رشته حسابداری

پایان نامه ارتباط بین افشای داوطلبانه با کیفیت گزارشگری مالی

 دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  مدیریت

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد کاشان

دانشکده تحصیلات تکمیلی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

گرایش: حسابداری

عنوان :

ارزیابی ارتباط بین افشای داوطلبانه با کیفیت گزارشگری مالی و ریسک سیستماتیک در بورس اوراق بهادار تهران

زمستان    1392

 

 

   

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

چکیده : ح‌

1-1 مقدمه تحقیق.. 1

2 -1) بیان موضوع. 2

3-1) اهمیت و ضرورت تحقیق.. 3

4-1) بیان مساله تحقیق.. 4

5-1) اهداف تحقیق.. 5

6-1)سوالات تحقیق.. 6

7-1) فرضیه های تحقیق.. 6

8-1) روش تحقیق.. 7

9-1) قلمرو تحقیق.. 7

1-9-1) قلمرو موضوعی.. 7

2-9-1) قلمرو زمانی.. 8

3-9-1) قلمرو مکانی.. 8

10-1)واژگان کلیدی و اصطلاحات.. 8

1-2) مقدمه. 11

2-2 بخش اول رویکرد های تئوریک تحقیق.. 12

1-2-2. پیامد های تحقیقات بازار سرمایه برای گزارشگری مالی.. 12

2-2-2.  اهداف گزارشگری مالی : 13

3-2-2. اثرات بازار سرمایه بر گزارشگری مالی.. 14

3-2 تحقیقات قبلی صورت گرفته. 16

فهرست مطالب

1-3-2) تحقیقات خارجی.. 16

( 2-3-2تحقیقات داخلی………………………………………………………………………………………………………………………37

1 -3) مقدمه. 55

3-3) جامعه آماری.. 56

4-3) نمونه آماری و کفایت آن.. 56

5-3) روش نمونه گیری و دلیل انتخاب آن.. 57

6-3) روش گردآوری داده ها و موارد کاربرد. 57

7-3) ابزار تحقیق و موارد کاربرد. 58

8-3) روش های تجزیه و تحلیل اطلاعات.. 58

1-8-3)مدل تحقیق: 58

9-3) تابع آماری.. 70

1-9-3)روش های توصیفی: 70

2-9-3)روش های تحلیلی پیش فرض…. 70

3-9-3)روش های تعیین روابط بین متغیرها 76

4-9-3)روش های تعمیم نتایج.. 79

1-4) مقدمه: 81

1-1-4) محاسبات رگرسیون های کیفیت گزارشگری مالی (کیفیت اقلام تعهدی) 82

1-1-1-4) محاسبات مربوط کیفیت اقلام تعهدی.. 82

2- 4  آمار توصیفی.. 84

3-4 بررسی نرمال بودن متغیرها: 86

4 ـ 4 ـ آزمون مانایی متغیرهای پژوهش… 87

5-4 مفروضات رگرسیون.. 89

6-4 روش تخمین مدل با بهره گرفتن از آزمون F لیمر و آزمون هاسمن.. 89

7-4 آزمون های تشخیصی در داده های ترکیبی.. 90

8-4- آزمونF لیمر برای مدل های تحقیق (بررسی همسانی عرض از مبدأ های مقاطع) 91

8-4 آزمون هاسمن ( انتخاب بین اثرات ثابت و تصادفی ) 92

9-4 خلاصه تجزیه و تحلیل ها به تفکیک هر فرضیه. 92

1-9-4 آزمون فرضیه اول.. 93

2-9-4 آزمون فرضیه دوم. 95

5-1. مقدمه. 99

2-5) خلاصه یافته های تحقیق: 99

5-3 نتایج تحقیق : 101

5-3-1نتایج فرضیه اول : 102

5-3-2نتایج فرضیه دوم : 102

4-5) پیشنهاد ها 103

1-4-5) پیشنهاد‌های تحقیق.. 103

الف) پیشنهاد‌هایی مبنی بر نتایج فرضیه های تحقیق: 103

ب) پیشنهادهایی برای پژوهش های آتی.. 103

پیوست ها 105

پیوست شماره 1 لیست شرکت های نمونه آماری.. 106

فهرست مطالب

پیوست شماره 2 خروجی نرم افزار آماری.. 109

فهرست منابع و ماخذ. 119

منابع فارسی : 120

منابع لاتین : 122

Abstract:. 125

 

 

جدول شماره 1-2- خلاصه تحقیقات خارج از کشور 46

جدول شماره 2-2- خلاصه تحقیقات داخل کشور 51

جدول 1-3 شاخص های اندازه گیری افشای داوطلبانه. 59

جدول شماره 4-1: آمار توصیفی متغیرهای پژوهش…. 84

نگاره شماره (1-4) آزمون کولموگروف – اسمیرنوف… 87

جدول شماره 4-2: نتایج آزمون مانایی متغیرهای پژوهش…. 88

نمودار شماره 1-4:آزمون F لیمر و آزمون هاسمن.. 89

جدول شماره 4-3:  نتایج آزمون F لیمر. 91

جدول شماره 4-4:  نتایج آزمون هاسمن.. 92

جدول شماره 4-5: نتایج تخمین مدل (1) 93

جدول شماره 4-6: نتایج هم خطی مدل 1. 94

جدول شماره 4-7: نتایج تخمین مدل (2) 95

جدول شماره 4-8: نتایج هم خطی مدل 2. 97

 

فهرست نمودارها

نمودار شماره 1-4:آزمون F لیمر و آزمون هاسمن……………………………………………………………………………………         .89

 

چکیده :

افشای اطلاعات حسابداری از دیرباز به عنوان یکی از مهمترین مسائل مورد توجه محققین بوده و محصول نهایی یک سیستم حسابداری به شمار می رود. در واقع هدف نهایی سیستم حسابداری فراهم نمودن اطلاعات برای اشخاص ذی نفع در قالب گزارش های درون سازمانی و برون سازمانی می باشد. واژه افشا به مجموعه متنوعی از اطلاعات الزامی و داوطلبانه، شامل صورت های مالی و یادداشت های همراه، گزارش هیات مدیره، تجزیه و تحلیل مدیریت، پیش بینی های مدیریت، ارائه تجزیه اطلاق می شود. بهبود و ارتقای افشای اطلاعات موجب بهبود شفافیت می شود که یکی از بهترین اهداف تحولات جهانی و ابتکارات عمده در فرایند اصلاح کیفیت در گزارشگری مالی در کشورهای مختلف است. به نظر بسیاری از نظریه پردازان حوزه حسابداری و اقتصاد، اطلاعات عامل کلیدی در کارایی تخصیص منابع و رشد اقتصادی کشورهاست. بنابراین نقش حاکمیتی اطلاعات حسابداری به معنای استفاده از اطلاعات گزارش شده در جهت سازوکارهای کنترلی است که شرایط بهبود و ارتقای کیفیت در گزارشگری مالی را فراهم می آورد.

مطالعه حاضر برای دوره 1385 الی 1390 در بورس اوراق بهادار تهران صورت گرفت که در مجموع 540 مشاهده برای دوره تحقیق استفاده شد. روش آماری مورد استفاده در این تحقیق روش پانل دیتا است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که بین افشای داوطلبانه با کیفیت گزارشگری مالی رابطه ای به صورت مستقیم وجود دارد و بین افشای داوطلبانه با ریسک سیستماتیک رابطه ای به صورت معکوس وجود دارد.

واژگان کلیدی:

ریسک سیستماتیک-افشای داوطلبانه-دیتاپنل

 

 

فصل اول:

کلیات تحقیق

 

1-1 مقدمه تحقیق

در دهه‌ های اخیر، کفایت افشاء و شفافیت گزارشگری تأثیرات مهمی بر استراتژی های سرمایه‌گذاران داشته است و مدیریت سرمایه در گردش از اهمیت زیادی برخوردار بوده است. امروزه توسعه اقتصادی بر پایه دسترسی به منابع مالی برای سرمایه گذاری استوار می باشد. این در حالی است که تصمیم سرمایه گذاران در خصوص سرمایه گذاری به نوبه خود به وجود یک سیستم اطلاعاتی مناسب بستگی دارد. گزارش های مالی سالانه از مهم ترین محصول سیستم های اطلاعاتی حسابداری است که برای گروه های مختلفی از استفاده کنندگان خارجی اطلاعات مالی در چارچوب مشخصی ارائه می گردد. گزارشگری مالی ، تخصیص منابع سرمایه در یک شرکت تجاری و قابلیت سوددهی آن را افشاء می کند، بنابراین افشای کامل اطلاعات مالی برای استفاده‌ کنندگان از صورتهای مالی، امری ضروری بشمار می‌رود، ضمن آنکه عدم افشای کامل اطلاعات در گزارش های مالی گمراهی استفاده‌ کنندگان را در پی خواهد داشت.

مفاهیم مورد قبول حرفه حسابداری در سطح اطلاعات افشا شده عبارتند از :افشای مناسب ، افشای منصفانه و افشای کامل. از میان مفاهیم بالا مفهوم افشای مناسب مورد استفاده بیشتری قرار می گیرد و به معنای ارائه حداقل اطلاعات مورد نیاز استفاده کنندگان به نحوی است که آنان را گمراه نکند.مفهوم افشای منصفانه به معنای دنبال کردن هدفی اخلاقی است که تمامی گروه های استفاده کننده را به یک اندازه مورد توجه قرار دهد . افشای کامل نیز ارائه تمامی اطلاعات مربوط را در بر می گیرد ( شباهنگ ، ۱۳۸۹ ، ۱۵۵).

افشای کامل افشای مناسب و افشای اختیاری اصطلاح هایی است که در کتب و مقاله ها حسابداری و حسابرسی برای توصیف افشا مورد استفاده قرار گرفته اند. اما متداول ترین نظریه در خصوص افشای کافی می باشد که حاکی از حداقل افشای مورد نیاز است و یا به عبارتی دیگر مفهوم افشای کافی بیان کننده این موضوع است که صورتهای مالی نباید گمراه کننده باشد.افشای مناسب بر برخورد یکسان با کلیه استفاده کنندگاه بالقوه در خصوص افشای اطلاعات مالی دلالت می کند.ارائه کلیه اطلاعات به گونه ای که تصویر کاملی از فعالیتها و رویدادهای مالی واحد تجاری را بیان نماید حاکی از افشای کامل می باشد. اگر چه لازم است صورتهای مالی به نحو کامل ارائه شود اما نباید حاوی اطلاعات بیش از حد و بی اهمیت باشد زیرا ممکن است توجه استفاده کنندگان صورتهای مالی به اطلاعات جزئی و کم اهمیت معطوف و در نتیجه رویدادها و عملیات با اهمیت نادیده گرفته شود.در ضمن میزان افشای اطلاعات در گزارشگری مالی علاوه بر هماهنگی با نیاز و خبرگی استفاده کنندگان گزارشهای مالی به ویژگیها و معیارهای مورد انتظار از افشا نیز وابسته است (ارزیتون[1]،2004 ،4-2).

افشای اطلاعات عبارت است از تجزیه و تحلیل مدیریت، تاییدیه مدیران، گزارش هیات مدیره به مجمع ،یادداشت های توضیحی و صورتهای مکمل 3 مفهومی و سایر اطلاعاتی که در اختیار عموم قرار می گیرند که در افشا برداشت میشود عبارتست از افشای کافی ، کامل و اختیاری که در این تحقیق سطح افشا یا کامل بودن آن مورد بررسی قرار میگیرد.در این تحقیق سطح افشا بر اساس چک لیست تهیه شده  توسط جنسن که در تحقیقات پیشین به صورت محاسبه ی نسبت اطلاعات افشاشده/اطلاعاتی که می تواند به صورت اختیاری افشا شود اندازه گیری می گردد .

2 -1) بیان موضوع

دلیل اصلی در تاکید بر افشای داوطلبانه و شفافیت این است که این دو زیربنای اصلی برای حفظ منافع سهامداران محسوب می‌شوند. رویکردهای افشای کامل به همراه افشای داوطلبانه می‌تواند شرایط مطمئنی را پدید آورد و اطمینان از حمایت از منافع سرمایه‌گذاران را افزایش دهد. همچنین تحقیقات نشان داده است که افشای داوطلبانه اثر مثبتی بر عملکرد شرکت دارد و بر حفظ منافع سهامداران و اشخاص ذینفع اثرگذار است. به‌عبارتی دیگر، نبود شفافیتِ اطلاعات و ابهام در گزارشگری ممکن است به بدگمانی و رفتارهای غیراخلاقی در راستای کاهش ارزش شرکت منجر شود. ( مادهانی[2] ، 2009 ، 64)

بحران های مالی در بورس جهانی به ویژه ماجرای سپتامبر سیاه در 1997 و پس از آن رسوایی مالی انرون (Enron) و برخی از شرکت‌های امریکایی و اروپایی در سال 2000، سبب شد مسئله شفافیت اطلاعات در فرایند گزارشگری مالی مورد توجه عمیق مجامع حرفه‌ای قرار گیرد. سلب اعتماد عمومی از بازارهای سرمایه،‌ کشورهای فوق را بر آن داشت تا در صدد تدوین و اصلاح قوانینی برآیند که ضامن اعتماد سرمایه‌گذاران به چرخه‌های تجاری و اطلاعات ارائه‌شده به‌وسیله آنها باشد .

در بررسی‌های گذشته مشخص شد که افشای اطلاعات در سطح بالا، ریسک مرتبط با تصمیم‌گیری‌ها را کاهش می‌دهد. ریسک پایین نیز منجر به افزایش کیفیت گزارشگری مالی می‌شود و برخی شرکت ها بدان‌جا می‌رسند که در قبال افشای اطلاعات شفاف، به شهرت مطلوبی دست پیدا ‌می‌کنند. در نتیجه، رویکردهای مدیریتی آنها منجر به اتکاپذیری بالاتر، نرخ بالاتر نسبت قیمت به درامد (P/E)،‌ افزایش در میزان نقدشوندگی و کاهش در هزینه سرمایه سهام عادی می‌گردد (مادهانی ، 2009).

با توجه به آنچه در بالا مطرح شد محقق در این تحقیق به دنبال درک این مطلب می باشد که چه رابطه ای بین افشای داوطلبانه و کیفیت گزارشگری مالی با ریسک سیستماتیک وجود دارد ؟

3-1) اهمیت و ضرورت تحقیق

1- از آنجاکه در اغلب بازارهای سرمایه افشای داوطلبانه  باعث تغییرات عمده در سیاستها و خط مشی های سرمایه گذاران و سایر ذینفعان شرکت می گردد ومعمولا افشا اطلاعات به صورت داوطلبانه باعث جلب اعتماد عموم سرمایه گذاران در بازار های سرمایه بر سرمایه گذاری در شرکت دارد لذا افشای داوطلبانه اطلاعات باعث افزایش اعتماد عموم به اطلاعات افشا شده شرکت گردیده و از این رو ریسک شرکت کاهش خواهد یافت. لذا افشای داوطلبانه اطلاعات توسط شرکت باعث تغییرات عمده در سیاست های اتخاذ شده توسط سرمایه گذاران وسایر ذینفعان  شرکت می گردد بنابراین ضرورت ایجاب می کند که پژوهشی در این زمینه صورت گیرد.

–  ذهنیتی  که سرمایه گذاران و سایر ذینفعان از افشای داوطلبانه اطلاعات توسط شرکت دارند اغلب باعث واکنش هایی می گردد که باعث می شود بازدهی سهام شرکت دارای نوسانات شدید گردد و لذا هر چقدر سطح افشای اطلاعات توسط  شرکت باشد باعث افزایش کیفیت گزارشگری مالی خواهد شد و لذا اهمیت موضوع را می توان از منظر سهامداران مورد توجه قرار داد.

ولذا این امر ایجاب میکند تحقیقی در این رابطه صورت پذیرد ولی تاکنون تحقیقی که به صورت جامعی به بررسی این رابطه بپردازد صورت نگرفته است .

 

4-1) بیان مساله تحقیق

یکی از موضوع هایی که در خصوص شفافیت و افشای اطلاعات داوطلبانه مطرح است، این است که شرکت‌ها به منظور کاهش ریسک اطلاعات، افشای داوطلبانه انجام می‌دهند؛ اما در عین حال تلاش می‌کنند از رویه‌های افشایی که حفظ آن در آینده دشوار است، اجتناب کنند. در تعیین سطح نهایی افشا، شرکت‌ها باید وزن عوامل هزینه خاص را در برابر منافع بالقوه حاصل از افشای بیشتر در نظر بگیرند. در تعیین مزایای اصلی افشای داوطلبانه، شرکت ها باید هزینه‌های اولیه سطح افشا را در نظر داشته باشند. این بدان معنی است که هزینه تهیه و انتشار اطلاعات و هزینه‌ زیان های رقابتی که به افشای داوطلبانه مرتبط است،‌ باید مدنظر قرار گیرد ( مادهانی[3] ، 2009 ، 65)

یکی از محدودیت‌های مهم شفافیت و افشای داوطلبانه، توازن‌ بین‌ منفعت‌ و هزینه است. به موجب مفاهیم نظری گزارشگری مالی، منفعت‌ حاصل‌ از اطلاعات‌ باید بیش‌ از هزینه‌ تهیه‌ و ارائـه‌ آن‌ باشد. از این‌رو ارزیابی‌ منفعت‌ و هزینه‌ اساساً یک‌ فرایند قضاوتی‌ است‌ که برای شرکت‌های بزرگ از اهمیت بیشتری برخوردار است. این هزینه‌ها بر عهده شرکت‌اند، اما استفاده‌ کنندگان نهایی از صورت های مالی از آن منتفع می‌شوند و در گام دوم شرکت می‌تواند از منافع ثانویه و کسب مزیت های رقابتی حاصل از افشا بهره ببرد. اما نکته مهمی وجود دارد و آن اینکه آیا افشای تمام موارد توسط شرکت سبب نمی‌شود که شرکت‌ها بسیاری از اطلاعات خاص خود را به سایر رقیبان افشا نمایند و ازاین‌رو از بُعد رقابتی، در تنگناهای ناشی از افشای اطلاعات قرار گیرند؟

برخی معتقدند افشای اطلاعات توسط شرکت‌ها به صورت کامل انجام نمی‌گیرد، زیرا مدیران نسبت به در اختیار قرار گرفتن اطلاعات خاص تردید دارند (پارسائیان،‌ 1388، 210). اما آنچه مشخص است، این است که شرکت ها بر اساس رویکردهای قانونی و پاسخگویی، خود را ملزم به انتشار کلیه اطلاعاتی که اثر مثبتی بر کارکرد بازار نیز دارد، می‌نمایند.

در تحقیق حاضر به دنبال پاسخگویی به این سوال اصلی بوده ایم که :

چه رابطه ای بین افشای داوطلبانه با کیفیت گزارشگری مالی و ریسک سیستماتیک در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران وجود دارد ؟

5-1) اهداف تحقیق

هر تحقیقی یک یا چند هدف مشخص دارد که محقق به دنبال دستیابی به آنها می باشد :

هدف اصلی این تحقیق :

ارزیابی ارتباط بین افشای داوطلبانه با کیفیت گزارشگری مالی و ریسک سیستماتیک در بورس اوراق بهادار تهران

که به دنبال آن ، موارد زیر به عنوان اهداف فرعی بیان شده ند :

 

اهداف فرعی :

1)         ارزیابی تاثیرافشای داوطلبانه توسط شرکت برکیفیت گزارشگری مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

2)         ارزیابی تاثیر افشای داوطلبانه توسط برریسک سیستماتیک در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

6-1)سوالات تحقیق

سوال اصلی

چه رابطه ای بین افشای داوطلبانه با کیفیت گزارشگری مالی و ریسک سیستماتیک در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران وجود دارد؟

[1]-Arziton

[2] Madhani

[3] Madhani

تعداد صفحه:139

قیمت : 37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیرد و  همچنین فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال می شود

پشتیبانی سایت :                 parsavahedi.t@gmail.com

37,500 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.