مهندسی فناوری اطلاعات

پایان نامه : ارائه یک روش تلفیقی برای ارزیابی حاکمیت بلوغ معماری سرویس گرا

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت سیستم های اطلاعاتی

عنوان : ارائه یک روش تلفیقی برای ارزیابی حاکمیت بلوغ معماری سرویس گرا

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

دانشگاه علوم و فنون مازندران

پایان نامه

مقطع کارشناسی ارشد

رشته : مدیریت سیستم های اطلاعاتی

عنوان : ارائه یک روش تلفیقی برای ارزیابی حاکمیت بلوغ معماری سرویس گرا

استاد راهنما : دکتر بابک شیرازی

استاد مشاور: دکتر همایون موتمنی

تابستان1393

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

چکیده:

فناوری اطلاعات و به خصوص معماری سرویس گرا (SOA )برای بهبود و سرعت بخشی به نیازهای کسب و کار فرصت هایی را ایجاد نموده اند.از آنجا که سازمان ها بدون حاکمیت قوی نمی توانند ارزش چندانی را از معماری سرویس گرا کسب کنند وبا توجه به اهمیتی که حاکمیت بر معماری سرویس گرا درموفقیت آن  دارد تحقیق حاضروضعیت حاکمیت بر معماری سرویس گرارا با در نظر گرفتن وضعیت سازمان از لحاظ بلوغ معماری سرویس گرا مطرح کرده است و تصویر بهتری از وضعیت سازمان از لحاظ سرویس گرایی و نوع حاکمیت مورد نیاز سازمان به ما نشان می دهد.از طریق این نقشه راهنمای فراهم شده ، سازمان می تواند وضعیت فعلی خود را بهتر بشناسد و راحت تر بتواند وضعیت آتی خود را تعیین کند. بدین منظور در گام نخست فهرستی اولیه از چالشهای پیاده سازی SOA و قابلیت‌های مورد نیاز برای برطرف سازی آنها تدوین و در ادامه ویژگی ها و خصوصیات چارچوب های حاکمیت معماری سرویس گرا بررسی می شوند. بعد از بررسی و انتخاب جامع ترین چارچوب, ارزیابی بر روی  آن صورت می گیرد. در این تحقیق از روش فازی برای بررسی  بلوغ حاکمیت سرویس گرایی در سازمان استفاده شده است سپس برای بررسی صحت روش پیشنهادی , از مقایسه ان با روش اماری استفاده شده و مزایای روش فازی از طریق اجرای هر دو روش در یک مطالعه ی موردی مشاهده گردید.

کلیدواژه : معماری سازمانی , معماری سازمانی سرویس گرا , حاکمیت معماری سازمانی سرویس گرا , منطق فازی

 

فهرست مطالب:

عنوان                                                                                                شماره ی صفحات

فصل اول : مقدمه و کلیات تحقیق……………………………………………………………………………….. 1

1-1-مقدمه…………………………………………………………………………………………………………… 2

1-2-هدف از تحقیق………………………………………………………………………………………………. 3

1-3-محدوده تحقیق……………………………………………………………………………………………….. 4

1-4-ساختارپایان نامه …………………………………………………………………………………………….. 5

1-5-نتایج وخروجی مورد نظر ………………………………………………………………………………… 5

فصل دوم………………………………………………………………………………………………………………. 6

2-1- معماری چیست؟……………………………………………………………………………………………. 7

2-2-معماری سازمانی…………………………………………………………………………………………….. 7

2-3-تاریخچه معماری سازمانی…………………………………………………………………………………. 8

2-4-فرایند معماری سازمانی…………………………………………………………………………………….. 10

2-4-1- برنامه ریزی راهبردی فناوری اطلاعات……………………………………………………………. 10

2-4-2-برنامه ریزی معماری سازمانی…………………………………………………………………………. 10

2-4-3- اجرای معماری سازمانی………………………………………………………………………………. 10

2-5-معماری سرویس گرا……………………………………………………………………………………….. 10

2-5-1-تعریفشركت IBM……………………………………………………………………………………… 11

2-5-2-تعریف Microsoft…………………………………………………………………………………… 12

2-5-3-تعریفW3C……………………………………………………………………………………………………………………………. 12

2-5-4-تعریفOpen Group………………………………………………………………………………………………………….. 12

2-6-مفاهیم اصلی معماری سرویس گرا………………………………………………………………………. 12

2-6-1-تعریف سرویس…………………………………………………………………………………………. 12

2-6-2-پروتکل ها و استانداردها………………………………………………………………………………. 14

 

الف

2-7-معماری سازمانی سرویس گرا…………………………………………………………………………….. 18

2-8-اهداف و چالشهای معماری سرویس گرا………………………………………………………………. 18

2-9-فواید و ضرورت SOA از نگاه ذینفعان……………………………………………………………….. 19

2-10-چرخه ی حیات SOA………………………………………………………………………………….. 21

2-11-حاکمیت چیست؟…………………………………………………………………………………………. 21

2-11-1-محدوده ی حاکمیت ………………………………………………………………………………… 22

2-11-2-مدیریت و حاکمیت …………………………………………………………………………………. 22

2-11-3-حاکمیت فناوری اطلاعات………………………………………………………………………….. 22

2-12-حاکمیت معماری سرویس گرا…………………………………………………………………………. 23

2-12-1-چالش های معماری سرویس گرا…………………………………………………………………. 26

2-12-2-شروع حاکمیت SOA………………………………………………………………………………. 27

2-12-3-چرخه ی حیات سرویس……………………………………………………………………………. 32

2-13-چارچوب های حاکمیت معماری سرویس گرا……………………………………………………… 33

2-13-1-چارچوب حاکمیت معماری سرویس گرا از دیدگاه WebMethod…………………….. 34

2-13-2- چارچوب حاکمیت معماری سرویس گرا از دیدگاهIBM………………………………….. 35

2-13-3- چارچوب حاکمیت معماری سرویس گرا از دیدگاهOracle………………………………. 36

2-13-4- چارچوب حاکمیت معماری سرویس گرا از دیدگاهAG reSoftwa…………………… 39

2-13-5- چارچوب حاکمیت معماری سرویس گرا از دیدگاهBieberstein………………………. 41

2-13-6- چارچوب حاکمیت معماری سرویس گرا از دیدگاهSAE – CBDI…………………… 41

2-13-7- چارچوب حاکمیت معماری سرویس گرا از دیدگاهITIL………………………………….. 42

2-14-چارچوب های بلوغ حاکمیت معماری سرویس گرا………………………………………………. 43

2-15-منطق فازی………………………………………………………………………………………………….. 45

2-15-1-مدل فازی متغیرها…………………………………………………………………………………….. 45

2-15-2-عملیات برروی مجموعه های فازی………………………………………………………………. 47

2-15-3-رابطه بین مجموعه های فازی………………………………………………………………………. 49

 

ب

2-15-4-اتصال دهنده ها………………………………………………………………………………………… 50

2-15-5-استنتاج…………………………………………………………………………………………………… 51

2-16-روش های انجام شده برای ارزیابی بلوغ معماری سازمانی سرویس گرا………………………… 52

2-16-1-جوانبخت و همکاران………………………………………………………………………………… 52

2-16-2-محمودی و همکاران…………………………………………………………………………………. 54

2-16-3-مدل رزمی و همکاران……………………………………………………………………………….. 55

2-16-4-مدل AMO CURT………………………………………………………………………………. 56

2-16-5-مدلECKERT JULIAN……………………………………………………………………… 57

2-16-6-مدل زبانی………………………………………………………………………………………………. 57

2-16-7-مدل نامداریان و همکاران……………………………………………………………………………. 58

2-16-8-مدل امتیازدهی…………………………………………………………………………………………. 58

فصل سوم……………………………………………………………………………………………………………… 60

3-1-تجزیه و تحلیل داده های پژوهش _ ابزار گرداوری اطلاعات…………………………………….. 61

3-2-جامعه اماری و نمونه گیری………………………………………………………………………………… 61

3-3-روش پیشنهادی……………………………………………………………………………………………… 62

3-3-1-تعیین چارچوب………………………………………………………………………………………….. 62

3-3-1-1-مدل ارائه شده توسطAG Software………………………………………………………… 62

3-3-1-2مدل ارائه شده توسط مارکس……………………………………………………………………….. 63

3-3-1-3مدل SCHEPER………………………………………………………………………………….. 64

3-3-1-4-مدل بلوغ کنترل اهداف اطلاعات و فناوری…………………………………………………… 65

3-3-1-5-مدل نامداریان و همکاران………………………………………………………………………….. 66

3-3-1-6-مدل بلوغ یکپارچگی سرویس……………………………………………………………………. 67

3-3-1-7-مدل بلوغ SOA سازمان………………………………………………………………………….. 68

3-3-1-8-مدل بلوغ قابلیت سرویس فناوری اطلاعات………………………………………………….. 69

3-3-1-9-مدل بلوغ معماری سرویس گرا SOAMM…………………………………………………. 70

3-3-2-مشخص کردن فاکتورهای لازم برای ارزیابی……………………………………………………… 74

ج

3-3-4-تجزیه وتحلیل داده ها………………………………………………………………………………….. 79

3-3-4-1-پایگاه قواعد فازی…………………………………………………………………………………… 79

3-3-4-2-موتور استنتاج فازی…………………………………………………………………………………. 80

3-3-4-3-فازی ساز……………………………………………………………………………………………… 80

3-3-4-4-غیرفازی ساز…………………………………………………………………………………………. 80

3-3-5-جمع اوری اطلاعات از خبرگان……………………………………………………………………… 80

3-3-6-ارزیابی خروجی با نمودار راداری…………………………………………………………………… 82

3-3-7- روایی و پایایی پرسشنامه……………………………………………………………………………… 82

فصل چهارم…………………………………………………………………………………………………………… 84

4-1- مطالعه موردی……………………………………………………………………………………………….. 85

4-2-تجزیه و تحلیل داده ها با موتور استنتاج فازی………………………………………………………… 93

4-3-ارزیابی روش پیشنهادی……………………………………………………………………………………. 97

4-4-جمع بندی مطالعه موردی………………………………………………………………………………….. 98

فصل پنجم………………………………………………………………………………………………………………………….100

5-1-نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………….101

5-2-مزایای مدل پیشنهادی…………………………………………………………………………………………………..101

5-3-اقدامات آتی………………………………………………………………………………………………………………..102

منابع و مآخذ……………………………………………………………………………………………………………………….103

چکیده انگلیسی………………………………………………………………………………………………………………….108

 

 

 

 

 

د

فهرست جداول

جدول 2-1: خروجی روش امتیازدهی…………………………………………………………………………. 59

جدول3-1: ارتباط مدل های بلوغ معماری سرویس گرا با یکدیگر………………………………………. 73

جدول 3-2: مقیاس های فازی…………………………………………………………………………………… 81

جدول 4-1: شاخص ها وزیرشاخص های دامنه ی بلوغ SOA,بلوغ حاکمیت سرویس گرایی وحوزه ی پذیرش SOA      85

فهرست تصاویر و نمودار

شکل 2-1 : جایگاه کشورهابراساس میزان گرایش به معماری سازمانی…………………………………. 8

شکل2-2 : تعریف حاکمیت SOA از دیدگاه ORACLE……………………………………………… 25

شکل 2-3: ارتباطات حاکمیت معماری سرویس گرا………………………………………………………… 25

شکل 2-4: مولفه های اصلی چارچوب حاکمیت SOA وتاثیرآن برچرخه ی حیات سرویس……. 28

شکل 2-5: چرخه ی پیاده سازی حاکمیت SOA براساس چارچوب پیشنهادیIBM…………….. 36

شکل 2-6: نقاط کلیدی برای سیاست گذاری در حاکمیت SOA ازدیدگاه ORACLE…………. 37

شکل 2-7: چارچوب حاکمیت ITIL………………………………………………………………………….. 42

شکل 2-8: مقایسه ی چارچوب های مطرح شده…………………………………………………………….. 43

شکل 2-9: نمونه ای از یک تابع تعلق مثلثی………………………………………………………………….. 47

شکل 2-10: نمای کلی چارچوب ارزیابی بلوغ محمودی………………………………………………….. 55

شکل 2-11: نتایج خروجی روشAMO CURT………………………………………………………… 56

شکل 2-12: خروجی اجرای روش TOP-VIEW………………………………………………………….. 57

شکل 3-1 : مدل ارائه شده توسط AG SOFTWARE………………………………………………… 62

شکل 3-2: چارچوب پیشنهادی………………………………………………………………………………….. 74

شکل 4-1: تابع عضویت  ورودی  مربوط به پایگاه اول تا بیستم………………………………………… 92

شکل 4-2: تابع عضویت  ورودی  مربوط به پایگاه هفدهم……………………………………………….. 92

شکل 4-3: تابع عضویت خروجی مربوط به پایگاه بیست و یکم………………………………………… 93

شکل 4-4: خروجی سیستم فازی در بعد بلوغ سرویس گرایی…………………………………………… 94

ه

شکل 4-5: رادار چارت بعد بلوغ سرویس گرایی……………………………………………………………. 95

شکل 4-6: رادار چارت بعد پذیرش سرویس گرایی……………………………………………………….. 95

شکل 4-7: رادارچارت بعد حاکمیت سرویس گرایی……………………………………………………….. 96

شکل 4-8: مقادیر خروجی کلی در همه ی ابعاد…………………………………………………………….. 97

شکل 4-9: نمونه ای ازباینومیال تست………………………………………………………………………….. 98

نمودار4-1: نتایج باینومیال تست بعد حوزه ی پذیرش……………………………………………………… 98

نمودار4-2: نتایج باینومیال تست بعد بلوغ SOA…………………………………………………………… 99

نمودار4-3: نتایج باینومیال تست بعد حاکمیت SOA……………………………………………………… 99

مقدمه

از زمان ظهور فناوری اطلاعات و ارتباطات در حوزه های مختلف و سازمانها و شرکت ها حدودا بیست سال می گذرد و هرروزه به کارگیری و سرمایه گذاری بخشهای دولتی وخصوصی در این بخش بیشتر می شود. میان سازمانها و دستگاه های دولتی حجم عظیمی از سرمایه گذاری را در این بخش انجام داده اند و هم اكنون نیز در حال تخصیص منابع و سرمایه گذاری می باشند. بسیاری از شركت ها و سازمان ها طرح جامع فناوری اطلاعات و ارتباطات خود را تهیه نموده یا در حال تهیه می باشند.یکی از نکات مهم انطباق طرح های فوق با روش معماری سازمانی است لذا نیازبه ایجاد زمینه لازم جهت تصحیح و یا تكمیل طرح های فوق به وجود می آید.در سازمان‌های امروزی که اغلب دارای ابعاد و ساختارهای پیچیده و از نظر فیزیکی توزیع شده هستند تنها ذکر اینکه چه کارهایی باید توسط چه کسانی (شرح وظایف) انجام شود کافی نیست، بلکه فرایندها، داده‌ها، اهداف و نقش افرادی که در سازمان انجام وظیفه می‌کنند باید با اهداف و راهبردهای سازمان که در قالب برنامه‌ریزی راهبردی ارائه می‌شوند، همخوانی داشته باشد. چنین امری مستلزم آن است که سازمان دارای یک نقشه از تمام ابعاد خود باشد تا بتواند با بهره گرفتن از این نقشه، روابط بین ابعاد سازمان را درک نموده و در صورت نیاز با تغییرات هماهنگ نماید. این نقشه از سازمان، که حاوی اطلاعات افراد، فرایندها، مکان‌ها و دیگر ابعاد و خصوصیات سازمان است، معماری سازمانی نامیده می‌شود.

مفهوم سرویس گرایی ازمدتی پیش وجود داشته ودرزمینه های متفاوت وبرای مقاصد مختلفی مورداستفاده قرارگرفته است اماآنچه درطول حیات این مفهوم ثابت مانده است،آن است كه این مفهوم،روشی مبتنی برمفهوم تجزیه را ارائه می دهد.بنابراین سرویس گرایی یک روش فنی محض نیست.سرویس گرایی درتركیب با”معماری”، معماری سرویس گرارامعرفی میكندكه مدلی را ارائه می دهدكه درآن منطق ,كل سیستم به بخش های منطقی, مجزاوكوچكتر شكسته می شوند.این واحدهای كوچكترجمعا بخش بزرگتری ازمنطق را ارائه می كنند ومی توانندتوزیع شده باشند.

2

معماری سازمانی سرویس گرا (SOA) مشوق واحدهای منفردمنطق است تا بتواند به مجموعه ای ازاصول طراحی دست یابد.امروزه دیگر توسعه سرویس گرایی به جایی رسیده است که هر جا صحبت ازمعماری سازمانی است معماری سازمانی سرویس گرا رادر ذهن ها تداعی میکند[21].معماری سرویس گرا سبکی ازمعماری میباشد که ازاتصال سست سرویسها جهت انعطاف پذیری وتعامل پذیری کسب وکار به صورت مستقل ازفناوری پشتیبانی میکندوازترکیب مجموعه ای ازسرویس های کسب وکار تشکیل شده است که این سرویس ها،انعطاف پذیری و پیکربندی پویا را برای فرایندها محقق می کند[1].

حاکمیت برمعماری سرویس گرا به طورویژه برروی اداره وحاکمیت برسرویسها متمرکز می شود ویک چارچوب اساسی برای دستیابی به تعامل پذیری کارکردی وغیرکارکردی سرویس ها در بین مرزهای کسب وکاررافراهم میکند [23]. حاکمیت یک عامل کلیدی درموفقیت پروژه های معماری سرویس گرای سازمان میباشد.بدون حاکمیت ،سازمان نمی تواندبه طورکامل ارزش معماری سرویس گرارا درك کند [24].حاکمیت برمعماری سرویس گرا ،فرایندی است که تحقق منافع همه ذینفعان فناوری اطلاعات و کسب وکاررا بوسیله برنامه ریزی،تامین بودجه واجرای ابتکارعمل معماری سرویس گرا تضمین میکند ونوعی سرمایه گذاری استراتژیک است که موسسه وکارکردهای آن را در پروژه ها به بهترین شکل ممکن پشتیبانی میکند[25] . اگرحاکمیت بر معماری  سرویس گرا موفقیت آمیزباشد ، سازمان میتواند سرویس های باکیفیت ومطمئنی راایجادکندواین امرسبب کارایی واثربخشی سازمان میگردد [22]. همه سازمان هابرای ارزیابی وضعیت جاری حاکمیت بر SOA خود نیازمند یک چارچوب ارزیابی می باشند,به گونه ای که بتوانددرتعیین نیازمندیهای حاکمیت برSOA و ارائه یک مدل مناسب حاکمیت بر SOA مفید باشد.در این تحقیق ضمن اشنایی با مفاهیم اولیه ی سرویس گرایی ,معماری سرویس گراو حاکمیت معماری سرویس گرا  به بررسی چارچوب های ارزیابی حاکمیت معماری سرویس گرا پرداخته و انها را با هم مقایسه میکند. ودرنهایت به ارائه یک روش برای ارزیابی حاکمیت معماری سرویس گرا می پردازد.

تعداد صفحه : 115

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

  *

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.