روانشناسی و علوم تربیتی فرمت ورد

پایان نامه اثر الکتروشوک بر انواع توجه شنیداری بیماران اختلال­های خُلقی

 دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  روانشناسی

دانشگاه: تبریز

دانشکده: علوم تربیتی و روانشناسی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

 

عنوان

بررسی اثر الکتروشوک بر انواع توجه شنیداری بیماران مبتلا به اختلال­های خُلقی

 

تیر 1389

   

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فصل اول: طرح پژوهش
1-1-مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..2
2-1-بیان مساله………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………5
3-1- ضرورت و اهمیت پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………..10
4-1- هدف‌های پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………………….11
1-4-1- هدف کلی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….11
          2-4-1- هدف­های اختصاصی…………………………………………………………………………………………………………………………………………11
5-1- سئوال‌های پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………………..11
6-1- متغیرهای پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..12
1-6-1- تعریف­های مفهومی متغیرها…………………………………………………………………………………………………………………………..13
2-6-1- تعریف­های عملیاتی متغیرها…………………………………………………………………………………………………………………………..13
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه‌پژوهش

 

1-2- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………15
2-2- اختلال­های خُلقی…………………………………………………………………………………..15
             1-2-2- اختلال افسردگی اساسی……………………………………………………………………………………………………………………………..17
             2-2-2- اختلال دوقطبی……………………………………………………………………………………………………………………………………………21
                   1-2-2-2- اختلال دوقطبی I………………………………………………………………………………………………………………………………………………22
                   2-2-2-2- اختلال دوقطبی II……………………………………………………………………………………………………………………………………………..23
                   3-2-2-2- اختلال دوقطبی تصریح نشده در جای دیگر بر اساس DSM-IV…………………………………………………………………..23
3-2- درمان اختلال­های خُلقی……………………………………………………………………………………………………………………………………24
2-3-2- الکتروشوک درمانی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….25
4-2- دیدگاه پردازش اطلاعات…………………………………………………………………………………………………………………………………….28
        1-4-2-  مدل اتکینسون و شیفرین ………………………………………………………………………………………………………………………………30
               1-1-4-2- حافظه حسی………………………………………………………………………………………………………………………………………………….31
                    2-1-4-2- حافظه کوتاه­مدت…………………………………………………………………………………………………………………………………………. .32
                    3-1-4-2- حافظه بلند­مدت………………………………………………………………………………………………………………………………………………34
       2-4-2-  مدل سطوح پردازش اطلاعات……………………………………………………………………………………………………………………………36
       3-4-2- مدل­های تحولی پردازش اطلاعات………………………………………………………………………………………………………………………37
       4-4-2-  توجه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..38
               1-4-4-2- مدل­های بالینی توجه………………………………………………………………………………………………………………………………………………42
               2-4-4-2- انواع توجه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….44
                     1-2-4-4-2- توجه آشکار و توجه پنهان…………………………………………………………………………………………………………………………………………………44
                     2-2-4-4-2- توجه انتخابی و تقسیم شده………………………………………………………………………………………………………………………………………………45
                                     1-2-2-4-4-2-نظریه برودبنت………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………45
                                     2-2-2-4-4-2-نظریه تریسمن………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………50
                                     3-2-2-4-4-2-نظریه داچ و نورمن……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….51
                                     4-2-2-4-4-2-نظریه منابع چندگانه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………54
                                     5-2-2-4-4-2-نظریه ظرفیت……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….57
6-2- پژوهش­های انجام­شده در زمینه­ تأثیر الکتروشوک بر فرایندهای شناختی……………………………………………………59
7-2- خلاصه فصل……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….63
فصل سوم: روش پژوهش

 

1-3-  مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..65
2-3- جامعه و نمونه آماری………………………………………………………………………………………………………………………………………….65
3-3- روش نمونه گیری……………………………………………………………………………………………………………………………………………….65
4-3-معیار انتخاب آزمودنی­ها…………………………………………………………………………………………………………………………………….65
5-3- طرح پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………………………66
6-3-شیوه اجرا……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..66
7-3- روش تجزیه‌ و تحلیل داده‌ها………………………………………………………………………………………………………………………………66
8-3- ابزارهای اندازه‌گیری…………………………………………………………………………………………………………………………………………..67
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ­ها
1-4- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….70
2-4- اطلاعات جمعیت‌شناختی…………………………………………………………………………………………………………………………………..70
3-4- توصیف آماری متغیرها و شاخص‌ها و بررسی تفاوت آغازین گروه‌ها………………………………………………………………..72
4-4- وارسی سئوال‌های پژوهشی……………………………………………………………………………………………………………………………….74
       2-4-4- سؤال اول پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………………….74
       3-4-4- سؤال دوم پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………………76
       4-4-4- سؤال سوم پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………………..78
       5-4-4- سؤال چهارم پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………………..80
5-4-نتایج تلویحی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….82
                      1-5-4- روند تغییرات توجه شنیداری انتخابی در سه مرحله اجرای پژوهش چگونه بوده است؟……………..82
                      2-5-4- روند تغییرات توجه شنیداری تقسیم­شده در سه مرحله اجرای پژوهش چگونه بوده است؟……….82
6-4- خلاصه فصل………………………………………………………………………………………………………………………………………………………85
فصل پنجم: بررسی و تفسیر نتایج پژوهش
1-5- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………88
2-5- بحث و نتیجه ­گیری…………………………………………………………………………………………………………………………………………….88
3-5- محدودیت­های پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………….94
4-5- پیشنهادهای پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………………..95
منابع

پیوست

چکیده انگلیسی

 

 

 

 

 

 

 

جدول­ها                                                                                                                 شماره صفحه
 

جدول1-2. ویژگی­های مهم حافظه­های سه­گانه…………………………………………………………………………………………………………………36

جدول 1-3. وضعیت شنوایی……………………………………………………………………………………………………………………………………………….67
جدول 1-4. شاخص ­های جمعیت­شناختی گروه کنترل و گروه آزمایشی………………………………………………………………………… 71
جدول 2-4. شاخص ­های توصیفی توجه شنیداری انتخابی و توجه شنیداری تقسیم­شده ……………………………………………….72
جدول 3-4.بررسی معناداری میانگین­های مرحله اول و دوم آزمون­ جملات رقابتی بوسیله روش تحلیل کوواریانس………75
جدول 4-4.بررسی معناداری میانگین­های مرحله اول و دوم آزمون­ اعداد دایکوتیک بوسیله روش تحلیل کوواریانس……..77
جدول 5-4.بررسی معناداری میانگین­های مرحله اول و سوم آزمون­ جملات رقابتی بوسیله روش تحلیل کوواریانس……..79
جدول 6-4.بررسی معناداری میانگین­های مرحله اول و سوم آزمون­ اعداد دایکوتیک بوسیله روش تحلیل کوواریانس…..81
جدول 7-4. شاخص ­های توصیفی توجه انتخابی و تقسیم­شده…………………………………………………………………………………………..83

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نمودارها                                                                                                              شماره صفحه                                                                                                                                                              
نمودار 1-1.فرایند پردازش اطلاعات …………………………………………………………………………………………………………………………..8
نمودار1-2. تقسیم ­بندی اختلال­های خُلقی بر اساس DSM-IV……………………………………………………………………………..16
نمودار 2-2. عوامل خطرساز اختلال­های خُلقی……………………………………………………………………………………………………….21
نمودار3-2. الگوی پردازش اطلاعات…………………………………………………………………………………………………………………………..30
نمودار4-2. پردازش اطلاعات با سیستم کانال محدود………………………………………………………………………………………………47
نمودار 5-2. مدل ربط درباره فرایند گزینش…………………………………………………………………………………………………………… 52
نمودار 6-2. شرح مراحل- منابع تعریف­شده……………………………………………………………………………………………………………..56
نمودار 1-4. میانگین نمره­های گروه کنترل و آزمایش در مرحله­های اول و دوم پژوهش……………………………………….76
نمودار 2-4. میانگین نمره­های گروه کنترل و آزمایش در مرحله­های اول و دوم پژوهش……………………………………….78
نمودار 3-4. میانگین نمره­های گروه کنترل و آزمایش در مرحله­های اول و سوم پژوهش………………………………………80
نمودار 4-4. میانگین نمره­های گروه کنترل و آزمایش در مرحله­های اول و سوم پژوهش……………………………………..82
نمودار 5-4. میانگین نمره­های گروه کنترل و آزمایشی در سه مرحله اجرای پژوهش (توجه انتخابی)………………… 84
نمودار 6-4. میانگین نمره­های گروه کنترل و آزمایشی در سه مرحله اجرای پژوهش (توجه تقسیم­شده)………….. 85

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شکل                                                                                                                            شماره صفحه

شکل شماره 1-1. اختلال­های خلقی………………………………………………………………………………………………………………………………………3

 

 

 

 

 

 

1-1- مقدمه:

اختلال­های خُلقی طیف وسیعی از اختلال­ها را در برمی­گیرند که در آن­ها خُلق بیمارگونه و آشفتگی­های وابسته به آن بر شکل بالینی مسلط است. در اوایل از اختلال­های خُلقی تحت عنوان اختلال­های عاطفی نام برده می­شد، به معنی حالت هیجانی است که از طریق بیانات چهره وحالت بدن آشکار می­ شود (سادوک[1] و سادوک، 2002).

اختلال­های خُلقی به دو دسته اصلی تقسیم می­شوند: یک قطبی و دوقطبی. اختلا­ل­های افسردگی یک قطبی شامل اختلال افسردگی عمده و دیستایمیک است؛ اختلال­های دوقطبی شامل اختلال دوقطبی I، اختلال دوقطبی II، اختلال دوقطبی تصریح نشده در جایی دیگر و ادواری­خویی است. سایر اختلال­های خُلقی، اختلال خُلقی وابسته به مواد و اختلال خُلقی وابسته به شرایط عمومی هستند.  علاوه بر موارد گفته شده اختلال­های خُلقی معمولا به صورت نشانه­ای در سایر اختلال­های روانپزشکی مثل دمانس، اختلال استرس پس از سانحه، اختلال­های سوء مصرف مواد و اسکیزوفرنی هستند (کلسی[2]، نمروف[3] و نیوپورت[4]، 2006).

اختلال­های یک قطبی صرفا دوره­ های افسردگی را دربرمی­گیرد؛ از طرف دیگر اختلال­های دوقطبی هم اپیزود افسردگی و هم اپیزود مانی را شامل می­ شود. شکل 1-1 اختلال­های یک قطبی و دوقطبی را به تصویر می­کشد.

اختلال­های خُلقی درصد قابل توجهی از بیماران مبتلا به اختلال­های روانی را در برمی­گیرد و خطر شروع آن در سنین پایین گزارش شده است (سادوک و سادوک، 2002) به همین دلیل توجه قابل­ملاحظه­ای به درمان اختلال­های خُلقی شده است. درمان­های مختلفی در این راستا ارائه شده­ است؛ اما یکی از بحث برانگیزترین درمان­ها در این زمینه الکتروشوک می­باشد. الکتروشوک، یکی از درمان­های زیستی است که برای درمان اکثر اختلال­های خُلقی با چند محدودیت، که توسط انجمن روانپزشکی آمریکا ( APA ) اعلام شده، استفاده می­ شود.

الکتروشوک، درمانی انتخابی برای اختلال­های خُلقی است که حاد هستند، تغییرات اساسی در خلق، تفکر و فعالیت­های حرکتی بیمار روی دهد، یا زمانی که علت اختلال زیست-شیمیاییو فیزیولوژیکی باشد، یا زمانی که سایر درمان­های دردسترس مؤثر واقع نمی­شوند و یا اینکه علایم دارو درمانی خطرناک و ناخوشایند باشد و استفاده طولانی مدت از آن­ها امکان­ پذیر نباشد (فینک[5]، 1999).

 الکتروشوک احتمالا برای بیماران با پیشینه طولانی از بدعملکردی روانی و هیجانی مؤثر نیست، همچنین برای مبتلایان به نوروزها، ناسازگاری­های موقعیتی­، اختلال­های شخصیتو اختلال­های وابسته به دارو نمی ­تواند کمک کننده باشد (بالدوین[6] و اوکسلاد[7]، 2000).

بیمارانی که الکتروشوک دریافت می­ کنند، معمولا روش­های درمانی متعددی را تجربه کرده ­اند که بدلیل عدم مؤثر بودن، برای دریافت الکتروشوک ارجاع داده می­شوند (فینک، 1999). استفاده از الکتروشوک هم با نگرانی­های زیادی همراه است از جمله از دست دادن موقتی یا دائمی فرایندهای شناختی که با انجام پژوهش­های گسترده در این زمینه و بالا بردن تکنولوژی و بالا بردن سطح روش­های وارد کردن شوک به سر بیمار، تا حدی از نگرانی­های موجود کاسته است.

 

2-1– بیان مسئله

اختلال­های خلقی اغلب مزمن و عود کننده می­باشند، شیوع آنها در طول زندگی برای اختلال افسردگی اساسی حدود 15% وبرای اختلال­های دوقطبیI حدود 1% است. بدلیل شیوع گسترده اختلال­های خُلقی و مشمول شدن تعداد بسیاری از مبتلایان به اختلال­های روانی، تلاش­ های گوناگونی برای درمان آن در هر دوره تاریخی با توجه به بار علمی و تجربی انسان صورت گرفته است (سادوک و سادوک، 2002).

در قرن بیستم بررسی و پژوهش در زمینه اختلال­های خُلقی شروع شده، نظریه­ها و فرضیه­های فراوانی در مورد پیدایش، شکل­ گیری و انواع آن ابراز گردیده و در پی آن روش­های درمانی گوناگونی مطرح شده است از جمله: انواع روان­درمانی­ها خصوصا رفتاردرمانی شناختی[8]، چندین طبقه از داروهای ضدافسردگی و الکتروشوک است (کلسی، نمروف و نیوپورت، 2006).

الکتروشوک، درمانی زیستی است که با ایجاد تشنجی خفیف و با عبور جریان ضعیف الکتریکی در ناحیه­ای از سر انجام می­ شود. الکتروشوک از سال 1938 برای مبتلایان به اختلال­های خلقی که نسبت به درمان مقاوم بودند، همچنین برای افرادی که میل به خودکشی یا دیگرکشی و علائم بارز بی­تابی یا بهت داشتند، به صورت درمانی انتخابی درآمد (فیدا[9] و همکاران، 2009) و امروزه گزارش می­ شود حدود 10% بیماران بستری با تشخیص افسردگی اساسی الکتروشوک دریافت می­ کنند ( متیو[10] و همکاران، 2008).

پژوهش­های بسیاری در رابطه با اثربخشی الکتروشوک انجام شده است، مثل فراتحلیلی که توسط انجمن مطالعاتی الکتروشوک انگلستان[11] (2003) انجام شد. در این فراتحلیل گزارش شد الکتروشوک واقعی موثرتر از الکتروشوک ساختگی[12] است و همچنین گزارش اثربخشی چشمگیر الکتروشوک نسبت به دارو درمانی ارائه شد.

 • هدف­های پژوهش

1-4-1- هدف کلی

 • تعیین اثر الکتروشوک بر توجه شنیداری بیماران مبتلا به اختلال­های خلقی

2-4-1– هدف­های اختصاصی

هدف­های اختصاصی این پژوهش عبارتند از:

 1. تعیین اثر کوتاه­مدت الکتروشوک بر توجه انتخابی شنیداری بیماران مبتلا به اختلال­های خلقی
 2. تعیین اثر کوتاه­مدت الکتروشوک بر توجه تقسیم­شده شنیداری بیماران مبتلا به اختلال­های خلقی
 3. تعیین اثر بلندمدت الکتروشوک بر توجه انتخابی شنیداری بیماران مبتلا به اختلال­های خلقی
 4. تعیین اثر بلندمدت الکتروشوک بر توجه تقسیم­شده شنیداری بیماران مبتلا به اختلال­های خلقی

51  سؤال­های پژوهش

 سؤال­های این پژوهش عبارتند از:

 1. آیا الکتروشوک بر توجه انتخابی شنیداری بیماران مبتلا به اختلال­های خلقی در کوتاه­مدت تأثیر دارد؟
 2. آیا الکتروشوک بر توجه تقسیم­شده شنیداری بیماران مبتلا به اختلال­های خلقی در کوتاه­مدت تأثیر دارد؟
 3. آیا الکتروشوک بر توجه انتخابی شنیداری بیماران مبتلا به اختلال­های خلقی در بلندمدت تأثیر دارد؟
 4. آیا الکتروشوک بر توجه تقسیم­شده شنیداری بیماران مبتلا به اختلال­های خلقی در بلندمدت تأثیر دارد؟

 

 • متغیرهای پژوهش

متغیر وابسته: توجه شنیداری انتخابی، توجه شنیداری تقسیم­شده

متغیر مستقل: الکتروشوک

متغیر مقوله­ای: گروه افراد مبتلا به اختلال­های خلقی دارای دو سطح دریافت کننده الکتروشوک و دریافت نکننده الکتروشوک

1-6-1- تعریف­های مفهومی متغیرها

توجه شنیداری انتخابی: توجه شنیداری انتخابی سطحی از توجه است که به ظرفیت حفظ تکالیف شناختی و رفتاری، در هنگام مواجه شدن با محرکات مزاحم یا رقیب اشاره دارد (تسورت[13]، اسپونگ[14] و استو[15]، 2007)

توجه شنیداری تقسیم­شده: توجه شنیداری تقسیم­شده بالاترین سطح توجه است و اشاره به توانایی پاسخ دادن به شکل خودانگیخته به چندین تکلیف در یک زمان دارد (همان منبع).

الکتروشوک: الکتروشوک، درمانی زیستی است که با ایجاد تشنجی خفیف و با عبور جریان ضعیف الکتریکی در ناحیه ای از سر انجام می شود (فینک، 2001).

 1. 1. sadock
 2. 2. kelsey
 3. nemeroff
 4. newport

[5] . Fink

[6] . Baldwin

[7] . Oxlad

[8]. cognitive behavior therapy

[9]. Faedda

[10]. Mattews

[11] . Uk ect review group

[12]. simulated

[13]. tsourtos

[14] . spong

[15] . stough

تعداد صفحه:117

قیمت : 37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیرد و  همچنین فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال می شود

پشتیبانی سایت :                 serderehi@gmail.com

37,500 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. هزاران فایل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروپوزال ، پروژه دانشجویی و گزارش سمینار با فرمت word (پسوند doc یا docx) و قابل ویرایش با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.