مهندسی فناوری اطلاعات

پایان نامه : ارائه یک چارچوب سرویس گرا مبتنی بر سیستم پشتیبان تصمیم , در معماری ERP مورد کاوی در شرکت‌های خودرو ساز

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی فناوری اطلاعات

عنوان : ارائه یک چارچوب سرویس گرا مبتنی بر سیستم پشتیبان تصمیم , در معماری ERP   مورد کاوی در شرکتهای خودرو ساز

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

دانشگاه علوم و فنون مازندران

پایان نامه

مقطع كارشناسی ارشد

رشته:  فناوری اطلاعات

عنوان: ا ارائه یک چارچوب سرویس گرا مبتنی بر سیستم پشتیبان تصمیم , در معماری ERP   مورد کاوی در شرکتهای خودرو ساز

استاد راهنما: دكتر بابك شیرازی ، دكتر ایرج مهدوی

استاد مشاور: دكتر همایون مؤتمنی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

 

فصل اول:کلیات

1-1 مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2

1-2 فرضیات مسئله ………………………………………………………………………………………………………………………….. 4

1-3 هدف از اجرا :……………………………………………………………………………………………………………………………. 4

1-4 توجیه ضرورت انجام پروژه…………………………………………………………………………………………………………. 5

1-5 سوال تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………….. 7

1-6 روش پژوهش و تکنیک‌های اجرائی……………………………………………………………………………………………… 7

1-7 روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………….. 8

فصل دوم: مرور ادبیات موضوع

2-1مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 10

2-2    ERP …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 10

2-2-1مفهوم……………………………………………………………………………………………………………………………………… 15

2-2-2 تعاریف …………………………………………………………………………………………………………………………………. 15

2-3 سرویس گرایی……………………………………………………………………………………………………………………………. 20

2-3-1 محاسبات سرویس گرا …………………………………………………………………………………………………………… 22

2-3-2 معماری سرویس گرا ……………………………………………………………………………………………………………… 25

2-3-3 تعریف ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 26

2-3-4 مفاهیم اصلی معماری سرویس گرا…………………………………………………………………………………………… 29

2-3-5 اجزا اصلی یک معماری سرویس گرا……………………………………………………………………………………….. 31

2-3-6 علت استفاده از معماری سرویس گرا……………………………………………………………………………………….. 32

2-4 مدیریت فرایند کسب و کار و معماری سرویس گرا ………………………………………………………………………. 33

2-5 سازمان سرویس گرا …………………………………………………………………………………………………………………… 34

2-6 فرایند کسب و کار سازمان ………………………………………………………………………………………………………….. 38

2-7 سیستم پشتیبان تصمیم ……………………………………………………………………………………………………………….. 42

2-7 -1 تصمیم گیری………………………………………………………………………………………………………………………… 42

2-7-2 دسته بندی مسائل تصمیم بر مبنای سطوح تصمیم گیری:…………………………………………………………… 45

2-7-3 فرایند تصمیم گیری………………………………………………………………………………………………………………… 46

2-7-4تعریف……………………………………………………………………………………………………………………………………. 48

2-7-5 مفهوم سیستم‌های پشتیبان تصمیم…………………………………………………………………………………………….. 50

2-7-6 انواع سیستم‌های پشتیبان تصمیم گیری…………………………………………………………………………………….. 51

2-7-7 روش‌های پشتیبان تصمیم گیری……………………………………………………………………………………………….. 52

2-7-8سیستم پشتیبان تصمیم گیری و اجزا آن…………………………………………………………………………………….. 53

2-7-9 سیستم مدیریت پایگاه داده…………………………………………………………………………………………………….. 55

2-8 رویکرد های دیگر ……………………………………………………………………………………………………………………… 55

2-9 مهندسی مجدد ………………………………………………………………………………………………………………………….. 58

2-9-1تعریف مهندسی مجدد……………………………………………………………………………………………………………… 59

2-9-2 مرور ادبیات مهندسی مجدد……………………………………………………………………………………………………. 60

2-9-3 عوامل شكست پروژه‌هاى مهندسی مجدد…………………………………………………………………………………. 61

2-9-4عوامل موفقیت پروژه‌هاى مهندسى مجدد…………………………………………………………………………………… 61

2-10 جمع بندی ……………………………………………………………………………………………………………………………… 63

فصل سوم:یافته های تحقیق

3-1 مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………… 65

3-2 مدل سازی سازمان……………………………………………………………………………………………………………………… 66

3-3 پیاده سازی BPR  ……………………………………………………………………………………………………………………… 67

3-3-1 لزوم و نیاز……………………………………………………………………………………………………………………………… 67

3-3-2 گام‌های BPR ………………………………………………………………………………………………………………………… 69

3-3-3 انواع متدولوژی های مهندسی مجدد………………………………………………………………………………………… 72

3-3-4 روش‌های مناسب خاص شرکت‌های تولیدی ایرانی كدامند؟……………………………………………………….. 73

3-3-4 اجرای BPR………………………………………………………………………………………………………………………….. 74

3-4 تحلیل سازمان ……………………………………………………………………………………………………………………………. 79

3-4-1 تحلیل با استفاده از نمودار ایشی کاوا……………………………………………………………………………………….. 79

3-4-2 تحلیل با استفاده از نمودار پارتو………………………………………………………………………………………………. 82

3-4-3 تحلیل کمی سازمان ……………………………………………………………………………………………………………….. 84

3-4-3-1 نرخ توقف خط تولید ………………………………………………………………………………………………………… 84

3-5 مدل تصمیم گیری در سیستم پشتیبان تصمیم ……………………………………………………………………………….. 87

3-5-1 روش تصمیم گیری…………………………………………………………………………………………………………………. 87

3-5-2 برپائی پایگاه (مخزن) خریدها:…………………………………………………………………………………………………. 91

3-5 -3 بازیابی………………………………………………………………………………………………………………………………….. 94

3-5-4 تصمیم گیری ………………………………………………………………………………………………………………………… 96

3-6 تجمیع سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی و سیستم پشتیبان تصمیم­گیری………………………………………… 96

3-7 ساختار ERP در زنجیره تأمین ……………………………………………………………………………………………………. 98

3-8 معماری داخلی ERP بخش‌های سازمانی………………………………………………………………………………………. 100

3-9 معماری DSS عمومی………………………………………………………………………………………………………………….. 104

3-10 بستر ارتباطی……………………………………………………………………………………………………………………………. 106

3-11 نحوه اجرا………………………………………………………………………………………………………………………………… 107

 

فصل چهارم: ارزیابی

4-1 مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………… 110

4-2 مقایسه چارچوب با چارچوب‌های دیگر(bench marking)……………………………………………………….. 110

4-2-1 بیان پارامتر های مقایسه…………………………………………………………………………………………………………… 110

4-2-2 مقایسه قابلیت‌های چارچوب‌ها………………………………………………………………………………………………… 112

4-3 تحلیل با استفاده از پرسشنامه ……………………………………………………………………………………………………… 114

4-3-1 مشخصات پاسخ دهندگان……………………………………………………………………………………………………….. 114

4-3-2 بررسی قابلیت اعتماد پرسشنامه ……………………………………………………………………………………………… 118

4-3-3 پرسشنامه:………………………………………………………………………………………………………………………………. 122

4-3 شبیه سازی ………………………………………………………………………………………………………………………………… 130

فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1 خلاصه………………………………………………………………………………………………………………………………………. 148

5-2 مزایای اجرای این پروژه……………………………………………………………………………………………………………… 148

5-3 معایب………………………………………………………………………………………………………………………………………… 150

5-4 نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 150

5-5 پیشنهادات با توجه به مورد کاوی برای پیاده سازی ERP های تجمیعی……………………………………………. 151

5-6 کار های آینده……………………………………………………………………………………………………………………………… 152

منابع …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 154

پیوست ها…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 162

ضمیمه ب: فراوانی پاسخ پرسشنامه …………………………………………………………………………………………………….. 158

چكیده لاتین………………………………………………………………………………………………………………………………………. 185

فهرست اشكال و نمودار

شكل 1-1………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 8

شكل 2-1- دلایل تکنولوژیکی پیاده سازی ERP [8]……………………………………………………………………………. 14

شكل 2-2- دلایل تجاری پیاده سازی ERP  [8]  ………………………………………………………………………………… 14

شكل 2-3- لایه‌ها در تحولات از MRP تا ERP توسعه یافته [10]  ……………………………………………………… 17

شكل 2-4- یکپارچگی اطلاعات محیطی در سیستم ERP [10]……………………………………………………………. 18

شکل 2-5- گام‌های دست یابی به حاکمیت معماری سرویس گرا…………………………………………………………… 22

شکل 2-6- حاکمیت معماری سرویس گرا و چرخه در بر گیرنده………………………………………………………….. 25

شکل 2-7- حاکمیت معماری سرویس گرا در سازمان و تبدیل سازمان به یک سازمان سرویس گرا…………… 34

شكل 2-8- فازهای سیستم سرویس گرا………………………………………………………………………………………………. 36

شکل 2-9- هرم‌های مؤلفه های فنی و رهبری خدمت گذار در سازمان سرویس گرا [26]……………………….. 37

شکل 2-10- لایه های بنیادی سازمان سرویس گرا ………………………………………………………………………………. 38

شكل 2-11- فرآیند كسب و كار…………………………………………………………………………………………………………. 39

شکل 2-12- فرایند کسب و کار در سیستم سازمانی…………………………………………………………………………….. 40

شكل 2-13- مدل تصمیم گیری 3 فازی از هربرت سایمون………………………………………………………………….. 47

شکل 2-14- توسعه یافته مدل تصمیم گیری 3 فازی هربرت سایمون …………………………………………………… 47

شکل 2-15- ساختار یک سیستم پشتیبان تصمیم………………………………………………………………………………….. 53

شکل (3-1) جنبه های مطرح درERP [52]…………………………………………………………………………………………. 65

شکل (3-2) – خروجی‌های مختلف از مدل‌های سیستم مورد استفاده در چارچوب معماری ERP…………… 67

شکل (3-3) چرخه شناخت اولیه سازمان…………………………………………………………………………………………….. 70

شکل (3-4) گام‌ها یا بخش‌های شناخت اولیه سازمان……………………………………………………………………………. 74

شکل (3-5) فرایند مونتاژ در وضعیت موجود یک سازمان تولید کننده خودرو………………………………………… 75

شکل (3-6) ادامه فرایند مونتاژ در وضعیت موجود یک سازمان تولید کننده خودرو………………………………… 77

شکل (3-7) ادامه فرایند مونتاژ در وضعیت موجود یک سازمان تولید کننده خودرو………………………………… 78

شکل (3-5) نمودار علی و معلولی زمان تولید ……………………………………………………………………………………… 80

شکل (3-6) – نمودار علی و معلولی نرخ بالای تولید خودروی معیوب …………………………………………………. 81

شکل (3-7) – نمودار علی و معلولی نرخ بالای دوباره­کاری …………………………………………………………………. 82

شکل (3-8) – نمودارپارتو-زمان تأخیر فرایندها ………………………………………………………………………………….. 83

شکل (3-9) – نمودار پارتو-نرخ مازاد کار-دوباره­کاری ……………………………………………………………………….. 83

شکل (3-10) – نمودار پارتو-ایرادات کیفی مربوط به بررسی کیفیت بخش ………………………………………….. 83

شکل (3-11) – نمودار پارتو- هزینه مازاد تحمیلی زمان و کارکرد…………………………………………………………. 83

شکل (3-12) -نمودار xbar chart نرخ توقف………………………………………………………………………………….. 85

شکل (3-13) -نمودار R chart نرخ توقف………………………………………………………………………………………… 85

شکل (3-14) -نمودار ترکیبی Xbar chart و R chart نرخ توقف…………………………………………………….. 85

شکل (3-15) نمودار توزیع پراکندگی………………………………………………………………………………………………….. 86

شکل (3-16) -نمودار شش سیگما از نرخ …………………………………………………………………………………………. 86

شکل (3-17) – شاخص های قابلیت فرایند…………………………………………………………………………………………. 86

شکل (3-18) چرخۀ روش استدلال بر مبنای مورد CBR  [6]……………………………………………………………… 89

شکل (3-19) مدل تصمیم گیری در سطح کلان…………………………………………………………………………………… 90

شکل (3-20) نمایش متغیر های فازی در نرم افزار MATLAB…………………………………………………………….. 92

شکل (3-21) – چارچوب CoERP – چارچوب سرویس گرا از collaborative ERP………………………… 97

شکل (3-22) چارچوب DE (DSS-ERP ) بستر مناسب جهت تجمیع ERP و DSS در سیستم توزیع شده 98

شکل (3-22) معماری سازمان تولیدی و معماری سیستم پشتیبان تصمیم خصوصی…………………………………. 103

شکل (3-23) – Public web server DSS برای تجمیع و هماهنگ کردن عملکرد کلیه سیستم‌ها…………. 104

شکل (3-24) – مکانیزم‌ها و ماژول‌های مورد نیاز برای پیاده سازی سیستم ERP توزیع شده……………………. 106

نمودار (4-1) سطح تحصیلات شرکت کنندگان در پرسشنامه………………………………………………………………… 115

نمودار (4-2) مربوط به رشته های شرکت کننده در تحقیق……………………………………………………………………. 116

نمودار (4-3) تجربه کاری شرکت کنندگان در تحقیق……………………………………………………………………………. 117

نمودار (4-4) فراوانی میانه پاسخ‌های استخراج شده از پرسشنامه…………………………………………………………… 128

نمودار (4-5) فراوانی مربوط به میزان رضایت از حوزه های مختلف مطرح در پرسشنامه………………………… 129

فهرست جداول

جدول2-1- پیشرفت سیستم ERP………………………………………………………………………………………………………. 12

جدول 2-2- عنوان دهی به ERP و وزن آن‌ها از نظر شرکت‌ها [10]……………………………………………………… 19

جدول (3-1) شاخص‌ها مطرح در صنعت تولید……………………………………………………………………………………. 79

جدول (3-2) نحوه ارزیابی معیار انتخاب فروشنده……………………………………………………………………………….. 93

جدول (3-3) ساختار نگه داری اطلاعات خریدها (مخزن خریدها)……………………………………………………….. 93

جدول (4-1) مقایسه چارچوب‌های شرکت‌های مطرح با چارچوب پیشنهادی…………………………………………. 113

جدول (4-2) میزان تحصیلات شرکت کنندگان در تحقیق……………………………………………………………………… 115

جدول (4-3) سطح تحصیلات شرکت کنندگان در پرسش…………………………………………………………………….. 116

جدول (4-4) تجربه کاری شرکت کنندگان در تحقیق…………………………………………………………………………….. 117

جدول (4-5) فراوانی مربوط به پاسخ‌های پرسشنامه در نرم افزار SPSS…………………………………………………. 123

فهرست رابطه‌ها

 

 

رابطه (3-1)   …………………………………………………………………………………………………………………………………… 84

رابطه (3-2)………………………………………………………………………………………………………………………………………. 84

رابطه (3-3)………………………………………………………………………………………………………………………………………. 85

رابطه (3- 4)   ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 85

رابطه (3-5)………………………………………………………………………………………………………………………………………. 86

رابطه (3-6)    ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 90

رابطه (3-7)   …………………………………………………………………………………………………………………………………… 91

رابطه (3-8)………………………………………………………………………………………………………………………………………. 91

رابطه (3-9)  ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 94

رابطه(3-10)……………………………………………………………………………………………………………………………………… 95

رابطه(3-11)  …………………………………………………………………………………………………………………………………… 95

رابطه (4-1)  ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 120

رابطه (4-2)  ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 120

رابطه (4-3) ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 121

چکیده:

یکی از مسائل پر چالش و روز دنیا برای سازمان‌های امروزی , همکاری و تجمیع سازمان‌های گسترده است. سازمان‌هایی که به دنبال بهبود شرایط و وضعیت خود در بازار رقابتی هستند، همواره به دنبال راه کارهایی بهینه برای ایجاد یک همکاری متناسب بین بخش‌های سازمانی خود می‌باشند . تا بتوانند به بهترین نحو ممکن منابع سازمان را مدیریت نمایند . دست یابی به این مهم , نیاز به یک رویکرد فکری و عملی مناسب خواه داشت که همواره با شرایط و بازار های کنونی منطبق بوده و نیاز های سازمان‌های امروزی را بر طرف نماید . چارچوب ارائه شده در این پروژه یک رویکرد فکری و عملی را برای سازمان‌های گسترده و رقابتی امروزی فراهم می‌کند. این چارچوب به دنبال بهبود مدیریت منابع سازمان و ایجاد حاکمیت معماری سرویس گرا در آن است. چارچوب پیشنهادی در این پروژه برای بهبود تصمیم گیری و عملکرد سازمان‌ها، سیستم پشتیبان تصمیم را در ضمیمه سیستم برنامه ریزی منابع سازمان پیشنهاد می‌کند. این چارچوب جهت بهبود عملکرد، از بدو ورود به سازمان و استراتژی‌ها، اهداف و فرایندها شروع کرده و با تحلیل وضعیت سازمان و اعمال باز مهندسی سعی در بهبود شاخص‌های مطرح در سازمان، ایجاد مدیریت بهینه در منابع سازمان و اعمال حاکمیت معماری سرویس گرا دارد. در این پروژه از شرکت‌های فعال در صنعت خودرو سازی ایران جهت بررسی این چارچوب استفاده شده است.

مقدمه:

فشارهای هزینه و رقابت بین سازمان‌های امروزی باعث شده که سازمان‌ها به سمت ایجاد یک بستر یا چارچوب مناسب و در عین حال ساده و سازگار بروند تا بتوانند در بازار رقابتی با توان بالا حرکت کنند. در این بستر توسعه به جای کاغذ بازی‌ها و تصمیم‌گیری‌های پایه‌ای، از راه حل‌های یکپارچه و جامع که عملیات‌های مدل سازی، شبیه سازی، پایش، طراحی و بهبود را انجام دهد، استفاده می‌کنند. که لازمه‌ی عملیاتی شدن این راه حل، استفاده از بستر سرویس گرایی و برنامه‌های کاربردی مدیریت منابع سازمان به صورت یکپارچه است.

ماهیت مدیریت فرایند کسب و کار و معماری سرویس گرا می‌توانند مکمل همدیگر باشند. در هر سازمان در ابتدا شاکله سازمان از طریق فرایندهای کسب و کار بدست می‌آیند. این فرایندها برای ارتباطات بینابینی خود به تکنولوژی و فناوری‌های ارتباطی نیازمندند  که شکل بارز و بهینه آن در معماری سرویس گرا مطرح و بیان می‌شود. لذا این دو در کنار هم و با همکاری هم می‌توانند به بهبود سازمان کمک کنند.

از عوامل مطرح در سازمان‌ها برنامه‌ریزی منابع سازمان است. این برنامه‌ریزی شامل کلیه تأمین‌ها و برنامه‌ریزی‌های از تا مین اولیه و برنامه تأمین کنندگان شروع و نهایتاً تا تحویل به مشتری و خروج از سازمان ادامه پیدا می‌کند. این برنامه ریزی را اصطلاحاً ERP [1] گویند.

در حال حاضر نقاط ضعفی در ERP وجود دارد: (1) علی رغم دستاوردهای آن در فرایند مدیریت و برنامه‌ریزی منابع، نمی‌تواند به مدیریت جامع بلادرنگ پویا که برای پاسخ به تغییرات عملی و تصمیم‌گیری معقول مهم است، دست پیدا کند. (2) خیلی از شرکت‌ها هنوز از ERP  در یک سطح مشترک مثل سیستم‌های اطلاعاتی عمومی (که هدف ان‌ها جمع آوری اطلاعات ، انتقال ، محاسبه است)، استفاده می‌کنند، علاوه بر این،  ماژول پشتیبان تصمیم در ERP ، فاز جمع آوری  اطلاعات را به جای تجزیه و تحلیل جامع نگه می‌دارد. (3)عدم انعطاف پذیری ERP در روش تکراری تجزیه و تحلیل در شرکت‌های مختلف، و نتیجه‌گیری‌های غیرمنطقی و نامناسب. (4) در حال حاضر، ERP به خوبی در مدیریت اطلاعات داخلی سازمان کارش را  انجام می‌دهد، اما ERP در تعامل خارجی و تصمیم گیری گروهی نمی‌تواند اقدامات موثری انجام دهد. (5)امروزه با توجه به توسعه سرویس گرایی و همچنین وجود سازمان‌های شبکه‌ای و گسترده، نیاز به پیاده‌سازی ERP  در قالب گسترده و همکار، وجود دارد. اما با توجه به عدم وجود زیر ساخت‌های مناسب و عدم به کار گیری چارچوب کلان و منطبق در جهت بهبود عملکرد ERP , کارایی مناسب محقق نمی‌گردد.

لذا با توجه به نقاط ضعف بیان شده نیاز به چارچوبی کاملاً یکپارچه که کلیه نقاط ضعف را پوشش دهد الزامی است. آن چه که امروزه علاوه بر بحث یکپارچه سازی منابع سازمان لازم است،ایجاد یک محیط است که در آن قسمت‌های مجزای یک شرکت یا شرکت‌های مجزا ،خودشان بتوانند فعالیت‌هایشان را مدیریت کنند و با سایر قسمت‌های کسب و کار و شرکایشان و همچنین مشتریان و تأمین کنندگان، بتوانند تعامل داشته باشند. پس هدف ایجاد محیطی است که کاربران، خصوصاً در سازمان‌های تولیدی، فرایندهای کسب و کارشان را در زیر ساخت‌های کسب‌وکار صرف نظر از آنکه  در داخل یا بیرون شرکت باشند، مدیریت کنند.

این امکان برآورده نمی‌شود مگر با فراهم کردن بستر سرویس‌ها. در چنین بستری برنامه‌ریزی‌های منابع سازمان به شکل سرویس‌های مورد نیاز درخواست و در وب سرور مرکزی، سرویس‌دهی می‌شوند. کارایی در سیستم‌هایERP  را می‌توان با پیش بینی صحیح زمان و کمیت‌ها، یکپارچگی همه جانبه و کاهش خطا‌ها و بهبود عملکرد ,به شکل قابل توجهی افزایش داد. اما همواره درصدی از خطا امکان وقوع دارد، که نتیجه معکوس در کارایی را ایجاد می‌کند. این خطاها می­توانند خطای محاسباتی و یا حتی اشتباهات و خطاهای حیاتی‌تری باشند.بنابراین استفاده از یک سیستم پشتیبان تصمیم,  [2]DSS, همواره  خطر وقوع خطا را به همراه خواهد داشت. بنابراین با استفاده محض از این سیستم‌ها، دست‌یابی به اهداف سیستم به خطر خواهد افتاد. بنابراین نیاز است که همواره صحت این تصمیمات بررسی و سپس به عنوان تصمیم به سیستم القا شود. لذا، برای بهبود عملکرد ERP، نیازمند سیستم همکار پشتیبان تصمیم هستیم. علت اینکه این سیستم‌ها برای استفاده در مقیاس‌های مختلف و به شکل وسیع فراهم می‌شود، این است که افراد زیادی در سیستم از تصمیم‌گیری‌های مشابهی استفاده می‌کنند. بنابراین به آن‌ها امکان استفاده از الگوریتم‌های استاندارد و یا استفاده از چارت‌های مختلف را می‌دهد.

تعداد صفحه : 200

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.