تربیت بدنی

پایان نامه ارتباط بین توان هوازی با توان بی­هوازی و ترکیب بدن بازیکنان تیم ملی فوتسال زنان ایران

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی

دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی

 پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته ی تربیت بدنی وعلوم ورزشی گرایش فیزیولوژی ورزشی

عنوان پایان نامه

ارتباط بین توان هوازی با توان بی­هوازی و ترکیب بدن بازیکنان تیم ملی فوتسال زنان ایران

استاد مشاور

دکتر رضا قراخانلو

 بهمن ماه 1392

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

هدف از این پژوهش بررسی و تعیین ارتباط بین توان هوازی با توان بی­هوازی و ترکیب بدن بازیکنان تیم ملی فوتسال زنان ایران بود. به همین منظور 22 بازیکن فوتسال (با میانگین 08/3±18/25 سال؛ 61/6±64/54 کیلوگرم وزن؛ و 17/5±25/162 سانتی‌متر قد) حاضر در اردوی تیم ملی فوتسال بانوان در این پژوهش شرکت کردند. پس از اندازه‌گیری قد و وزن به وسیله ترازو و قدسنج دیواری ، درصد چربی آزمودنی‌ها با دستگاه سنجش ترکیب بدنی اندازه ­گیری شد. برای ارزیابی سرعت، از آزمون 40 یارد سرعت استفاده شد. از تست چابکی ایلینویز برای ارزیابی چابکی بازیکنان و از آزمون بی‌هوازی RAST برای اندازه‌گیری توان بی‌هوازی با اسیدلاکتیک انجام شد. توان هوازی بازیکنان با بهره گرفتن از تست یو-یو ریکاوری سطح 2 ارزیابی شد. نتایج نشان داد که بین توان هوازی و میانگین توان بی‌هوازی بازیکنان تیم ملی فوتسال زنان ارتباط متوسط مثبت و معناداری وجود دارد (57/0r=، 008/0p=). با این وجود، رابطه­ توان هوازی با شاخص خستگی، توان هوازی با درصد چربی بدن، میانگین توان بی‌هوازی با شاخص خستگی و میانگین توان بی‌هوازی با درصد چربی در بازیکنان ملی فوتسال زنان ضعیف و معکوس بود که از لحاظ آماری معنادار نبود (به ترتیب، 07/0-r=  ،76/0p=،  08/0-r=  ،72/0p=، 04/0-r=، 85/0p= و 07/0-r= ، 75/0p=). همچنین نتایج آماری نشان داد که بین سرعت 40 یارد و توان بی‌هوازی بازیکنان تیم ملی رابطه معناداری وجود داشت (82/0r=-)، (00/0=p) بین چابکی و توان بی‌هوازی بازیکنان تیم ملی فوتسال زنان رابطه منفی و از نظر آماری رابطه معناداری وجود داشت (75/0-r=)، (00/0p=). به طور خلاصه، با توجه به نتایج و نقش توان هوازی و توان بی‌هوازی به عنوان دو فاکتور مهم و تعیین کننده در بازی فوتسال، ضروری است که به توان هوازی به طور ویژه به عنوان یک عامل مهم در آماده‌سازی بازیکنان فوتسال توجه کرد.

کلید واژه: استقامت هوازی، توان بی‌هوازی، ترکیب بدنی، فوتسال، زنان

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                         صفحه

فصل اول : طرح پژوهش

1-1- مقدمه 2

1-2- بیان مسئله،ضرورت و اهمیت پژوهش 2

1-3- اهداف پژوهش 4

1-3-1-  هدف کلی 4

1-3-2-  اهداف اختصاصی 4

1-4- فرضیه‌های پژوهش 5

1-5- محدودیت‌های پژوهش 5

1-6- تعریف واژه‌ها واصطلاحات 5

1-6-1-توان هوازی 5

1-6-2-توان بی‌هوازی 6

1-6-3-سرعت 6

1-6-4- چابکی 6

1-6-5- شاخص توده بدنی (BMI) 6

1-6-6-ترکیب بدنی 6

1-6-7-آزمون یویو 7

1-6-8-آزمون رست (RAST) 7

1-6-9-فوتسال 7

فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه پژوهش

2-1-  مقدمه 9

2-2- بخش اول: مبانی نظری پژوهش 9

2-2-1- ویژگی‌های فیزیولوژیکی 9

2-2-1-1- آستانه هوازی 9

2-2-1-2- ظرفیت هوازی 9

2-2-1-3- حداکثراکسیژن مصرفی (VO2max) 10

2-2-1-4-  متابولیسم هوازی 11

2-2-1-6- عوامل موثر بر توان هوازی 12

2-2-1-6-1- سن وجنس 12

2-2-1-6-2- گستردگی مویرگی 13

2-2-1-6-3-  برون­ده قلبی 13

2-2-1-6-4- ترکیب بدن 14

2-2-1-6-5- ژنتیک 14

2-2-1-6-6-  ارتفاع 14

2-2-1-6-7- درصد توزیع تارهای عضلانی 15

2-2-1-7- تمرینات هوازی 15

2-2-1-7-1- تمرینات اینتروال (تناوبی) 16

2-2-1-7-2- تمرین در زمین کوچک (SSG) 17

2-2-1-7-3- شدت، مدت و تکرارتمرین هوازی 17

2-2-1-7-3-1- شدت تمرین هوازی 17

2-2-1-7-3-2- مدت تمرین هوازی 18

2-2-1-7-3-3- تکرار تمرین هوازی 18

2-2-1-7-4- آستانه فعالیت بدنی و ورزش برای بهبود آمادگی قلبی- تنفسی 18

2-2-1-8- ضرورت توسعه ظرفیت هوازی 18

2-2-1-9-  سهم آمادگی هوازی در رشته­ های مختلف ورزشی 19

2-2-2- توان بی­هوازی 20

2-2-2-1- ظرفیت بی­هوازی 22

2-2-2-2-سهم آمادگی بی­هوازی در رشته­ های مختلف ورزشی 23

2-2-2-3- تمرین بی‌هوازی 24

2-2-2-4- سرعت 25

2-2-2-4-1- اجزاء سرعت 25

2-2-2-4-2- عوامل موثر بر سرعت 25

2-2-2-4-3- وراثت 25

2-2-2-4-4- خاصیت ارتجاعی عضله 26

2-2-2-4-5- طول عضله 26

2-2-2-4-6- نیرو و سرعت 26

2-2-2-4-7- سن و جنس 26

2-2-2-4-8-درجه حرارت 27

2-2-2-4-9- شکل بدن 27

2-2-2-5- اهمیت سرعت 27

2-2-2-6- بهبود سرعت 28

2-2-2-6-1- فراخوان توان در مقابل عصبی- عضلانی 28

2-2-2-6-2- تمرین پلایومتریک 29

2-2-2-6-3-تمرین کمکی سرعت 29

2-2-2-7- عوامل بهبود دهنده سرعت 30

2-2-3- چابکی 30

2-2-3-1- بهبود چابکی و تعادل 31

2-2-5-ترکیب بدن 31

2-2-4-1- شاخص توده بدنی (BMI) 33

2-2-4-2- ارزیابی محیط بدن 33

2-2-4-3-  اندازه ­گیری ضخامت چین پوستی 34

2-2-5-4- چگالی سنجی 34

2-2-5-5- دیگر روش­ها 34

2-2-6- ارتباط بین توان هوازی واجرای فعالیت­های سرعتی 35

2-2-7-  فوتسال 37

2-2-7-1- دسـتگاه­های انـرژی در فوتسـال 38

2-2-8- ریکاوری ( بازگشت به حالت اولیه) 39

2-2-9- تاریخچه فوتسال 40

2-3-مروری بر پیشینه پژوهش 43

2-3-1- مطالعات داخلی 43

2-9-2- مطالعات خارج از کشور 45

2-2-10- خلاصه 48

فصل سوم : روش شناسی پژوهش

3-1- مقدمه 50

3- 2- روش پژوهش 50

.3-3- جامعه آماری پژوهش 50

3-3-1- نمونه آماری پژوهش 50

3-5- روش اجرا 50

3-6- نحوه اندازه ­گیری متغیرهای پژوهش 51

3-6-1- شاخص ­های ترکیب بدنی 51

3-6-2- شاخص ­های فیزیولوژیکی 51

3-6-2-1- توان هوازی 51

3-6-2-2- اندازه ­گیری توان بی­هوازی 52

3-6-2-3- اندازه ­گیری سرعت 53

3-6-2-4- اندازه گیری چابکی 53

3-7- روش­های آماری 54

فصل چهارم (یافته­ ها) 55

4-1- مقدمه 56

4-2- اطلاعات توصیفی آزمودنی­ها 56

4-3- تحلیل یافته­ های آماری پژوهش 57

4-3-1- آزمون فرضیه ­ها 57

4-3-1-1- فرضیه اول 57

4-3-1-2- فرضیه دوم 59

4-3-1-3- فرضیه سوم 60

4-3-1-4- فرضیه چهارم 61

4-3-1-5- فرضیه پنجم 61

فصل پنجم: خلاصه، بحث و نتیجه ­گیری                                                                        

5-1- مقدمه 63

5-2- خلاصه پژوهش 63

5-3- بحث 64

5-3-1- بررسی و تعیین ارتباط بین توان هوازی و توان بی­هوازی بازیکنان تیم ملی فوتسال زنان 64

5-3-1-1- بررسی و تعیین ارتباط بین توان هوازی و شاخص خستگی بازیکنان تیم ملی فوتسال زنان 68

5-3-2- بررسی و تعیین ارتباط بین توان هوازی و درصد چربی بازیکنان تیم ملی فوتسال زنان 68

5-3-3- بررسی و تعیین ارتباط بین توان بی­هوازی و درصد چربی بازیکنان تیم ملی فوتسال زنان 69

5-3-4- بررسی و تعیین ارتباط بین سرعت و توان بی­هوازی بازیکنان تیم ملی فوتسال زنان 69

5-3-5- بررسی و تعیین ارتباط بین چابکی و توان بی­هوازی بازیکنان تیم ملی فوتسال زنان 71

5-4- نتیجه ­گیری 72

5-5- پیشنهادها 73

5-5-1- پیشنهادهای برگرفته ازپژوهش 73

5-5-3- پیشنهادهایی برای پژوهش­های بعدی 73

منابع 74

مقدمه

در دنیای امروز، فوتسال[1] از جمله ورزش‌های تیمی با توپ است که در سال‌های گذشته با محبوبیت زیادی همراه بوده است و از نظر تماشاگران ورزشی نیز این رشته تکامل یافته‌تر شده است. در حالی‌که در گذشته بازیکنان فوتسال در مسابقات فوتبال درگیر می‌شدند؛ اما، در حال حاضر بازیکنان این رشته ورزشی در سطح حرفه‌ای و در تعامل با بازیکنان حرفه‌ای هستند. در نتیجه، سطح تکنیکی و فنی این ورزش به صورت مداوم در حال پیشرفت و بهبود است. به دلیل اینکه فوتسال نیاز به حرکات سریع، بدون توپ و غیر قابل پیش ­بینی دارد؛ بنابراین، در برخی کشورها ( مثل برزیل و اسپانیا) مربیان فوتبال از این ورزش به منظور افزایش مهارت‌های فنی و تاکتیکی در بازیکنان خود استفاده می‌کنند. در ورزش فوتسال کاهش ابعاد زمین و گردش مکرر در طول بازی، نیاز به تصمیم‌گیری سریع و قابلیت بالا با حداکثر سرعت دویدن بازیکنان سریع و  تحت فشار قرار گرفتن در فاز حمله و دفاع، نیازهای فیزیولوژیکی بالایی را برای بازیکنان می‌طلبد؛ در همین راستا، مربیان و طراحان برنامه‌های تمرینی به منظور بهبود سطح هماهنگی، استقامت، قدرت، توان و چابکی بازیکنان نیازمند بررسی ویژگی‌های فیزیولوژیکی و ترکیب بدن هر یک از بازیکنان می‌باشند. بنابراین، با توجه به موضوع پژوهش، در این فصل مطالبی درباره فوتسال، اهمیت و ضرورت انجام این پژوهش، اهداف، فرضیه ها، روش پژوهش، تعریف واژه‌ها و اصطلاحات کلیدی ارائه خواهد شد.

1-2- بیان مسئله، ضرورت و اهمیت پژوهش

فوتسال در سال 1930 با هدف انجام فوتبال در فضاهای محدود معرفی شد. این بازی در سراسر جهان رشد خوبی داشته است. به‌طوری که در سطوح مختلف تفریحی، آماتور و حرفه‌ای در رقابت‌های مردان و زنان هر ساله برگزار می‌شود و از سال 1989 مسابقات قهرمانی جهان با  حضور 16 تیم ملی هر 4 سال یکبار برگزار می‌شود. زمین بازی فوتسال 20×40 متر و دروازه‌ها 2×3 متر می‌باشند. فوتسال با 5 بازیکن ( 4 بازیکن آزاد و 1 دروازبان) انجام می‌شود. هر تیم می‌تواند 7 بازیکن جانشین داشته باشد و در خلال رقابت‌ها اجازه تعویض‌های نامحدود داده می‌شود (16). خیلی از مربیان و دانشمندان علوم ورزشی اعتقاد دارند که آمادگی هوازی یک پیش‌نیاز مهم برای عملکردهای بی‌هوازی خیلی شدید در حین فعالیت‌های متناوبی نگهدارنده است (12). سطح بالای آمادگی هوازی موجب بهبود ریکاوری در هنگام فعالیت‌های با شدت بالا می‌شود که توانایی بازیافت بعد از فعالیت‌های بیشینه تکراری ارتباط مثبتی با شاخص‌های متابولیکی متفاوت آمادگی هوازی دارد که  این شاخص‌های متابولیکی شامل: افزایش چگالی مویرگی، حجم و تعداد میتوکندری و آنزیم‌های اکسیداتیو می‌باشد (13). علاوه براین، تمرینات استقامتی موجب بهبود ریکاوری pH عضلانی و کاهش نتایج منفی متابولیکی گلیکولیز سریع می‌شود (12).

در خیلی از ورزش‌ها مانند فوتبال، بسکتبال، هاکی و راگبی اغلب عملکرد سریع نقش مهمی در موفقیت بازیکنان دارد. در این ورزش‌ها، بازیکنان اغلب برای تصاحب توپ مجبور هستند که در مقابل حریفان عملکردهای سریعی داشته باشند. مثلا در یک مسابقه فوتبال، فقط 8/2 درصد کل زمان بازی، دویدن‌های با سرعت بالای 21 کیلومتر در ساعت را دربرمی‌گیرد (14)؛ اما، در بازی فوتسال سهم فعالیت‌های شدید و دویدن‌های با سرعت بالا بیشتر است. با وجود اینکه در ورزش فوتسال حرکات سریع و انفجاری و برخی فاکتورهای آمادگی جسمانی مانند سرعت و چابکی نقش تعیین کننده‌ای در اجرای مناسب حرکات و مهارت‌های فوتسال دارند؛ آلوارز و همکارانش (2009) نشان دادند که فوتسال یک ورزش سرعت- چندگانه است که در آن فعالیت‌های پرشدت سهم بیشتری از زمان مسابقه را نسبت به فوتبال و دیگر ورزش‌های تیمی تشکیل می‌دهد (15). این محققین نشان دادند که زمان زیادی از بازی با شدتی بالاتر از 85 درصد حداکثر ضربان قلب (HRmax) و با میانگین 90 درصد HRmax در هر مسابقه می‌گذرد. در تجزیه و تحلیل‌های ویژه‌تر نشان داده شد که تنها 3/0 درصد از زمان بازی فعالیت‌های با شدت پایین (زیر 65 درصد HRmax)، 16 درصد فعالیت‌های با شدت متوسط (بین 65-85 درصد HRmax) و 83 درصد فعالیت‌های با شدت خیلی بالا (بالای 85 درصد HRmax) انجام شده است (16). این نوع فعالیت‌ها و تقاضاهای قلبی- تنفسی نقش اساسی در متابولیسم بی‌هوازی دارد و در اغلب بازیکنان بالای آستانه لاکتات می‌باشد (15، 9). از این رو، کاستگنا[2] و همکاران (2007) نشان دادند که میانگین VO2 بازی برای بازیکنان حرفه‌ای فوتسال باید از سطوح VO2max حداقلml/kg.min55 جهت غلبه بر نیازمندی‌های فیزیولوژیکی تخطی کند (17). همچنین آلوارز و همکارانش (2007) آمادگی هوازی در بازیکنان فوتسال در سطوح مختلف رقابت را مورد بررسی قرار داده بودند. نتایج تحقیق آن‌ ها نشان داده بود که بازیکنان نخبه فوتسال که به خوبی تمرین کرده بودند، vo2max بالای ml/kg.min60 داشتند (18). بنابراین، با توجه به اینکه فوتسال ورزشی تناوبی است که تقاضاهای تاکتیکی، تکنیکی و جسمانی بالایی روی بازیکنان اعمال می‌کند؛ برای ریکاوری از این وهله‌های فعالیت شدید، ورزشکاران این رشته نیازمند سطح معینی از آمادگی هوازی هستند (1، 3).

اثرات مثبت سطوح بالای ظرفیت و توان هوازی و اثرگذاری آن بر عملکرد بازی در هنگام مسابقات، سال‌هاست که ثابت شده است (14). اساسا توان هوازی بر روی عملکرد تکنیکی و تاکتیکی بازیکنان در طول بازی می‌تواند اثرگذار باشد. از اینرو توان هوازی به عنوان یک پیش­نیاز تعیین کننده توانایی مکرر دویدن با حداکثر سرعت نشان داده شده است و به معنی سرعت بخشیدن به فرایند ریکاوری است. در این راستا، تاملین و ونگر[3] (2001) یک اکسیژن مصرفی بالا در طول رقابت‌های سرعتی و تناوبی برای اتکای کمتر به گلیکولیز بی‌هوازی و سپس حفظ توان بالا را نشان دادند. بنابراین، می‌توان نتیجه گرفت که بهبود حداکثر اکسیژن مصرفی، اجرا را بهبود بخشیده و باعث پیشرفت در مهارت و کارایی بازیکنان می‌شود (7).

از آنجایی‌که فعالیت‌های پرشدت و توانایی دوی سرعت تکراری[4]، می‌توانند عاملان اصلی برای عملکرد موفقیت‌آمیز در ورزش‌های تیمی مانند فوتسال باشند؛ بنابراین، این مورد باید اولویت در تمرین باشد. این اصول تمرین حتی برای بازیکنان  زیرنخبه مهم‌تر می‌باشد؛ چرا که آن‌ ها را به بازیکنان نخبه تبدیل می‌کند (8،19،20). با این وجود، تحقیقات نشان داده است که ظرفیت هوازی فوق‌العاده به پتانسیل بالاتر برای بازیافت مسافت بیشتر در شدت بالاتر در حین مسابقه و درگیری بیشتر آن در مسابقه را فراهم می‌کند (10-16، 21-22).

با توجه به مطالب فوق، اندک بودن تحقیقات در حیطه ورزش زنان کشور و نقش و اهمیت فعالیت‌های هوازی و فعالیت‌های بی­هوازی در بازی فوتسال، بررسی ارتباط فعالیت­های هوازی با فعالیت‌های بی‌هوازی ضروری به نظر می‌رسد؛ لذا، این سئوال مطرح است که بین توان هوازی با توان بی‌هوازی و ترکیب بدن بازیکنان تیم ملی فوتسال زنان رابطه معناداری وجود دارد؟

1-3- اهداف پژوهش

1-3-1-  هدف کلی

بررسی ارتباط توان هوازی با توان بی‌هوازی و ترکیب بدن بازیکنان تیم ملی فوتسال زنان

1-3-2-  اهداف اختصاصی

1-3-2-1-تعیین توان هوازی و توان بی‌هوازی بازیکنان تیم ملی فوتسال زنان.

1-3-2-2-بررسی ارتباط توان هوازی با توان بی‌هوازی بازیکنان تیم ملی فوتسال زنان.

1-3-2-3-بررسی ارتباط توان هوازی با درصد چربی بازیکنان تیم ملی فوتسال زنان.

1-3-2-4-بررسی ارتباط توان بی‌هوازی با درصد چربی بازیکنان تیم ملی فوتسال زنان.

1-3-2-5-بررسی ارتباط توان بی‌هوازی با سرعت بازیکنان تیم ملی فوتسال زنان.

1-3-2-6-بررسی ارتباط بین توان بی­هوازی با چابکی بازیکنان تیم ملی فوتسال زنان.

1-4- فرضیه‌های پژوهش

1-4-1-بین توان هوازی و توان بی‌هوازی بازیکنان تیم ملی فوتسال زنان رابطه وجود دارد.

1-4-2-بین توان هوازی و درصد چربی بازیکنان تیم ملی فوتسال زنان رابطه وجود دارد.

1-4-3-بین توان بی‌هوازی و درصد چربی تیم ملی فوتسال زنان رابطه وجود دارد.

1-4-4-بین سرعت و توان بی‌هوازی تیم ملی فوتسال زنان رابطه وجود دارد.

1-4-5-بین چابکی و توان بی‌هوازی تیم ملی فوتسال زنان رابطه وجود دارد.

1-5- محدودیت‌های پژوهش

از آنجایی‌که هر پژوهش علمی در روند اجرا و فعالیت‌های مربوطه با محدودیت‌ها و کاستی‌هایی روبرو است؛ ازاین‌رو، پژوهش حاضر نیز از این قاعده مستثنی نبوده است و با یک‌سری چالش‌ها روبرو شده است؛ از جمله این محدودیت­ها می­توان به موارد زیر اشاره کرد؛

نبود پیشینه کافی برای پژوهش حاضر در کشور به ویژه در حیطه فوتسال زنان.

محدود کردن تحقیق به بررسی برخی شاخص‌ها و صرف­نظر کردن از بررسی متغیرهای دیگر.

1-6- تعریف واژه‌ها و اصطلاحات

1-6-1- توان هوازی

توان هوازی از جمله عوامل آمادگی جسمانی است و در عملکرد فعالیت‌های درازمدت نقش مهم‌تری دارد. توان هوازی همچنین با واژه‌هایی نظیر اکسیژن مصرفی بیشینه، حداکثر اکسیژن مصرفی، ظرفیت کار هوازی، ظرفیت استقامت، برداشت بیشینه‌ای اکسیژن و ظرفیت استقامت قلبی-تنفسی نیز مترادف است. توانایی مصرف اکسیژن به وسیله بدن در هنگام فعالیت‌های شدید، توان هوازی نامیده می‌شود (4 ، 6 ، 17).

1-6-2- توان بی‌هوازی

توان و ظرفیت بی‌هوازی یکی از اجزای اصلی موفقیت در بسیاری از رشته‌های ورزشی مثل فوتبال و بسکتبال بشمار می‌رود. حداکثر مقدار انرژی است که می‌تواند در طی یک تمرین بیشینه در سیستم فسفاژن توسط عضلات درگیر تولید گردد، همچنین به عنوان حداکثر مقدار انرژی تولید شده در واحد زمان از مسیر بی‌هوازی دانست که در طول یک تمرین کوتاه مدت با حداکثر شدت حاصل می‌شود (1، 5 ، 7).

1-6-3- سرعت

سرعت یکی از مهم­ترین توانایی­ های جسمانی جهت اجرای حرکت در زمان مناسب است؛ به عبارتی دیگر، سرعت به تولید نهایی زمان واکنش و سرعت انتقال اطلاق می‌شود (1، 7).

1-6-4- چابکی

چابکی به عنوان یکی از عوامل آمادگی مرتبط با مهارت، در کنار عوامل دیگری مثل تعادل، هماهنگی، سرعت، توان و سرعت عکس العمل قرار می‌گیرد. چابکی به­ طور سنتی به عنوان توانایی تغییر سریع  وضعیت و حرکت بدن که همراه با دقت و بدون از دست دادن تعادل صورت می‌گیرد بیان شده است (2 ، 23).

1-6-5- شاخص توده بدنی[5](BMI)

شاخص توده بدنی یکی از روش‌های اندازه‌گیری عمومی مورد استفاده در چاقی است. این شاخص اغلب برای تشخیص سطح سلامتی فرد در ارتباط با چاقی مورد استفاده قرار می‌گیرد و از تقسیم وزن به کیلوگرم بر قد به متر به توان 2 بدست می‌آید. BMI یکی از شاخص‌های پیکرسنجی مناسب در تعیین اضافه­وزن و چاقی و پیش­گوی معتبری در تعیین خطر بیماری قلبی-عروقی می‌باشد (1).

1-6-6-ترکیب بدنی

ترکیب بدنی شامل توده چربی و توده بدون چربی است که نشان­دهنده سلامت، توانمندی  و زیبایی ظاهری افراد است. تحقیقات بسیار گسترده در زمینه ترکیب بدنی برای شناخت عوامل ترکیب بدنی مؤثر بر تندرستی، شاخص‌های مختلفی را پیشنهاد نموده‌اند که مهم­ترین آن، شاخص توده بدن (BMI)، درصدچربی (BF%) ونسبت دور کمر به دور باسن (WHR) می‌باشد (46).

1-6-7- آزمون یویو

آزمون یویو، یک نوع تست آمادگی تناوبی و تداومی است که با توجه به الگوهای ماهیت فوتبال حدود ۲۰ سال پیش طراحی گردید و به عنوان تعیین سطح و شاخص آمادگی جسمانی بازیکنان فوتبال برای ۹۰ دقیقه بازی در نظر گرفته شد. از تست یویو تناوبی ریکاوری[6]سطح 2 (YIRT) برای سنجش توانایی هوازی و استقامت در فعالیت‌های تناوبی بازیکنان استفاده گردید. مطالعات نشان داده‌اند که این تست یکی از مطلوب‌ترین تست‌های میدانی برای سنجش میزان آمادگی هوازی بازیکنان فوتبال می‌باشد (2-3، 5-16). روایی و پایایی این تست برای ارزیابی این قابلیت بازیکنان فوتسال به خوبی بیان شده است (21).

1-6-8- آزمون رست [7](RAST)

آزمون میدانی RAST یکی از آزمون‌های آزمایشگاهی برای ارزیابی توان بی‌هوازی ورزشکاران است که پایایی زیادی دارد (88/0 r=) (4). علاوه بر این به نظر می‌رسد در مقایسه با آزمون وینگیت در برخی رشته‌ها مانند فوتسال ویژگی بیشتری دارد (5 ،1).

1-6-9- فوتسال[8]

فوتسال[9] ورزش تیمی با توپ است که در سطح حرفه­ای ورزشی شدید و پر فشار است؛ با این حال، هیجان­انگیز و پرتحرک است. این ورزش، با 5 بازیکن (4 بازیکن آزاد و 1 دروازه­بان) در هر تیم انجام می‌شود، هر تیم می‌تواند 7 بازیکن جانشین نیز داشته باشد و در خلال رقابت‌ها اجازه تعویض‌های نامحدود داده می‌شود، لذا نیازمندی‌های جسمانی بازی خیلی بالا می‌باشد (1، 2).

فصل دوم

مبانی نظری و پیشینه پژوهش

2-1-  مقدمه

این فصل به دو بخش مبانی نظری و پیشینه پژوهش تقسیم می‌شود. مبانی نظری به موضوع پژوهش پرداخته و در بخش مربوط به پیشینه پژوهش به پژوهش‌هایی که در زمینه توان هوازی و توان بی‌هوازی و ورزش فوتسال انجام گرفته پرداخته می‌شود.

2-2- بخش اول: مبانی نظری پژوهش

2-2-1- ویژگی‌های فیزیولوژیکی

2-2-1-1- آستانه هوازی

حداقل شدت و مدت تمرین برای تاثیرگذاری بر آمادگی هوازی، آستانه هوازی نامیده می‌شود. حداقل شدت برای رسیدن به آستانه هوازی، 70 درصد حداکثر ضربان قلب یا 55 درصد vo2max و حداقل مدت تمرین 20 دقیقه، پیشنهاد شده است. تمرین هوازی، آستانه هوازی را افزایش می‌دهد و در نتیجه ورزشکار برای رسیدن به آستانه هوازی باید با شدت و مدت بیشتری تمرین کند (41).

2-2-1-2- ظرفیت هوازی

برای تعیین توانایی دریافت، انتقال و مصرف اکسیژن معمولا از آزمون فزاینده یا دوچرخه کارسنج پیش‌رونده استفاده می‌شود. شدت فعالیت ورزشی افزایش می‌یابد تا ورزشکار در دریافت اکسیژن به فلات برسد یا تا جایی‌که ورزشکار نتواند آزمون را ادامه دهد. نتیجه آن که ظرفیت دستگاه هوازی که در تعریف شامل دستگاه تنفسی (دریافت)، دستگاه قلبی- عروقی(انتقال) و عضلات(مصرف) می‌شود، به لیتر اکسیژن مورد استفاده در دقیقه بیان می‌شود. ظرفیت هوازی بیشینه که بدان حداکثر اکسیژن دریافتی یا VO2max نیز گویند، اندازه موتور هوازی (برای مثال، 3 لیتر) تعریف می‌شود؛ درست مثل موتور ماشین که با توجه به اندازه‌اش درجه‌بندی می‌شود. ظرفیت هوازی، پیش­گویی عالی از عملکرد ورزشی در ورزش‌های فاقد حمل وزن مثل دوچرخه­سواری، شنا و قایقرانی بشمار می‌رود. دامنه مقادیر از 3 تا بیشتر از 6 لیتر در دقیقه و مقادیر بیشتر با عملکرد خیلی عالی ارتباط دارند (60 ،41).

2-2-1-3- حداکثر اکسیژن مصرفی [10](VO2max)

مقدار اکسیژنی که در اوج تمرینات هوازی در بافت‌های بدن به مصرف می­رسد Vo2max نام دارد. این مقدار بر حسب میلی­لیتر در دقیقه به ازای هر کیلوگرم وزن بدن محاسبه می‌شود. کسانی که Vo2max بالاتری دارند، بیشتر می‌توانند در تمرینات فشرده استقامت داشته باشند. تحقیقات نشان می‌دهند که Vo2max با فشرده‌تر کردن تمرینات قابل افزایش است، به طوری‌که می‌تواند راندمان قلب را بین 65 تا 80 درصد بهبود بخشد این تمرینات بایستی در طول هفته سه تا پنج بار و هر بار به مدت بیست دقیقه انجام شود (61 ،41). بیشترین مقدار اکسیژنی که فرد می‌توانند هنگام یک وهله تمرین سنگین مصرف کند اغلب در آخرین دقیقه تمرین ثبت می‌شود که (الف) حجم اکسیژن مصرفی (vo2) به  رغم افزایش بیشتر شدت فعالیت ورزشی به یکنواختی برسد (ب) نسبت تبادل تنفسی از 1/1 فراتر رود و (ج) تواتر قلبی بیشینه نزدیک به حدکثر ضربان قلب (سن -220) برآورده باشد (11).

میانگین حداکثر اکسیژن مصرفی بیشینه برای بازیکنان نخبه فوتبال بین 55 تا 75 میلی لیتر بر هر کیلوگرم در دقیقه گزارش شده است. اگرچه نتایج تحقیقات نشان داده است که میانگین حداکثر اکسیژن مصرفی برای بازیکنان فوتسال در دامنه متوسط به بالا (57-62) می‌باشد؛ با این وجود، این مقدار تحت تاثیر عواملی همچون سطح مسابقات، اوج آمادگی، برنامه‌های تمرینی، مرحله فصل، پایداری در تیم (حضور در ترکیب ثابت تیم، آسیب ندیدن و پست بازیکنان) قرار دارد (1، 16، 17). در نمودار زیر (2-1) نسبت اکسیژن مصرفی به شدت ورزش نشان داده شده است. با توجه به نمودار، نقطه­ای که اوج شدت فعالیت در آن قرار دارد، همان نقطه حداکثر اکسیژن مصرفی را نشان می­دهد.

تعداد صفحه :110

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  parsavahedi.t@gmail.com

37,500 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.