مهندسی کشاورزی - دامپروری

پایان نامه: اثرات اسانس مرزه بر تخمیر شکمبه و عملکرد در بز غاله های بومی آذربایجان غربی(مهابادی)

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته: تغذیه دام و طیور

عنوان : اثرات اسانس مرزه بر تخمیر شکمبه و عملکرد در بز غاله های بومی آذربایجان غربی(مهابادی)

دانشگاه ارومیه

دانشکده کشاورزی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته تغذیه دام و طیور

عنوان:

اثرات اسانس مرزه بر تخمیر شکمبه و عملکرد در بز غاله های بومی آذربایجان غربی(مهابادی)

استاد راهنما:

استاد  پرویز فرهومند

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

چكیده ت‌

فصل اول. 1

مقدمه. 1

1-1- مقدمه. 2

فصل دوم. 5

بررسی منابع. 5

2-1-تاریخچه و معرفی گیاهان دارویی. 6

2-2-ترکیب های ثانویه. 7

2-3- تاریخچه کشف ترکیبات  ثانویه گیاهان. 7

2-4- انواع ترکیبات ثانویه. 8

2-4-1-ترکیب های ثانویه به 9 گروه مهم زیر تقسیم بندی می شوند: 8

2-5- ماده موثره 9

2-6- اسانس یا ترکیب های آروماتیک یا روغن های فرار 9

2-7- هیدروکربن های موتوترپنی. 10

2-8- فنل ها 10

2-9- طبقه بندی خانواده نعناع. 12

2-10- مرزه 1 13

2-11-  مشخصات گیاه 13

2-12-شیمی گیاه مرزه 14

2-13- استخراج مواد متشکله گیاهان دارویی. 16

2-14- انتخاب حلال. 16

2-15- روش‌های استخراج. 16

2-15-1- روش خیساندن: 16

2-15-2- روش پرکولاسیون: 16

2-15-3- روش هضم: 16

2-15-4- روش دم کردن: 16

2-15-5- روش جوشاندن: 17

2-15-6- روش سوکسله: 17

2-16- عصاره‌های گیاهی. 17

2-17- حلال‌های استخراجی. 18

2-18- اسانس‌ها 18

2-19- اثرات بیولوژیکی اسانس‌ها 18

2-20- ترکیبات شیمیایی اسانس‌ها 18

2-21- نقش اسانس های گیاهی در تغذیه دام. 19

2-22-خصوصیات افزودنی‌های خوراکی. 20

2-23-  روغن های فرار 21

2-24- تاثیر اسانس ها بر تخمیر میكروبی شکمبه. 21

2-25-  تاثیر اسانس ها بر متابولیسم پروتئین. 24

2-26-  تاثیر اسانس ها بر  تولید اسیدهای چرب فرار 30

2-27- تاثیر اسانس ها بر  عملكرد حیوان. 33

فصل سوم. 36

مواد و روش ها 36

3-1- مكان و زمان انجام آزمایش… 37

3-2- تهیه مواد آزمایشی. 37

3-3-جیره های آزمایشی. 38

3-4-دام های مورد آزمایش… 38

3-5-تجزیه شیمیایی اقلام جیره 39

3-5- 1-اندازه گیری رطوبت و ماده خشك.. 39

3-5-2 – اندازه گیری درصد پروتئین خام. 39

3-5-3- اندازه گیری ماده آلی  وخاکستر 40

3-5-3- اندازه گیری دیواره سلولی بدون همی سلولی (1ADF) 40

3-5-4- اندازه گیری دیواره سلولی (NDF)1 40

3-6-  بررسی عملكرد دام ها 40

3-7-  نمونه گیری. 41

3-8-  تجزیه و تحلیل آماری. 41

فصل چهارم. 42

نتایج و بحث.. 42

4-1- عملكرد 43

4-2- تاثیر سطوح مختلف اسانس بر تخمیر شكمبه. 44

4-3- فراسنجه های خونی. 55

4-3 -1-   تری گلیسیرید خون. 55

4-3-2- اسید های چرب غیر استریفه خون. 55

4-3-3 – بتاهیدروکسی بوتیریک اسید. 56

4-3-4 – کلسترول. 57

4-3-5- کراتینین. 57

4-3-6- لیپوپروتئین با چگالی کم. 57

4-3-7- لیپوپروتئین با چگالی زیاد 58

4-3-8- لیپوپروتئین با چگالی خیلی کم. 58

4-3-9- اوره خون. 58

4-3-10- گلوکز خون. 59

4-3-11-   پروتئین کل خون. 60

4-3-12-آلبومین خون. 60

نتیجه گیری. 61

و 61

پیشنهادات.. 61

نتیجه گیری. 62

پیشنهادات: 63

منابع: 64

چكیده

این تحقیق به منظور بررسی اثر سطوح مختلف اسانس مرزه شامل سطوح (صفر میلی گرم ، 200 میلی گرم، 400 میلی گرم) و نوع دانه غلات(ذرت و جو) بر روند تخمیر شكمبه ای ، عملكرد حیوان و برخی فراسنجه های خونی بزغاله های بومی آذربایجان غربی انجام شد. در این آزمایش از 36 بزغاله ماده بومی آذربایجان غربی استفاده شد. جیره آزمایشی به صورت دو جیره  بر پایه جو و ذرت تنظیم شد. طرح آزمایشی مورد استفاده به صورت آزمایش فاكتوریل 3×2 در قالب طرح بلوك های كامل تصادفی به مدت 11 هفته بود. نتایج نشان داد كه تأثیر اسانس مرزه و نوع دانه غلات بر مصرف ماده خشك، افزایش وزن و ضریب تبدیل غذایی معنی دار نمی باشد(5% P>). بین فاكتورهای تخمیر شكمبه تیمارها تأثیر معنی داری بر غلظت كل اسید های چرب فرار  شکمبه داشت. بطوریكه بیشترین میانگین مربوط  سطح اسانس به سطح 400 میلی گرم اسانس با 28/ 101 میلی مولار و كم ترین میانگین مربوط به سطح 200 میلی گرم با 77/85 میلی مولار بود. از لحاظ دانه غلات بیشترین مقدار مربوط به دانه جو وکم ترین میانگین مربوط به دانه ذرت می باشد.استات شكمبه نیز اختلاف معنی داری بین تیمارها داشت (5%P<). بطوریكه در بین سطوح اسانس، بیشترین میانگین مربوط به سطح 400 میلی گرم با 40/63 میلی مولار و کم ترین مقدار مربوط به سطح200 میلی گرم با 58/47 میلی مولار بود. تأثیر سطوح اسانس نیز بر نیتروژن آمونیاكی معنی دار بود. بطوریكه بیشترین میانگین مربوط به سطح صفر میلی گرم با 74/7 میلی گرم بر دسی لیتر و كمترین میانگین مربوط به 200 میلی گرم با 61/4 میلی گرم بر دسی لیتربود. میزان PH مایع شكمبه تحت تأثیر نوع  دانه غلات قرار گرفت (5%P<) گلوكزخون تحت تاثیر سطوح اسانس اختلاف معنی داری با هم داشت. بطوریکه بیشترین میانگین مربوط به سطح صفر میلی گرم با 94/81 میلی گرم بر دسی لیتر و کم ترین مقدار مربوط به سطح 200 میلی گرم اسانس با 45/75 میلی گرم بر دسی لیتر بود. به طور كلی نتایج این آزمایش نشان داد كه اسانس مرزه و نوع دانه غلات دارای پتانسیل اثرگذاری بر الگوی تخمیر شكمبه می باشد.

1-1– مقدمه
امروزه جمعیت انسانها با رشد سریعی روبرو است كه این پدیده در مقایسه با قرن نوزدهم یک انفجار محسوب می شود. این افزایش جمعیت از دو جنبه برای متخصصین علوم كشاورزی و منابع طبیعی دارای اهمیت است. هدف اول دستیابی به تكنولوژی تامین غذای بشر برای جمعیت دنیا و عوامل موثر میزان و عرضه آن ها تأثیر دارد و دوم مطالعه روند ازیاد جمعیت و اثرات آن بر عرضه فرآورده های كشاورزی برای نسل های آینده می باشد. در این رابطه مسایل مختلفی باید مورد توجه قرار گیرد برای مثال محدودیت زمین قابل كشت و مشكلات زیست محیطی و استفاده بیش از حد از منابع محدود از آن جمله هستند (تقی زاده، 1375). با توجه به پیچیدگی هضم و متابولیسم پروتئین در نشخوار كنندگان به علت وجود هضم میكروبی و تغییرات زیاد آن در دستگاه گوارش از پیچیدگی خاصی برخوردار است متخصصین تلاش می كنند تا حیوان با كمترین هزینه بیشترین پروتئین مورد نیاز خود را از لحاظ پروتئین میكروبی و حقیقی تولید ،وكند (كامرا و همكاران، 2008). آزمایش های اندازه گیری قابلیت هضم شامل آزمایش بر روی حیوان زنده[1] و روش آزمایشگاهی[2] است كه هر كدام به نوبه ی خود دارای مزایا و معایبی هستند.

در تغذیه نشخوار كننده باید سیستم تولیدی متمركزی به ویژه در مورد تولید شیر وسایر نیازهای حیوان توسط سطوح بالای اانرژی و پروتئین در نظر گرفته شود. بنابراین باید نسبت بالایی از نشاسته و پروتئین باكیفیت بالا در تغذیه حیوانات استفده گردد .كه این مواد هم بسیار سریع تخمیر می شوند. تجزیه سریع نشاسته باعث اسیدوز و تجزیه سریع  پروتئین باعث تولید آمونیاك شكمبه ای و در نهایت افزایش دفع ازت گردد که در گذشته به منظور تاخیر انداختن تجزیه پذیری پروتئین از آنتی بیوتیک ها ویونفرها برای کاهش جمعیت مسئول تخمیر سریع پروتئین استفاده می شد. ولی با توجه به باقی ماندن آنتی بیوتیک ها باقی ماندن این مواد در محصولات حیوان و در نهایت گسترش محدودیتهای ژنتیكی،استفاده از آنها مورد انتقاد قرار گرفته است (اوجاو، 2003). در نهایت مصرف آنتی بیوتیک ها به عنوان محرك رشد خوراک حیوان توسط انجمن كشاورزی اروپا در سال 2006 ممنوع اعلام شد. به همین علت دانشمندان تمایل به شدند. استفاده از سایر روش های كنترل جمعیت میكروبی را( به منظور متعادل سازی تخمیر شكمبه )پیدا کردند. عصاره  و اسانس های گیاهی می توانند دارای اثر متقابلی بر غشای سلولی میكروبی و مانعی برای رشد برخی باكتریهای گرم مثبت و منفی باشند. در نتیجه اضافه كردن عصاره و اسانس برخی گیاهان به شكمبه منجر به مهار دآمیناسیون و تولید متان خواهد شد. این عمل میزان آمونیاك، متان و استات را كاهش و در مقابل میزان پروپیونات و بوتیرات افزایش می دهد. (كامرا و همكاران، 2008؛ پاترا وهمكاران، 2006). در سال های اخیر تحقیقات در مورد فعالیت تركیب های ثانویه گیاهی به عنوان افزودنی های غذایی طبیعی مورد توجه بسیار ویژه متخصصین تغذیه و میكروبیولوژیست های شكمبه ای (با هدف دستكاری تخمیر شكمبه از طریق حذف پروتوزوئرها، باكتری های تولید كنند متان و بهبود متابولیسم پروتئین و در نهایت افزایش كارآیی حیوان نشخوار كننده)قرار گرفته است (Kamra et al, 2000; Hart et al 2008, Kalsamyglya et al, 2007; Penn Char et al 2007; Patra et al, 2006: Mkayntash et al, 2003)زمانی كه «آزمایشات سنتی داروهای دامپزشكی»[3] استفاده ازاسانس های گیاهی مورد نظر را بر بازگرداندن سلامت به حیوانات و بنابراین به طور غیرمستقیم بر بهبود بازده تولید مور توجه  قرار داده بود. مسائل مورد توجه در صفات تولیدات حیوانی متمركز بر بهبود بازده تولیدی حیواناتی بود كه سالم بودند و علائمی از بیماری از خود نشان نمی دادند. در طول 60 سال گذشته، یكی از راه های بهبود عملکرد ، وارد كردن سطوح كم تراز دوز درمانی آنتی بیوتیک (5/2 تا 125 میلی گرم در هر كیلو گرم خوراك كه 5 تا 10 برابر كمتر از دوز درمانی آنها است) در خوراك حیوانات بود كه می توانست بازده رشد آنها را تا 10 درصد افزایش دهد (Russel and Hoilihan,2003) موننسین، لازولوسید ولیدومایسین پرویپونات، رایج ترین آنتی بیوتیک های مور استفاده در نشخوار كنندگان بودند و همگی به خانواده آنتی بیوتیک های یون دوست تعلق دارند. آنها به طور عمده در پرورش دام های گوشتی و به ویژه در پروار بندی دام ها كاربرد دارند. به دلیل احتمال وجود باقی مانده آنتی بیوتیک ها در شیر، استفاده از آنها در دام های شیری محدود شده است. نحوه عمل آنها مختل كردن شیب یون ها از غشای سلول باكتری های مستعد (یعنی باکتریهایی كه این آنتی بیوتیک هابه صورت تخصصی علیه آنها عمل می كند) می باشد (خصوصاً باكتریهای گرم مثبت) و نتیجه آن تغییرات مفید در الگوی تخمیر شكمبه ای بوده است(Rosol, et al, 2003; Kalavy and Tdschy et al, (2003 نسبت پرویپونات به استات تولیدی افزایش یافته كه خود همراه با كاهش تولید متان و كاهش تجزیه پذیری پروتئین خوراك در شكمبه می باشد و هر دو این ها باعث افزایش بازده غذایی می شوند هم چنین این مواد سبب كاهش بروز اسیدوز و نفخ نیز می شوند.

با این حال، به دلیل اهمیت موضوع مقاومت باكتریها به آنتی بیوتیک ها، استفاده از آنتی بیوتیک های محرك رشد در اتحادیه اروپا ممنوع شده است بنابراین اسانس های گیاهی به دلیل اثرات ضد میكروبی كه دارند((Hu Lin, et al, 2004; Burt et al, 2000; Dorman and Deniz et al, 2000  می تواند یكی از مواد جایگزین باشد. به نظر می رسد تاثیر اسانس های مختلف بر روی دام ها بر اساس جیره های مختلف متفاوت می باشد. در تحقیقی  بره های تغذیه شده با جیره بر پایه جو  در مقایسه با جیره ی بر پایه ذرت تمایل به کاهش PH در شکمبه داشتند. که این متناسب  با غلظت بالاتراسید های چرب فرار  در بره های  تغذیه شده با جیره بر اساس جو تغذیه شده بودند در مقایسه با بره هایی که با جیره بر پایه ذرت است..(Chaves  et al; 2008)  بر عکس بنجامین و همکاران گزارش کردند که PH و غلظت کل اسید های چرب فرار شکمبه  در گاو های گوشتی تغذیه شده با جیره بر پایه ذرت به ترتیب پایین تر و بالاتر از تیمار تغذیه شده با جیره بر اساس جو بودند. که علت آن را احتمالا ناشی از بالاتر بودن ماده خشک مصرفی گاوهای تغذیه شده با جیره بر اساس ذرت بود.Beauchemin  et al; 2005) (. چاوز و همکاران  در سال 2008 گزارش کردند که نسبت مولار استات ، پروپیونات، والرات و بوتیرات در بره های در حال رشد تحت تاثیر نوع غله و اسانس کارواکرول و سینامالدئید قرار نگرفت. (Chaves  et al; 2008). هدف این آزمایش بررسی تاثیراسانس مرزه بر پایه دوجیره دانه ذرت و دانه جو بر تخمیر شکمبه ،متابولیت های  خونی و عملکرد  بزغاله های ماده بومی آذربایجان غربی می باشد.

تعداد صفحه : 79

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.