رشته مدیریت

پایان نامه آسیب‌شناسی عوامل درونی و بیرونی نظام برون‌سپاری

 دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  مدیریت

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد نراق

دانشکده علوم انسانی

 

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) در رشته مدیریت بازرگانی

گرایش مالی

 

 

عنوان:

آسیب‌شناسی عوامل درونی و بیرونی نظام برون‌سپاری خدمات شهری شهرداری قم با بهره گرفتن از مدل SWOT

 

دی‌ماه 1393

   

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

چکیده: 1

مقدمه: 2

فصل اول: کلیات تحقیق… 3

1-1- مقدمه فصل.. 4

1-2- بیان مسئله. 4

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق.. 10

1-4- هدف‌های تحقیق.. 13

1-4-1- هدف کلی.. 13

1-4-2- هدف‌های ویژه 14

1-5- سؤال‌های تحقیق.. 14

1-5-1- سؤال کلی.. 14

1-5-2- سؤال ویژه 14

1-6- نوع روش تحقیق.. 15

1-7- نحوه و ابزار گردآوری داده‌ها 15

1-7-1- جامعه آماری و نمونه تحقیق.. 16

1-8- نحوه و ابزار تجزیه‌وتحلیل داده‌ها 16

1-9- قلمرو تحقیق.. 17

1-9-1- قلمرو موضوعی.. 17

1-9-2- قلمرو زمانی.. 17

1-9-3- قلمرو مکانی.. 18

1-10- واژگان کلیدی تحقیق.. 18

فصل دوم:  ادبیات موضوع.. 23

2-1- مقدمه. 24

2-2- تاریخچه برون‌سپاری در حوزه شهری شهرداری قم. 24

2-3- ماهیت و مفهوم برون‌سپاری.. 26

2-4- تعاریف برون‌سپاری.. 30

2-5- دلایل عمده برون‌سپاری.. 34

2-5-1- مزایای برون‌سپاری.. 36

2-5-2- معایب برون‌سپاری.. 42

2-6- تفاوت برون‌سپاری، پیمانکاری، خصوصی‌سازی و کوچک‌سازی.. 43

2-6-1- خصوصی‌سازی.. 44

2-6-2- کوچک‌سازی.. 45

2-7- درون‌سپاری.. 46

2-8- برون‌سپاری از دیدگاه بهره‌وری.. 46

2-9- انواع برون‌سپاری.. 49

2-10- فرایند برون‌سپاری.. 52

2-11- اهمیت ضرورت آسیب‌شناسی نظام برون‌سپاری.. 53

2-12- مفهوم آسیب‌شناسی سازمانی.. 55

2-12-1- کانون‌های آسیب‌زا 58

2-12-2- عوامل ایجادکننده آسیب‌ها 59

2-12-3- کاربرد مدل‌های سازمانی.. 60

2-13- فرایند آسیب‌شناسی سازمانی.. 62

2-13-1- الگوهای آسیب‌شناسی سازمانی.. 64

2-14- ماهیت آسیب‌شناسی برون‌سپاری خدمات شهری.. 65

2-15- شناسایی فرصت‌ها‌، تهدیدات و شرایط محیطی از دیدگاه اسلام. 69

2-16- مدل SWOT به‌عنوان الگوی تحقیق.. 70

2-16-1- ابزار تحلیل SWOT. 72

2-16-2- بررسی محیطی.. 74

2-16-3- نقاط قوت… 78

2-16-4- نقاط ضعف… 78

2-16-5- تهدیدها 79

2-16-6- فرصت‌ها 79

2-17- کاربرد مدل SWOT در آسیب‌شناسی نظام برون‌سپاری.. 79

مروری بر مطالعات گذشته. 82

الف: تحقیقات داخلی.. 82

ب: تحقیقات خارجی.. 92

فصل سوم: روش‌شناسی پژوهش…. 94

3-1- مقدمه. 95

3-2- نحوه اجرای تحقیق.. 95

3-3- روش و ابزار گردآوری داده‌ها 97

3-3-1- اطلاعات کتابخانه‌ای.. 97

3-3-2- روش دلفی- پانل صاحب‌نظران. 98

3-3-3- پرسشنامه. 98

3-3-4- مصاحبه. 98

3-4- روش دلفی به‌عنوان روشی برای انجام تحقیق.. 99

3-5- فرایند طراحی مدل تحقیق.. 102

3-6- سؤال اصلی تحقیق.. 104

3-7- طرح تحقیق.. 104

3-8- روش تعیین پانل خبرگان. 105

3-9- روایی روش دلفی.. 106

3-10- پایایی روش دلفی.. 107

3-11- روش‌های تجزیه‌وتحلیل اطلاعات… 109

فصل چهارم: تجزیه‌وتحلیل داده‌ها 111

4-1- مقدمه. 112

4-2- فهرست ابعاد، مؤلفه‌ها و شاخص‌های اولیه. 112

4-3- تجزیه‌وتحلیل داده‌های حاصل از دور اول. 114

4-4- تجزیه‌وتحلیل داده‌های حاصل از دور دوم. 117

4-5- تجزیه‌وتحلیل داده‌های حاصل از دور سوم. 122

4-6- ضریب اهمیت عوامل مدل SWOT.. 126

4-7- محاسبه امتیازات عوامل چهارگانه مدل SWOT.. 130

فصل پنجم: نتایج و راهکارهای تحقیق… 132

5-1- مقدمه. 133

5-2- خلاصه و نتیجه تحقیق.. 133

5-3- مقایسه تحقیق حاضر با پژوهش‌های قبلی.. 141

5-4- تحلیل و بحث… 142

5-5- تدوین ماتریس SWOT.. 148

5-6- ماتریس تدوین راهبردهای نظام برون‌سپاری خدمات شهری شهرداری قم. 149

5-7- پیشنهادهای عملیاتی.. 151

5-8- پیشنهادهایی برای محققان آینده 154

5-9- محدودیت‌های تحقیق.. 154

منابع و مأخذ: 157

پیوست‌ها: 165

 

فهرست جدول‌ها

 

جدول 2-1: مزایا برون‌سپاری.. 41

جدول 2-2: معایب برون‌سپاری.. 42

جدول 2-3: چرخه حیات برون‌سپاری گاتنر. 49

جدول 2-4: انواع برون‌سپاری بر اساس طبقه‌بندی حوزه‌ای.. 50

جدول 2-5: انواع برون‌سپاری بر اساس معیارهای طبقه‌بندی.. 51

جدول 2-6: انواع آسیب‌های سازمانی.. 60

جدول 3-1: مراحل پژوهش… 96

جدول 3-2: خصوصیات و ویژگی‌های اعضای پانل.. 106

جدول 3-3: آزمون آلفای کرونباخ برای پایایی عوامل و ابعاد پرسشنامه. 108

جدول 3-4: آزمون آلفای کرونباخ برای پایایی کل پرسشنامه. 109

جدول 4-1: فهرست متغیرها، ابعاد مؤلفه‌ها و شاخص‌های اولیه. 113

جدول 4-2: نتایج به‌دست‌آمده از تحلیل پرسشنامه دور اول. 115

جدول 4-3: نتایج به‌دست‌آمده از تحلیل پرسشنامه دور دوم. 119

جدول 4-4: نتایج به‌دست‌آمده از تحلیل پرسشنامه دور سوم. 123

جدول 4-5: ضریب اهمیت عوامل.. 127

جدول 5-1: اهم نقاط قوت، ضعف، تهدید و فرصت… 149

جدول 5-2: ماتریس عوامل درونی و بیرونی.. 150

 

فهرست شکل‌ها

شکل 2- 1: ارکان اصلی آسیب‌شناسی سازمانی.. 63

شکل 2-2: الگوی جامع مدیریت استراتژیک… 70

شکل 3-1: فرایند انجام یک پژوهش دلفی.. 102

شکل 4-1: محاسبه امتیازات عوامل چهارگانه مدل SWOT.. 131

شکل 5-1: ماتریس ارزیابی موقعیت و اقدام راهبردی.. 147

 

 

 

چکیده:

پژوهش حاضر به دنبال بررسی آسیب‌شناسی عوامل درونی و بیرونی نظام برون‌سپاری خدمات شهری با بهره گرفتن از مدل SWOT می‌باشد. این پژوهش ازلحاظ هدف کاربردی و ازنظر روش تحقیق توصیفی – پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش، مدیران و کارشناسان ارشدخبره شهرداری قم است که تعداد آنها در زمان انجام تحقیق 30 نفر می‌باشد. برای جمع‌ آوری داده‌های مربوط به مبانی نظری و استخراج عوامل و شاخص‌های اولیه از شیوه مصاحبه، منابع کتابخانه‌ای و اینترنتی و جهت گردآوری اطلاعات و داده‌های موردنیاز به‌منظور بررسی نظر خبرگان از پرسشنامه استفاده‌شده است. به‌منظور تائید روایی، از روایی محتوایی (صوری) استفاده شده (استفاده از نظر خبرگان پیرامون موضوع و به‌منظور تائید پایایی (اعتبار) از آزمون آلفای کرونباخ استفاده‌شده که میزان آن برای عوامل درونی (متغیر نقاط قوت 854/0، متغیر نقاط ضعف 900/0) و عوامل بیرونی (فرصت‌ها 922/0، تهدیدها 840/0) و برای کل پرسشنامه 892/0 است. به‌منظور بررسی شاخص‌ها از آزمون میانگین پاسخ‌ها و همچنین فریدمن جهت رتبه‌بندی شاخص‌ها استفاده‌شده است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهند در ارزیابی عوامل بیرونی نمره تهدیدها (386) از نمره فرصت‌ها (195) بیشتر است و در ارزیابی عوامل درونی نمره قوت‌ها (327) از نمره ضعف‌ها (182) بیشتر است؛ بنابراین نتایج حاکی از آن است که در ارزیابی عوامل بیرونی، نقاط تهدید بر فرصت‌ها و در ارزیابی عوامل درونی، نقاط قوت بر ضعف‌ها غلبه دارد و همچنین نتایج مصاحبه‌ها با نتایج پرسش‌نامه هم سو است؛ بنابراین، می‌توان گفت در تدوین راهبردها، مطلوب آن است که نظام برون‌سپاری خدمات شهری با بهره‌گیری از قوت‌های درونی و افزایش فرصت‌ها، از عوامل درونی و بیرونی محیط، استفاده لازم را ببرد. همچنین لازم است نظام برون‌سپاری خدمات شهری در صورت امکان راهبردهایی برای کاهش اثرات منفی تهدیدها تهیه و تدوین کند.

کلیدواژه: آسیب‌شناسی، عوامل درونی (نقاط قوت و ضعف)، عوامل بیرونی (فرصت‌ها و تهدیدها)، برون‌سپاری، خدمات شهری، شهرداری قم

 

مقدمه:

مقام معظم رهبری فرمودند: در امر تحقیق و نوآوری به‌هیچ‌وجه انحصارطلبی نکنید… از بیرون مجموعه هر چه می‌َتوانید استفاده کنید… حقیقتاً از این ظرفیت موجود در کشور استفاده کنید.

امروزه مسائلی چون افزایش فشارهای رقابتی، دشواری‌های کسب‌وکار، محدودیت منابع، پیچیدگی‌های فنّاورانه، تخصصی شدن کارها، شتاب تحولات محیطی، عدم اطمینان به آینده افزایش هزینه‌ها، بزرگ شدن بیش‌ازاندازه برخی از سازمان‌ها (به‌ویژه در بخش عمومی) و نیز محدودیت‌های قانونی سبب شده است تا سازمان‌ها در الگوهای مدیریتی خود تجدیدنظر کرده و برای دست‌یابی به مزیت‌های رقابتی در دنیای کنونی کسب‌وکار، به استراتژی‌های جدید روی‌آورند. یکی از این استراتژی‌ها، تمرکز بر شایستگی‌های اصلی و واگذاری انجام بسیاری از فعالیت‌ها به منابع خارج از سازمان (برون‌سپاری) است.

برون‌سپاری راهی نوین برای حل مشکلات سازمان‌ها است و موجب کوچک شدن همراه با کاهش هزینه‌ها، افزایش بهره‌وری و کیفیت خدمات، ایجاد اشتغال مؤثر در بخش خصوصی،‌انتقال فناوری، جذب سرمایه‌گذار، ایجاد درآمد می‌گردد. برون‌سپاری ابزاری قدرتمندی است که در صورت استفاده درست، می‌تواند کامیابی سازمان را به همراه داشته باشد؛ اما چنانچه در استفاده از این ابزار قدرتمند دقت و تأمل کافی صورت نگیرد، نه‌تنها هیچ‌یک از منافع مورد انتظار حاصل نمی‌شود، بلکه آسیب‌ها و خسارات جبران‌ناپذیری بر منافع (بلندمدت) سازمان وارد می‌شود.

 

فصل اول:
کلیات تحقیق

 

1-1- مقدمه فصل

با عنایت به اینکه هر پژوهشی در چارچوبی علمی انجام می پذیرد. عوامل و عناصر اصلی تشکیل‌دهنده طرح پژوهشی حاضر در برگیرنده؛ بیان مسئله و تبین ضرورت انجام پژوهش شروع‌شده و به روش‌شناسی تحقیق و تدوین فرضیه‌ها و چگونگی طراحی و تدوین ابزار گردآوری و تجزیه‌وتحلیل داده‌ها و درنهایت واژه‌های کلیدی تحقیق ختم می‌شود.

1-2- بیان مسئله

امروزه مدیران دریافته‎اند که باید از تصدی‌گری‌های بی‌حاصل که فعالیت‌های واقعی آن‌ ها نیستند، دست کشیده، از نقش کنترلی خود کاسته و به نقش‌های مذاکره گر، پشتیبان، تحلیلگر، راه‌حل دهنده و کمک دهنده بیفزایند. در این شرایط است که برون‌سپاری فعالیت‎های سازمان به‌عنوان ضرورتی اجرایی و یک راهبرد اجتناب‌ناپذیر برای سازمان‎ها مطرح می‎شود.

مدیران خواهان شرکت‌ها و سازمان‎هایی می‎باشند که لاغر، چابک، انعطاف‌پذیر، پاسخگو، رقابت گر، مبتکر، کارآمد، مشتری دوست و سود‌آور باشند. ‌سازمان‌های کوچک انعطاف‌پذیرتر و اقدامات جایگزین روش‌های سرمایه‌گذاری شده و مدیریت آن‌ ها ارگانیک و پویا است و نوآوری، خلاقیت،‌ و ابتکار عمل در آن‌ ها تشویق می‌شود. تجدید سازمان با رعایت این نکته در شرکت‌های متوسط و کوچک نیز آغازشده است اکنون در دنیای کسب‌وکار اولاً کار را به محیط‌هایی که انسان‌ها هستند می‌برند و ثانیاً کارهایی را که پیشرفت در آن‌ ها محدود بوده و فرصت رسیدن شاغل به سیستم‌های تخصصی و مدیریت ارشد را فراهم نمی‌کند، از شرکت‎ها و سازمان‎ها جدا ساخته و از طریق بخش‌های بیرون تأمین می کند برای احیای هر نهادی و بازگرداندن آن به وظایف واقعی کارهای زیر لازم است: رها کردن کلیه کارهایی که قابلیت انجام ندارند و یا هرگز کارساز و گره‌گشا نبوده‌اند و نیز دست کشیدن از اموری که دوران ثمربخشی آن‌ ها بسر آمده و دیگر نمی‌توانند فایده‌ای در برداشته باشند، تأکید کردن روی امور کارساز و متمرکز ساختن فعالیت‌ها روی اموری که موجبات بهبود و تقویت توانایی سازمان برای انجام وظایف آن را فراهم می‌سازند و تجزیه‌وتحلیل علل موفقیت‌ها ناتمام و شکست‌ها و ناکامی‌ها را میسر می‌سازد.

در مدیریت نوین و اقتصاد پویا به دنبال اقدام برای جبران ضعف‌ها هستند. ازجمله این اقدامات، کارا کردن شرکت‌ها، سازمان‎ها و مؤسسات و حرکت به‌سوی واگذاری فعالیت‌ها به بخش خصوصی به‌منظور افزایش بهره‌وری می‌باشد. مطالعات نشان داده که امروزه سازمان‌ها برون‌سپاری را به‌عنوان یک ضرورت اجرایی در نظر می‌گیرند و بسیاری از خدمات را جهت واگذاری برنامه‌ریزی می‌نمایند. با توجه به برنامه توسعه سوم و بخصوص برنامه چهارم و عزم دولت برای کاهش تصدی‌گری این ضرورت بر دوش سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی است که به مسئله برون‎سپاری در چارچوب ضوابط اقدام کنند. برون‌سپاری به‌عنوان یک راهبرد و یا در سطحی پائین تر یک سیاست اجتناب‌ناپذیر جهت ارتقاء کارایی فعالیت‌ها امری ضروری می‌باشد.

برون‏سپاری به‌عنوان یکی از ابزارهای توسعه سازمان‏ها و ارتقای بهره‏‏وری در قالب کوچک‏‎سازی در سال‌های اخیر موردتوجه مدیران و مسئولان سازمان‏ها قرارگرفته و به صورت‏های مختلف به اجرا درآمده است. در راستای تأکید برنامه چهارم مبنی بر ارتقای بهره‏وری، کاهش هزینه ‏ها و کوچک‏سازی شرکت‏ها و مؤسسات اقدام به برون‏سپاری برخی از فعالیت‌های خود در قالب‏های مختلف به بخش خصوصی نموده‌اند. هم‌اکنون باگذشت چند سال از این برون‏سپاری‎ها، لازم است ابعاد برون‎سپاری‎های انجام‌شده در سازمان‎ها و در فعالیت‎های مختلف موردبررسی قرار گیرد تا مشخص شود که آیا برون‎سپاری‎های صورت گرفته در جهت کارآمد کردن فعالیت‎های سازمان به جهت سرعت، دقت و رضایت کلیه ذی‎نفعان بوده است؟ این برون‎سپاری‎ها تا چه حد توانسته‎اند اهداف مترتب بر برون‎سپاری مانند کاهش هزینه، کارایی، کوچک‎سازی و مشتری مداری را تأمین نمایند؟

در برخی از برون‏سپاری‏های انجام‌شده سازمان‎ها با مشکلات مختلفی به لحاظ بار مالی، حقوقی، اجرایی و ارتباط با ذی‏نفعان مواجه شده‌اند. تاکنون موضوع برون‏سپاری غالباً به‌صورت کلی ارائه‌شده و مورد ارزیابی قرارگرفته است و الگوی مشخصی جهت تعیین فعالیت‎ها برای برون‎سپاری و نیز برون‏سپاری خدمات ارائه نگردیده است. لذا با توجه به رویداد این مشکلات، ضرورت دارد در قالب طرح تحقیقاتی و مطالعاتی علاوه بر تعیین فعالیت‎های قابل برون‎سپاری، آسیب‏شناسی از برون‏سپاری‏های انجام‌شده و فرایند برون‏سپاری و نیز فرایند کارکرد شرکت‏های بخش خصوصی صورت گیرد تا درنهایت ضمن عارضه‏یابی، با ارائه الگو یا الگوهایی مشکلات موجود رفع و کلیه ذی‏نفعان از مزایای آن بهره گیرند. نکته دیگر در ارتباط با این تحقیق آن است که در صورت عارضه‏یابی منجر به رفع مشکلات موجود، بسیاری از مشکلات سازمان حل‌شده و کاهش هزینه‌ها را در بسیاری از ابعاد در بر خواهد داشت و قیمت تمام‌شده فعالیت‌ها را کاهش، روانی فعالیت و بهره‏وری آن‌ ها را افزایش و درنهایت رضایت کلیه ذی‌نفعان را فراهم خواهد آورد؛ بنابراین این مطالعه می‎تواند فعالیت‎های قابل برون‎سپاری را در چارچوبی علمی مورد شناسایی قرار دهد و برای دستیابی به اهداف سازمان‎ها از این واگذاری‎ها برنامه‎ ریزی ‎های لازم را موردتوجه قرار دهد.

با توجه به آنچه بیان شد، می‎توان دقت و بازنگری در فعالیت‎های برون‎سپاری شده، شرکت‎های طرف قرارداد، اشکال برون‎سپاری، فعالیت‎های جدید قابل‌واگذاری و درنهایت عارضه‎یابی فعالیت‎های برون‎سپاری شده برای دستیابی به اهداف حاکم بر برون‎سپاری و نتایج اصلی حاصل از آن به‌عنوان اهمیت و ضرورت این مطالعه بیان داشت.

شهرداری یکی از بزرگ‌ترین سازمان‌های خدماتی در شهر می‌باشد که گستردگی و پهنه سازمانی آن به وسعت شهر است که ذینفعان و بهره‌برداران از خدمات آن تمامی مردم آن شهر می‌باشند. مدیریت چنین سازمان عظیمی به لحاظ منابع انسانی و وظایف جهت مدیریت شهر، آن را به یکی از منحصربه‌فردترین سازمان‌ها مبدل نموده است.

تعداد صفحه:111

قیمت : 37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیرد و  همچنین فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال می شود

پشتیبانی سایت :                 parsavahedi.t@gmail.com

37,500 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.