تربیت بدنی

پایان نامه­ ارشد رشته­ تربیت بدنی و علوم ورزشی- فیزیولوژی: بررسی و مقایسه روش­های برگشت به حالت اولیه در خشکی و آب پس از یک فعالیت شدید بی­هوازی بر سطح لاکتات خون و ضربان قلب شناگران نخبه

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

دانلود متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی

   

دانشگاه شیراز

دانشکده علوم تربیتی و روان­شناسی

 

 پایان نامه­ کارشناسی ارشد در رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی- فیزیولوژی

 

بررسی و مقایسه روش­های برگشت به حالت اولیه در خشکی و آب پس از یک فعالیت شدید بی­هوازی بر سطح لاکتات خون و ضربان قلب شناگران نخبه

 

استاد راهنما

دکتر محسن ثالثی

        

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چکیده

 هدف از انجام این تحقیق، مقایسه دو روش متفاوت برگشت به حالت اولیه در خشکی و آب بر سطح لاکتات خون و ضربان قلب شناگران نخبه بود. بدین منظور 16 دانشجوی پسر ورزشکار (با میانگین سنی88/2± 43/22سال، وزن03/11± 31/72 کیلو­گرم، قد93/5± 82/174 سانتی­متر، شاخص توده بدنی 59/2±32/25 کیلو­گرم بر متر­مربع به صورت داوطلبانه به عنوان نمونه انتخاب شدند. پروتکل تمرین شامل یک جلسه و طی مسافت 100 متر شنای قورباغه و با حد­اکثر توان فرد بود. نمونه­ های خونی به مقدار 5 سی­سی از سیاهرگ بازوئی و در فواصل قبل، بلا­فاصله پس از تمرین و نیز پس از پایان مرحله برگشت به حالت اولیه به منظور اندازه ­گیری میزان لاکتات خون گرفته­شد. همچنین شاخص ضربان قلب نیز در مراحل قبل، بلا­فاصله پس از تمرین و نیز پس از پایان مرحله برگشت به حالت اولیه اندازه ­گیری شد. برای تجزیه و تحلیل داده ­ها از آزمون تحلیل واریانس با اندازه ­گیری مکرر با عامل درون گروهی، بین گروهی و آزمون تعقیبی بونفرونی استفاده شد(05/0p=). یافته­ های آماری نشان داد که میزان لاکتات و ضربان قلب در بازگشت به حالت اولیه در آب نسبت به بازگشت به حالت اولیه در خشکی بسیار سریع­ترکاهش پیدا کرده است. در مجموع نتایج این تحقیق نشان می­دهد که برای باز گرداندن میزان لاکتات خون و ضربان قلب به حالت اولیه و آمادگی ورزشکاران جهت ادامه فعالیت، بازگشت به حالت اولیه در آب روش بسیار مفید و موثر­تری نسبت به بازگشت به حالت اولیه در خشکی بود.

 

واژه­ های کلیدی: بازگشت به حالت اولیه، فعالیت بی­هوازی، لاکتات خون، ضربان قلب، شنا­گر نخبه

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                      صفحه

 

فصل اول: مقدمه

1-1- بیان مسأله…………………………………………………………………………………………………………………….. 4

1-2- ضرورت و اهمیت تحقیق……………………………………………………………………………………………… 8

1-3- اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………………………….. 9

1-3-1- هدف کلی……………………………………………………………………………………………………………. 9

1-3-2- اهداف اختصاصی………………………………………………………………………………………………… 9

1-4- فرضیات تحقیق…………………………………………………………………………………………………………….. 9

1-5- تعاریف مفهومی متغیر­ها……………………………………………………………………………………………… 10

1-5-1 برگشت به حالت اولیه………………………………………………………………………………………… 10

1-5-2- لاکتات……………………………………………………………………………………………………………….. 10

1-5-3- اسید­لاکتیک……………………………………………………………………………………………………… 10

1-5-4- ضربان قلب ……………………………………………………………………………………………………….. 10

1-5-5- فعالیت ورزشی بی­هوازی ………………………………………………………………………………… 10

1-6- تعاریف مفهومی متغیر­ها………………………………………………………………………………………… 10

1-6-1- شناگرنخبه…………………………………………………………………………………………………………. 10

1-6-2- برگشت به حالت اولیه در آب………………………………………………………………………….. 11

1-6-3- برگشت به حالت اولیه در خشکی……………………………………………………………………. 11

 

فصل دوم:

2-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………… 13

2-2- مفاهیم بنیادی……………………………………………………………………………………………………………… 13

2-2-1- ضربان قلب………………………………………………………………………………………………………… 13

2-2-2- دستگاه های مختلف تولید کننده انرژی در بدن……………………………………………. 14

عنوان                                                                                                                      صفحه

 

2-2-3- چگونگی تولید و انتقال انرژی در بدن…………………………………………………………….. 15

2-2-4- فعالیت بی­هوازی وگلیکولیز……………………………………………………………………………… 15

2-2-5- اسیدلاكتیک …………………………………………………………………………………………………….. 17

2-2-6- کنترل متابولیسم اسید لاکتیک هنگام فعالیت ورزشی…………………………………. 19

2-2-7- لاکتات و انتقال آن……………………………………………………………………………………………. 19

2-2-8- آستانه لاکتات (OBLA) ………………………………………………………………………………… 20

2-2-9- عوامل تاثیرگذار بر لاكتات و اثرات لاکتات …………………………………………………… 20

2-2-10- غلظت لاكتات خون: تولید در مقابل دفع…………………………………………………….. 21

2-2-11- لاکتات و ورزش …………………………………………………………………………………………….. 22

2-2-12- دفع و اکسیداسیون اسید لاکتیک و لاکتات……………………………………………….. 23

2-2-13- سرنوشتهای اسید پیرویک ……………………………………………………………………………. 23

2-2-14- خستگی و علل آن…………………………………………………………………………………………. 24

2-2-15- خستگی مرکزی، محیطی و خستگی موضعی عضلانی………………………………. 26

2-2-16- خستگی و ساز و كار انقباضی……………………………………………………………………….. 27

2-2-17- برگشت به حالت اولیه و مراحل آن……………………………………………………………… 28

2-2-18- قرارداد­های رشته ورزشی شنا برای تعیین سطح پاسخ لاکتات خون ……… 29

2-3- مروری بر مطالعات انجام شده دربارة  تغییرات لاکتات در اثر

فعالیت­های ورزشی…………………………………………………………………………………………………………………. 30

2-3-1- مطالعات انجام شده در داخل کشور…………………………………………………………………. 31

2-3-2-مطالعات انجام شده در خارج از کشور……………………………………………………………….. 35

2-4- جمع ­بندی و نتیجه ­گیری…………………………………………………………………………………………….. 41

 

فصل سوم:

3-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………… 43

3-2- طرح تحقیق، بیان متغیر­ها و نحوه تغییر یا كنترل آنها……………………………………………. 43

3-2-1- طرح تحقیق……………………………………………………………………………………………………… 43

3-2-2- متغیر­های تحقیق…………………………………………………………………………………………….. 44

3-2-2-1- متغیر مستقل………………………………………………………………………………………….. 44

3-2-2-2- متغیر­های وابسته……………………………………………………………………………………. 44

3-2-2-3- متغیر مداخله­گر……………………………………………………………………………………… 44

عنوان                                                                                                                      صفحه

 

3-3- جامعه آماری، نمونه و روش نمونه گیری ……………………………………………………………………. 44

3-4- ابزار و وسایل اندازه ­گیری……………………………………………………………………………………………. 45

3-4-1- روش سنجش میزان لاکتات …………………………………………………………………………… 45

3-5- روش اجرای تحقیق…………………………………………………………………………………………………….. 45

3-6- برنامه تمرین…………………………………………………………………………………………………………………. 46

3-7- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات ………………………………………………………………………………….. 47

 

فصل چهارم

4-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………… 49

4-2- مشخصات توصیفی آزمودنی­ها……………………………………………………………………………………. 50

4-3- تجزیه و تحلیل نتایج تحقیق………………………………………………………………………………………. 51

4-3-1- آزمون فرضیه اول……………………………………………………………………………………………… 51

4-3-2- آزمون فرضیه دوم…………………………………………………………………………………………….. 54

 

فصل پنجم

5-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………… 57

5-2- خلاصه تحقیق…………………………………………………………………………………………………………….. 57

5-3- بحث و نتیجه ­گیری……………………………………………………………………………………………………… 58

5-3-1- تاثیر نوع برگشت به حالت اولیه بر میزان لاكتات خون………………………………… 58

5-3-2- تاثیر نوع برگشت به حالت اولیه بر میزان ضربان قلب…………………………………… 60

5-3-3- نتیجه ­گیری کلی………………………………………………………………………………………………… 62

5-4- محدودیت­های تحقیق………………………………………………………………………………………………….. 63

5-5- پیشنهادات تحقیق……………………………………………………………………………………………………….. 63

5-5-1- پیشنهادات حاصل از نتایج تحقیق…………………………………………………………………… 63

5-5-2- پیشنهاداتی جهت تحقیقات آینده……………………………………………………………………. 64

 

فهرست منابع و مآخذ

منابع فارسی ………………………………………………………………………………………………………………………………… 65

منابع انگلیسی ……………………………………………………………………………………………………………………………… 70

 

فهرست جدول ها

عنوان                                                                                                                      صفحه

 

جدول . 4-1 توصیف ویژگی­های فردی آزمودنی­ها(تعداد 16 نفر)…………………………………………… 50

جدول 4-2  آماره­ های توصیفی میزان لاکتات اندازه ­گیری شده……………………………………………… 50

جدول 4-3 آماره­ های توصیفی مربوط به تغییرات ضربان قلب………………………………………………… 51

جدول 4-4 آزمون آماری اندازه ­گیری مکرر (لاکتات خون)……………………………………………………… 51

جدول 4-5 آزمون تعقیبی بونفرونی برای تعیین اختلاف بین تکرارها ………………………………….. 52

جدول 4-6 آزمون آماری اندازه ­گیری مکرر (ضربان قلب)………………………………………………………… 54

جدول 4-7 آزمون تعقیبی بونفرونی برای تعیین اختلاف بین تکرارها ………………………………….. 54

 

 

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                                      صفحه

 

نمودار  4-2 مقایسه میانگین­های شاخص لاکتات خون (میلی مول در لیتر)…………………………. 53

نمودار 4-4 مقایسه میانگین­های شاخص ضربان قلب (تعداد در دقیقه)…………………………………. 55

 

 

مقدمه

برای رسیدن ورزشکار به اوج توانمندی در اجرا عوامل گوناگون فیزیولوژیکی، بیومکانیکی، تغذیه­ای و روانی اثر­گذارهستند. در هر سال صد­ها پژوهش در زمینه سازه­ هایی که برساختار و اعمال سیستم­های تولید انرژی ورزشکاران مؤثر هستند، صورت می­گیرد. یکی از رشته­ های ورزشی که دارای خصوصیات ویژه ای است و تحقیقات زیادی روی ورزشکاران، اجرای روش­ها و فنون مختلف آن به عمل می­آید، ورزش شنا است. تفاوت این ورزش با سایر ورزش­ها، در این است که ورزشکار از حالت قائم و معمولی به حالت افقی درمی­آید. ورزشکار هر روز ساعت­ها، با بهره گرفتن ازعضلات، اهرم­های استخوانی و محور­های چرخشی که مفاصل باشند، بر سیالی به نام آب، نیرو وارد می ­آورد و مسافت­های طولانی را با روش­های مختلف می­پیماید. آب همواره شناگر را در حالتی ویژه و متمایز از سایر شرایط عادی قرار می­دهد، که مطالعه این ویژگی­ها، جالب توجه و از اهمیت زیادی برخوردار است (رمضانی، نیکبخت، امیر تاش، 1382).

دوره برگشت به حالت اولیه[1] پس از تمرین یا مسابقه یکی از مسائلی است که همواره ورزشکاران با آن درگیر بوده­‌اند. این دوره به زمانی گفته می‌­شود، که از لحظه پایان یافتن فعالیت تا رسیدن به حد فعالیت متابولیکی اولیه طول می‌­کشد. در این دوره حوادث متابولیکی گوناگونی در بدن رخ می‌­دهد که همه آنها در جهت بازسازی انرژی از دست رفته و ذخیره­سازی آن کار می‌­کنند. روند­های این دوره به اندازه روند­‌های دوره فعالیت اهمیت دارد (سندگل، 1372).

لاکتات[2] یکی از عوامل مرتبط با خستگی می­باشد، که طی فرایند گلیکولیز بی­هوازی تولید می­ شود و چون انباشت آن با اسیدی شدن همراه است و اسیدی شدن با ایجاد خستگی همراه می­باشد، به عنوان شاخص همراه با اسیدی شدن اندازه گیری می­ شود ( جیمز[3] و همكاران، 2008).

درسال­های اخیر، برخی از مربیان و فیزیولوژیست­های ورزشی با توجه به اهمیت تغییرات لاکتات خون هنگام فعالیت­های ورزشی، ازآن برای تعیین شدت و حجم تمرین مورد نیاز، برای ایجاد تحریکات تمرینی بهینه استفاده کرده ­اند (گائینی، ظفری، 1384).

پژوهشگران در مرحله­ های متفاوت تمرین یا مسابقه، نسبت به اندازه ­گیری سطح لاکتات خون ورزشکاران و چگونگی تغییرات آن اقدام و تفسیر کرده ­اند. یکی از مهمترین مرحله­ ها، مرحله برگشت به حالت اولیه است. گاهی فاصله دو نوبت مسابقه یا تمرین آن­قدر طولانی نیست که زمان، خود­بخود بتواند مشکل بازسازی انرژی از دست رفته را حل کند. ناقص ماندن دوره برگشت به حالت اولیه بی­شک به کاهش توانایی در اجرای کار­های بدنی منجر خواهد شد (گائینی و ظفری، 1384).

اگر مدت و شدت دوره برگشت به حالت اولیه کافی نباشد، ممکن است که ورزشکار به عوارضی نظیر خستگی مزمن و سندرم بیش تمرینی دچار شود. این حالت، اغلب برکیفیت و کمیت اجرا و توانایی بدن تأثیر منفی خواهد گذاشت (رمضانی و همکاران، 1382).

مربیان شاخص ­های گوناگون برای تعیین چگونگی مرحله برگشت به حالت اولیه به کار
می­برند. بعضی از آنها، سطح لاکتات خون یا عضله، سرعت و میزان برگشت آن به سطح آستانه بی­هوازی را ملاک قرار می­ دهند. برخی دیگر، سطح لاکتات خون در زمان استراحت را شاخصی برای شروع فعالیت بعدی در نظر می­ گیرند. مشاهده شده است که ورزشکاران رشته­ های مختلف ورزشی، نسبت به سرعت برگشت لاکتات به سطح آستانه بی هوازی در دوره برگشت به حالت اولیه، واکنش­های متفاوتی دارند. بنا­بر­این، لازم است تحقیقات بیشتر و جامع­تری در این خصوص به عمل آید تا اطلاعات دقیق­تر و کاربردی­تری در اختیار مربیان و ورزشکاران قرار گیرد (رمضانی و همکاران، 1382).

برای حذف لاکتات از عضلات وگردش خون، به انرژی سوخت و سازی نیاز است که بخش عمده و اصلی آن، از راه دستگاه هوازی و در حضور اکسیژن تأمین می­ شود (گائینی، ظفری، 1384).

نظر پژوهشگران درباره تأثیر تمرین، میزان لاکتات خون و برگشت به سطح اولیه متفاوت است. نتیجه برخی از تحقیقات نشان می­دهد که تمرینات ورزشی برای سازگاری بدن، باید به گونه ­ای باشدکه با افزایش توان هوازی، از سرعت ومیزان تولید لاکتات کاسته شود. در برخی دیگر از پژوهش­ها گزارش شده است که در زمان برگشت به حالت اولیه، روش­هایی را باید به کار برد تا لاکتات[4] تشکیل شده با سرعت بیشتری دفع شود و سریع­تر به سطح آستانه بی­هوازی یا استراحت برگردد (رمضانی و همکاران، 1382).

تعداد دیگری ازپژوهشگران، به روش­هایی اشاره می­ کنند که هر دو جنبه را در بر می­گیرد. آنها تقویت توان هوازی و بکار بردن روش­های خاص در زمان برگشت به حالت اولیه را برای سازگار شدن ورزشکار و آماده شدن فرد برای شرکت در رقابت­های پی­در­پی پیشنهاد
می­ کنند (رمضانی و همکاران، 1382).

پژوهشگران، در روند تولید لاکتات پس از یک فعالیت شدید بی­هوازی اتفاق نظر دارند، اما در مورد سرعت کاهش لاکتات خون در دوره برگشت به حالت اولیه، بخصوص در مورد شناگران، نظریه روشنی ارائه نداده ­اند (گائینی، ظفری، 1384).

بنابراین پژوهش حاضر روشی را که برای اولین بار روی شناگران نخبه ایرانی در دوره برگشت به حالت اولیه به­کار می­رود را مورد مطالعه قرار داد. در این روش، تغییرات ویژه سطح لاکتات خون و ضربان قلب شناگران، در رده­های سنی متفاوت مورد سنجش و ارزیابی قرار گرفت.

[1] Recovery

[2] Lactate

[3]. James

[4] Lactate

ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : 91

قیمت : 14700 تومان

 

—-

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.