مهندسی کشاورزی - دامپروری

پایان نامه آنالیز کاریوتیپ و تنوع سیتوژنتیکی گندم­های اینکورن ایران

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته کشاورزی

دانشگاه ایلام

دانشکده کشاورزی

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد در رشته کشاورزی (اصلاح نباتات)

 

آنالیز کاریوتیپ و تنوع سیتوژنتیکی گندم­های اینکورن ایران

 

دی 1391

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

فهرست مطالب

عنوان صفحه
فهرست جداول ص
فهرست شکل­ها ض
فصل اول (مقدمه) 1
مقدمه 2
اهداف 5
فصل دوم (کلیات و مرور منابع) 6
2-1 اهمیت گندم 7
2-2 گیاه­شناسی گندم 9
2-3 طبقه ­بندی گندم 11
2-3-1 گندم­های دیپلوئید 12
2-3-2 گندم­های تتراپلوئید 13
2-3-3 گندم­های هگزاپلوئید 13
2-4 آنالیز ژنوم تریتیکوم 14
2-4-1 منشاء ژنوم A 16
2-4-2 منشاء ژنوم B 16
2-4-3 منشاء ژنوم D 17
2-5 پراکنش گونه­ های وحشی و خویشاوندان گندم 18
2-6 مطالعات سیتوژنتیکی و اصلاح نباتات 19
2-7 بررسی کاریوتیپ 20
2-8 خطاهای اندازه ­گیری 21
2-8-1 عوامل تصادفی 21
2-8-2 عوامل ذاتی 22
2-9 اصول و مراحل تهیه کاریوتیپ 22
2-9-1 تهیه ماده گیاهی 22
2-9-2 جمع ­آوری ریشه­ها 23
2-9-3 پیش تیمار 23
2-9-3-1 آب­یخ 23
2-9-3-2 هیدروکسی کینولئین 24
2-9-3-3 کلشی­سین 24
2-9-3-4 آلفا برومو نفتالین 25
2-9-3-5 پارا دی کلرو بنزن 25
2-9-4 تثبیت 25
2-9-4-1 محلول کارنوی 1 26
2-9-4-2 محلول کارنوی 2 26
2-9-4-3 محلول پروپیونیک- اتانول 26
2-9-4-4 محلول ناواشین 27
2-9-4-5 محلول لویتسکی 27
2-9-4-6 محلول­های تثبیت کننده دیگر 27
5-9-2 نگهداری نمونه ها 28
-9-2 هیدرولیز 28
2-9-7 رنگ آمیزی کروموزوم ها 29
2-9-7-1 رنگ آمیزی با استو اورسئین 29
2-9-7- رنگ آمیزی با فولگن 29
2-9-7-3 کارمن اسیدی هیدروکلریک الکلی 30
2-9-7-4 رنگ آمیزی با لاکتوپروپیونیک – اورسین 30
2-9-7-5 رنگ آمیزی با استوکارمن 30
2-9-8 له کردن 31
2-9-9 دائمی نمودن اسلایدها 31
2-9-10 بررسی میکروسکوپی 32
2-10 تجزیه و تحلیل های سیتوژنتیکی 32
2-10-1 نسبت طول بازوی بلند به کوتاه 32
2-10-2 نسبت طول بازوی کوتاه به بلند 33
2-10-3 طول نسبی کوتاه ترین کروموزوم یا شاخص تقارن 33
2-10-4 درصد شکل کلی کاریوتیپ 33
2-10-4 طول نسبی کروموزوم 34
2-10-4 ضریب تغییرات 34
2-10-7 تفاوت دامنه طول نسبی 34
2-11 نامگذاری کروموزوم ها 34
2-11-1 تقارن کاریوتیپ 35
2-11-1-1 دسته بندی استبینز 36
2-12 استفاده از تجزیه و تحلیل چند متغیره در بررسی تنوع سیتوژنتیکی 37
2-12-1 تحلیل مولفه های اصلی 37
2-12-2 آنالیز عاملی یا آنالیز فاکتورها 38
2-12-3 ممیزی و تابع تشخیص 38
2-12-4 تجزیه خوشه ای 39
2-13 تنوع سیتوژنتیکی و موارد استفاده آن 39
2-14 کاربرد مطالعات سیتوژنتیکی 40
2-15 پیشینه مطالعات سیتوژنتیکی در خانواده ­های گندمیان 42
فصل سوم (مواد و روش­ها) 44
3-1 مطالعات سیتوژنتیکی 45
3-2 تهیه مواد گیاهی 45
3-3 کشت بذور 46
3-4 پیش تیمار 47
3-4-1 آب یخ 47
3-4-2 هیدروکسی کینولئین 47
3-4-3 کُلشی سین 48
3-5 تثبیت 48
3-5-1 48
3-5-2 لویتسکی 48
3-5-3 محلول FAA 48
3-6 نگهداری 49
3-7 هیدرولیز 49
3-8 رنگ آمیزی 49
3-9 اسکواش 50
3-10 بررسی میکروسکوپی 50
3-11 تجزیه و تحلیل اطلاعات کاریوتیپی 50
3-12 شرح بهترین دستورالعمل 51
فصل چهارم (نتایج و بحث) 52
4-1 نتایج تجزیه و تحلیل کاریوتیپ 53
4-2 تجزیه به مؤلفه های اصلی 58
4-2-1 جمعیت­های بوئتیکوم 58
4-2-2 جمعیت­های اورارتو 60
4-3 تجزیه به عوامل 61
4-3- 1جمعیت­های بوئتیکوم 62
4-3-2 جمعیت های اورارتو 63
4-4 رده بندی و ممیزی 65
4-5 تجزیه ی خوشه ای (کلاستر) 66
4-5-1 بوئتیکوم 66
4-5-2 اورارتو 68
   
   
   
فصل پنجم (منابع و مآخذ) 82
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

 

 

 

 

 

 

 
فهرست جداول
عنوان و شماره صفحه
جدول 1-1 پراکنش خانواده ­های گیاهی ایران 4
جدول 2-1 ساختار ژنومی گونه­ های گندم 15
جدول 2-2 منابع گزارش شده برای  ژنوم B 16
جدول 2-3 نحوه­ تولید تثبیت کننده­ها در آزمایشگاه 28
جدول 2-4 نامگذاری کروموزومها به روش لوان 35
جدول 2-5 جدول دو طرفه­ی استبینز 36
جدول 3-1 گونه­ های مورد آزمایش براساس محل جمع ­آوری 45
جدول 4-1 خلاصه شاخص ­های سیتوژنتیکی ارزیابی شده 53
جدول 4-2 شاخص ­های سیتوژنتیکی مورد ارزیابی در جمعیت­های بوئتیکوم 66
جدول 4-3 شاخص ­های سیتوژنتیکی مورد ارزیابی در جمعیت­های اورارتو 67
جدول 4-4 ضرایب، بردارهای ویژه، مقادیر ویژه، درصد واریانس تجمعی دو مولفه اول حاصل از تجزیه به مولفه ­های اصلی در جمعیت­های بوئتیکوم 69
جدول 4-5 ضرایب، بردارهای ویژه، مقادیر ویژه، درصد واریانس تجمعی دو مولفه اول حاصل از تجزیه به مولفه ­های اصلی در جمعیت­های اورارتو 71
جدول 4-6 ضرایب، بردارهای ویژه، مقادیر ویژه، درصد واریانس تجمعی سه عامل اصلی حاصل از تجزیه به عوامل در جمعیت­های بوئتیکوم 73
جدول 4-7 ضرایب، بردارهای ویژه، مقادیر ویژه، درصد واریانس تجمعی سه عامل اصلی حاصل از تجزیه به عوامل در جمعیت­های اورارتو 75
جدول 4-8 توابع ممیزی مربوط به دو گونه تریتیکوم با بهره گرفتن از

شاخص ­های سیتوژنتیکی ارزیابی شده

76
جدول 4-9 سهم هریک از توابع ممیزی از واریانس جامعه 77
   
   
فهرست اشکال و تصاویر
عنوان و شماره صفحه
شکل 1-1 گستره­ی امپراتوری اورارتو 3
شکل 2-1 منطقه­ هلال حاصلخیز 7
شکل 2-2 ساختار سنبله گندم 10
شکل 2-3 نمودار تکامل گندم 14
شکل 4-1 کشش تلومری و بهم چسپیدن کروموزوم­ها 57
شکل 4-2 پراکنش جمعیت­های بوئتیکوم بر حسب دو مولفه اصلی 59
شکل 4-3 پراکنش جمعیت­های اورارتو بر حسب دو مولفه اصلی 61
شکل 4-4 پراکنش جمعیت­های بوئتیکوم بر حسب دو عامل اصلی حاصل از تجزیه به عوامل 63
شکل 4-5 پراکنش جمعیت­های اورارتو بر حسب دو عامل اول حاصل از تجزیه به عوامل 64
شکل 4-6 دندروگرام حاصل از تجزیه خوشه­ای جمعیت­های بوئتیکوم به روش Single linkage بر اساس شاخص ­های ارزیابی شده 67
شکل 4-7 دندروگرام حاصل از تجزیه خوشه­ای جمعیت­های اورارتو به روش Single linkage بر اساس شاخص ­های ارزیابی شده 68
شکل 4-8 تا4-39  آیدیوگرام و کاریوتیپ جمعیت­ها 71
   
   
   
   
   
   

 

 

 

 

فصل اول

 

 

 

 

مقدمه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-1 مقدمه

«از کجا آمده‌ام آمدنم بهر چه بود؟» این سؤالی است که انسان از دیرباز با آن مواجه بوده است و نحوه پیدایش جهان، گیاه و حیوان را از خود پرسیده است. با پیشرفت دانش و تکنولوژی و پیدایش علم ژنتیک بارقه‌هایی در ذهن بشر زده شد که می‌تواند به جوابی درست برای این سؤال دست پیدا کند. شناخت کروموزوم‌ها در اوایل قرن نوزدهم و ارائه‌ نظریه‌ی کروموزومی وراثت در سال 1903 از همان ابتدا، ژنتیک را با بررسی‌های سیتوژنتیکی- هیستولوژیکی گره زد (21). بر کسی پوشیده نیست که چگونگی تشکیل موجودات و بررسی منشاء حیات تنها از مجرای مطالعات کاریوتیپی و با بهره گرفتن از علم سیتوژنتیک میسر است (ویت1953). نیاز به دانش و دقت فراوان در مطالعات سیتوژنتیکی از یک سو و سختی پروسه‌ی اجرایی از سوی دیگر باعث شده است این‌گونه تحقیق‌ها کمتر مورد توجه قرار گیرند. از همین رو در این تحقیق بر آن شدیم تا تنوع سیتوژنتیکی دو گونه بسیار مهم گندم وحشی تریتیکوم اورارتو[1] و تریتیکوم بوئتیکوم[2] را مورد مطالعه قرار دهیم(39).

بی‌شک در اختیار داشتن مواد آزمایشی فراوان دارای تنوع جمعیتی در نمونه‌های گردآوری شده برای یک آزمایش سیتوژنتیکی از اهمیت بالایی برخوردار بوده و باعث اعتبار هرچه بیشتر نتایج تحقیق می‌گردد. کشور پهناور ایران به دلایل تاریخی و باستان‌شناسی که در زیر آورده شده است مناسب‌ترین محل برای انجام تحقیقات سیتوژنتیکی گیاهی به خصوص در مورد گندم، جو، یونجه، شبدر و اکثر گیاهان دارویی است، به گونه‌ای که برخی از پژوهشگران اروپایی، ایران را «بهشت گیاه‌شناسی[3]» نام نهاده‌اند (103).

بررسی‌های تاریخی و کاوش‌های باستان‌شناسی بیانگر این واقعیت است که در پایان دوره‌ی پاله‌ئولیت[4]  انسان بدوی و شکارگر به سمت کشاورزی و کشت دانه‌های خوش‌خوراک روی آورد (19).

ناهماهنگی اقتصادی ناشی از افزایش جمعیت و پیشرفت در ساخت ابزار سنگی و آلات فلزی در آسیای غربی از جمله غرب ایران باعث شد این منطقه در مقایسه با سایر کشورها و نقاط جهان به مراتب بیشتر پیشرفت نماید. پیدایش و توسعه کشاورزی در مناطق کوهستانی زاگرس، تورس، سوریه و فلسطین قبل از نقاط دیگر انجام گرفت (19).

ساکنان زاگرس بزرگ (ایران و عراق) و نواحی پست و جلگه‌ای مسوپوتامیا[5]* در جنوبِ فلات غربی ایران گندم و جو را به عنوان اولین خوراک گیاهی انتخاب و کشت نمودند و اوراتوئیان** که قبل از پیدایش دولت ماد در شمال ایران زندگی می‌کردند نیز به کشت این محصولات روی آورده بودند. بی‌شک نام تریتیکوم اورارتو تداعی کننده‌ی همین مطلب است(19 و103).

[1] Triticum uratu

[2] Triticum boeoticum

[3] Botanical Paradise

[4] دوران نخستین تمدن انسان‌های ماقبل تاریخ

[5] Mesopotamian Lowland

*مسوپوتامیا نامی یونانی است که به  نواحی میان دو رود دجله و فرات و اطراف و حواشی آن اطلاق می شد. اعراب و مصریان این منطقه را بین النهرین و عبری ها آن را نهریم می خواندند. در فارسی کهن این منطقه را میانرودان خوانده اند.

**نام تمدّنی است که در غرب آذربایجان امروز، شرق آناتولی، شمال کردستان کنونی و اطراف دریاچه وان و ارتفاعات ارمنستان سکونت داشته اند، احتمالاً نیاکان ارامنه و گرجی‌های کنونی بوده‌اند و از حدود ۱۵۰۰ سال پیش از میلاد تا ششصد پیش از میلاد بر این منطقه حکمرانی داشتند.

تعداد صفحه :122

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  parsavahedi.t@gmail.com

37,500 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.