مهندسی کشاورزی - دامپروری

پایان نامه: اثر عصاره برخی از گیاهان دارویی مراتع استان اردبیل بر جمعیت میکروبی شکمبه تحت شرایط آزمایشگاهی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته: علوم دامی

گرایش: تغذیه دام

عنوان : اثر عصاره برخی از گیاهان دارویی مراتع استان اردبیل بر جمعیت میکروبی شکمبه تحت شرایط آزمایشگاهی

دانشگاه محقق اردبیلی

پایان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته علوم دامی

گرایش: تغذیه دام

 عنوان:

اثر عصاره برخی از گیاهان دارویی مراتع استان اردبیل بر جمعیت میکروبی شکمبه تحت شرایط آزمایشگاهی

اساتید راهنما:

دکتر فرزاد میرزائی آقچه قشلاق

دکتر علی مهدوی

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

فصل اول: مقدمه و مروری بر تحقیقات گذشته

1-1- مقدمه 2

1-2- محتویات شکمبه و ویژگی‌های تخمیر در نشخوارکنندگان. 3

1-2-1- گازهای حاصل از تخمیر. 3

1-2-2- اسیدهای چرب فرار 5

1-2-3- نیتروژن آمونیاکی. 5

1-2-4- ترکیب جمعیت‌های میکروبی در بخش‌های مختلف شکمبه 6

1-3- میکروارگانیسم‌های شکمبه 6

1-3-1- باکتری‌ها 7

1-3-2- تک‌یاخته‌ها 8

1-3-3- قارچ‌ها 9

1-4- اهمیت گیاهان دارویی. 12

1-5- عوامل موثر در تولید عصاره‌های گیاهی. 13

1-5-1- اندام‌های خاص تولیدکننده عصاره‌های گیاهی. 13

1-5-2- ساختار ترشحی. 13

1-5-2-1- ساختار ترشحی خارجی. 13

1-5-2-2- ساختار ترشحی داخلی. 13

1-5-3- عوامل اکولوژیکی. 14

1-5-4- کشت و فرآوری گیاه 14

1-6- مشخصات گیاه‌شناسی گونه‌های مورد مطالعه 14

1-6-1-گیاه سپیده (Crambe orientalis) 14

1-6-2- گیاه گلپر (Heracleum persicum) 18

1-6-3- گیاه  zosima absinthifolia. 21

1-6-4- گیاه مریم نخودی  Teucrium polium l. 23

1-6-5- گیاه پونه (Oregano vulgare L.) 25

1-7- روش آزمون گاز 28

فصل دوم: مواد و روش‌ها

2-1- منطقه مورد مطالعه و نحوه نمونه‌برداری. 30

2-1-1- منطقه نمونه‌برداری. 30

2-1-2- زمان نمونه‌برداری و انتقال نمونه‌ها به آزمایشگاه 30

2-2- آزمون گاز 31

2-2-1- آماده‌سازی نمونه‌‌ها برای آزمون گاز 31

2-2-2- مایع شکمبه و بافر. 31

2-2-3- زمان‌های ثبت تولید گاز 32

2-2-4- مزایا و معایب آزمون گاز 32

2-2-5- آماده‌سازی عصاره‌ها برای آزمون گاز 33

2-2-6- آماده‌سازی نمونه خوراک و سرنگ‌ها 33

2-2-7- تهیه مایع شکمبه 34

2-2-8- تهیه بزاق مصنوعی. 34

2-2-9- تهیه نمونه شاهد. 36

2-2-10- تزریق مخلوط بزاق مصنوعی و مایع شکمبه در سرنگ‌ها 36

2-2-11- تزریق عصاره‌ها به سرنگ‌ها 37

2-2-12- انکوباسیون و قرائت گاز تولیدی. 38

2-2-13- تعیین حجم گاز تولیدی. 38

2-3- تهیه و آماده‌سازی مایع شکمبه جهت تهیه محیط کشت.. 39

2-3-1-محیط کشت.. 39

2-3-2- تهیه محلول 0/1 درصد همین. 41

2-3-3- تهیه مخلوط اسیدهای چرب فرار 41

2-3-4- تهیه محلول مواد معدنی شماره  I 41

2-3-5- محلول مواد معدنی شماره  II 41

2-3-6- تهیه محیط کشت.. 42

2-3-7- توزیع محیط کشت.. 42

2-3-8- تهیه محلول رقیق کننده بی‌هوازی. 43

2-3-9- تهیه مایع شکمبه تازه 44

2-3-10- تهیه رقت‌های مختلف از مایع شکمبه 44

2-3-11- تلقیح و نگهداری کشت‌های انجام شده 47

2-4- تخمین تعداد باکتری‌ها 48

2-5- شمارش تک‌یاخته‌ها 48

2-6- شمارش قارچ‌های بی‌هوازی. 49

فصل سوم: نتایج

3-1- فراسنجه‌های شکمبه 51

3-2- مقایسه بین سطوح مختلف.. 49

3-2-1- مقایسه بین سطوح عصاره Teucrium polium l (مریم نخودی) 49

3-2-2- مقایسه بین سطوح عصاره Crambe orientale (سپیده) 50

3-2-3- مقایسه بین سطوح عصاره Heracleum persicum (گلپر) 51

3-2-4- مقایسه بین سطوح عصاره zosima absinthifolia (زوسیما) 51

3-2-5- مقایسه بین سطوح عصاره Oregano vulgare L (پونه) 51

3-2-6- تولید گاز بخش تجزیه‌پذیر سریع (a) 53

3-2-7- تولید گاز بخش مواد نامحلول در آب و کند تجزیه در شکمبه (b) 53

3-2-8- تولید گاز بالقوه (a+b) 54

3-2-9- ثابت نرخ تولید گاز (c) 55

3-3- تخمین جمعیت میکروبی شکمبه 56

3-3-1- تخمین جمعیت باکتری‌ها 56

3-3-1-1- تخمین جمعیت باکتری‌ها در ساعت صفر. 57

3-3-1-1-1- سطح 100 میلی گرم بر لیتر. 57

3-3-1-1-2- سطح 200 میلی گرم بر لیتر. 57

3-3-1-1-3- سطح 300 میلی گرم بر لیتر. 57

3-3-1-2- تخمین جمعیت باکتری‌ها در ساعت چهار پس از انکوباسیون. 57

3-3-1-2-1- سطح 100 میلی گرم بر لیتر. 57

3-3-1-2-2- سطح 200 میلی گرم بر لیتر. 58

3-3-1-2-3- سطح 300 میلی گرم بر لیتر. 58

3-3-1-3- مقایسه جمعیت باکتری‌ها بین سطوح هر عصاره 58

3-3-1-3-1- مقایسه جمعیت باکتری‌ها بین سطوح هر عصاره در ساعت صفر. 58

3-3-1-3-1-1- مقایسه جمعیت باکتری‌ها بین سطوح مختلف عصاره Crambe orientalis 58

3-3-1-3-1-2- مقایسه جمعیت باکتری‌ها بین سطوح مختلف عصاره  Heracleum persicum.. 58

3-3-1-3-1-3- مقایسه جمعیت باکتری‌ها بین سطوح مختلف عصاره Zosima absinthi 59

3-3-1-3-1-4- مقایسه جمعیت باکتری‌ها بین سطوح مختلف عصاره Teucrium polium.. 59

3-3-1-3-1-5- مقایسه جمعیت باکتری‌ها بین سطوح مختلف عصاره  Oregano vulgare. 59

3-3-1-3-2- مقایسه جمعیت باکتری‌ها بین سطوح مختلف هر عصاره در ساعت چهار 59

3-3-1-3-2-1- مقایسه جمعیت باکتری‌ها بین سطوح مختلف عصاره Crambe orientalis 59

3-3-1-3-2-2- مقایسه جمعیت باکتری‌ها بین سطوح مختلف عصاره Heracleum persicum.. 59

3-3-1-3-2-3- مقایسه جمعیت باکتری‌ها بین سطوح مختلف عصاره Zosima absinthi 60

3-3-1-3-2-4- مقایسه جمعیت باکتری‌ها بین سطوح مختلف عصاره Teucrium polium.. 60

3-3-1-3-2-5- مقایسه جمعیت باکتری‌ها بین سطوح مختلف عصاره Oregano vulgare. 60

3-3-2- تخمین تعداد پروتوزوآ و قارچ‌ها 60

فصل چهارم: بحث

4-1- اثر عصاره‌ها بر قابلیت هضم و تولید گاز 48

4-2- نحوه عمل عصاره‌ها 51

4-3- اثر عصاره بر pH شکمبه‌ای. 52

4-4- اثر عصاره بر جمعیت میکروبی شکمبه 53

4-5- ترکیبات شیمیایی عصاره‌های گیاهان دارویی. 57

4-6- نتیجه‌گیری کلی و پیشنهادها 62

4-6-1- نتیجه‌گیری کلی. 62

4-6-2- پیشنهادها 62

منابع. 63

فهرست اشکال

شکل 1-1- متابولیسم NADH H+ و تولید متان در نشخوارکنندگان. 4

شکل 1-2- روند تخمیر توسط باکتری‌های شکمبه‌ای. 8

شکل 1-3- گیاه دارویی Crambe orientalis L. 15

شکل 1-4- گیاه گلپر. 19

شکل 1-5- گیاه دارویی zosima absinthifolia. 22

شکل 1-6- گیاه دارویی Teucrium polium.. 24

شکل 1-7- گیاه دارویی Oregano vulgare L. 25

فهرست جداول

جدول 1-1- موقعیت و مقدار اسیدهای چرب در عصاره C.orientalis 17

جدول 2-1- محلول مواد معدنی کم نیاز (A) 34

جدول 2-2- محلول مواد معدنی اصلی  (C) 35

جدول 2-3- محلول بافر مواد معدنی  (B) 35

جدول 2-4- محلول ریزازورین. 35

جدول 2-5- محلول احیاء کننده 35

جدول 2-6- نسبت محلول‌ها در ترکیب بزاق مصنوعی. 36

جدول 2-7. 45

جدول 2-8. 45

جدول 2-9. 45

جدول 2-10- اجزای محیط کشت جهت رشد باکتری‌های شکمبه 46

جدول 2-11- ترکیب رقیق کننده بی‌هوازی  (A.D.S) 47

جدول 3-1 گاز حاصل از تخمیر جیره و عصاره‌های گیاهان دارویی پس از 96 ساعت انکوباسیون. 51

جدول 3-2- اثر سطوح مختلف پنج عصاره بر فراسنجه‌های تولید گاز 52

جدول 3-3- تعداد کل باکتری‌ها در هر میلی لیتر مایع شکمبه بعد از تاثیر عصاره‌ها 56

 

1-1- مقدمه

در بین حیوانات اهلی گیاهخوار، نشخوارکنندگان سهم بزرگی را در تامین خوراک و سلامت بشر دارند. از طرفی تغذیه نقش اصلی را در بازده اقتصادی و عملکردی این دام‌ها داشته به طوری که تقریبا دوسوم از کل هزینه تولیدات دامی در واحدهای مختلف پرورش دام به هزینه‌های خوراک اختصاص داشته و از طرفی با توجه به مسئله کمبود پروتئین حیوانی و افزایش تولید با منابع علوفه‌ای موجود، لازم است تا از ارزش تغذیه‌ای منابع خوراکی قابل دسترس و مکمل‌های قابل استفاده به منظور افزایش راندمان تولید اطلاع کافی وجود داشته باشد (امیرخانی، 1386). از این رو اهمیت تغذیه مناسب نشخوارکنندگان ایجاب می کند که ارزش غذایی هر یک از مواد خوراکی و اجزای تشکیل دهنده آنها طبق روش‌های صحیح و استاندارد تعیین گردد (قورچی، 1374).

معده حیوانات نشخوارکننده از چهار بخش شکمبه، نگاری، هزارلا و شیردان تشکیل گردیده است (آلاوونگ و همکاران، 2010). سه بخش اول فاقد هر گونه غده بوده و پیش معده نامیده شده و دو بخش آخر جایی است که هضم میکروبی یا تخمیر در آن صورت می‌پذیرد (منصوری و همکاران، 1381). شکمبه دارای انواع باکتری، پروتوزوآ و قارچ است اما باکتری در تمام جنبه‌های تخمیر شکمبه‌ای نقش غالب را بازی می‌کند (راسل و همکاران، 2002).

حیوانات نشخوارکننده (گاو، گوسفند، بز و غیره) آنزیم‌های تجزیه‌کننده فیبر را نمی‌سازند و برای استفاده از ترکیبات دیواره سلولی گیاهان متکی به میکروارگانیسم‌های مستقر در دستگاه گوارش خود می‌باشند به این ترتیب که حیوان برای میکروارگانیسم‌ها زیستگاهی فراهم می‌کند به نام شکمبه و در عوض میکروارگانیسم‌ها نیز با تخمیر خوراک و تولید انواع اسیدها، پروتئین‌های میکروبی و ویتامین‌ها را برای نشخوارکننده قابل استفاده می‌نمایند (راسل و همکاران، 2002).

متناسب با نوع خوراک مصرفی روزانه در گاو 100 تا 190 لیتر بزاق ترشح می‌شود (منصوری و همکاران، 1381). بزاق مرکب از بی کربنات و فسفات بوده و به عنوان یک عامل بافری مهم در شکمبه عمل می کند (منصوری و همکاران، 1381).

تعداد صفحه : 102

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.