مهندسی کشاورزی - دامپروری

پایان نامه: اثر استفاده از شیکوریدین به همراه پروتکسین بر عملکرد و برخی فراسنجه های خونی بلدرچین ژاپنی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته: مهندسی کشاورزی

گرایش: علوم دامی

عنوان : اثر استفاده از شیکوریدین به همراه پروتکسین بر عملکرد و برخی فراسنجه های خونی بلدرچین ژاپنی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد شهركرد

پایان نامه كارشناسی  ارشد  رشته مهندسی كشاورزی

گرایش: علوم دامی – تغذیه دام و طیور

عنوان:

اثر استفاده از شیکوریدین به همراه پروتکسین بر عملکرد و برخی فراسنجه های خونی بلدرچین ژاپنی

استاد راهنما:

دكتر فرشید خیری

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

چكیده…………………………………………………………………………………………………………. 1

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1. نقش فرآورده های دامی در زندگی انسانی.. 3

1-2. اهداف تحقیق ( اهداف کلی و جزئی) 6

1-3.فرضیات تحقیق.. 7

1-4 . سوالات تحقیق……………………………………………………………………………………… 7

فصل دوم: مروری بر تحقیقات انجام شده

2-1.پرنده شناسی و تاریخچه ی اهلی شدن بلدرچین……………………………………………… 9

2-1-1. بلدرچین ژاپنی (کوترنیکس ژاپونیکا)……………………………………………………….. 9

2-1-2. خصوصیات ظاهری و ارزش غذایی گوشت بلدرچین ژاپنی…………………………… 10

2-1-3. تعیین جنسیت در بلدرچین ژاپنی……………………………………………………………. 11

2-1-4. تغذیه بلدرچین ژاپنی……………………………………………………………………………. 11

2-2. نیاز به گیاهان دارویی.. 12

2-3. شیکوریدین…………………………………………………………………………………………… 22

2-3-1. گیاه‌شناسی شنبلیله……………………………………………………………………………….. 23

2-3-2. گیاه شناسی کاسنی.. 27

2-3-3.گیاه شناسی رازیانه. 30

2-4. پروبیوتیک‌ها 36

2-4-1. پروتکسین.. 38

فصـل سوم: مواد و روش ها

3-1. مراحل آزمایش‌های مزرعه‌ای.. 42

3-1-1. زمان و محل انجام آزمایش……………………………………………………………………. 42

3-2. روش پرورش و اجرای طرح تحقیق.. 42

3-3. تیمارهای آزمایشی.. 43

3-4. صفات مورد مطالعه. 44

3-5. جیره‌های آزمایشی.. 44

3-6. مدیریت و برنامه‌ی دوره‌ی پرورش… 46

3-6-1. تهیه و آماده‌سازی لوازم، تجهیزات پرورش و مواد خوراكی.. 46

3-6-2. آماده سازی سالن پرورش… 46

3-6-3. اقدامات اولیه پس از ورود جوجه‌ها به سالن.. 47

3-6-4. تغذیه با جیره‌های آزمایشی.. 47

3-6-5. دما، رطوبت و برنامه‌ی نوری.. 47

3-6-6. اندازه‌گیری صفات مورد مطالعه در دوره‌ی آزمایش… 48

3-7. عملکرد. 49

3-7-1. مصرف خوراک روزانه. 49

3-7-2. افزایش وزن روزانه. 49

3-7-3. ضریب تبدیل غذایی.. 49

3-8. نحوه اندازه‌گیری شاخص‌های اجزاء لاشه. 50

3-8-1. وزن نسبی لاشه. 50

3-8-2. وزن نسبی سینه. 50

3-8-3. وزن نسبی ران. 51

3-9. فراسنجه‌های خونی.. 52

3-9-1. کلسترول. 52

3-9-2. ‌تری گلیسیرید. 53

3-9-3.گلوکز………………………………………………………………………………………………… 53

3-9-4.پروتیین تام…………………………………………………………………………………………. .54

3-9-5.اوره………………………………………………………………………………………………….. 54

3-9-6.کلسیم……………………………………………………………………………………………….. .55

3-9-7.فسفر…………………………………………………………………………………………………. .55

3-10. مدل آماری وروش تجزیه آماری داده ها 55

3-10-1. مقایسه میانگین ها 56

فصل چهارم: نتایج

4-1. عملکرد. 58

4-1-1. افزایش وزن روزانه. 58

4-1-2. مصرف خوراک روزانه. 59

4-1-3. ضریب تبدیل غذایی.. 59

4-2. صفات لاشه. 61

4-3. فراسنجه‌های خونی.. 63

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

5-1. عملکرد. 66

5-1-1. افزایش وزن روزانه. 66

5-1-2. مصرف خوراک روزانه. 67

5-1-3. ضریب تبدیل غذایی.. 68

5-1-4. صفات لاشه، راندمان لاشه. 69

5-1-5. فراسنجه‌های خونی.. 71

5-2. نتیجه گیری.. 75

5-3. پیشنهادات… 75

منابع. 76

فهرست جداول

جدول3-1. تركیب جیره‌ی پایه تیمارهای آزمایشی.. 45

جدول3-2.تغییرات درجه حرارت سالن در طول دوره‌ی پرورش………………………………. 48

جدول4-1.اثر مصرف شیکوریدین و پروبیوتیک پروتکسین بر افزایش وزن و مصرف خوراک  کل و ضریب تبدیل کل  بلدرچین ژاپنی…………………………………………………………………………………………………………… .60

جدول4-2.اثر مصرف شیکوریدین و پروبیوتیک پروتکسین بر وزن نسبی اجزای مختلف لاشه بلدرچین ژاپنی         62

جدول4-3. اثر  مصرف شیکوریدین و پروبیوتیک پروتکسین بر فراسنجه های خونی در بلدرچین ژاپنی  69

چکیده

در این تحقیق به منظور بررسی اثر استفاده از شیکوریدین به همراه پروتکسین بر عملکرد و برخی فراسنجه های خونی در بلدرچین ژاپنی از تعداد 240 قطعه بلدرچین هفت روزه در قالب طرح کاملا تصادفی به صورت فاکتوریل 2×4 با 8 تیمار و3 تکرار برای هر تیمار) 10 قطعه  بلدرچین( در هر تکرار استفاده گردید. تیمارهای مورد مطالعه در این آزمایش شامل تیمار شاهد، 4 سطح پودر شیکوریدین (0، 100، 200 و 300 میلی گرم در کیلو گرم جیره) و 2 سطح پروتکسین(0 و100میلی گرم در کیلو گرم) بودند.در این آزمایش  میانگین افزایش وزن روزانه، مصرف خوراک روزانه، ضریب تبدیل غذایی، وزن زنده نهایی، وزن نسبی لاشه‌ ، وزن سینه، ران، سنگدان، كبد و فراسنجه‌های سرمی خون از قبیل کلسترول،‌ تری گلیسرید، پروتئین تام، اچ دی ال، آلبومین، کلسیم، فسفر و اسید اوریک  خون اندازه گیری گردید. نتایج نشان داد با افزایش سطوح مصرف شیکوریدین و پروتکسین سبب افزایش وزن کل شد. هم چنین افزایش سطوح مصرف شیکوریدین و پروتکسین سبب افزایش مصرف خوراک شد. استفاده از شیکوریدین و پروتکسین میزان ضریب تبدیل غذایی در هر دوره کاهش یافت. افزایش مصرف سطوح شیکوریدین سبب کاهش ضریب تبدیل غذایی گردید. نتایج نشان داد درصد وزن زنده با مصرف شیکوریدین به طور معنی داری بالا رفت. اگرچه افزایش مصرف شیکوریدن و مصرف توام شیکوریدین و پروتکسین سبب افزایش وزن و درصد نسبی اندام های لاشه گردید ولی تفاوت های معنی دار در این خصوص مشاهده نشد. نتایج مطالعه حاضر در خصوص تاثیر سطوح مختلف شیکوریدین و پروتكسین بر فراسنجه‌های خونی نشان داد که بیشترین اچ دی ال سرم خون مربوط به جیره حاوی 300 میلی گرم در کیلوگرم شیکوریدین  بود. نتایج نشان داد تفاوت های معنی‌داری در خصوص میزان کلسترول و تری گلیسیرید سرم خون بین تیمارهای دریافت كننده سطوح مختلف شیکوریدین  و شاهد وجود دارد. در سایرفراسنجه‌های خونی (فسفر، کلسیم، اسید اوریک، پروتیین ،آلبومین)تفاوت معنی‌دار بین گروه شاهد و گروه های دریافت‌ کننده شیکوریدین و پروتکسین مشاهده نشد. نتایج این تحقیق نشان داد استفاده از شیکوریدین و پروتکسین در جیره بلدرچین های ژاپنی سبب ایجاد اثرات مفید روی عملکرد وفراسنجه های خونی آن ها شد.

مقدمه

نقش فرآورده های دامی در زندگی انسانی

شکی نیست که پیشرفت همه جانبه بستگی به سلامت روحی و جسمی افراد آن جامعه دارد، و لازمه این سلامت در درجه اول، غذای کافی و کامل است و در میان مواد غذایی مختلف آنچه پیش از هر ماده دیگری مورد نیاز روزانه انسان است، پروتیین به ویژه نوع حیوانی آن است. در اغلب دنیا از جمله در ایران کمبود و فقر پروتیین حیوانی وجود دارد،آمار به خوبی نشان می‌دهند که میزان پروتیین دریافت شده توسط هر فرد ایرانی در روز با مقدار واقعی نیاز بدن آن فرد تفاوت زیادی دارد و این منجر به ایجاد صدمات جسمی و روانی به افراد می‌شود (پوررضا، 1384).

با افزایش نیاز به پروتیین در جامعه، رقابت هر چه بیشتری ممکن است بین انسان و دام ایجاد گردد و اگر قرار باشد دام‌ها در چنین رقابتی در آینده موفق باشند باید همه تلاش‌ها را برای تولید دام‌ها با بازده بالاتر به کار گرفت. پروتیین حیوانی به لحاظ دارا بودن تمام اسید های آمینه مورد نیاز بدن انسان و هضم راحت‌تر به همان اندازه ای که ضروری است، نسبت به پروتیین گیاهی هم برتری دارد (پوررضا،1384 و زرگری، 1370).

در این راستا بلدرچین كه یک پرنده ی اهلی شده به دست انسان است، در برخی نقاط دنیا به صورت صنعتی به منظور استفاده از گوشت و تخم آن پرورش داده می شود. به ویژه مواد مغذی موجود در گوشت بلدرچین به مقادیر قابل توجهی بیش از گوشت جوجه ی گوشتی است كه اهمیت پرورش را آشكارتر می كند، به عنوان مثال آهن بیش از 4 برابر، فسفر نزدیک به 2 برابر، روی 2 برابر و مس موجود در آن بیش از 10 برابر می باشند. بلدرچین ژاپنی نژادی است كه برای تولید گوشت و تخم پرورش داده می شود و اهمیت نسبی این دو محصول بین كشورها متفاوت است (ولی، 1388).

بلدرچین به لحاظ سن پایین قابل عرضه به بازار در 6-5 هفتگی برای مصرف گوشت، تخم گذاری خوب، ضریب تبدیل غذایی مطلوب، نیاز به فضای پرورشی كم نسبت به مرغ، مقاومت نسبت به بیماری ها و دارا بودن هزینه كم برای پرورش، توجه پرورش دهندگان تجاری را نیز به خود جلب كرده است (ولی، 1388).

اهمیت تغذیه دام و طیورهنگامی آشکار می‌شود که بدانیم 70 درصد از کل هزینه پرورش طیور مربوط به تامین جیره غذایی آن‌ ها است که البته این هزینه در تولید جوجه های گوشتی تا سطح 75 درصد از کل هزینه را به خود اختصاص می‌دهدگیاهان دارویی از ارزش و اهمیت خاصی در تامین بهداشت و سلامتی جوامع از لحاظ درمان و پیشگیری از بیماری‌ها برخوردار بوده و در خیلی از کشورها برای مقاصد دارویی مورد استفاده قرار می‌گیرند. یکی از راه های افزایش بازدهی و بهره وری در صنعت طیور گوشتی استفاده از محرک‌های رشد است، یکی از این محرک‌های رشد گیاهان دارویی می‌باشد (مکدونالد، 1379). در جوامع بشری استفاده از گیاهان دارویی به این دلیل افزایش یافته است که در پی استفاده از انواع داروهای شیمیایی و آنتیبیوتیک های وسیع الطیف سویه‌های مقاوم میکروبی ظهور یافته است. آنتی‌بیوتیک‌ها در محیط دستگاه گوارش تعداد باکتری‌های گرم مثبت را کاهش داده و در نتیجه باعث افزایش تعداد باکتری‌های گرم منفی همچون اشرشیا کلی[1]می‌شوند.از مهم‌ترین موارد موثر بر بهره وری مواد خوراکی و به دنبال آن رشد حیوان، تامین سلامت دستگاه گوارشی است. قریب نیم قرن است که در صنعت دامپروری و طیور، از فرآورده های موثر در افزایش رشد، استفاده می‌شود. عوامل محرک رشد بیشتر در دستگاه گوارش عمل نموده و بعد از تاثیر در این محل، همراه با مدفوع از بدن خارج می‌شود. هرچند که مکانیسم تاثیر این مواد بر فرایند رشد کاملا مشخص نیست ولی تصور می‌شود که بسیاری از عوامل محرک رشد با تاثیر مثبتی که بر جمعیت باکتریایی دستگاه گوارشی می‌گذارند، موجب بهبود عملکرد حیوان می‌شوند (نیستاکی و همکاران، 1387).

کاربرد آنتی بیوتیک‌ها در پرورش حیوانات اهلی از جمله طیور به دلیل مشکلات زیادی که برای حیوانات و همچنین مصرف کنندگان و نیز محیط زیست بوجود آورده است با انتقادات مختلفی روبرو شده است. به طوری که استفاده از آن‌ ها در طیور در کشورهای اروپایی ممنوع شده و تعداد دیگری از کشورها قوانین سخت‌تری را در خصوص جلوگیری و یا کاهش استفاده از آن‌ ها در جیره های غذایی طیور اتخاذ کرده‌اند و در کنارآن،جایگزین‌های مناسبی برای آن‌ ها معرفی شده است. از مهم‌ترین این جایگزین‌هامی‌توان به گیاهان دارویی و فراورده های حاصله از آن‌ ها اشاره کرد. گیاهان دارویی از سال‌های گذشته برای درمان بیماری‌ها در انسان مورد استفاده قرار گرفته و حتی امروزه نیز علی رغم پیشرفت‌های علمی و صنعتی، منشاء بسیاری از داروها، گیاهان می‌باشند.از جمله مزایای استفاده از گیاهان دارویی می‌توان به ساده بودن کاربرد و نداشتن اثرات جانبی سوء بر عملکرد حیوانات و نیز باقی نماندن بقایای مضر در فرآورده های تولیدی اشاره نمود. در ضمن، با بهره گرفتن از این نوع فرآورده های گیاهی،  می‌توان از مزایای مختلف آن‌ ها از جمله خواص درمانی شان در مصرف کنندگان سود برد (امید بیگی، 1379).

پروبیوتیک‌ها با تحریک رشد باکتری‌های مفید روده به کاهش بیماری‌زایی میکروب‌های مضر کمک می‌کنند. برخلاف آنتی‌بیوتیک‌ها، پروبیوتیک‌ها موجودات زنده هستند که مکانیسم عمل آن‌ ها متکی به جایگزینی و زنده ماندن در دستگاه گوارش است (چیچلووسکی و همکاران ، 2007). پروبیوتیک‌ها باعث افزایش جمعیت میکرو فلور طبیعی روده‌ها می‌شوند و با ممانعت از رشد گونه‌های بیماری‌زا همانند سالمونلا،  اشریشیاکلی،  لیستریا،  کلستریدیوم‌ها باعث بهبود راندمان هضم و جذب مواد مغذی و هم چنین قابلیت دسترسی انرژی می‌شوند (پاترسون و بورخولدر، 2003 ؛ الخالف و همکاران، 2010).

از این رو این تحقیق برای شناخت و بررسی اثرات شیکوریدین (مخلوط گیاهی رازیانه، کاسنی و شنبلیله) در مقایسه با پروبیوتیک پروتکسین بر روی بلدرچین های ژاپنی صورت گرفت.
تعداد صفحه : 96

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.