رشته حسابداری

پایان نامه اجرای حسابداری تعهدی برتصمیم گیری مدیران

 دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  مدیریت

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد گرمی

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حسابداری

گرایش حسابداری

 

عنوان

تاثیراجرای حسابداری تعهدی برتصمیم گیری و پاسخگویی

 مدیران دانشگاه های علوم پزشکی شمال غرب کشور

 

تابستان 1393

   

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

فصل اول. 1

کلیات پژوهش.. 1

1-1-مقدمه  1

1-2-مبنای تعهدی در گزارشگری مالی بخش عمومی دارای مزایای زیر است: 2

1-3-بیان مساله ،سوالات و اهمیت تحقیق   4

1-4- اهداف تحقیق   10

1-5-  فرضیه ‏هاومتغیر های تحقیق: 11

1-6-قلمروو روش تحقیق   13

1-7-  تعریف واژه ها و اصطلاحات بکار رفته در تحقیق   14

1-8- ساختار تحقیق   17

فصل دوم. 18

مبانی نظری و پیشینه تحقیق.. 18

2-1- کلیات: 18

2-2-گفتار اول مبانی حسابداری و انواع آن   19

2-3- گفتار دوم گزارشگری بخش عمومی: معنا و مفهوم گزارشگری مالی   22

2-4-گفتار سوم گزارشگری مالی در بخش عمومی ایران   36

2-5-گفتار چهارم سیستم حسابداری تعهدی در بخش عمومی (دانشگاه ها)  40

2-6-گفتار پنجم تصمیم گیری ونقش اطلاعات در آن   43

2-7- گفتارششم پاسخگویی و مسئولیت پاسخگویی   54

2-8-گفتارهفتم لزوم اصلاحات در بخش تامین مالی حوزه سلامت واجرای حسابداری تعهدی: 67

2-9-گفتار هشتم حسابداری تعهدی هدف از اجرای آن والزامات قانونی   72

2-10- گفتار نهم:پیشینه تحقیق و نقد پژوهشهای پیشین: 81

فصل سوم. 86

روش شناسی پژوهش.. 86

-1-3مقدمه  86

3-2- قلمرو تحقیق: 86

3-3- جامعه آماری   87

3-4- نمونه آماری و نحوه تعیین حجم آن   87

3-5- فرضیه های پژوهش وتعدادپرسش های مربوط به هرفرضیه  89

3-6- نوع و روش پژوهش    90

فصل چهارم. 93

تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق.. 93

4-1- مقدمه  93

4-2- آمار توصیفی : 93

4-3- آمار استنباطی: 98

4-4- آزمون فرضیات : برای آزمون فرضیات از روش آزمون  tاستیودنت استفاده شده که به شرح ذیل می باشد. 102

فصل پنجم. 110

نتیجه گیری و پیشنهادات.. 110

5-1-دیباچه  110

5-2 – مروری بر نتایج بدست آمده از پژوهش    110

5-3-  نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها 111

5-4- پیشنهاداتی مبتنی بر نتایج  پژوهش    114

5-5-  محدودیتهای تحقیق   116

منابع و ماخذ. 117

فهرست منابع و مآخذ  فارسی: 117

فهرست منابع و مآخذ  انگلیسی   119

پیوست ها 120

پیوست الف : پرسشنامه  120

خروجی نرم افزار Spss  122

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جداول

جدول شماره 3-1حجم جامعه پژوهش.. 87

جدول شماره3-2حجم جامعه و حجم نمونه پژوهش.. 89

جدول شماره3-3 سوالات مربوط به هر فرضیه. 89

جدول شماره 3-4 نحوه امتیاز دهی به پرسشنامه. 90

جدول شماره 3-5 همبستگی کرونباخ. 91

جدول 4-1- توزیع فراوانی نمونه آماری بر حسب سن. 94

جدول 4-2- توزیع فراوانی نمونه آماری بر حسب جنسیت.. 95

جدول 4-3- توزیع فراوانی نمونه آماری بر حسب تحصیلات.. 95

جدول 4-4- توزیع فراوانی نمونه آماری بر حسب سابقه خدمت.. 96

جدول 4-5- توزیع فراوانی نمونه آماری بر حسب محل خدمت.. 97

جدول شماره4-6 آزمون فریدمن. 98

جدول شماره4-7 رتبه بندی متغیر های وابسته بوسیله آزمون فرید من. 99

جدول 4-8 رتبه بندی شاخصهای مربوط به متغیر پاسخگویی.. 100

جدول 4-9 رتبه بندی شاخصهای مربوط به متغیر تصمیم گیری.. 101

جدول شماره4-10 تی استیودنت مربوط به آزمون فرضیه اول. 102

جدول شماره 4-11 تی استیودنت مربوط به آزمون فرضیه دوم. 102

جدول شماره 4-12 تی استیودنت مربوط به آزمون فرضیه سوم. 103

جدول شماره 4-13 تی استیودنت مربوط به آزمون فرضیه چهارم. 103

جدول شماره   4-14  تی استیودنت مربوط به آزمون فرضیه پنجم. 104

جدول شماره 4-15 تی استیودنت مربوط به آزمون فرضیه ششم. 104

جدول شماره  4- 16 تی استیودنت مربوط به آزمون فرضیه هفتم. 105

جدول شماره 4- 17تی استیودنت مربوط به آزمون فرضیه هشتم. 105

جدول شماره 4-18تی استیودنت مربوط به آزمون فرضیه نهم. 106

جدول شماره 4-19 تی استیودنت مربوط به آزمون فرضیه دهم. 106

جدول شماره 4-20 تی استیودنت مربوط به آزمون فرضیه یازدهم. 107

جدول شماره  4-21 تی استیودنت مربوط به آزمون فرضیه دوازدهم. 107

جدول شماره      4-22 تی استیودنت مربوط به آزمون فرضیه سیزدهم. 108

جدول شماره 4-23 تی استیودنت مربوط به آزمون فرضیه چهاردهم. 108

 

 

چکیده:

درسالهای اخیر کوششهای فراوانی به منظور به کارگیری حسابداری تعهدی در سامانه گزارشگری بخش عمومی برخی از کشورها انجام یافته است در کشور ما نیز در سالهای اخیر تلاشهایی جهت استفاده از سامانه حسابداری تعهدی به وقوع پیوسته است و استفاده از این سامانه در چار چوب قوانین و مقررات و آیین نامه مالی و معاملاتی مورد تایید و تصویب هیات امنا دانشگاه‌ها تایید و تصویب گردیده است مهمترین هدف نظام حسابداری و گزارشگری مالی در دانشگاه ها فراهم آوردن اطلاعاتی است که بتواند مدیران را در ایفای اثر بخش مسئولیت پاسخ گویی و تصمیم گیری های سازمانی یاری نماید.از این رو پژوهش حاضر به بررسی تاثیر اجرای حسابداری تعهدی بر تصمیم گیری و پاسخگویی مدیران دانشگاه های علوم پزشکی شمال غرب کشور (آردبیل،آذربایجان شرقی؛آذربایجان غربی،زنجان،همدان،کردستان،ایلام،کرمانشاه) پرداخته است. نمونه مورد بررسی شامل180نفر از مدیران دانشگاه های فوق الذکر در سال 1392می باشد و اطلاعات پژوهش با بهره گرفتن از پرسشنامه حاوی 27گزاره گرد آوری ودر ابتدا آماری از ویژگیهای جمعیت شناختی پرسشنامه ها و آمار توصیفی پاسخهای بدست آمده ارائه شده است وسپس از آزمون آمار استنباطی شامل تی استیودنت (برای آزمون فرضیه های آماری) و آزمون تحلیل واریانس فریدمن(برای رتبه بندی فرضیه ها)بهره گرفته شده است  نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش، بیانگر این است که : اجرای حسابداری تعهد ی1- برمتغیر تصمیم گیری مدیران دانشگاه های علوم پزشکی شمال غرب کشور 2-  برسرعت تصمیم گیری ودر  پاسخگویی مدیران بر پاسخگویی حرفه ای مدیران بیشتر ین ااثر را گذاشته است.

واژگان کلیدی : مبنای تعهدی – مسئولیت پاسخگویی – تصمیم گیری –– مربوط بودن اطلاعات

 

فصل اول

کلیات پژوهش 

1-1-مقدمه

امروزه با توجه به لزوم دستیابی به اهداف و چشم اندازی که سازمان ها و کشورها برای خود ترسیم می نمایند و همچنین تغییرات و دگرگونیهایی که در محیط سازمانها پدید آمده است، به کارگیری سامانه های اطلاعات جدید در دستیابی به اهداف بلند مدت سازمانی از جایگاه ویژه ای برخوردار است. هدف از اجرا و پیاده سازی یک سامانه جدید گزارشگری، به کارگیری فنآوری‌ها برای بهبود کیفیت و سرعت دستیا بی اطلاعات در سطح یک سازمان می باشد.

گزارشگری مالی بر مبنای تعهدی و نقدی هر کدام به نوبه خود می توانند نیازهای اطلاعاتی موسسات بخش عمومی را تأمین نمایند.سیستم  حسابداری نقدی به دلیل آنکه اطلاعات مالی را به سادگی و عینی تر ارائه مینماید برای ارزیابی بودجه های نقدی و نظارت و پیش بینی منابع نقدی مفید است ولی قادر به تهیه اطلاعات مربوط به بهای تمام شده فعالیتها و برنامه های دولت نخواهد  .اما مبنای تعهدی میتواند اطلاعات مربوط به بهای تمام شده کالا و خدمات را که برای تصمیم گیری و تحقق مسئولیت پاسخگویی مالی و عملیاتی اهمیت حیاتی دارد با بهترین کیفیت و سرعت مطلوب تهیه و در دسترس مدیران و تصمیم گیرندگان مالی قرار دهد.

1-2-مبنای تعهدی در گزارشگری مالی بخش عمومی دارای مزایای زیر است:

  • گزارشگری بر مبنای تعهدی بر شناسایی داراییها و بدهی ها در زمان ایجاد که همان تاریخ گزارشگری است تأکید دارد .

–  گزارشگری بر مبنای تعهدی اطلاعات مفیدی در مورد سطح واقعی بدهیهای دولت وسازمان های عمومی اعم از بدهی ها و سایر تعهدات نظیر بدهی های ناشی از تعهدات انباشته صندوقهای بازنشستگی کارکنان و داراییها فراهم می نماید .

– گزارشگری بر مبنای تعهدی بر شناسایی درآمدها و هزینه ها در دوره گزارشگری تأکید داردو به دولت و موسسات عمومی کمک می کند تا نظام مدیریت بر مبنای نتایج و مدیریت بر منایع را تحقق بخشند

دولتها و موسسات بزرگ بخش عمومی تمایل دارند وضعیت مالی و عملکرد حسب مورد بهتر یا بدتر از آنچه هست نشان دهند که گزارشگری بر مبنای تعهدی موجب شفافیت مالی ،درستکاری واتکاپذیری گزارشهای مالی و تحقق و ارتقای سطح مسئولیت پاسخگویی مالی وعملیاتی می گردد .

استفاده از مبنای تعهدی تعدیل شده از نیمه دوم دهه80 قرن بیستم میلادی درگزارشگری مالی دولتهای کشورهای توسعه یافته آغاز و در سالهای بعد ازآن ضمن تداوم استفاده از مبنای تعهدی تعدیل شده در جهت ارتقای این مبنا به مبنای تعهدی کامل تلاشهای زیادی صورت گرفته است. (باباجانی1378)

استفاده از این مبانی از همان سالها مورد تأیید هیأتهای تدوین استانداردهای حسابداری مالی[1](FASB) حسابداری دولتی (GASB)[2] و کمیته بخش عمومی فدراسیون بین المللی حسابداران IFAC )[3]  )و کمیته حسابداری بخش عمومی کانادا، استرالیا، و نیوزلند قرارگرفت.

در کشور آمریکا در اجرای بیانیه (GASB)34 گزارشهای مالی دولت در موردهر نوع فعالیت بازرگانی و غیر بازرگانی، بر مبنای تعهدی کامل صورت می گیرد.

ازطرفی در دهکده جهانی ، بحران بودجه در یک کشور ممکن است به صورت بالقوه به کشورهای دیگر سرایت کند، به همین دلیل موضوع یاد شده اهمیت بین المللی یافته است به طوری که کمیته موقت هیئت رئیسه صندوق بین المللی پول      ( I. M .F)[4]  در پنجمین نشست خود،در 16 آوریل1998ضوابط لازم الاجرا برای شفافیت بودجه ای را تصویب و اعلام کرد. (باباجانی،1378)

سازمان های بین المللی فوق و نیز سازمان همکاری و توسعه اقتصادی  (OECD)[5]بانک جهانی، برنامه توسعه سازمان ملل (UNDP)[6] و بانکهای توسعه منطقه ای بر شفافیت مالی تاکید دارند. این سازمانها کنجکاوند که بدانند کمکهای اقتصادی و فنی آنها حتماً در جای صحیح به کارمی‌رود و به وسیله افراد صلاحیتدار اداره و سیاستگذاری شود به همین دلیل نسبت به تدوین شرایط شفافیت بودجه ای اقدام کرده اند.

استاندارد زیر توسط صندوق بین المللی پول ارائه شده است : ” بخش دولت باید در قالب نظام حسابهای ملی یا در قالب ضوابط صندوق بین المللی پول در مورد آمارهای مالی دولت مشخص شود و تحت همین سیاستها به گزارشگری مالی بپردازد.”

استقرارسیستم آمارهای مالی دولت در ایران، با صدور حکم قانونی در تبصره 43 قانون بودجه به سال 1380 مبنی بر اصلاح ساختار نظام بودجه ریزی کشور توسط سازمان مدیریت وبرنامه سابق شروع شد.  سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق نحوه طبقه بندی بودجه ای کشور را در لایحه بودجه سال 1380 البته به صورت ناقص و بر مبنای نظام یاد شده تغییر داد.

ناقص بودن بیشتر از این منظر که در نظام های آماری دولت (GFS)[7] زمان تقویم جریان ها بر مبنای روش تعهدی است. اما همچنان نظام گزارشگری در کشورمان نقدی تعدیل شده میباشد، در روش تعهدی به عنوان یک اصل کلی یک جریان زمانی تقویم ، که منفعت اقتصادی هرواقعه به واحد اقتصادی زیربه جریان پیدا کند و ارزش پولی محاسبه شده آن قابل اعتماد باشد.

 

خط مشی کاربرد حسابداری تعهدی مورد استفاده در بخش عمومی :

­­­­

مالیاتها زمانی که تقویم و ارزیابی شوند، فعالیت داد و ستد انجام می گیرد. داد و ستد خدمات و سایر جریانهای مشابه، زمانی که خدمت انجام می‌گیرد ثبت می‌شود.

برای خدمات مستمر مانند جبران خدمات کارکنان، استهلاک، ثبت آمار بطور مستمر طی زمان انجام می گیرد.افزایش موجودی انبار در زمان خرید یا تولید ثبت می شود و برداشت از موجودی انبار درزمان فروش کالا یا مصرف برای تولید یا از بین رفتن آن ثبت می شود.

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور سابق از سال 1381 نسبت به تغییر عناوین طبقه بندی در آمد و هزینه اقدام و آنها را با طبقه بندی  (SNA)[8]1993 منطبق نموده لیکن سیستم حسابداری وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی مالی مربوط به این اقلام برخلاف بند  (SNA)1993 برمبنای نقدی و نقدی تعدیل شده گزارش می نمایند. بنابراین، نبود یک نظام گزارشگری مالی برمبنای تعهدی به تبع آن عدم تهیه ترازنامه و سایر صورتهای مالی برای دولت در قالب یک واحدگزارشگر، اطلاعات مالی مورد نیاز سیستم حسابداری مالی و نظام آمارهای مالی را فراهم نخواهد کرد.

امید است با انجام این پژوهش، و باز شناسی مزایای حسابداری تعهدی در بخش دولتی،و استفاده از آن در مراجع تصمیم گیر کشور ، هر چه سریعتر کشور ما نیز همچون کشورهای،آمریکا، استرالیا، نیوزلند از گزاشگری مطلوبی برخوردار و باعث افزایش ارتقای پاسخگویی و شفافیت گردد.

1-3-بیان مساله ،سوالات و اهمیت تحقیق

بخش عمومی ایران برای گزارشگری مالی خود از مبنای نقدی تعدیل شده استفاده می نماید و بیشتر، تاکید بر ایفای مسئولیت پاسخگویی مالی دولت بوده است، بنحوی که درآمدها با مبنای نقدی وفق زمان وصول وجه شناسایی و در دفاتر ثبت می شوند.در صورتیکه در نظام تعهدی در آمدها و هزینه ها به محض تحقق در دفاتر و عملیات مالی شناسایی و ثبت می گردند. پرداخت های بخش عمومی به چهار نوع شامل هزینه، پیش پرداخت، علی الحساب و تنخواه­گردان پرداخت  تقسیم می­شوند. هزینه های استهلاک و سایر هزینه ها­ی غیر نقدی در دفاتر ثبت نمی شوند و همچنین هزینه ها تا زمانی که پرداخت نشوند با وجود تحقق هزینه  بدلیل عدم پرداخت وجه آن شناسایی نمی شوند.

قانون تشکیل هیات های امنای موسسات عالی علمی دولتی در سال 1350به تصویب مجلس وقت رسیدبراساس این قانون دانشگاه­ها موظف شدندکه هیات امنای مستقلی تشکیل دهند تا اینکه در سال 1369قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاه­هاو موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید ودر تاریخ 26/10/1369شوری نگهبان آن راتایید کرد.)ابوالحلاج،1390)

دانشگاه های علوم پزشکی موسساتی غیر انتفاعی و عام المنفعه دارای شخصیت حقوقی مستقل و استقلال مالی و اداری واستخدامی  هستند .

تصویب و ابلاغ ماده 49 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران راه را برای  هیات امنا هموار تر کرد و بالطبع تعهدات سنگینی نیز برای وزارت بهداشت ایجاد نمود که محاسبه قیمت تمام شده خدمات و استقرار سیستم بودجه ریزی عملیاتی از مهمترین آنها می­باشد.

در راستای اجرای تکالیف مقرر در قانون برنامه چهارم و پنجم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران بویژه ماده20 قانون برنامه پنجم و منوط شدن تخصیص اعتبارات دولتی به دانشگاه های علوم پزشکی بر اساس قیمت تمام شده خدمات ارائه شده و تحت عنوان کمک؛ مرکز بودجه و پایش عملکرد وزارت بهداشت به استناد آیین نامه جدید دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور از سال 1387طرحی تحت عنوان نظام نوین مالی(حسابداری تعهدی) را در چهار گام به شرح زیر در یک برنامه 5 ساله هدفگذاری کرد (ابوالحلاج،1390)

  • گام اول: تغییر رویکرد از روش حسابداری نقدی به روش حسابداری تعهدی
  • گام دوم: استقرار سیستم بهای تمام شده خدمات و فعالیتها
  • گام سوم: بودجه بندی نوین(ابزار مناسب؛برنامه ریزی و کنترل کارا)
  • گام چهارم: مدیریت هزینه و بهره وری؛تحلیل نتایج

برای اجرای گام اول (استقرار سیستم حسابداری تعهدی) و به استناد ماده 87 آیین نامه مالی و معاملاتی مصوب دانشگاه های علوم پزشکی مجموعه ­ای مشتمل بر ده دستور العمل در فرور دین 1387جهت اجرا به دانشگها ابلاغ شد. (ابوالحلاج،1389)

این مجموعه مشتمل بر روش های اجرایی؛مستندات و دستور العملهایی می باشد که با لحاظ کردن پیش فرضهای مورد نیاز دانشگاه ها و دانشکده ­های علوم پزشکی وبیمارستانهاو شبکه های بهداشت درمان تدوین طراحی و کد گذاری شده است. (ابوالحلاج،1389)

منابع مالی دانشگاه های علوم پزشکی از محل اعتبارات و کمکهای اهدایی دولت و یا عنوانهای دیگر و همچنین درآمد حاصل از فعالیتهای اصلی(موضوع تبصره 3ماده 19آیین نامه مالی و معاملاتی) درآمد حاصل از واگذاری فعالیتهاو اماکن؛هدایا و کمکهای مردمی؛موسسات ؛ سازمانها و… تامین میشود. (ابوالحلاج،1390)

امور مالی ومعاملاتی دانشگاه بر اساس آیین نامه مالی و معاملاتی مصوب دانشگاه های علوم پزشکی انجام خواهد شد . ( ماده یک آیین نامه مالی و معاملاتی)

با توجه به ماده13 این آیین نامه خط مشی حسابداری دانشگاه های علوم پزشکی برمبنای روش حسابداری تعهدی تعیین شده است.

مدیریت خدمات سلامت که از ارزشمندترین و حیاتی ترین خدمات مورد نیاز جامعه می باشد با توجه به گستردگی دانشگاه های علوم پزشکی و افزایش هزینه ها و بودجه مورد نیاز جهت ارائه این خدمات و افزایش جمعیت و کامل تر شدن پوشش خدمات در دورترین نقاط کشور ، ضرورت ارائه خدمات تخصصی و فوق تخصصی تشخیصی و درمانی جدید مطابق با پیشرفت های علم روز و محدودیت منابع مالی کشور ، روز به روز بیشتر به اطلاعات به هنگام ، جامع و دقیق ، تجمیع شده و قابل اتکاء نیازمند می باشد.اطلاعات بدست آمده از گزارشات مالی که حاصل ثبت، طبقه بندی، و تجزیه و تحلیل به موقع رویدادهای مالی است، از اهمیت بالایی برخوردار می‌باشد. نیاز به اطلاعات حسابداری امروزه رشد قابل مقایسه­ ای داشته و مدیران بیش از هر زمان دیگر نیاز به اطلاعات تفصیلی حسابداری بخصوص اطلاعات مربوط به فرایندهای عملیاتی و بهای تمام شده دارند.

همچنین سیستم حسابداری باید قادر باشد گزارش های مورد نیاز برای اتخاذ تصمیمات در موارد و مسائل خاص یا وضعیت های ویژه را تامین نماید.از سویی دیگر مسئولیت پاسخگویی ، مرکز ثقل و سنگ زیر بنای تمام گزارش های مالی در سازمان ها می باشدو سازمانها ملزم به پاسخگویی در مقابل شهروندان و سازمان های نظارتی می‌باشند. برای افزایش منابع مالی و اهدافی که این منابع برای تحقق آنها مصرف می شود بایستی دلایل منطقی ارائه نمایند. (ایجیری1983)

مدیریت مالی دستگاه های دولتی کشور و از جمله دانشگاه های علوم پزشکی در طول سالیان قبل و پس از انقلاب متاثر از روش حسابداری نقدی بوده که انتظارات و مطالبات مدیران دانشگاه های علوم پزشکی جهت بدست آوردن بهای تمام شده خدمات (برای واقعی نمودن تعرفه ها) و بودجه ریزی عملیاتی مورد نظر قانون گذار در این روش امکان پذیر نبوده است. روشن است اطلاعات و گزارشهایی که از این سیستم بدست می آید نمی تواند بیانگر وضعیت دقیق مالی و عملکرد واقعی باشد .

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بر اساس تکلیف قانونی ماده 49 قانون برنامه چهارم توسعه و به دلیل اعتقادی که به ایجاد نظم در امور مالی داشت ، تصمیم گرفت که رویه حسابداری خود را از نقدی به تعهدی تغییر دهد و ضمن ثبت و ضبط دقیق درآمدها و هزینه ها و کلیه رخدادهای مالی ، امکان استحصال بهای تمام شده فراهم گردد . اجرای نظام نوین مالی(حسابداری تعهدی) دانشگاه های علوم پزشکی از سال 1387 مطرح و ضمن ایجاد بستر سخت افزاری و نرم افزاری و آموزش کارکنان بخش مالی دانشگاه ها به تدریج در دانشگاه ها کامل و جشن استقرار آن در تاریخ 27/6/91 برگزار گردید. با توجه به اینکه تصمیم ­گیری مدیران و نیز پاسخگویی آنها یکی از ضرورت های کلیدی در دانشگاه ها  است. بنابر این پژوهش حاضر برای دستیابی به پرسشهای زیر انجام می گیرد.

1- اجرای حسابداری تعهدی بر پاسخگویی عمومی مدیران شمالغرب کشور چه تاثیری دارد؟

2- اجرای حسابداری تعهدی بر پاسخگویی مدیریتی مدیران شمالغرب کشور چه تاثیری دارد؟

3- اجرای حسابداری تعهدی بر پاسخگویی مالی مدیران شمالغرب کشور چه تاثیری دارد؟

4- اجرای حسابداری تعهدی بر پاسخگویی حرفه ای مدیران شمالغرب کشور چه تاثیری دارد؟

5- اجرای حسابداری تعهدی بر پاسخگویی قانونی مدیران شمالغرب کشور چه تاثیری دارد؟

6- اجرای حسابداری تعهدی بر پاسخگویی اجتماعی مدیران شمالغرب کشور چه تاثیری دارد؟

7- اجرای حسابداری تعهدی بر پاسخگویی عملیاتی مدیران شمالغرب کشور چه تاثیری دارد؟

8- اجرای حسابداری تعهدی در  اتخاذ تصمیمات مدیران شمال غرب کشور جهت وصول به موقع منابع دانشگاه چه تاثیری دارد؟

9- اجرای حسابداری تعهدی بر تصمیمات کنترلی مدیریتی مدیران شمالغرب کشور چه تاثیری دارد؟

10- اجرای حسابداری تعهدی بر سرعت تصمیم گیری مدیران شمالغرب کشور چه تاثیری دارد؟

11- اجرای حسابداری تعهدی بر تصمیمات عملیاتی مدیران شمالغرب کشور چه تاثیری دارد؟

[1] -Federal Accounting Standards Board

[2] -Governmental Accounting Standards Board

[3] -International Federation  Accountants

[4] – International Monetary funds

[5] -Organization For Economic co-Operation And Development

[6] -United Nations Development Program me

[7] -Government Financial Statistics

[8]– System National  Account

تعداد صفحه:143

قیمت : 37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیرد و  همچنین فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال می شود

پشتیبانی سایت :                 parsavahedi.t@gmail.com

37,500 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.