رشته حسابداری

پایان نامه ارتباط بین محافظـه کـاری در حسابــداری و ریسـک ورشکستگی

 دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  مدیریت

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

دانشکده حسابداری و مدیریت

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حسابداری

 

 

عنوان

بررسـی ارتباط بین محافظـه کـاری در حسابــداری و ریسـک ورشکستگی شرکت ها طبق مدل آلتمن (بورس اوراق بهادار ایران)

 

دی ماه 1393

 

   

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                 صفحه

چکیده …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 1

فصل اول: کلیـــات پژوهش

 • مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………. 2
 • بیان مسئله …………………………………………………………………………………………………………………………. 2
 • اهمیت و ضرورت انجام پژوهش …………………………………………………………………………………………. 3
 • اهداف پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………….. 4
  • هدف اصلی …………………………………………………………………………………………………….. 4
  • اهداف فرعی …………………………………………………………………………………………………… 4
 • فرضیه های پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………. 5
  • فرضیه اصلی ……………………………………………………………………………………………………. 5
  • فرضیه های فرعی …………………………………………………………………………………………….. 5
 • تعاریف مفهومی متغیرها ……………………………………………………………………………………………………… 6
  • متغیر مستقل ……………………………………………………………………………………………………. 6
  • متغیر وابسته ……………………………………………………………………………………………………. 6
 • قلمرو پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………… 7
  • قلمرو مکانی ……………………………………………………………………………………………………. 7
  • قلمرو زمانی ……………………………………………………………………………………………………. 7
 • نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………………………………………….. 7

فصل دوم: ادبیات و پیشینه پژوهش

 • مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………. 8
 • محافظه کاری در حسابداری ………………………………………………………………………………………………… 8
  • تاریخچه …………………………………………………………………………………………………………. 8
  • تعریف محافظه کاری و مفهوم آن ………………………………………………………………………. 9
  • انواع محافظه کاری …………………………………………………………………………………………. 11
   • محافظه کاری مشروط …………………………………………………………………… 11
   • محافظه کاری نامشروط …………………………………………………………………. 12
  • محافظه کاری و عنوان جانبداری ………………………………………………………………………… 12
  • محافظه کاری و راهبری شرکتی …………………………………………………………………………. 12
 • ورشکستگی ……………………………………………………………………………………………………………………. 13
  • ورشکستگی از نظر حسابداران …………………………………………………………………………… 13
   • ورشکستگی فعالیت ………………………………………………………………………. 13
   • ورشکستگی نقدینگی ……………………………………………………………………. 14
  • ورشکستگی از نظر حقوقی ………………………………………………………………………………….. 14
   • ورشکستگی اجباری ……………………………………………………………………. 14
   • ورشکستگی اختیاری …………………………………………………………………… 14
  • دلایل ورشکستگی ……………………………………………………………………………………………… 14
   • دلایل برون سازمانی ……………………………………………………………………… 14
   • دلایل درون سازمانی …………………………………………………………………….. 15
  • مراحل ورشکستگی ……………………………………………………………………………………………. 15
   • دوره نهفتگی ……………………………………………………………………………….. 15
   • کسری وجه نقد ……………………………………………………………………………. 15
   • فقدان قدرت پرداخت دیون مالی یا تجاری ………………………………………. 16
  • تمایلات یا گرایشات به طرف ورشکستگی ………………………………………………………….. 16
   • تحلیل روند ……………………………………………………………………………….. 16
  • الگوهای پیش بینی ورشکستگی …………………………………………………………………………. 17
   • مدل آلتمن …………………………………………………………………………………… 18
   • مدل اسپرینگیت ……………………………………………………………………………. 18
   • مدل اهلسون ………………………………………………………………………………… 18
   • مدل فولمر …………………………………………………………………………………… 18
   • مدل زمیسکی ……………………………………………………………………………….. 18
  • تکنیک های پیش بینی ورشکستگی …………………………………………………………………….. 19
   • تکنیک های آماری ………………………………………………………………………… 19
   • تکنیک های هوش مصنوعی …………………………………………………………… 19
   • مدل های نظری ……………………………………………………………………………. 19
  • پیشینه پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………. 20
   • تحقیقات داخلی …………………………………………………………………………………………….. 20
   • تحقیقات خارجی ……………………………………………………………….. ………………………… 22
  • نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………………………….. 22

فصل سوم: روش شناســـــی پژوهش

 • مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………….. 23
 • روش پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………. 23
 • جامعه مطالعاتی و نمونه آماری …………………………………………………………………………………………… 24
 • روش گردآوری داده ها …………………………………………………………………………………………………….. 34
 • روش تجزیه و تحلیل داده ها ……………………………………………………………………………………………… 35
 • ابزارهای پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………… 36
  • صورت های مالی ………………………………………………………………………………………….. 36
  • نرم افزار Excel ……………………………………………………………………………………………. 36
 • مدل های آماری و تعریف عملیاتی متغیرها …………………………………………………………………………….. 37
  • سرمایه در گردش ………………………………………………………………………………………….. 37
  • ورشکستگی …………………………………………………………………………………………………. 37
  • شرکت های ورشکسته …………………………………………………………………………………… 37
  • ریسک ورشکستگی ………………………………………………………………………………………. 37
 • نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………………………….. 38

فصل چهارم: تجـــزیه و تحلیـــل داده ها

 • مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 39
 • محاسبه ریسک ورشکستگی شرکت ها …………………………………………………………………………………… 39
 • محاسبه محافظه کاری در حسابداری ……………………………………………………………………………………… 40
 • آماره های توصیفی ……………………………………………………………………………………………………………… 40
 • آزمون دوربین واتسون ………………………………………………………………………………………………………… 41
 • آزمون فرضیه های پژوهش …………………………………………………………………………………………………… 41
  • آزمون فرضیه فرعی اول ………………………………………………………………………………… 41
  • آزمون فرضیه فرعی دوم …………………………………………………………………………………. 42
  • آزمون فرضیه فرعی سوم ………………………………………………………………………………… 42
  • آزمون فرضیه فرعی چهارم ……………………………………………………………………………… 42
  • آزمون فرضیه فرعی پنجم ……………………………………………………………………………….. 43
  • آزمون فرضیه فرعی ششم ……………………………………………………………………………….. 43
  • آزمون فرضیه فرعی هفتم ………………………………………………………………………………… 43
  • آزمون فرضیه فرعی هشتم ………………………………………………………………………………. 44
  • آزمون فرضیه اصلی ……………………………………………………………………………………….. 44
 • نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………………………….. 44

فصل پنجم: نتـایـج و پیشنهـادات

 • مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………….. 45
 • نتایج آزمون فرضیه های فرعی پژوهش ……………………………………………………………………………….. 46
  • نتایج آزمون فرضیه اول ………………………………………………………………………………….. 46
  • نتایج آزمون فرضیه دوم ………………………………………………………………………………….. 46
  • نتایج آزمون فرضیه سوم …………………………………………………………………………………. 46
  • نتایج آزمون فرضیه چهارم ………………………………………………………………………………. 47
  • نتایج آزمون فرضیه پنجم ………………………………………………………………………………… 47
  • نتایج آزمون فرضیه ششم ………………………………………………………………………………… 47
  • نتایج آزمون فرضیه هفتم …………………………………………………………………………………. 48
  • نتایج آزمون فرضیه هشتم ……………………………………………………………………………….. 48
 • نتایج فرضیه اصلی پژوهش ………………………………………………………………………………………………… 49
 • نتیجه گیری کلی پژوهش ………………………………………………………………………………………………….. 49
 • پیشنهادات ……………………………………………………………………………………………………………………… 50
 • محدودیت های پژوهش …………………………………………………………………………………………………… 50

فهرست منابع ……………………………………………………………………………………………………………………………… 51

پیوست ها ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 56

پیوست 1 – جدول مربوط به شرکت های نمونه آماری پژوهش …………………………………………………………. 56

پیوست 2 – خروجی آزمون فرضیه فرعی شماره 1 توسط نرم افزار …………………………………………………….. 67

پیوست 3 – خروجی آزمون فرضیه فرعی شماره 2 توسط نرم افزار …………………………………………………….. 67

پیوست 4 – خروجی آزمون فرضیه فرعی شماره 3 توسط نرم افزار …………………………………………………….. 68

پیوست 5 – خروجی آزمون فرضیه فرعی شماره 4 توسط نرم افزار …………………………………………………….. 68

پیوست 6 – خروجی آزمون فرضیه فرعی شماره 5 توسط نرم افزار …………………………………………………….. 69

پیوست 7 – خروجی آزمون فرضیه فرعی شماره 6 توسط نرم افزار …………………………………………………….. 69

پیوست 8 – خروجی آزمون فرضیه فرعی شماره 7 توسط نرم افزار …………………………………………………….. 70

پیوست 9 – خروجی آزمون فرضیه فرعی شماره 8 توسط نرم افزار …………………………………………………….. 70

پیوست 10 – خروجی آزمون فرضیه اصلی پژوهش توسط نرم افزار ……………………………………………………. 71

چکیده انگلیسی ………………………………………………………………………………………………………………………….. 72

 

 

فهرست جدول ها

عنوان                                                                                                                صفحه

جدول 2-1 خلاصه ی برخی از  پژوهش های انجام شده در ایران با موضوع محافظه کاری …………………… 21

جدول 3-1 جدول مورگان ……………………………………………………………………………………………………………. 24

جدول 3-2 جامعه آماری پژوهش بعد از اعمال محدودیت ها ……………………………………………………………. 25

جدول 4-1 آماره های توصیفی پژوهش …………………………………………………………………………………………… 40

جدول 4-2 نتایج آزمون فرضیه فرعی اول با مدل رگرسیون به روش حداقل مربعات معمولی (OLS) ……. 41

جدول 4-3 نتایج آزمون فرضیه فرعی دوم با مدل رگرسیون به روش حداقل مربعات معمولی (OLS) …… 42

جدول 4-4 نتایج آزمون فرضیه فرعی سوم با مدل رگرسیون به روش حداقل مربعات معمولی (OLS) …… 42

جدول 4-5 نتایج آزمون فرضیه فرعی چهارم با مدل رگرسیون به روش حداقل مربعات معمولی (OLS) … 42

جدول 4-6 نتایج آزمون فرضیه فرعی پنجم با مدل رگرسیون به روش حداقل مربعات معمولی (OLS) ….. 43

جدول 4-7 نتایج آزمون فرضیه فرعی ششم با مدل رگرسیون به روش حداقل مربعات معمولی (OLS) ….. 43

جدول 4-8 نتایج آزمون فرضیه فرعی هفتم با مدل رگرسیون به روش حداقل مربعات معمولی (OLS) ….. 43

جدول 4-9 نتایج آزمون فرضیه فرعی هشتم با مدل رگرسیون به روش حداقل مربعات معمولی (OLS) …. 44

جدول 4-10 نتایج آزمون فرضیه اصلی با مدل رگرسیون به روش حداقل مربعات معمولی (OLS) ………… 44

جدول 5-1 خلاصه نتایج پژوهش …………………………………………………………………………………………………… 45

 

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                                صفحه

نمودار 3-1 درصد توزیع شرکت ها در هر منطقه (سالم، تردید، ورشکسته) ……………………………………….. 35

 

 

فهرست شکل ها

عنوان                                                                                                                صفحه

شکل 2-1 چارچوب مفهومی متغیرهای پژوهش ……………………………………………………………………………. 20چکیده فارسی

پژوهــش حاضر به بررسی ارتباط بین محافظه کاری در حسابداری و ریسک ورشکستگی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران طبق مدل آلتمن (2007) می پردازد. به منظور دستیابی به این هدف، نه فرضیـه تعریف شده است. جهت آزمون فرضیه ها، نمونـه ای از بین شرکت های پذیرفته شـده در بـورس اوارق بهادار تهـران طـی سال هــای 1382 تا 1392 تعــداد 331 سال – شرکت انتخاب گردید. در این پژوهش به منظور اندازه گیری شاخص محافظه کاری از مدل احمد و دولمان(2007) و  آزمون های آماری حداقل مربعات معمولی (OLS) و رگرسیون خطی در نرم افزار تحلیلی Eviews  مورد استفاده  قرار گرفته است. یافته های پژوهش نشان می دهد بین محافظه کاری در حسابداری و ریسک ورشکستگی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طبق مدل آلتمن (2007) رابطه ای معنادار وجود دارد. به عبارتی دیگر محافظه کاری در حسابداری بر اساس مدل احمد و دولمان (2007) بر ریسک ورشکستگی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طبق مدل آلتمن (2007) تأثیر گـــذار می باشــد.

 

واژگان کلیدی:

ریسک ورشکستگی، مدل احمد و دولمان، مدل آلتمن، محافظه کاری مشروط، محافظه کاری نامشروط.

 

فصـل اول

کلیـات پـژوهش

 

 • مقدمه

امروزه مدیران با آگاهی کامل از وضعیت مالی شرکت و با برخورداری از سطح آگاهی بیشتر نسبت به استفاده کنندگان صورت های مالی، سعی می کنند تصویر واحد تجاری خود را مطلوب نشان دهند. درنتیجه این امکان وجود خواهد داشت که دارایی ها و سرمایه واحد تجاری خود را بیشتر از میزان واقعی گزارش کنند. بنابراین تصویر واحد تجاری بهتر از وضعیت واقعی به نظر خواهد رسید و انگیزه سرمایه گذاری افراد برون سازمانی در واحد تجاری را افزایش می دهد. در این چنین شرایطی اصول و رویه های حسابداری به عنوان پشتوانه مراجع تعیین کننده استاندارد حسابداری، با هدف تعدیل خوش بینی مدیران، حمایت از حقوق ذینفعان و ارائه منصفانه صورت های مالی، مفهوم محافظه کاری را که به عنوان یکی از میثاق های محدود کننده اصول حسابداری است، به کار می برند. از این رو حضور سرمایه گذاران عمده، از جمله سازمان های بزرگ دولتی و مؤسسات مالی در بازار سرمایه این سؤال را در ذهن ایجاد می کند که آیا محافظه کاری می تواند در جهت ارائه اطلاعات مالی با کیفیت بالا که موجب کاراتر شدن بازار و تصمیم گیری بهتر استفاده کنندگان از صورت های مالی و موجب تخصیص بهتر سرمایـه به صنایــع و شرکت های با ارزش افزوده بالاتر شود. از سمت دیگر با حاکم شدن وضعیت رقابتی بر بازارهای مالی، بسیاری از شرکت ها ورشکسته و از دور رقابت خارج می شوند. این امر موجب نگرانی صاحبان سرمایه و سایر ذینفعـــان می شود و آنان برای اینکه از سوخت شدن اصل و فرع سرمایه خود جلوگیری کنند به دنبال روش هایی هستند تا بحران های مالی را پیش بینی کنند. یکی از راه هایی که با بهره گرفتن از آن می توان اقدام به بهره گیری مناسب از فرصت های سرمایه گذاری و همچنین جلوگیری از به هدر رفتن منابع کرد، پیش بینی ورشکستگی است. به این ترتیب که ابتدا با ارائه هشدارهای لازم می توان شرکت را نسبت به وقوع ورشکستگی هوشیار کرد تا آن ها با توجه به این هشدارها دست به اقدامات منطقی بزنند و دوم اینکه سرمایه گذاران فرصت های مطلوب سرمایه گذاری را از فرصت های نا مطلوب تشخیص دهند و منابع خود را در فرصت ها و مکان های مناسب سرمایه گذاری کنند. در این پژوهش، ارتباط بین محافظه کاری در حسابداری و ریسک ورشکستگی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار می گیرد.

 

 • بیان مسئله

مسئله ورشکستگی و موفق نبودن شرکت ها همواره مشکلی در خور تأمل بوده است. به دلیل اهمیت این موضوع، اندیشمندان حسابداری و مالی در سراسر دنیا در جستجوی روش هایی برای پیش بینی ورشکستگی شرکت ها هستند. وضع نامطلوب مالی شرکت باعث زیان برای اقشار مختلف جامعه و به ویژه سرمایه گذاران می گردد. لذا امروزه پیش بینی ورشکستگی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار شده است. سرمایه گذاران با پیش بینی ورشکستگی نه تنها از خطر از بین رفتن سرمایه خود جلوگیری می کنند بلکه از آن به عنوان ابزاری برای کاهش خطـر سبد سرمایه گذاری خود استفاده خواهند کرد. مدیران شرکت ها نیز در صورت اطلاع به موقع از خطر ورشکستگـــی می توانند اقداماتی منطقی برای جلوگیری از ورشکستگی اتخاذ نمایند. با توجه به اینکه ورشکستگی هزینه های اقتصادی و اجتماعی سنگینی را بر جامعه تحمیل می کند، از دیدگاه کلان نیز مورد توجه و اهمیت قرار می گیرد. چرا که منابع اتلاف شده در یک واحد اقتصادی بحران زده می تواند به دیگر فرصت های سود آور اختصاص یابد. طی 4 دهه اخیر پیش بینی ورشکستگی یکی از مباحث عمده پژوهشی در ادبیات مالی تبدیل گردیده است. تعدادی از پژوهشگران تلاش کرده اند بر اساس اطلاعات موجود و تکنیک های آماری، بهترین مدل های پیش بینی ورشکستگی را با توجه به محیط های اقتصادی و مالی مختلف کشف نمایند (قدیری مقدم و همکاران، 1388). علم حسابداری، تهیه اطلاعات مفید برای تصمیم گیری اقتصادی را هدف اصلی خود قرار داده است. توانایی پیش بینی ورشکستگی مالی و تجاری، هم از دیدگاه سرمایه گذار خصوصی و هم از دیدگاه اجتماعی، از آنجا که نشانه آشکاری از تخصیص نا درست منابع است حائز اهمیت می باشد. هشدار اولیه از احتمال ورشکستگی، مدیریت و سرمایه گذاران را قادر می سازد تا دست به اقدام پیشگیرانه بزنند و فرصت های مطلوب سرمایه گذاری را از فرصت های نا مطلوب تشخیص دهند (رهنمای رود پشتی و همکاران، 1388). مطابق با تعریف آلتمن (1968)، ورشکستگی زمانی اتفاق خواهد افتاد که شرکت قادر به پرداخت بدهی های خود نیست بنابراین از ادامه فعالیت های تجاری باز خواهد ماند.

 

 • اهمیت و ضرورت انجام پژوهش

سرمایه گذاران به عنوان اصلی ترین تأمین کنندگان منابع مالی شرکت ها، خواهان اطلاعات کامل و صحیح در خصوص شرکت ها هستند. اطلاعات حسابداری در صورت های مالی منعکس می گردد، سرمایه گذاران همیشه به طور ثابت و یکنواخت از اطلاعات حسابداری استفاده می کنند بدون آنکه این اطلاعات را از نظر تغییرات انجام شده در روش های حسابداری تعدیل نمایند و یا به نحوه ی محاسبه آن توجهی داشته باشند (هندریکسون، 1982، ص15). حضور سرمایه گذاران عمده، از جمله سازمان های بزرگ دولتی و مؤسسات مالی در بازار سرمایه این سؤال را در ذهن ایجاد می کند که آیا محافظه کاری می تواند در جهت ارائه ی اطلاعات مالی با کیفیت بالا که موجب کاراتر شدن بازار و تصمیم گیری بهتر استفاده کنندگان از صورت های مالی و موجب تخصیص بهتر سرمایه به صنایع و شرکت های با ارزش افزوده بالاتر شود (حساس یگانه، 1389). در طرف دیگر، با حاکم شدن وضعیت رقابتی بر بازارهای مالی، بسیاری از شرکت ها ورشکسته می شوند. این امر موجب نگرانی صاحبان سرمایه و سایر ذینفعان می گردد و آنان جهت اینکه از سوخت شدن سرمایه خود جلوگیری نمایند به دنبال روش هایی هستند تا بحران های مالی را پیش بینی کنند. یکی از راه هایی که با بهره گرفتن از آن می توان اقدام به جلوگیری از به هدر رفتن منابع کرد، پیش بینی ورشکستگی است. بنابراین نخست با ارائه ی هشدارهای لازم می توان شرکت را نسبت به وقوع ورشکستگی آگاه کرد تا آن ها با توجه به این هشدارها اقداماتی منطقی انجام دهند. دوم اینکه سرمایه گذاران فرصت های مطلوب سرمایه گـذاری را از فرصت های نا مطلوب تشخیص دهند و منابع خود را در فرصت ها و مکان مناسب سرمایه گذاری نمایند (اعتمادی، 1387).

 

 • اهداف پژوهش
  • هدف اصلی

هدف اصلی پژوهش، عبارت است از میزان تأثیرگذاری محافظـه کاری در حسابـداری بر ریسک ورشکستگـی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طبق مدل آلتمن.

 

 • اهداف فرعی

اهداف فرعی که جهت دستیابی به هدف اصلی این پژوهش به کار گرفته می شود به شرح زیر است:

 1. بررسی ارتباط بین محافظه کاری مشروط در حسابداری و ریسک ورشکستگی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طبق مدل آلتمن.
 2. بررسی ارتباط بین محافظه کاری نامشروط در حسابداری و ریسک ورشکستگی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طبق مدل آلتمن.
 3. بررسی ارتباط بین محافظه کاری مشروط در حسابداری و ریسک ورشکستگی شرکت های در منطقه سالم طبق مدل آلتمن.
 4. بررسی ارتباط بین محافظه کاری مشروط در حسابداری و ریسک ورشکستگی شرکت های در منطقه ورشکسته طبق مدل آلتمن.
 5. بررسی ارتباط بین محافظه کاری مشروط در حسابداری و ریسک ورشکستگی شرکت های در منطقه تردید طبق مدل آلتمن.
 6. بررسی ارتباط بین محافظه کاری نامشروط در حسابداری و ریسک ورشکستگی شرکت های در منطقه سالم طبق مدل آلتمن.
 7. بررسی ارتباط بین محافظه کاری نامشروط در حسابداری و ریسک ورشکستگی شرکت های در منطقه ورشکسته طبق مدل آلتمن.
 8. بررسی ارتباط بین محافظه کاری نامشروط در حسابداری و ریسک ورشکستگی شرکت های در منطقه تردید طبق مدل آلتمن.

 

 • فرضیه های پژوهش
  • فرضیه اصلی

بین محافظه کاری در حسابداری و ریسک ورشکستگی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طبق مدل آلتمن ارتباط وجود دارد.

 

 • فرضیه های فرعی
 1. بین محافظه کاری مشروط در حسابداری و ریسک ورشکستگی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طبق مدل آلتمن رابطه وجود دارد.
 2. بین محافظه کاری نامشروط در حسابداری و ریسک ورشکستگی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طبق مدل آلتمن رابطه وجود دارد.
 3. بین محافظه کاری مشروط در حسابداری و ریسک ورشکستگی شرکت های در منطقه سالم طبق مدل آلتمن ارتباط وجود دارد.
 4. بین محافظه کاری نامشروط در حسابداری و ریسک ورشکستگی شرکت های در منطقه سالم طبق مدل آلتمن ارتباط وجود دارد.
 5. بین محافظه کاری مشروط در حسابداری و ریسک ورشکستگی شرکت های در منطقه ورشکسته طبق مدل آلتمن ارتباط وجود دارد.
 6. بین محافظه کاری نامشروط در حسابداری و ریسک ورشکستگی شرکت های در منطقه ورشکسته طبق مدل آلتمن ارتباط وجود دارد.
 7. بین محافظه کاری مشروط در حسابداری و ریسک ورشکستگی شرکت های در منطقه تردید طبق مدل آلتمن ارتباط وجود دارد.
 8. بین محافظه کاری نامشروط در حسابداری و ریسک ورشکستگی شرکت های در منطقه تردید طبق مدل آلتمن ارتباط وجود دارد.

 

 • تعاریف مفهومی متغیرها

متغیرها بر اساس نقشی که در پژوهش بر عهده خواهند داشت به دو دسته تقسیم می شوند:

 1. متغیر مستقل
 2. متغیر وابسته

تعداد صفحه:78

قیمت : 37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیرد و  همچنین فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال می شود

پشتیبانی سایت :                 parsavahedi.t@gmail.com

37,500 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.