

پایان نامه را تقبل نمودند نهایت امتنان و سپاسگذاری را دارم.

«در نهایت از کلیه عزیزان و بزرگوارانی که در تعلیم و تعلم بنده تأثیرداشته اند نهایت تقدیر و سپاس را می نمایم.»

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1. مقدمه 2

1-2. بیان مسأله 5

1-3. سؤالات اصلی پژوهش 9

1-4. اهداف پژوهش 9

1-5. دلایل اهمیت و ضرورت پژوهش 10

1-6. فرضیه های پژوهش 11

1-7. نوآوری پژوهش 11

1-8. روش گردآوری اطلاعات 12

1-9. نوع و روش پژوهش 12

1-10. جامعه آماری و محدوده پژوهش 13

1-11. روش تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیه ها 13

1-12. قلمرو پژوهش 14

1-13. تعریف مفهومی متغیرهای پژوهش 14

1-14. ساختار پژوهش 18

1-15. خلاصه فصل 19

عنوان صفحه

فصل دوم: ادبیات، چارچوب نظری و پیشینه پژوهش

2-1. مقدمه 21

2-2. گفتار اول: کیفیت حسابرسی 22

2-2-1. حسابرسی چیست؟ 22

2-2-2. چگونگی ایجاد فرایند حسابرسی مستقل (گذشته حسابرسی) 23

2-2-3. منشأ تردیدها درباره کیفیت حسابداری و حسابرسی 24

2-2-4. دیدگاه حسابرسی به عنوان کالا 26

2-2-5. جایگاه و تئوری های موجود در مورد حسابرسی 27

2-2-6. کیفیت حسابرسی و انواع تعاریف ارائه شده برای آن 29

2-2-7. مفاهیم اندازه گیری کیفیت حسابرسی 31

2-2-8. درک از کیفیت حسابرسی 33

2-2-9. تفاوت بین کیفیت حسابرسی و کیفیت حسابرس 34

2-2-10. چارچوب کیفیت حسابرسی 36

2-2-11. مباحث نظری و شواهد تجربی در باب کیفیت حسابرسی 39

2-2-12. تقاضا برای کیفیت حسابرسی 42

2-2-12-1. راهبردهای ریسک صاحبکار 42

2-2-12-2. تضادهای کارگزاری 46

2-2-13. عرضه کیفیت حسابرسی 47

عنوان صفحه

2-2-13-1. ملاحظات ریسک صاحبکار 48

2-2-13-2. محیط حقوقی 49

2-2-13-3. ساختار مؤسسه حسابرسی 49

2-2-13-4. حق الزحمه ی حسابرسی 50

2-2-14. اهمیت کیفیت حسابرسی در رابطه با دستیابی به اهداف آن 51

2-2-15. محصولات کیفیت حسابرسی 52

2-2-15-1. اعتبار اطلاعات 52

2-2-15-2. کیفیت اطلاعات 53

2-2-16. بررسی کیفیت حسابرسی در چند کشور 55

2-2-17. عوامل مؤثر بر کیفیت حسابرسی 56

2-2-17-1. شهرت حسابرس 56

2-2-17-2. تخصص صنعت حسابرس 58

2-2-17-3. دوره تصدی حسابرس 62

2-3. گفتار دوم: هزینه حقوق صاحبان سهام 68

2-3-1. حقوق صاحبان سهام 68

2-3-1-1. نظریه‌های حسابداری پیرامون حقوق صاحبان سهام 69

2-3-2. طبقه بندی حقوق صاحبان سهام 74

2-3-3. هزینه سرمایه 75

عنوان صفحه

2-3-4. تئوری های مطرح شده در باب هزینه سرمایه 77

2-3-5. واژه و مفهوم هزینه سرمایه 79

2-3-6. تعاریف هزینه های سرمایه و دسته بندی هزینه سرمایه 79

2-3-7. هزینه حقوق صاحبان سهام 82

2-3-7-1. روش های برآورد هزینه حقوق صاحبان سهام 83

2-4. گفتار سوم: ارتباط نظری بین ویژگی های کیفی حسابرسی و هزینه حقوق صاحبان سهام 91

2-5. گفتار چهارم: پیشینه پژوهش 95

2-5-1. مروری بر پژوهش های خارجی 95

2-5-2. مروری بر پژوهش های داخلی 101

2-6. خلاصه فصل 103

فصل سوم: روش شناسی پژوهش

3-1. مقدمه 105

3-2. نوع و روش پژوهش 106

3-3. روش های گردآوری اطلاعات 106

3-4. ابزار گردآوری و تحلیل اطلاعات 107

3-5. جامعه و نمونه آماری 107

3-6. قلمرو پژوهش 108

3-6-1. قلمرو موضوعی 109

عنوان صفحه

3-6-2. قلمرو زمانی 109

3-6-3. قلمرو مکانی 109

3-7. فرضیه های پژوهش 109

3-7-1. فرضیه اصلی پژوهش 110

3-7-2. فرضیه های فرعی پژوهش 110

3-8. اهداف پژوهش 110

3-9. اهداف کاربردی پژوهش 111

3-10. تعریف عملیاتی متغیرها 111

3-10-1. ویژگی های کیفی حسابرسی 112

3-10-2. هزینه حقوق صاحبان سهام 113

3-10-3. متغیرهای کنترلی 114

3-11. روش تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه 116

3-12. داده های ترکیبی 120

3-13. الگوی داده های تابلویی 120

3-14. انتخاب الگوی مناسب برای مدل رگرسیون 121

3-15. روش تحلیل داده‌ها و آزمون فرضیه 122

3-15-1. آزمون کولموگروف – اسمیرنوف( k-s ) 122

3-15-2. آزمون همبستگی 122

عنوان صفحه

3-15-3. ضریب همبستگی 123

3-15-4. رگرسیون ساده خطی 123

3-15-5. آزمون دوربین- واتسون 124

3-15-6. رگرسیون چندگانه 125

3-16. خلاصه ی فصل 126

فصل چهارم: یافته های پژوهش

4-1. مقدمه 128

4-2. تحلیل توصیفی 129

4-3. بررسی نحوه توزیع متغیرهای پژوهش 132

4-4. جدول همبستگی بین متغیرها 133

4-5. نتایج آزمون فرضیه های تحقیق 135

4-5-1. نتایج آزمون فرضیه ی اول 135

4-5-2. نتایج آزمون فرضیه ی دوم 137

4-5-3. نتایج آزمون فرضیه ی سوم 139

4-5-4. نتایج آزمون فرضیه ی چهارم 141

4-5-5. نتایج آزمون فرضیه ی پنجم 143

4-5-6. نتایج آزمون فرضیه ی ششم 145

4-5-7. خلاصه آزمون فرضیه ها 147

عنوان صفحه

4-6. خلاصه فصل 147

فصل پنجم: تفسیر یافته ها و پیشنهادات

5-1. مقدمه 149

5-2. تفسیر نتایج آزمون فرضیه ها 149

5-2-1. تحلیل و تفسیر نتایج آزمون فرضیه اول 149

5-2-2. تحلیل و تفسیر نتایج آزمون فرضیه دوم 151

5-2-3. تحلیل و تفسیر نتایج آزمون فرضیه سوم 152

5-2-4. تحلیل و تفسیر نتایج آزمون فرضیه چهارم 154

5-2-5. تحلیل و تفسیر نتایج آزمون فرضیه پنجم 155

5-2-6. تحلیل و تفسیر نتایج آزمون فرضیه ششم 156

5-3. نتیجه گیری کلی 157

5-4. پیشنهادهای کاربردی و علمی 158

5-4-1. پیشنهادهای کاربردی 158

5-4-2. پیشنهادهای علمی برای پژوهش های آتی 160

5-5. محدودیت های پژوهش 160

خلاصه فصل 161

منابع و مأخذ 163

منابع فارسی 163

عنوان صفحه

منابع انگلیسی 168

فهرست جداول و نمودارها:

نمودار 2-1. چارچوب کیفیت حسابرسی 38

نمودار 2-2. چارچوب و طبقات پژوهش کیفیت حسابرسی 41

جدول 3-1. خلاصه متغیرهای پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………118

نمودار 3-1. مدل شماتیک روابط بین متغیرها: 119

جدول 4-1. نتایج تجزیه و تحلیل توصیفی داده های پژوهش 130

جدول 4-2. نتایج آزمون کولموگوروف – اسمیرنوف 132

جدول 4-3. ماتریس همبستگی پیرسون 134

جدول 4-4. نتایج آزمون رگرسیون فرضیه ی اول 135

جدول 4-5. نتایج آزمون رگرسیون فرضیه ی دوم 137

جدول 4-6. نتایج آزمون رگرسیون فرضیه ی سوم 139

جدول 4-7. نتایج آزمون رگرسیون فرضیه ی چهارم 141

جدول 4-8. نتایج آزمون رگرسیون فرضیه ی پنجم 143

جدول 4-9. نتایج آزمون رگرسیون فرضیه ی ششم 145

جدول 4-10. خلاصه نتایج آزمون فرضیه ها 147

جدول 5-1. اسامی شرکت های مورد مطالعه 162

فصل اول

کلیات پژوهش

1-1. مقدمه

گسترش روز افزون واحدهای اقتصادی، توسعه فناوری ارتباطات و وجود تضاد منافع، نیازهای نظارتی را به وجود می آورد. مسأله جهانی شدن اقتصاد و انقلاب اطلاعات، کنترل را حتی از دست دولت ها خارج کرده است. این شرایط موجب شده حرفه حسابرسی به تدریج تلاش کند تا از قافله عقب نماند و همگام با تغییرات فناوری در راستای نیازهای جامعه حرکت کند. در این محیط، استفاده کنندگان برای تصمیم گیری به اطلاعات مختلفی از جمله اطلاعات مالی درباره بنگاه های اقتصادی نیاز دارند. صورت های مالی به عنوان مهمترین مجموعه اطلاعات مالی محسوب می شود. اما مسأله مهم تردید در مورد قابلیت اتکای اطلاعات مزبور است که از تضاد منافع سرچشمه می گیرد. علاوه بر تضاد منافع مسائل دیگری از قبیل عدم دسترسی مستقیم استفاده کنندگان به اطلاعات موجب تقاضا برای خدمات حسابرسی مستقل شده است. در واقع نقش حسابرسی ارزیابی کیفیت اطلاعات برای استفاده کنندگان است (سجادی، 1382، 4).

حسابرسی، برای صورت های مالی گزارش شده ارزش افزوده (مضاعف) فراهم می کند، زیرا نتایج بررسی مربوط بودن و قابلیت اتکای محتوای صورت های مالی را گزارش می دهد. یک مؤسسه حسابرسی مستقل و با مهارت، قادر به شناخت ارائه نادرست اقلام صورت های مالی مورد رسیدگی بوده و می تواند نسبت به ارائه صحیح آن بر صاحب کار خود تأثیرگذار باشد تا در نتیجه آن، اطلاعات مالی قابل اتکایی گزارش شود. رسیدن به این هدف مطلوب، به خصوصیات مؤسسات حسابرسی کاملاً وابسته بوده و این خصوصیات می تواند به شکل مثبت یا منفی با کیفیت حسابرس در ارتباط باشد. کیفیت خدمات حسابرسی در ارتباط با عوامل زیادی می باشد که هر یک از این عوامل می توانند اثرات متفاوتی بر کیفیت واقعی حسابرسی داشته باشند. در سال های اخیر توجه به کیفیت حسابرسی و اتخاذ راهبردهایی برای ارتقای آن در سرلوحه اهداف مراجع حرفه ای بسیاری از کشورها قرار گرفته است (فاطمی، 1391، 5).

به نظر تیتمن و ترومن[1]، حسابرسی با کیفیت تر صحت اطلاعات ارائه شده را بهبود می بخشد و به سرمایه گذاران اجازه می دهد تا برآورد دقیق تری از ارزش شرکت به دست آورند. با توجه به تعاریف مختلف مطرح شده در مورد کیفیت حسابرس، چارچوب آن را می توان به این شکل بیان کرد: کیفیت حسابرس عبارت است از حسن شهرت و مراقبت حرفه ای حسابرس، که در نتیجه حسن شهرت حسابرس، اعتبار اطلاعات صورت های مالی افزایش یافته و بر اثر نظارت و مراقبت حرفه ای حسابرس، کیفیت اطلاعات صورت های مالی افزایش خواهد یافت (نونهال نهر و همکاران، 1389، 2).

به عقیده هیأت کیفیت حسابرسی [2]، حرفه حسابرسی نتوانسته هم قدم با محیط خود که به سرعت در حال تغییر است، گام بردارد. آنها تأکید دارند که تحقیقات زیادی برای ارزیابی عوامل تأثیرگذار بر کیفیت حسابرسی باید انجام شود و اهمیت این موضوع را یادآوری می کنند. کیفیت که تعیین کننده عملکرد حسابرسی است چند بعدی ولی نامشهود است، تابع عوامل متعددی از قبیل: توانایی های حسابرس (شامل دانش، تجربه، قدرت تطبیق و کارآیی فنی) و اجرای حرفه ای (شامل استقلال، عینیت، مراقبت حرفه ای، تضاد منافع و قضاوت) است.

از سوی دیگر هزینه سرمایه از دو بعد برون سازمانی و درون سازمانی مورد توجه قرار می گیرد. از بعد برون سازمانی هزینه سرمایه در ارزشیابی اوراق بهادار و ارزشیابی عملکرد شرکت مورد توجه قرار می گیرد. از بعد درون سازمانی هزینه سرمایه در تصمیمات مربوط به سرمایه گذاری و اولویت های سرمایه گذاری، ساختار بهینه سرمایه و ارزیابی عملکرد بخش ها نقش کلیدی دارد (قلی نژاد، 1390، 9).

از جمله عوامل اساسی در ایجاد تغییرات بنیادی در محیط اقتصادی ایران، می توان عمومی شدن مالکیت بنگاه های اقتصادی، تأمین مالی از طریق مشارکت عمومی و خصوصی سازی بخش های دولتی و بنگاه های اقتصادی را نام برد. در چنین شرایطی شفافیت و کیفیت مطلوب اطلاعات مالی، که پایه و اساس تصمیم- گیری های بهینه اقتصادی سرمایه گذاران، اعتباردهندگان و بطور اعم استفاده کنندگان از اطلاعات مالی است، از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. اصولاً در یک بنگاه اقتصادی، محیط حسابرسی حاکم نقش اساسی را در جهت به وجود آوردن کیفیت مطلوب اطلاعات مالی ایفا می کند. در حال حاضر دو حوزه مشخص عملیات بنگاه اقتصادی[3] نیازمند استفاده از خدمات حرفه ای حسابرسی است. خدمات حسابرسی ارائه شده در این دو حوزه به موازات یکدیگر قرار دارند. در حوزه اول، نیاز به گزارشگری مالی برون سازمانی، شامل مجموعه صورت های مالی گواهی شده توسط اشخاص مستقل وجود دارد. حسابرسان مستقل به عنوان حسابرسان برون سازمانی نقش اصلی را در این حوزه ایفا می کنند. آنها به دلیل عدم وابستگی به بنگاه اقتصادی، احتمال گزارش اشتباه کشف شده در صورت های مالی را بالا می برند. برای سرمایه گذارانی که پس اندازهای خود را از طریق خرید اوراق بهادار، از جمله سهام در اختیار بنگاه های اقتصادی قرار می- دهند، کسب بازده مناسب از سرمایه گذاری انجام شده بسیار مهم است. استفاده کنندگان از گزارش های مالی هنگامی می توانند به اطلاعات مالی منعکس شده در گزارش های مالی اتکا کنند که این گزارش حاوی اطلاعات شفاف و قابل اتکا باشد. حسابرسی مکانیزمی کارا برای فراهم کردن اطلاعات شفاف و قابل اتکا می باشد (شامی زاده، 1390، 8).

بیان مسأله

کیفیت حسابرسی، یکی از موضوعات با اهمیت در حوزه حسابرسی و بازار سرمایه است. به منظور شناخت مفاهیم و ابعاد مختلف کیفیت حسابرسی، مطالعات گوناگونی توسط محققان انجام شده است تا رابطه بین کیفیت حسابرسی و متغیرهای دیگر کشف شود. به هر حال، از آنجا که کیفیت حسابرسی[4] در عمل به سختی قابل مشاهده است، پژوهش در این زمینه همواره با مشکلات زیادی روبرو بوده است. عوامل زیادی بر کیفیت خدمات حسابرسی تأثیر می گذارد، اما پژوهش های بسیار محدودی در جهت ایجاد نمونه- ای برای تشریح کیفیت خدمات حسابرسی انجام شده است (پور ایراندوست، 1391، 12).

در دنیای صنعتی امروز وجود اطلاعات مالی قابل اتکا از اهمیت حیاتی برخوردار است. اقتصاد بسیاری از کشورها در کنترل شرکت های سهامی بزرگ قرار دارد که سرمایه مورد نیاز خود را از میلیون ها سرمایه- گذار تهیه کرده اند. سرمایه گذاران که پس اندازهای خود را در اختیار شرکت های سهامی بزرگ قرار داده- اند با توجه به صورت های مالی سالیانه یا فصلی که توسط شرکت ها انتشار می یابد از استفاده درست و مؤثر وجوه سرمایه گذاری شده خود اطمینان حاصل می کنند، اطلاعات منعکس در صورت های مالی زمانی برای استفاده کنندگان مفید و مؤثر است که از ویژگی های کیفی لازم برخوردار باشد. یکی از ویژگی های کیفی اطلاعات مالی، قابلیت اعتماد است. اطلاعات مالی زمانی قابل اعتماد و اتکاست که آثار مالی معاملات و سایر رویدادهای مالی به گونه ای بی طرفانه اندازه گیری شده و نتایج اندازه گیری ها معتبر و قابل تأیید مجدد باشد. استفاده کنندگان از صورت های مالی هنگامی می توانند به اطلاعات مالی منعکس در صورت های مالی اتکا کنند که شخصی مستقل، ذیصلاح و بی طرف نسبت به میزان اعتبار این اطلاعات نظر حرفه- ای ارائه کرده باشد. در سیستم های اجتماعی- اقتصادی کنونی، وظیفه اظهارنظر به حسابرسان مستقل واگذار شده است، اما کیفیت کار مؤسسات حسابرسی کننده از یکدیگر متفاوت بوده و بطور مستقیم و با مشاهده مؤسسات نمی توان تشخیص داد که کدام مؤسسه از کیفیت بالاتری برخوردار است. بنابراین محققان از معیارهایی برای تمایز میان مؤسسات حسابرسی استفاده می نمایند. قدمت، شهرت تجاری و تخصص صنعت حسابرسی مؤسسات از معیارهای متمایز کننده کیفیت مؤسسات حسابرسی می باشد. یعنی مؤسسات با تجربه و سابقه بیشتر و همچنین مؤسساتی که نسبت به سایر مؤسسات دارای تخصص بیشتری در یک صنعت خاص هستند دارای کیفیت کاری بالاتری می باشند. این مؤسسات دلیلی نمی بینند که با تقلب و پایین آوردن کیفیت حسابرسی دنبال خشنود کردن مشتریان خود یا پیدا کردن مشتریان جدید باشند. به همین دلیل این نوع مؤسسات سعی می کنند کیفیت حسابرسی خود را در بالاترین سطح نگه دارند، در نتیجه اگر شرکت حسابرسی شونده دارای هرگونه ایراد و خطایی باشد شرکت حسابرسی کننده به راحتی از آن نخواهد گذشت و بر روی اظهار حسابرسی تأثیر خواهد گذاشت (ابراهیمی،1387، 5).

گسترش روزافزون واحدهای اقتصادی و پیچیدگی آن، افزایش جدی سهم سهامداران کوچک در شرکتها و به دنبال آن تضاد منافع، نیازهای نظارتی را بیش از پیش ضروری می نماید. در این محیط استفاده کنندگان برای تصمیم گیری به اطلاعات مختلفی از جمله اطلاعات مالی درباره بنگاه های اقتصادی نیاز دارند. در این رابطه صورت های مالی بعنوان مهمترین مجموعه اطلاعات مالی شرکت ها و بیانگر نتایج فعالیت آنها محسوب می شود. اما مسأله مهم تردید در مورد قابلیت اتکای اطلاعات مزبور است (یعقوب نژاد و امیری ، 1388، 3).

دی آنجلو [5]کیفیت حسابرسی را مشتمل بر دو احتمال تعریف کرد، اول اینکه حسابرس نقص سیستم حسابداری صاحبکار را کشف کند. دوم اینکه آن نقص را گزارش کند. کشف نقص، کیفیت حسابرسی را در قالب دانش و توانایی حسابرسی اندازه گیری می کند، در حالی که گزارش آن بستگی به انگیزه های حسابرس برای افشاگری دارد. کیفیت حسابرسی تطابق آن با استانداردهای حسابرس یا ارزیابی بازار از احتمال اینکه صورت های مالی حاوی تحریف های با اهمیت است و حسابرس این تحریفها را کشف و گزارش می کند. کیفیت واقعی حسن شهرت و مراقبت حرفه ای را در بر می گیرد که مراقبت حرفه ای، کیفیت صورت های مالی و حسن شهرت چگونگی درک ذی نفعان از اطلاعات مذکور را تحت تأثیر قرار می دهد. محصولات کیفیت حسابرسی عبارت است از اعتبار اطلاعات (درجه اطمینان استفاده کننده نسبت به اطلاعات) و کیفیت اطلاعات (به چه میزان اطلاعات شرایط اقتصادی واقعی را منعکس می کند و تأثیر آنها بر اطلاعات صورت های مالی را ارائه می کند). و این فرضیه وجود دارد وجود دارد که تقاضا برای کیفیت حسابرسی از عدم تقارن اطلاعات[6] بین گروه های درون شرکتی و سرمایه گذاران ناشی می شود (شامی زاده، 1390، 8).

پژوهش های اخیر بیانگر آن است که بین نوع و صنعت مورد تخصص حسابرس و کیفیت گزارش حسابرسی رابطه مثبتی وجود دارد. میزان تغییر در مالکیت و اهرم های سازمان با تغییر در کیفیت حسابرسی ارتباط مستقیم دارد. به عبارت دیگر سرمایه گذاران و اعتباردهندگان، کنترل کنندگان فعال سازمان هستند و با افزایش سهم مالکیت و اهرم مالی (هم سرمایه گذاران و هم اعتبار دهندگان) انگیزه های بیشتری برای کنترل رفتار سازمانی پیدا می کنند و خواستار کیفیت بالاتری برای حسابرسی می شوند. اغلب حسابرسان میزان کار مشخصی را انجام می دهند که مربوط به ماهیت جریانات گزارشگری مالی است با این وجود کانون توجه پژوهش ها روی اثرات حسابرسی در گزارشگری مالی کم می باشد.

همچنین تأثیر هزینه سرمایه حقوق صاحبان سهام در تصمیمات سرمایه گذاری و تأمین مالی یکی از موضوع های قابل توجه و با اهمیت در مطالعات مالی می باشد و عامل اصلی در ایجاد شکاف بین سود حسابداری و سود اقتصادی است. با شکل گیری مبحث جدایی مدیریت از مالکیت و ایجاد یک تضاد منافع عظیم بین مالکان و مدیران، ارزیابی عملکرد شرکت ها و مدیران و رهبران آنها و موضوعات مورد توجه قشرهای مختلف مثل اعتباردهندگان، مالکان، دولت و حتی مدیران است. از نظر سهامداران نیز میزان افزایش ثروت چه از طریق افزایش قیمت و ارزش شرکت و چه از طریق سود نقدی حائز اهمیت است. یکی از راه کارهایی که مدیران مالی می توانند به ثروت سهامداران اثر بگذارند و باعث حداکثر شدن آن بشوند تعیین ساختار مطلوب (بهینه) سرمایه است. منابع تأمین سرمایه به طور کلی شامل بدهی، سهام عادی، سهام ممتاز و سود انباشته می باشد. مدیران مالی برای تأمین سرمایه مورد نیاز برای سرمایه گذاری های جدید می بایست از یکی یا از ترکیبی از منابع فوق استفاده کنند که هر کدام از این منابع آثار متفاوتی بر بازده (سود) سهامداران فعلی دارد. هزینه حقوق صاحبان سهام در بسیاری از تصمیمات مدیریتی و سرمایه گذاری که بر تخصیص منابع در جامعه تأثیر می گذارد مهم و حیاتی است (قلی نژاد، 1390، 5).

از سوی دیگر یکی از عوامل درونی شرکت ها، اندازه شرکت است. اندازه شرکت یکی از عوامل تعیین کننده ی حجم و تنوع فعالیت هایی است که شرکت انجام می دهد. در واقع، هر چه اندازه شرکت بزرگتر باشد، حجم و تنوع فعالیت هایی که انجام می دهد بیشتر است. بسیاری از محققان معتقدند که شرکت های بزرگتر از نظر بازار سرمایه[7] از اعتبار بیشتری برخوردار هستند، لذا این شرکت ها دسترسی آسان تری به منابع با بهره پایین خواهند داشت از این رو هر چه شرکت اندازه ی کوچک تری داشته باشد، بازارهای سرمایه و مؤسسات اعتباری، وام و اعتبار کمتری با بهره بیشتری برای آنها قائل خواهند شد (سجادی و قربانی ،1390، 5).

پس با توجه به موارد عنوان شده در بالا، منظور از این پژوهش شناسایی بیشتر ادبیات و چارچوب نظری مربوط به ارتباط بین ویژگی های کیفی حسابرسی و هزینه حقوق صاحبان سهام است و پاسخ به این سؤال که آیا بین ویژگی های کیفی حسابرسی و هزینه حقوق صاحبان سهام با تأکید بر اندازه مشتری (اندازه شرکت) ارتباط وجود دارد یا خیر؟

1-3. سؤالات اصلی پژوهش

 1. چه ارتباطی بین شهرت حسابرس و هزینه حقوق صاحبان سهام مشتری وجود دارد؟
 2. چه ارتباطی بین تخصص صنعت حسابرس و هزینه حقوق صاحبان سهام مشتری وجود دارد ؟
 3. چه ارتباطی بین دوره تصدی حسابرس و هزینه حقوق صاحبان سهام مشتری وجود دارد ؟
 4. چه ارتباطی بین شهرت حسابرس و هزینه حقوق صاحبان سهام با تأکید بر اندازه مشتری وجود دارد؟
 5. چه ارتباطی بین تخصص صنعت حسابرس و هزینه حقوق صاحبان سهام با تأکید بر اندازه مشتری وجود دارد ؟
 6. چه ارتباطی بین دوره تصدی حسابرس و هزینه حقوق صاحبان سهام با تأکید بر اندازه مشتری وجود دارد ؟

1-4. اهداف پژوهش

هر پژوهشی برای دستیابی به هدف و منظور خاصی صورت می گیرد. اهداف پژوهش می تواند به دو شکل کلی (اصلی) و ویژه (فرعی) مطرح شود (تقی زاده و تاری ، 1386، 25).

اهداف این پژوهش که به شش دسته تقسیم می شوند عبارتند از:

 1. تعیین ارتباط بین شهرت حسابرس و هزینه حقوق صاحبان سهام؛
 2. تعیین ارتباط بین تخصص صنعت حسابرس و هزینه حقوق صاحبان سهام؛
 3. تعیین ارتباط بین دوره تصدی حسابرس و هزینه حقوق صاحبان سهام؛
 4. تعیین تأثیر اندازه مشتری بر ارتباط بین شهرت حسابرس و هزینه حقوق صاحبان سهام؛
 5. تعیین تأثیر اندازه مشتری بر ارتباط بین تخصص صنعت حسابرس و هزینه حقوق صاحبان سهام؛
 6. تعیین تأثیر اندازه مشتری بر ارتباط بین دوره تصدی حسابرس و هزینه حقوق صاحبان سهام.

دلایل اهمیت و ضرورت پژوهش

اهمیت و ارزش پژوهش عبارت است از مجموع اطلاعاتی که مشخص می کند نتایج این پژوهش، تا چه حد برای محقق و نیز تا چه اندازه برای دیگران مفید و مؤثر می باشد (نادری و سیفنراقی، 1384، 8).

برای تصمیم گیری های اقتصادی نیاز به اطلاعاتی است که بتوان به کمک آنها منابع موجود و در دسترس را به نحوی مطلوب تخصیص داد. یکی از مهمترین عوامل در تصمیم گیری صحیح، اطلاعات مناسب و مرتبط با موضوع تصمیم است که اگر به درستی فراهم و پردازش نشوند، اثرات منفی برای فرد تصمیم گیرنده در پی خواهد داشت. اطلاعات مالی هنگامی قابل اعتماد و اتکاست که آثار مالی معاملات و سایر رویدادهای مالی به گونه ای بی طرفانه اندازه گیری شده و نتایج اندازه گیریها معتبر و قابل تأیید مجدد باشد. استفاده کنندگان از صورت های مالی هنگامی می توانند به اطلاعات مالی منعکس در صورت های مالی اتکا کنند که شخصی مستقل، ذیصلاح و بی طرف نسبت به میزان اعتبار این اطلاعات، نظر حرفه ای ارائه کرده باشد. امروزه وظیفه اظهار نظر در مورد صورت های مالی به عهده حسابرسان مستقل می باشد. و این حسابرسان اکثراٌ در قالب مؤسسات حسابرسی مشغول فعالیت می باشند، که خود این مؤسسات حسابرسی بر مبنای فاکتورهایی از قبیل تخصص صنعت حسابرس، شهرت حسابرس، اندازه مؤسسه حسابرسی، تعداد و مهارت های کارکنان و غیره دارای کیفیت های متفاوت حسابرسی هستند (اکبری سولا، 1390، 12).

از سوی دیگر با توجه به اینکه شرکت برای کاهش هزینه سرمایه خود و افزایش ثروت سهامداران باید ریسک سرمایه گذاری را کاهش دهند و یکی از اجزای ریسک سرمایه گذاری در یک شرکت ریسک اطلاعاتی آن است. به این معنی که هر چه دقت و کیفیت اطلاعات ارائه شده از سوی شرکت بالاتر باشد از دیدگاه سرمایه گذاران ریسک اطلاعاتی آن پایین تر خواهد بود. بنابراین توجه به کیفیت اطلاعات گزارش شده برای مدیران شرکت ها مهم و حیاتی است.

1-6. فرضیه های پژوهش

فرضیه اصلی پژوهش عبارت است از اینکه بین ویژگی های کیفی حسابرسی و هزینه حقوق صاحبان سهام ارتباط وجود دارد.

فرضیه اصلی پژوهش که در بالا عنوان شد به شش فرضیه فرعی تفکیک شده است و به شکل زیر مطرح می گردد:

 1. بین شهرت حسابرس و هزینه حقوق صاحبان سهام مشتری ارتباط وجود دارد.
 2. بین تخصص صنعت حسابرس و هزینه حقوق صاحبان سهام مشتری ارتباط وجود دارد.
 3. بین دوره تصدی حسابرس و هزینه حقوق صاحبان سهام مشتری ارتباط وجود دارد.
 4. اندازه مشتری بر ارتباط بین شهرت حسابرس و هزینه حقوق صاحبان سهام تأثیر دارد.
 5. اندازه مشتری بر ارتباط بین تخصص صنعت حسابرس و هزینه حقوق صاحبان سهام تأثیر دارد.
 6. اندازه مشتری بر ارتباط بین دوره تصدی حسابرس و هزینه حقوق صاحبان سهام تأثیر دارد.
 7.  

1-7. نوآوری پژوهش

تاکنون پژوهش های فراوانی در مورد کیفیت حسابرسی با دیگر متغیرها صورت گرفته است اما به رابطه بین ویژگی های کیفی حسابرسی و هزینه حقوق صاحبان سهام پرداخته نشده است. این پژوهش به بررسی ارتباط بین ویژگی های کیفی حسابرسی (شهرت حسابرس، تخصص صنعت حسابرس و دوره تصدی حسابرس) و هزینه حقوق صاحبان سهام با تأکید این دو بر اندازه مشتری می پردازد و با توجه به اینکه تاکنون در کشور بین این دو متغیر با تأکید بر اندازه مشتری تحقیقی صورت نگرفته، نتایج این تحقیق می- تواند بر گسترش ادبیات حسابداری و حسابرسی و همچنین مطالعات تجربی در این حوزه کمک نماید. محققان و دانشجویان می توانند بر پایه این پژوهش، تحقیقات جدیدی را در مورد تأثیر متغیرهای جدید بر هزینه حقوق صاحبان سهام انجام دهند.

1-8. روش گردآوری اطلاعات

در این پژوهش برای گردآوری اطلاعات از گزارشات مالی مربوط به شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از روش کتابخانه ای استفاده می شود. همچنین در این روش با مطالعه و استخراج داده های مالی، اطلاعات مورد نیاز برای اندازه گیری متغیرهای تحقیق با بهره گرفتن از لوح فشرده بانک اطلاعاتی بورس اوراق بهادار فراهم خواهد شد.

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

تعداد صفحات : 116

قیمت :  40 هزار تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیرد و  همچنین فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال می شود

پشتیبانی سایت :                 parsavahedi.t@gmail.com

40,000 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.