رشته حسابداری

پایان نامه ارتباط بین هزینه فرصت وجه نقد وشاخص سودمندی وام

 دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  مدیریت

دانشگاه آزاد اسلامی

علوم و تحقیقات واحد یزد

 

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری M.A

 

عنوان

ارزیابی ارتباط بین هزینه فرصت وجه نقد وشاخص سودمندی وام با انعطاف پذیری مالی وبازده سرمایه گذاریها در شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران

 

سال تحصیلی 1394 – 1393

   

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                   صفحه

چکیده 1

فصل اول: کلیات تحقیق.. 2

1-1-مقدمه. 3

1-2- بیان مسئله تحقیق.. 3

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق.. 5

1-4- اهداف تحقیق.. 6

الف) اهداف اصلی: 6

ب) اهداف فرعی: 6

1-5- سوالات تحقیق.. 6

الف : سوالات اصلی.. 6

ب : سئوالات فرعی.. 7

1-6- فرضیه های تحقیق.. 7

الف) فرضیه های اصلی.. 7

ب) فرضیه های فرعی.. 7

1-7- روش تحقیق.. 7

1-8- قلمرو تحقیق.. 8

— قلمرو موضوعی.. 8

— قلمرو زمانی.. 8

— قلمرو مکانی.. 8

1-9- جامعه آماری.. 8

1-10- حجم نمونه و کفایت آن. 9

1-11- روشها و ابزار گردآوری داده ها و کاربرد آن. 9

1-12- روش های تجزیه و تحلیل داده ها 10

الف – آمار توصیفی.. 10

ب) آمار استنباطی.. 10

ج)روش های تعیین ارتباط بین متغیرها 10

د ) روش های تعمیم نتایج.. 10

1-13-تعاریف عملیاتی واژه ها 10

فصل دوم: مروری بر ادبیات و پیشینه تحقیق.. 12

2-1- مقدمه. 13

بخش اول : مبانی نظری تحقیق ؛ و بخش دوم : پیشینه تحقیق.. 14

2-2- بخش اول : مبانی نظری تحقیق.. 14

2-2-1- سرمایهگذاری.. 14

2-2-2- طبقهبندی طرح های سرمایهگذاری.. 15

2-2-3- نشانگرهای سرمایهگذاری کارا 16

2-2-4- عدم تقارن اطلاعات… 17

2-2-5- سیستم جامع مدیریت نقدینگی.. 19

دسته اول شرایط درونی.. 19

دسته دوم، الزاات و شرایط محیطی مدیریت نقدینگی.. 20

2-2-6- اهمیت و نقش وصول مطالبات… 21

2-2-7 – طبقه بندی مطالبات… 22

طبقه بندی مطالبات ناشی از تسهیلات اعطائی.. 22

طبقه بندی مطالبات از نظر نوع منابع پرداخت… 22

2-2-8- فرایند وصول مطالبات… 23

2-2-9- شاخص سودمندی وام. 23

2-3- تحقیقات قبلی صورت گرفته. 25

2-3-1- تحقیقات خارجی.. 25

2-3-2- تحقیقات داخلی.. 30

فصل سوم: روش تحقیق.. 49

3-1- مقدمه. 50

3-2- روش تحقیق.. 50

3-3- فرضیه ها تحقیق.. 50

الف) فرضیه اصلی.. 50

ب ) فرضیه های فرعی.. 50

3-4- قلمرو تحقیق.. 51

— قلمرو موضوعی.. 51

— قلمرو زمانی.. 51

— قلمرو مکانی.. 51

3-5- جامعه آماری.. 51

3-6-روش نمونه گیری و حجم نمونه. 52

3-7- روشها و ابزار گردآوری داده ها و کاربرد آن. 52

3-8-متغیر ها و نحوه محاسبه آنها 53

1- رابطه کلی.. 53

2- تعریف متغیرها 53

3- دسته بندی متغیرها 53

4- نحوه اندازه گیری متغیرها 53

5- نحوه برآورد متغیرها: 55

3-9-مدل مفهومی تحقیق.. 55

3-10- روش ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها 55

3-10-1- روش های آماری.. 55

الف – آمار توصیفی.. 55

ب) آمار استنباطی.. 56

ج)روش های تعیین ارتباط بین متغیرها 57

د ) روش های تعمیم نتایج.. 57

فصل چهارم: یافته های تحقیق.. 58

4-1- مقدمه. 59

4-2- توصیف یافته ها 59

4-3-آمار استنباطی.. 61

4-3-1- بررسی فرض نرمال بودن متغیر ها 62

4-3-2- تحلیل داده های تابلوئی.. 64

4-3-3- استقلال خطی متغیر های مستقل.. 66

4-3-4- نرمال بودن باقی مانده ها 67

4-3-5-آزمون ضریب تعیین(R2) 68

4-4- روش های تعیین ارتباط بین متغیر ها 69

4-4-1- تعیین رابطه بین هزینه فرصت وجه نقد با بازده سرمایه گذاری ها 69

4-4-2- تعیین رابطه بین شاخص سودمندی وام با بازده سرمایه گذاری ها 70

4-4-3- تعیین رابطه بین هزینه فرصت وجه نقد با انعطاف پذیری مالی.. 71

4-4-4- تعیین رابطه بین شاخص سودمندی وام با انعطاف پذیری مالی.. 72

4-5- جمع بندی.. 73

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات… 74

5-1- مقدمه. 75

5-2- خلاصه تحقیق.. 75

5-3 – نتیجه گیری.. 76

5-4- پیشنهادها 78

5-4-1- پیشنهادهای کاربردی بر مبنای نتایج تحقیق.. 78

5-4-2-پیشنهادهای کاربردی بر مبنای تحقیقات آتی.. 79

5-5- محدودیتهای تحقیق.. 79

منابع: 80

 

فهرست جدولها

عنوان                                                                                                                                   صفحه

جدول شماره 4-2 توصیف یافته ها 60

جدول شماره 4-3 -آزمون کولموگروف – اسمیر نوف (K-S) 62

جدول (4-4): آزمون کلموگراف – اسمیرنوف K-S)) (لگاریتم هزینه فرصت وجه نقد،انعطاف پذیری مالی (اهرم مالی)وبازده سرمایه گذاری ها) 63

جدول 5-4 -نتایج آزمون F لیمر و هاسمن مدلهای فرعی.. 65

جدول6-4- نتایج آزمون تحلیل همبستگی پیرسون. 67

جدول شماره 4-8- ضرایب دوربین واتسون مدل ها 68

جدول شماره 4-9- ضرایب تعیین مدل ها 68

جدول شماره 4-10- برآورد رگرسیونی رابطه بین هزینه فرصت وجه نقدبا بازده سرمایه گذاری ها 69

جدول شماره 4-11- برآورد رگرسیونی رابطه بین شاخص سودمندی وام با بازده سرمایه گذاری ها 70

جدول شماره 4-12- برآورد رگرسیونی رابطه بین هزینه فرصت وجه نقدبا انعطاف پذیری مالی.. 71

جدول شماره 4-13- برآورد رگرسیونی رابطه بین شاخص سودمندی وام با انعطاف پذیری مالی.. 72

 

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                                                   صفحه

نمودار 1-1- مدل مفهومی تحقیق.. 55

نمودار 1-4آزمون F لیمر و آزمون. 64

 

چکیده

این تحقیق به ارزیابی ارتباط بین هزینه فرصت وجه نقد و شاخص سودمندی وام با انعطاف پذیری مالی و بازده سرمایه گذاریها در بین شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. برای انجام این تحقیق نمونه ای مشتمل بر 70 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با بهره گرفتن از روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده انتخاب شده است.

بازده زمانی این تحقیق سالهای 1388 الی 1392 می باشد که در مجموع 350 مشاهده برای دوره تحقیق مورد استفاده قرار گرفت. روش تحقیق حاضر بر حسب هدف کاربردی و به لحاظ شیوه اجرا توصیفی همبستگی می باشد. برای بررسی آماری فرضیه ها از تکنیک رگرسیون حداقل مربعات به روش داده های تابلوئی استفاده شده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد بین هزینه فرصت وجه نقد با بازده سرمایه گذاری ها و انعطاف پذیری مالی و نیز بین شاخص سودمندی وام با بازده سرمایه گذاری ها رابطه مستقیم و معنی دار ولی رابطه ی معنی داری بین شاخص سودمندی وام با انعطاف پذیری مالی مشاهده نشد.

واژگان کلیدی: هزینه فرصت وجه نقد، شاخص سودمندی وام، بازده سرمایه گذاری ها، انعطاف پذیری مالی

 

فصل اول:
کلیات تحقیق

1-1-مقدمه

این تحقیق به دنبال ارزیابی ارتباط بین هزینه فرصت وجه نقد و شاخص سودمندی وام با بازده سرمایه گذاریها و انعطاف پذیری مالی می باشد، آنچه که بیشتر از همه به عنوان هدف در این تحقیق مطرح می باشد این مطلب بوده است که آیا با افزایش یا کاهش هزینه فرصت وجه نقد و شاخص سودمندی وام، بازده سرمایه گذاری ها و انعطاف پذیری مالی افزایش یا کاهش خواهند یافت؟

انعطاف پذیری مالی شرکت ها را می توان با سرمایه گذاری در دارایی های واقعی یا مالی ذخیره کرد. انعطاف پذیری مالی به علت اینکه تامین مالی خارجی پر هزینه است می تواند برای سهامداران بسیار مفید باشد. انعطاف پذیری شرکت از یک سو، با افزایش نقدینگی و افزایش ارزش وثیقه گذاری دارایی ها خود، باعث افزایش ظرفیت بدهی و همچنین کاهش هزینه های ورشکستگی می شود(ماور و تریانتیس[1]،1994،1253-1277). با این حال، اگر چه ممکن است شرکت ها از داشتن انعطاف پذیری، زمانی که هزینه فرصت سرمایه گذاری در انعطاف پذیری کم است بهره ببرند اما حفظ انعطاف پذیری مالی نیز پر هزینه است.

به عنوان مثال، کیم ، ماور و شرمن[2] (1998) و ویلیامسون[3] (1999) نشان می دهند که سرمایه گذاری در دارایی های جاری(یا انعطاف پذیر) پر هزینه است زیرا شرکت می توانست به جای سرمایه گذاری در دارایی های جاری، در دارایی های ثابت مولد سرمایه گذاری نماید.

1-2- بیان مسئله تحقیق

شرکتهای دارای انعطاف پذیری مالی میزان قدرت استقراض ذخیره ای برای خود نگه می دارند تا بتوانند در سالهای بعد از سیاست محافظه کاری سرمایه گذاری بیشتری کنند. طبق مطالب فوق، انعطاف پذیری مالی باید رابطه مستقیم و تاثیر مهمی بر مخارج سرمایه ای داشته باشند. همچنین شرکتهای منعطف می توانند بعد از یک دوره سیاست اهرمی پایین، راحت تر وجوه خود را برای تامین مالی پروژه ها بکار گیرند و توانایی سرمایه گذاری آنها باید کمتر وابسته به وجوه داخلی باشد. در نتیجه باید انتظار داشته باشیم که یک رابطه منفی بین سرمایه گذاری و عامل گردش وجوه نقدی وجود داشته باشد.

به دلیل ابهامات زیاد در استفاده از این واژه ، قضاوت در مورد انعطاف پذیری، معمولا ذهنی و غیر رسمی هستند و میزان انعطاف پذیری نیز به ندرت بررسی و اندازه گیری می شود. انعطاف پذیری مالی نشانگر توانایی یک شرکت برای رویارویی برای مواجه شدن با اتفاقات آینده است(خدایی وله زاده قرد، 1389،60).

انعطاف پذیری نقش مهمی در توانمند ساختن مدیران در خصوص سرمایه گذاری درآینده ایفا می کند. مشکلات بازار سرمایه ، حفظ انعطاف پذیری را برای شرکتها جهت استفاده از فرصتهای سودآور الزامی کرده است. میرز[4] (1977 ) نشان داد که چگونه تهدیدات ناشی از بدهی شرکتها ممکن است مانع استفاده آنها از فرصتهای سودآورشود، حتی هنگامی که مدیران و سهامداران علاقمند به استفاده از این فرصتها هستند. تحصیل بهینه منابع منجر به موفقیت شرکتها در بازار شده و شرکتها از این طریق می توانندفرصتهای بازار را با موفقیت دنبال کنند و از مزایای فعالیت در بازار بهره مند شوند.

وجه نقد در ارتباط با سرمایه و سود به این دلیل حایز اهمیت است که معرف قدرت خریدی است که می‌توان در اقتصاد بازار به اشخاص یا مؤسسات دیگر انتقال داد تا به مصرف تهیه کالاها و خدمات مورد نیاز خود برسانند. بنابراین ، بسیاری از اندازه گیری‌های حسابداری بر گردش وجوه نقد در گذشته ، حال و انتظارات آینده مبتنی می‌باشد. درآمد سرمایه گذاری ها معمولاً بر مبنای وجوه نقد خالصی اندازه گیری می‌شود که انتظار می‌رود از سرمایه گذاریها تحصیل گردد. هزینه‌ها نیز معمولاً بر مبنای وجوه نقد پرداخت شده برای تحصیل کالاها و خدمات مورد استفاده واحد انتفاعی اندازه گیری می‌شود. بر اساس حسابداری تعهدی می‌توان بخشی از دریافت‌هایا پرداخت‌های نقدی آتی را به دوره جاری تخصیص داد یا بخشی از دریافت‌هایا پرداخت‌های نقدی گذشته را به دوره جاری یا دوره‌های آتی انتقال داد .پس از حصول اطمینان از نیاز به تصمیم گیری ، انتخاب و شناخت معیارهای مناسب و مربوط ، مهمترین گام در فرایند تصمیم گیری می باشد . این اهمیت در تصمیم گیری با معیارهای چندگانه ، دوچندان می شود و شاید بتوان گفت اعتبار تصمیم گیری به معیارهای انتخاب شده بستگی دارد .

رابطه بین توان هزینه فرصت وجه نقدوشاخص سودمندی وام باانعطاف پذیری مالی بابازده سرمایه گذاری ها از جنبه های ابهام تحقیق بوده و تحقیق حاضر به منظور رفع این ابهام و پاسخ به سوال اساسی زیر انجام شده است.

چه رابطه ای بین هزینه فرصت وجه نقد و شاخص سودمندی وام با انعطاف پذیری مالی و بازده سرمایه گذاری ها در بین شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران وجود دارد؟

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق

هدف اصلی در هر سرمایه گذاری رسیدن به حداکثر بازدهی ممکنه از سرمایه گذاری است. سرمایه گذاران به دنبال هدفمند کردن سرمایه هایشان هستند، چرا که دو اعتقاد را در ذهنشان پرورش می دهند، یکی دستیابی به سود حاصل از سرمایه گذاری است و دیگری افزایش ثروت. با تمام این اوصاف یک سرمایه گذار به دنبال شناسایی موقعیت هایی است که بتواند بهترین گزینه را برای سرمایه گذاری انتخاب کند.

شرکت هایی که انعطاف پذیری مالی دارند، می توانند در برابر فشارهای مالی مقاومت نمایند و زمانی که فرصتهای سودآور به وجود آید، وجوه لازم را جهت سرمایه گذار حداقل هزینه فراهم نمایند.گامبا و تریستان[5]( 2008).

با وجود اهمیت و نقش این عامل مهم و تاثیرگذار در تامین مالی، پژوهش های گذشته ی داخلی، تاکنون نتوانسته اند انعطاف پذیری مالی را به شکل مناسب تعریف عملیاتی نمایند و در بیش تر موارد، تنها از آن تعریفی ذهنی همانند توانایی شرکت برای پاسخگویی در برابر رویدادهای غیر منتظره ی آتی ارائه داده اند .در نتیجه، نبود مطالعه ی سیستماتیک در مورد انعطاف پذیری مالی در تحقیق های پیشین عجیب به نظرنمی رسد.(رحمانی و همکاران، 1391، 55).

تصمیم گیری در رابطه با پرداخت و یا نپرداختن وام به شرکتها، بستگی به وضعیت مالی شرکتها و همچنین تجزیه وتحلیل تجربی خاص شرکت دارد و امری بسیار مشکل است که درک تئوری های مربوط به شیوه ها و میزان پرداخت وام ها می تواند به مدیران این امکان را بدهد تا به تصمیمات مناسب در زمینه کسب درآمد برای شرکت و به حداکثر رسانی بازدهی برای سهامداران بیانجامد .

اکثر مطالعات صورت گرفته در ارتباط با موضوع این تحقیق به بررسی رابطه بین انعطاف پذیری مالی و بازده سرمایه گذاری ها پرداخته‌اند. ولی تحقیق حاضر به دنبال تعیین رابطه بین هزینه فرصت وجه نقد و شاخص سودمندی وام با انعطاف پذیری مالی و بازده سرمایه گذاری ها می باشد که متغیر هزینه فرصت وجه نقد و شاخص سودمندی وام موضوعات جدیدی می باشند که به آنها پرداخته شده است.

[1] . Mauer & et al

[2] . Kim & et al

[3] . Williamson

[4]. mirez

[5] . GAMBA & TRISTAN

تعداد صفحه:93

قیمت : 37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیرد و  همچنین فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال می شود

پشتیبانی سایت :                 parsavahedi.t@gmail.com

37,500 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.