رشته حسابداری

پایان نامه آزمون محتوای فزاینده اطلاعاتی اجزای ارزش افزوده اقتصادی

 دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  مدیریت

دانشگاه آزاد اسلامی

دانشگاه آزاد کاشان

دانشکده تحصیلات تکمیلی

 

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری

عنوان:

آزمون محتوای فزاینده اطلاعاتی اجزای تشکیل دهنده ارزش افزوده اقتصادی و تأثیر آنها بر بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران

 

پاییز 90

 

   

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

عنوان                                                         فهرست                                                             صفحه

فصل اول:کلیات تحقیق

1-1مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….2

1-2تشریح و بیان موضوع …………………………………………………………………………………………………………………………………………………2

1-3 ضرورت و اهمیت تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………………3

1-4 تعین مساله تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………4

1-5 اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………5

1-5-1 هدف اصلی تحقیق در مدل اول………………………………………………………………………………………………………………………..5

1-5-2 هدف اصلی تحقیق در مدل دوم………………………………………………………………………………………………………………………..5

1-6 سوال تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..5

1-7 فرضیات تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………5

1-7-1 فرضیه اصلی تحقیق در مدل اول …………………………………………………………………………………………………………………….5

1-7-2 فرضیه اصلی تحقیق در مدل دوم……………………………………………………………………………………………………………………..5

1-8 روش کلی تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………………………6

1-9 قلمرو تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..7

1-9-1 قلمرو موضوعی تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………….7

1-9-2 قلمرو زمانی تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………….7

1-9-3 قلمرو مکانی تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………8

1-10 کاربرد تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….8

1-11 جامعه آماری و نمونه گیری………………………………………………………………………………………………………………………………………8

1-12 تعاریف اصطلاحات کلیدی………………………………………………………………………………………………………………………………………..9

1-13 خلاصه فصل…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………12

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

2-1مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..15

2-2 مدیریت بر مبنای ارزش……………………………………………………………………………………………………………………………………………15

2-2-1مبنای تئوریک مدیریت بر مبنای ارزش …………………………………………………………………………………………………….15

2-2-2 مرورکلی بر رویکرد مدیریت بر مبنای ارزش……………………………………………………………………………………………….16

2-2-3 چهارچوب مدیریت بر مبنای ارزش …………………………………………………………………………………………………………..17

2-2-4 تعریف مدیریت بر مبنای ارزش…………………………………………………………………………………………………………………18

2-3 معرفی معیارهای مهم مبتنی بر مدیریت بر مبنای ارزش………………………………………………………………………………………………19

2-3-1شاخص های ارزیابی عملکرد……………………………………………………………………………………………………………………19

2-4 مفهوم ارزش افزوده اقتصادی…………………………………………………………………………………………………………………………………..21

2 -4-1 تعریف ارزش افزوده اقتصادی…………………………………………………………………………………………………………………21

2-4-2مدل محاسبه ارزش افزوده اقتصادی………………………………………………………………………………………………………….22

2-4-3 سود خالص عملیاتی بعد از کسر مالیات……………………………………………………………………………………………………..23

2-4-4 سرمایه به کار گرفته شده………………………………………………………………………………………………………………………..23

2-4-5 صورت ارزش افزوده اقتصادی………………………………………………………………………………………………………………….25

2-4-6 معادل­های حقوق صاحبان سهام (تعدیلات حسابداری)………………………………………………………………………………..25

2-4-6-1مالیات معوق. ……………………………………………………………………………………………………………………………..27

2-4-6-2 اندوخته هزینه یابی به روش کامل……………………………………………………………………………………………….28

2-4-6-3 دارایی های نامشهود سرمایه ای. .. ……………… ……………………………………………………………………………29

2-4-6-4 سایر ذخایر معادل حقوق صاحبان سهام……………………………………………………………………………………….30

2-4-7 مفهوم هزینه سرمایه………………………………………………………………………………………………………………………………….31

2-4-7-1  نرخ میانگین موزون…………………………………………………………………………………………………………………..31

2-4-7-2 محاسبه وزن اجزا در ساختار سرمایه……………………………………………………………………………………………..32

2-4-7-3 نرخ هزینه تامین مالی از طریق استقراض……………………………………………………………………………………..33

2-4-7-4 نرخ هزینه تامین مالی از طریق سهام ممتاز…………………………………………………………………………………..34

2-4-7-5 نرخ هزینه تامین مالی از طریق سهام عادی و سود انباشته…. ………………………………………………………..35

2-4-7-6 الگوی بدون رشد……………………………………………………………………………………………………………………….35

2-4-7-7 الگوی رشد گوردن …………………………………………………………………………………………………………………….36

2-4-7-8 مدل صرف ریسک …………………………………………………………………………………………………………………….37

2-4-7-9 مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای……………………………………………………………………………………38

2-4-7-10 مفهوم بتا…………………………………………………………………………………………………………………………………40

2-4-7-11 نحوه محاسبه بتا………………………………………………………………………………………………………………………40

2-4-7-12 مباحث موجود در رابطه با محاسبه بتا………………………………………………………………………………………..43

2-4-8 کاربردها و مزایای ارزش افزوده اقتصادی…………………………………………………………………………………………………….43

2-4-9 راه های افزایش ارزش افزوده اقتصادی……………………………………………………………………………………………………….46

2-5 مفهوم سود باقی مانده…………………………………………………………………………………………………………………………………………….48

2-5-1 تعریف سود باقی مانده……………………………………………………………………………………………………………………………….48

2-5-2 مدل محاسبه سود باقی مانده ……………………………………………………………………………………………………………………49

2-6 مفهوم اقلام تعهدی………………………………………………………………………………………………………………………………………………..49

2-6-1 تعریف اقلام تعهدی…………………………………………………………………………………………………………………………………..49

2-6-2 مدل محاسبه اقلام تعهدی…………………………………………………………………………………………………………………………49

2-7 مفهوم جریان وجه نقد عملیاتی………………………………………………………………………………………………………………………………..49

2-7-1 تعریف جریان وجه نقد عملیاتی…………………………………………………………………………………………………………………..49

2-7-2 مدل محاسبه جریان وجه نقد عملیاتی………………………………………………………………………………………………………….49

2-8 مفهوم سود خالص ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….50

2-8-1 تعریف سود خالص………………………………………………………………………………………………………………………………….50

2-9 مفهوم اندازه شرکت………………………………………………………………………………………………………………………………………………..50

2-10  مفهوم ارزش بازار سهام ………………………………………………………………………………………………………………………………………50

2-11 پیشینه پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….50

2-11-1 پژوهش های خارجی………………………………………………………………………………………………………………………………50

2-11-2 پژوهش های داخلی……………………………………………………………………………………………………………………………..54

2-12 خلاصه فصل……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….61

فصل سوم: روش پژوهش

3-1 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………64

3-2 روش کلی تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..64

3-3 جامعه آماری…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..65

3-4 روش نمونه گیری و نمونه آماری……………………………………………………………………………………………………………………………..65

3-5 توصیف متغیرهای تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………………………66

3-5-1 ارزش افزوده اقتصادی ………………………………………………………………………………………………………………………………66

3-5-1-1 سود خالص عملیاتی بعد از کسر مالیات……………………………………………………………………………………………..66

3-5-1-2 سرمایه به کار گرفته شده ……………………………………………………………………………………………………………….66

3-5-1-3 میانگین موزون هزینه سرمایه ………………………………………………………………………………………………………….68

3-5-2 سود خالص ………………………………………………………………………………………………………………………………………………71

3-5-3 اقلام تعهدی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………72

3-5-3-1 جریان وجه نقد عملیاتی…………………………………………………………………………………………………………………..73

3-5-4 تعدیلات حسابداری ………………………………………………………………………………………………………………………………….73

3-5-5 اندازه شرکت ……………………………………………………………………………………………………………………………………………74

3-5-6 ارزش بازار سهام ……………………………………………………………………………………………………………………………………..74

3-5-7 متغیر وابسته پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………75

 

3-6 روش گرد آوری اطلاعات ……………………………………………………………………………………………………………………………………….75

3-7 ابزار تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..76

3-8 پایایی و اعتبار تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………………..76

3-9 روش های تجزیه و تحلیل داده ها……………………………………………………………………………………………………………………………76

3-9-1 مدل داده های ترکیبی……………………………………………………………………………………………………………………………….77

3-9-2 روش های تخمین ……………………………………………………………………………………………………………………………………79

3-10روش های آماری مورد استفاده در تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………80

3-10-1 آزمون معنی دار بودن اثرات فردیFلیمر……………………………………………………………………………………………………80

3-10-2 مراحل تخمین مدل به وسیله داده های تلفیقی…………………………………………………………………………………………..81

3-10-2-1 اثرات ثابت و تصادفی ……………………………………………………………………………………………………………………81

3-10-2-2 آماره هاسمن…………………………………………………………………………………………………………………………………81

3-10-3 تحلیل رگرسیون …………………………………………………………………………………………………………………………………….83

3-10-3-1 فرضیه های مدل رگرسیون خطی کلاسیک…………………………………………………………………………………….83

3-10-3-2 آزمون t………………………………………………………………………………………………………………………………………..86

3-11 روش های رایانه ای …………………………………………………………………………………………………………………………………………….87

3-12 خلاصه فصل………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..88

فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده ها

4-1 مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..91

4-2 توصیف جامعه و نمونه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………91

4-3 توصیف متغیرهای تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………………….93

4-3-1 ارزش افزوده اقتصادی ………………………………………………………………………………………………………………………………93

4-3-1-1 سود خالص عملیاتی بعد از کسر مالیات……………………………………………………………………………………………..93

4-3-2 سود خالص ………………………………………………………………………………………………………………………………………………94

4-3-3 اقلام تعهدی …………………………………………………………………………………………………………………………………………….94

4-3-3-1 جریان وجه نقد عملیاتی……………………………………………………………………………………………………………………94

4-3-4 تعدیلات حسابداری …………………………………………………………………………………………………………………………………..94

4-3-5 اندازه شرکت ……………………………………………………………………………………………………………………………………………95

4-3-6 ارزش بازار سهام ………………………………………………………………………………………………………………………………………95

4-4 تحلیل یافته ها………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..96

4-4-1 آمار توصیفی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………96

4-4-2 آمار استنباطی …………………………………………………………………………………………………………………………………………..97

4-5 برآورد الگو و تحلیل نتایج ……………………………………………………………………………………………………………………………………..103

4-5-1 آزمون F لیمر ………………………………………………………………………………………………………………………………………..103

4-5-2 آزمون هاسمن ………………………………………………………………………………………………………………………………………..104

4-6 آزمون فرضیات تحقیق و تحلیل نتایج ……………………………………………………………………………………………………………………104

4-6-1 روش آزمون فرضیه تحقیق در مدل اول …………………………………………………………………………………………………..104

4-6-1-1 اجزای مدل اول ……………………………………………………………………………………………………………………………104

4-6-2 نتایج آزمون F لیمر برای مدل اول ………………………………………………………………………………………………………….105

4-6-3 نتایج آزمون هاسمن برای مدل اول ………………………………………………………………………………………………………….105

4-6-4 نتایج آزمون رگرسیون برای مدل اول ……………………………………………………………………………………………………….105

4-6-5 روش آزمون فرضیه تحقیق در مدل دوم …………………………………………………………………………………………………..107

4-6-5-1 اجزای مدل دوم ……………………………………………………………………………………………………………………………107

4-6-6 نتایج آزمون Fلیمر برای مدل دوم ……………………………………………………………………………………………………………108

4-6-7 نتایج آزمون هاسمن برای مدل دوم ………………………………………………………………………………………………………….108

4-6-8 نتایج آزمون رگرسیون برای مدل دوم ……………………………………………………………………………………………………….108

4-7 خلاصه فصل ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………111

فصل پنجم:تلخیص، نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1 مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………114

5-2 تحلیل نتایج آزمون فرضیه در مدل اول ………………………………………………………………………………………………………………….114

5-3 تحلیل نتایج آزمون فرضیه در مدل دوم ………………………………………………………………………………………………………………….116

5-4 نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..117

5-5 پیشنهادات …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..117

5-5-1 پیشنهادات کاربردی پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………118

5-5-2 پیشنهادات برای پژوهش های آتی……………………………………………………………………………………………………………118

5-6 محدودیت های پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………………………….118

5-7 خلاصه فصل ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….120

 

عنوان                                                  فهرست جداول و اشکال                                         صفحه

شکل 2-1 معرفی ویژگی های مرتبط با شاخص های مختلف ارزیابی عملکرد …………………………………………………………………………….20

شکل 2-2 صورت ارزش افزوده اقتصادی………………………………………………………………………………………………………………………………….25

شکل 2-3 معادل های سرمایه و آثار تعدیلی آنها………………………………………………………………………………………………………………………..28

شکل 2-4 رابطه بین Rj و Rm ………………………………………………………………………………………………………………………………………………41

جدول 2-5 خلاصه پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………………57

شکل 3-1 سرمایه به کار رفته و سود خالص عملیاتی پس از کسر مالیات……………………………………………………………………………………68

شکل 3-2 سود خالص …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..71

شکل 3-3 تعدیلات حسابداری ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….73

شکل 4-1 نمونه انتخاب شده از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران………………………………………………………….92

شکل 4-2 تعدیلات حسابداری ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….94

جدول 4-3 آمار توصیفی متغیر وابسته تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………….96

جدول 4-4 آمار توصیفی متغیرهای مستقل تحقیق در مدل اول………………………………………………………………………………………………….96

جدول 4-5 آمار توصیفی متغیرهای مستقل تحقیق در مدل دوم ………………………………………………………………………………………………..97

جدول 4-6 تحلیل پیش فرض ها برای مدل اول ……………………………………………………………………………………………………………………..98

جدول 4-7 نتایج آزمون علیت گرنجری برای متغیر های مدل اول …………………………………………………………………………………………..100

جدول 4-8  تحلیل پیش فرض ها برای مدل دوم……………………………………………………………………………………………………………………100

جدول 4-9  نتایج آزمون علیت گرنجری برای متغیرهای مدل دوم …………………………………………………………………………………………..102

شکل 4-10 نتایج آزمون رگرسیون برای مدل اول…………………………………………………………………………………………………………………..106

شکل 4-11 نتایج آزمون رگرسیون برای مدل دوم…………………………………………………………………………………………………………………..109

شکل 4-12 خلاصه نتایج آزمون فرضیه تحقیق در مدل اول …………………………………………………………………………………………………..110

شکل 4-13 خلاصه نتایج آزمون فرضیه تحقیق در مدل دوم ………………………………………………………………………………………………….110

جدول 5-1 نتایج تحقیق در مدل اول……………………………………………………………………………………………………………………………………..115

جدول 5-2 نتایج تحقیق در مدل دوم…………………………………………………………………………………………………………………………………….117

 

 

عنوان                                                               فهرست منابع و ماخذ                                                   صفحه

الف) منابع فارسی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….121

ب) منابع انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………123

آزمون های آماری مدل اول ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….125

آزمون های آماری مدل دوم…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..132

 

 

چکیده

امروزه بر سود حسابداری به عنوان یک معیار ارزیابی عملکرد انتقاداتی  وارد است چنین معیارهایی قادر به اندازه گیری سودآوری اقتصادی نمی باشند. لذا برای ارزیابی بهتر عملکرد و اخذ تصمیم گیری های مناسب تر، مدیران شرکتها باید از معیارهای دیگری استفاده نمایند. بنابراین هدف پژوهش حاضر بررسی این موضوع است که آیا اجزای تشکیل دهنده ارزش افزوده اقتصادی نسبت به برخی متغیرهای حسابداری تاثیر بیشتری بر  بازده سهام دارند یا خیر؟ برای بررسی این موضوع دو فرضیه تدوین و نمونه ­ای از بین شرکتهای تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق­ بهادار تهران در دوره زمانی 1381-1388 انتخاب شد و برای آزمون هر فرضیه یک مدل رگرسیونی چند متغیره ارائه گردید. متغیرهای مستقل در این تحقیق در مدل اول: سود خالص، سود عملیاتی بعد از کسر مالیات و ارزش افزوده اقتصادی می باشند و در مدل دوم: اندازه شرکت،جریان وجه نقد عملیاتی، تعدیلات حسابداری و اقلام تعهدی می باشد، همچنین بازده سهام به عنوان متغیر وابسته تحقیق در نظر گرفته شد. در این پژوهش از روش رگرسیون داده های ترکیبی جهت برآورد مدل رگرسیونی استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان می­دهد که شاخص های جدید ارزیابی عملکرد ارتباط معنی داری با بازده سهام ندارند. همچنین نتایج نشان می دهد که اعتبار سود خالص و سود عملیاتی بعد از کسر مالیات به عنوان معیارهای سنتی ارزیابی عملکرد هنوز به قوت خود باقی است،  در مورد اجزای ارزش افزوده اقتصادی تنها اقلام تعهدی با بازده سهام ارتباط دارد به طور کلی نتایج شواهد محکمی برای برتری معیارهای جدید ارزیابی عملکرد  نسبت به معیارهای سنتی نظیر سود خالص نشان نمی دهد.

 

واژگان کلیدی

ارزش افزوده اقتصادی، اقلام تعهدی و بازده سهام

 

فصل اول

 

کلیات تحقیق

 

 

1-1- مقدمه

امروزه سرمایه گذاران بیش از هر چیز دیگر خواهان “افزایش ثروت “هستند. تئوری های مدیریت مالی از مدتها پیش هدف نهایی شرکتها را حداکثر سازی ثروت سهامداران  بیان داشته است. . در گذشته  به طور سنتی معیارهایی نظیر سود هر سهم به عنوان مهمترین معیارهای اندازه گیری عملکرد مورد استفاده قرار می گرفت اما در طی دو دهه گذشته تغییرات قابل ملاحظه ای در رویه های حسابداری مدیریت رخ داده است . در دوره جدید تاکید بر رویکردهای استراتژی یعنی تاکید بر تشخیص ، اندازه گیری و مدیریت محرک های عملیاتی ومالی ارزش می باشد . مطالعات تجربی نیز مسیر تحقیقات خود را تغییر داده است و توجه خود را معطوف  به تکنیک های جدید مانند معیار های اقتصادی عملکرد (performance economic measurement) نموده است . این مفاهیم تحت عنوان مدیریت بر مبنای ارزش شناخته می شود. در رویکرد مدیریت بر مبنای ارزش، شاخص های مختلفی برای ارزیابی عملکرد معرفی گردیده است که می توان آنها را در پنج طبقه، طبقه بندی نمود.

در این فصل سعی می شود اطلاعاتی جامع در مورد شاخص های ارزیابی عملکرد مرتبط با رویکرد مدیریت بر مبنای ارزش ارائه گردد ابتدا مسأله‏ی اصلی پژوهش، اهمیت و ضرورت آن مورد بحث قرار می‏گیرد. سپس توضیحاتی راجع به اهداف و فرضیات پژوهش، کاربرد نتایج آن ارائه شده و در نهایت، این فصل با تعریف واژگان کلیدی به پایان خواهد رسید.(Larcker, Value Base Management,2001)

1-2- تشریح و بیان موضوع

اقتصاددانان معتقدند که شرکت ها برای ایجاد ثروت باید عایداتشان  بیش از هزینه بدهی و سرمایه باشد( همیلتون – 1777؛ مارشال– 1890) در قرن بیستم این مفهوم تحت عناوین مختلفی مانند سود باقی مانده ارائه شد . سود باقی مانده به عنوان یک معیار داخلی ارزیابی عملکرد (سولومن ،1965) و یک معیار عملکرد برون سازمانی برای گزارشگری مالی معرفی شده است (آنتونی،1973و 1982)  در طی دو دهه گذشته تغییرات قابل ملاحظه ای در رویه های حسابداری مدیریت رخ داده است . تا قبل از آن تاکید سنتی بر کنترل بودجه ای و تحلیل تصمیمات مالی بوده است در حالی که در دوره جدید تاکید بر رویکردهای استراتژی یعنی تاکید بر تشخیص ، اندازه گیری و مدیریت محرک های عملیاتی ومالی ارزش می باشد . مطالعات تجربی نیز مسیر تحقیقات خود را تغییر داده است و توجه خود را معطوف  به تکنیک های جدید مانند معیار های اقتصادی عملکرد نموده است.

این مفاهیم تحت عنوان مدیریت بر مبنای ارزش شناخته می شود. از طرفی دیگر امروزه سرمایه گذاران بیش از پیش خواهان افزایش ثروت خود هستند. تئوری های مالی از مدتها پیش هدف نهایی شرکتها را حداکثر سازی ثروت سهامداران بیان داشته اند. اما در گذشته با توجه به تاکیدی که بر این مطلب می شد این هدف نهایی بدرستی درک نشده و مورد توجه قرار نمی گرفت. به طور سنتی معیارهایی نظیر سود هر سهم به عنوان مهمترین معیارهای اندازه گیری عملکرد و حتی مبنایی برای پاداش در اکثر شرکتها مورد استفاده قرار می گرفت سودهای حسابداری همیشه به دلیل ناتوانی آنها در اندازه گیری بازده اقتصادی مورد انتقاد قرار گرفته است (فیشر 1983) مهمترین نقص سود حسابداری تاثیرات منفی است که به دلیل انتخاب  روش های حسابداری می تواند برمعیارهای سودآوری بگذارد یعنی با انتخاب روش های حسابداری می توان آنرا تحریف کرد(کاترجی و میکس 1996). اما همانطور که گفته شد امروزه  با پیدایش مفهوم مدیریت بر مبنای ارزش و تحول اساسی در زمینه مالی ، شاخص های مختلفی برای ارزیابی عملکرد مورد استفاده قرار می گیرند. مدیریت بر مبنای ارزش بر 4 مفهوم به شرح زیر تاکید دارد:

1) تعریف و کاربرد استراتژی هایی که بالاترین امکان برای ارزش آفرینی را دارند. 2) کاربرد سیستم های اطلاعاتی متمرکز بر ارزش آفرینی و محرک های زیربنایی ارزش. 3) همسوسازی فرایندها و اقدامات مدیریت سازمان ، یعنی تخصیص منابع و برنامه ریزی ، با اقداماتی که منجر به ارزش آفرینی می گردد. 4) طراحی سیستم های اندازه گیری عملکرد و طرحهای انگیزشی پاداش که مبتنی بر معیارهای ارزش آفرینی باشد.

1-3 ضرورت و اهمیت تحقیق

ازجمله دلایلی که بر سود حسابداری به عنوان معیارارزیابی عملکرد تاکید می کند این است که اطلاعات موجود در سود ، نشانه بهتری از توانایی فعلی و آتی یک موسسه برای ایجاد جریانات نقدی است .اما نکته حائز اهمیت این است که علاوه بر مبلغ سود، کیفیت آن نیز مهم است به عبارت دیگر سود مورد نظر با چه میزان سرمایه گذاری و با چه نرخ بازدهی و با چه نرخ رشدی و … بدست آمده است در واقع سود را می توان از دیدگاه های مختلفی مورد نقد قرار داد در مورد استفاده از معیار ارزش افزوده اقتصادی به جای سود حسابداری می توان گفت : اگر سرمایه بکار رفته در هر سال ثابت باشد ممکن است عدد سود به تنهایی به عنوان میزان سنجش کارایی مفید باشد و با مقایسه سودهای دوره های قبل و سال جاری بتوان قضاوت هایی بر این اساس که سود آوری افزایش یا کاهش داشته است ، به عمل آورد. اما چنانچه سرمایه بکار رفته در هر سال متفاوت باشد باید از معیار دیگری استفاده نمود این مفهوم در معیار ارزش افزوده اقتصادی نهفته است.در بحث ارزش افزوده اقتصادی به کیفیت سود پرداخته می شود.از طرفی دیگر سود حسابداری و به تبع آن، معیارهای مبتنی بر سود حسابداری می توانند از طریق تغییر در روش حسابداری تغییر کنند. به عبارتی این روش ها، ترفند هایی هستند که مدیران از طریق آنها، با اعداد و ارقام بازی می کنند.اما ارزش افزوده اقتصادی با تعدیلاتی که پیشنهادمی کند سعی می کند بازی با ارقام را به حداقل برساند. اگر بخواهیم سود حسابداری را از دیدگاه دیگری مورد نقد قراردهیم باید به تعهدی بودن سود حسابداری اشاره نمائیم.اقلامی در محاسبه سود منظور می شوند که ممکن است طبق اصل تطابق شناسائی شده باشند این بگونه ای است که امروزه سهامداران بدنبال پیش بینی جریان نقدی آتی واحد تجاری هستند این مفهوم در معیار جریان نقدی عملیاتی نهفته است.

1-4 تعین مساله تحقیق

محتوای اطلاعاتی سود و اجزای آن، همچنین موارد افشاء شده به غیر از سود، به طور گسترده ای در متون حسابداری و مالی، قراردادها(مثل قراردادهای اعتباری) و مدل های ارزیابی، سود نقش اساسی داشته است، محققین  همواره بدنبال عواملی بودند که بتوانند آنها را علاوه بر سود در موارد فوق و سایر موارد مشابه، مورد استفاده قرار دهند و بعبارت دیگر آنها بعنوان رقیبی برای سود شناسایی شوند. بنابراین در این رابطه موضوعات گوناگونی طراحی و آزمون گردیده است که اغلب به محتوای اطلاعات نسبی و افزاینده سود و رقبای آن می پردازند. یکی از رقبای جدید سود در این زمینه، خصوصاً از زمانیکه بیانیه شماره 95 هیأت استانداردهای حسابداری (FASB) در رابطه با لزوم تهیه و افشای صورت گردش وجوه نقد در سه بخش فعالیتهای عملیاتی، سرمایه گذاری و تأمین مالی، اعلام و از جولای 1988 لازم الاجرا گردید، جریان وجوه نقد عملیاتی و بعبارت دیگر سود نقدی بوده است. یکی دیگر از این رقبا، ارزش افزوده می باشد و ظهور آن به زمانی برمیگردد که کمیته معیارهای حسابداری و حسابرسی انجمن حسابداران آمریکا (1991) همچنین برخی تحقیقات بین المللی حسابداری این پیشنهاد را ارائه دادند که صورت ارزش افزوده نیز به همراه سایر گزارشات مالی تهیه و افشاء گردد. در تحقیق حاضر در مدل اول جهت آزمون اطلاعات نسبی متغیر های مالی و اقتصادی از متغیر های ارزش افزوده اقتصادی ،سود خالص وسود عملیاتی بعد از کسر مالیات استفاده شده است، و در مدل دوم جهت آزمون محتوای فزاینده اطلاعاتی اجزای ارزش افزوده اقتصادی چهار متغیر حسابداری به تفکیک، مورد آزمون و بررسی تحلیلی قرار می گیرد.که عبارتند از اندازه شرکت، جریان وجه نقد عملیاتی، اقلام تعهدی و تعدیلات حسابداری.

از طرف دیگر با توجه به محدودیت های موجود در معیارهای سنتی حسابداری ، نتایج این تحقیق می تواند در موارد زیر برای مدیران مورد استفاده قرار گیرد:

1- کمک به مدیران جهت شناسایی محرک های ارزش آفرینی .

2- بهبود معیارهای ارزیابی عملکرد به عنوان بخش مهم از زنجیره ارزش.

3-ایجاد انگیزه برای مدیران جهت ارزش آفرینی.

1-5 اهداف تحقیق

 1-5-1 هدف اصلی تحقیق در مدل اول

تعیین این که ارزش افزوده اقتصادی نسبت به برخی متغیرهای حسابداری تاثیر بیشتری بر بازده سهام دارند.

1-5-2هداف اصلی تحقیق در مدل دوم

تعیین این که اجزای تشکیل دهنده ارزش افزوده اقتصادی نسبت به برخی متغیر های حسابداری تاثیر بیشتری بر بازده سهام دارند.

1-6 سوال تحقیق

آیا اجزای تشکیل دهنده ارزش افزوده اقتصادی  نسبت به برخی متغیرهای حسابداری تاثیر بیشتری بر بازده سهام دارند؟

1-7- فرضیه ­های تحقیق

1-7-1 فرضیه اصلی تحقیق در مدل اول

ارزش افزوده اقتصادی نسبت به برخی از متغیر های حسابداری تأثیر بیشتری بر  بازده سهام دارند.

1-7-2 فرضیه اصلی تحقیق در مدل دوم

اجزای تشکیل دهنده ارزش افزوده اقتصادی نسبت به برخی از متغیر های حسابداری تاثیر بیشتری بر بازده سهام دارند.

1-8 روش کلی تحقیق

این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش استقرایی است ، که مبتنی بر اطلاعات واقعی صورت های مالی شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است و به جامعه آماری منتخب تعمیم داده می شود. متغیرهای مستقل در مدل اول جهت آزمون محتوای اطلاعاتی نسبی متغیر های مالی و اقتصادی  عبارتند  از ارزش افزوده اقتصادی،سود عملیاتی بعد از کسر مالیات و سود خالص می باشد. متغیرهای مدل دوم جهت آزمون محتوای فزاینده اطلاعاتی اجزای تشکیل دهنده ارزش افزوده اقتصادی عبارتند از اندازه شرکت،اقلام تعهدی، تعدیلات حسابداری و جریان وجه نقد عملیاتی و متغیر وابسته این پژوهش بازده سهام است.رابطه بین متغیر وابسته و متغیرهای مستقل به وسیله مدل رگرسیونی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

دراین تحقیق برای بررسی ارتباط این متغیرها از روش رگرسیونی پانل دیتا استفاده خواهد شد.

تعداد صفحه:155

قیمت : 37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیرد و  همچنین فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال می شود

پشتیبانی سایت :                 parsavahedi.t@gmail.com

37,500 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.