عمران

پایان‌نامه سازه‌های دریایی:کارایی ادوات کاهنده ارتعاشات ناشی از گردابه در لوله‌ها و رایزرهای مایل در معرض جریان ثابت

دانلود پایان‌نامه دوره کارشناسی ارشد  گرایش سازه‌های دریایی

با عنوان:کارایی ادوات کاهنده ارتعاشات ناشی از گردابه در لوله‌ها و رایزرهای مایل در معرض جریان ثابت

پایان‌نامه دوره کارشناسی ارشد

گرایش سازه‌های دریایی

کارایی ادوات کاهنده ارتعاشات ناشی از گردابه در لوله‌ها و رایزرهای مایل در معرض جریان ثابت

استاد راهنما:

دکتر مصطفی زین‌الدینی

زمستان 1393

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چکیده

زمانی که یک جسم غیر خط جریانی در معرض جریان سیال قرار می‌گیرد گردابه‌هایی در پایین‌دست جسم تشکیل می‌شوند. هنگامی که پریود تشکیل گردابه به پریود ارتعاش طبیعی جسم نزدیک شود نوسانات شدیدی در سازه به وجود می‌آورد. اگر این ارتعاشات مهار نشود می‌تواند سبب آسیب رساندن به سازه و یا حتی تخریب آن گردد. این مسئله به خصوص در لوله‌ و رایزرهای نفتی که در اعماق دریاها با صرف هزینه‌های گزاف نصب می‌گردند بیشتر مورد توجه است، لذا کاهش دامنه این‌گونه ارتعاشات امری ضروری می­باشد. احتمالاً پر کاربردترین روش در حذف نوسانات ناشی از گردابه استفاده از تیغه‌های حلزونی می‌باشد، زیرا علاوه بر آنکه نظم الگوی جریان پشت استوانه را به هم می‌زند در طول لوله نیز همبستگی گردابه‌ها را از بین می‌برد (Lamb, 1991) .

تحقیقات زیادی در مورد نوسان ناشی از تشکیل گردابه در استوانه‌های صلب قائم منفرد، سوار بر یک فنر ارتجاعی انجام شده است. اما در کاربردهای مهندسی برخی سازه‌ها یا عناصر سازه‌هایی هم‌چون کابل‌های نگاه‌دارنده‌ی پل، سیستم‌های مهار سازه‌های شناور و لوله‌ها و رایزر‌ها بعضاً در راستای قائم قرار نداشته یا اینکه اگر راستای آن‌ ها قائم است جریان عمود بر راستای آن برخورد نمی‌کند. به صورت ساده شده‌ای بعضاً فرض می‌شود که تشکیل گردابه‌ها روی اعضای مایل مانند اعضای قائم است به شرطی که فقط مؤلفه‌ای از جریان که عمود بر محور عضو است در نظر گرفته شود. به این موضوع اصل غیر هم‌بستگی می‌گویند.

بدیهی است ارزیابی نوسانات یک عضو مایل در اثر تشکیل گردابه در عمل بسیار پیچیده‌تر از آن است که توسط اصل غیر هم‌بستگی بیان شود. لذا در تحقیق سعی شده است پاسخ استوانه‌های ساده و دارای تیغه‌ی حلزونی با زاویه تمایل 0، 20 و 45 درجه مورد بررسی قرار گیرد.

در مطالعه حاضر موضوع ارتعاشات ناشی از گردابه در یک استوانه مایل، با زوایای میل مختلف، با ضریب جرم- میرایی پایین 0345/0 در یک مخزن کشش، در محدوده اعداد رینولدز 4,000 تا 42,000 و در راستای جریان به صورت تجربی مورد مطالعه قرار گرفته است. دامنه پاسخ‌های نوسان استوانه، فرکانس نسبی (نسبت فرکانس نوسان به فرکانس طبیعی سازه در آب) و ضریب نیروی برآیی بر حسب سرعت اصلاح‌شده اندازه‌گیری، گزارش و بحث شده است.

کلیدواژه: نوسان ناشی از تشکیل گردابه، استوانه قائم، استوانه مایل، مطالعات آزمایشگاهی، تیغه حلزونی، تحلیل هیلبرت

E-mail: aref.farhangmehr@gmail.com

فهرست مطالب

عنوان                                            صفحه

فهرست جدول‌ها ‌ی

فهرست شکل‌‌ها ‌ك

فهرست علائم و نشانه‌ها ‌ف

فصل 1-  مقدمه… 1

1-1- مقدمه….. 2

1-2- هدف از این تحقیق 2

1-3- ساختار تحقیق 2

فصل 2-  تعاریف و مبانی نظری 4

2-1- مقدمه….. 5

2-2- تشکیل گردابه 5

2-3- تأثیر عدد رینولدز بر روند تشکیل گردابه‌ها 6

2-4- نوسان ناشی از گردابه 8

2-5- تقویت اندرکنش سازه و سیال 11

2-5-1-   پدیده همزمانی گردابه‌ها 11

2-5-2-   پدیده قفل شدگی 12

2-6- استفاده از ادوات حذف کننده ارتعاش 12

2-7- تیغه‌های حلزونی 16

2-7-1-   عملکرد……………………………………………………………………………………………………………………………………….17

2-7-2-   پیکربندی ………. 18

فصل 3-  مروری مختصر بر ادبیات فنی 17

3-1- مقدمه …. 18

3-2- مطالعات انجام شده پیرامون نوسانات ناشی از گردابه در استوانه ساده 18

3-2-1-   سیستم با نسبت میرایی- جرم بالا 18

3-2-2-   سیستم با نسبت جرم- میرایی پایین 20

3-3- مطالعات انجام شده پیرامون نوسانات ناشی از گردابه در استوانه ساده مایل 26

3-3-1-   مطالعات انجام‌شده پیرامون استوانه مایل 26

3-3-2-   دامنه و فرکانس پاسخ استوانه مایل سوار شده بر فنر ارتجاعی 32

3-4- مطالعات انجام شده پیرامون چینش پشت‌هم استوانه‌ها 34

فصل 4-  برپایی مدل آزمایشگاهی 39

4-1- مقدمه … 40

4-2- حوضچه یدک 40

4-3- نمونه ‏های مورد آزمایش 41

4-4- سیستم نگهدارنده استوانه ‏ها 43

4-5- حس‌گر‏ها و دستگاه ثبت داده 45

4-6- تجهیزات مورد استفاده جهت تعیین مشخصات سازه‏ای سیستم ارتجاعی 47

4-7- ضرایب كالیبراسیون، میرایی و سختی سیستم ارتجاعی 49

4-8- سیستم‏های ارتجاعی مورد بررسی به همراه فرکانس طبیعی آن‌ ها در آب 51

4-9- نحوه محاسبه دامنه نوسان 54

4-10- نحوه محاسبه فرکانس 55

فصل 5-  بحث و بررسی مدل آزمایشگاهی استوانه منفرد 58

5-1- مقدمه … 59

5-2- صحت‌سنجی و مقایسه با کارهای دیگر محققین 59

5-3- نتایج مربوط به استوانه قائم 61

5-4- نتایج مربوط به استوانه‌های مایل 63

5-4-1-   استوانه ساده 63

5-4-2-   استوانه‌های مایل درای تیغه حلزونی 67

5-5- اعتبار اصل استقلال در استوانه‌های مایل 69

5-6- مقایسه‌ی زوایای تمایل مثبت و منفی 72

5-7- محاسبه ضریب نیروی برآیی 74

5-8- استفاده از تبدیل هیلبرت در تحلیل نوسانات 77

فصل 6-  بحث و بررسی مدل آزمایشگاهی استوانه پشت‌هم 83

6-1- مقدمه … 84

6-2- نتایج مربوط به استوانه‌های ساده قائم پشت‌هم 84

6-3- نتایج مربوط به مایل با زاویه 20 پشت‌هم 90

6-4- نتایج مربوط به مایل با زاویه 45 پشت‌هم 96

فصل 7-  نتیجه گیری و پیشنهادهایی برای مطالعات آتی 102

7-1- نتیجه گیری 103

7-2- پیشنهاد برای مطالعات آتی 106

فهرست مراجع 107

واژه‌نامه فارسی به انگلیسی 109

واژه نامه انگلیسی به فارسی 110

 

 

فهرست جدول‌ها

عنوان                                            صفحه

جدول ‏1‑1: پارامترهای بکار رفته در این تحقیق 10

جدول ‏3‑1: مشخصات حوضچه یدک 40

جدول ‏3‑2: مشخصات نمونه‌ی استوانه ساده 42

جدول ‏3‑3: مشخصات نمونه‌ی استوانه‌ای دارای تیغه‌ی حلزونی 42

جدول ‏3‑4: مشخصات ورق انتهایی 43

جدول ‏3‑5: مشخصات ورق فنری 44

جدول ‏3‑6: شیب نمودار کرنش- نیرو (N) 49

جدول ‏3‑7: شیب نمودار کرنش – جابجایی (cm) 50

جدول ‏3‑8: تعیین سختی سازه 50

جدول ‏3‑9: میرایی نسبی سازه در هوا با بهره گرفتن از رابطه 3-1 51

جدول ‏3‑10: مشخصات نهایی سیستم‌های سازه‌ای منفرد 53

جدول ‏3‑11: مشخصات نهایی سیستم‌های سازه‌ای پشت‌هم 54

 

فهرست شکل‌‌ها

عنوان                                            صفحه

شکل ‏1‑1: شکل‌گیری لایه مرزی بر روی یک استوانه، جداشدگی آن و تشکیل چرخابه در ناحیه پشت استوانه 5

شکل ‏1‑2: تشکیل گردابه در ناحیه پشت یک استوانه (Gerrad, 1966) 6

شکل ‏1‑3: الگوی جریان در اطراف مقطع یک استوانه قائم ساکن در ازای تغییر در عدد رینولدز (LEAP Australia CFD team ) 7

شکل ‏1‑4: استوانه صلب سوار بر یک سیستم فنر-میراگر در جریان آزاد (Jain and Modares-Sadeghi, 2011) 8

شکل ‏1‑5:نمایش سه شاخه اصلی در پاسخ به تشکیل گردابه‌ها و محدوده هم‌زمانی در گردابه‌ها (Lucor et al., 2005) 12

شکل ‏1‑6: استفاده از تیغه‌های فلزی در دودکش به منظور حذف نوسانات ناشی از گردابه 13

شکل ‏1‑7: تجهیزات متفاوت به منظور حذف نوسانات ناشی از گردابه 13

شکل ‏1‑8: الگوی جریان پشت استوانه ساده 15

شکل ‏1‑9: الگوی جریان پشت استوانه دارای نوار 15

شکل ‏1‑10: تیغه‌های حلزونی 17

شکل ‏1‑11: استفاده از تیغه حلزونی به منظور کنترل تولید گردابه 17

شکل ‏1‑12: پارامترهای هندسی تیغه حلزونی ( DNV، 2010) 18

شکل ‏1‑13: نمونه‌ای از تیغه‌های حلزونی با 3 تیغه (Allen et al., 2008) 19

شکل ‏2‑1: مشخصه‌ های نوسان استوانه در آزمایش تونل باد با 36/0 (Feng, 1986) 20

شکل ‏2‑2: دامنه پاسخ استوانه. (▪) مشاهدات Khalak and Williamson (1997b) با 013/0 در آب و (◊) مشاهدات Feng (1986) با 36/0 در هوا. (Khalak and Williamson, 1997b) 21

شکل ‏2‑3: دامنه پاسخ. (●) برای 0014/0 ؛ (○) برای 0032/0 (Govardhan and Williamson, 2000) و (●= نقطه قرمز) برای 00016/0 (Brankovic and Bearman, 2006). (Brankovic and Bearman, 2006) 22

شکل ‏2‑4: دامنه بیشینه شاخه بالایی و پایینی در های متفاوت. (▪) دامنه بیشینه شاخه بالایی (Khalak andWilliamson, 1997a)؛ (∆) دامنه بیشینه شاخه پایینی (Khalak and Williamson, 1997a)؛ (○) دامنه بیشینه 22

شکل ‏2‑5: فرکانس بی‌بعد شده بر اساس سرعت اصلاح‌شده در 013/0 (Khalak and Williamson, 1997a). 23

شکل ‏2‑6: پدیده قفل شدگی مشاهده شده در نسبت جرم‌های متفاوت: (017/0 )3/10 و (019/0 )6/20 (Khalak and Williamson, 1997a). 24

شکل ‏2‑7: ضرایب نیروی پسایی و برآیی بر حسب سرعت اصلاح‌شده، برای (013/0 )       1/10 (Khalak and Williamson, 1997b). 25

شکل ‏2‑8: استوانه مایل در معرض جریان افقی و مؤلفه‌های عمود و در راستای محور استوانه سرعت جریان (Jain and Modarres-Sadeghi, 2014). 26

شکل ‏2‑9: عدد استروهال عمود برای استوانه ثابت در زوایای تمایل متفاوت (Surry and surry, 1967). 26

شکل ‏2‑10: مشاهده جریان در پشت استوانه‌ ثابت مایل در تونل باد (Rember, 1983). 27

شکل ‏2‑11: دامنه حداکثر و r.m.s دامنه بر حسب سرعت اصلاح‌شده. در این تصویر با نمایش داده شده است (Lucor and Karniadakis, 2003). 28

شکل ‏2‑12: ضریب نیروی پسایی (CD(mean)) بر حسب سرعت اصلاح‌شده(Lucor and Karnadiakis, 2003). 29

شکل ‏2‑13: ضریب نیروی برآیی (CL(r.m.s)) بر حسب سرعت اصلاح‌شده(Lucor and Karnadiakis, 2003). 30

شکل ‏2‑14: گردابه‌های پشت استوانه‌‌ای که در مخزن آب کشیده می‌شوند. (a) ، (b) و (c) (Thakur et al., 2004). 31

شکل ‏2‑15: تأثیر زاویه تمایل بر: (a) عدد استروهال، (b) ضریب نیروی پسایی، (c) ضریب نیروی برآیی؛ (d)، (e) و (f) نسبت ضرایب بی‌بعد شده بعد از اعتبار IP به مقدار واقعی آن‌ ها. (Willden and Guerbi, 2010) 32

شکل ‏2‑16: ترسیم دامنه بی‌بعد شده بر حسب سرعت اصلاح‌شده برای 0 (●) ، 20 (∆) و 45 ( ) برای 0125/0 (Jain and Modarres-Sadeghi, 2012 بر اساس داده‌های Franzini et al., 2009). 33

شکل ‏2‑17: ترسیم فرکانس بی‌بعد شده بر حسب سرعت اصلاح‌شده برای 0 (●) ، 20 (∆) و 45 ( ) برای 0125/0 (Jain and Modarres-Sadeghi, 2012 بر اساس داده‌های Franzini et al., 2009). 34

شکل ‏2‑18: نقشه محدوده‌های تداخل دو استوانه (Zdarvkivich 1988) 35

شکل ‏2‑19: دامنه پاسخ‌های عمود بر جهت جریان برای استوانه پایین‌دست در سرعت‌های اصلاح‌شده (Bearman, 2011) 36

شکل ‏2‑20: اثر فاصله مرکز به مرکز و سرعت اصلاح‌شده بر دامنه ارتعاشات (Bearman, 2011) 37

شکل ‏2‑21: اثر ناحیه سایه پایدار بر ارتعاشات عمود بر جهت جریان در استوانه‌های پشت‌هم (Bearman, 2011) 37

شکل ‏2‑22: نحوه ایجاد نیروهای عرضی ناپایدار بر استوانه پایین‌دست برای سرعت‌های اصلاح‌شده بالاتر از تشدید (Assi et al., 2010). 38

شکل ‏3‑1: حوضچه یدک آزمایشگاه مهندسی دریای دانشگاه شریف 41

شکل ‏3‑2: سیستم تعیین و کنترل سرعت حوضچه یدک 41

شکل ‏3‑3: تصویر شماتیک از لوله‌ی دارای تیغه‌ی حلزونی 42

شکل ‏3‑4: نمونه‌های مورد آزمایش 43

شکل ‏3‑6: نمایش زوایای مختلف تمایل. (الف) زاویه تمایل منفی . (ب) زاویه تمایل مثبت 44

شکل ‏3‑7: سیستم ارتجاعی به همراه سیستم صلب فلزی در بالادست 45

شکل ‏3‑8: نحوه قرارگیری کرنش‌سنج‌ها بر روی ورق‌های فنری 45

شکل ‏3‑9: کرنش سنج نصب شده بر روی قسمت انتهای بالایی استوانه به منظور محاسبه نیروی سیال 46

شکل ‏3‑10: دستگاه ثبت کرنش مورد استفاده (با تشکر از شرکت طازند) 46

شکل ‏3‑11: قاب صلب جهت تعیین سختی و میرایی سیستم ارتجاعی 47

شکل ‏3‑12: نمودار کرنش- نیرو جهت کالیبره نمودن کرنش‌سنج‌ها برای بارگذاری اول 48

شکل ‏3‑13: نمودار کرنش- جابجایی جهت کالیبره نمودن کرنش‌سنج‌ها برای بارگذاری اول 48

شکل ‏3‑14: نمودار نیرو- جابجایی جهت تعیین سختی سازه برای بارگذاری اول 49

شکل ‏3‑15: نمودار تاریخچه زمانی ارتعاش آزاد یا جابجایی اولیه 10 سانتی‌متر 50

شکل ‏3‑16: نمودار تاریخچه زمانی ارتعاش آزاد فرضی 51

شکل ‏3‑17: تاریخچه زمانی ارتعاش آزاد استوانه ساده به همراه ورق انتهایی در آب 52

شکل ‏3‑18: استفاده از تبدیل هیلبرت در تعیین دامنه جابجایی حداکثر 55

شکل ‏3‑19: تاریخچه زمانی ارتعاشات استوانه BC00 در راستای عمود بر جریان و PSD متناظر با آن 57

شکل ‏4‑1: نمودار دامنه بی بعد نوسان (A/D)در راستای عمود بر جریان بر حسب سرعت اصلاح‌شده برای استوانه (BC00) 60

شکل ‏4‑2: نمودار نسبت فرکانس (f*) بر حسب سرعت اصلاح‌شده برای استوانه ساده قائم (BC00) 61

شکل ‏4‑3: نمودار دامنه بی بعد نوسان (A/D) بر حسب سرعت اصلاح‌شده برای استوانه ساده قائم (BC00) و استوانه دارای تیغه‌ی حلزونی قائم (HC00) 62

شکل ‏4‑4: نمودار نسبت فرکانس (f*) بر حسب سرعت اصلاح‌شده برای استوانه ساده قائم (BC00) و استوانه دارای تیغه‌ی حلزونی قائم (HC00) 62

شکل ‏4‑5: (الف) دامنه بی بعد نوسان (A/D) بر حسب سرعت اصلاح‌شده برای استوانه ساده با زاویه تمایل 20 (BC20). (ب) فرکانس نسبی (f*) بر حسب سرعت اصلاح‌شده برای استوانه ساده با زاویه تمایل 20 (BC20). 64

شکل ‏4‑6: : (الف) دامنه بی بعد نوسان (A/D) بر حسب سرعت اصلاح‌شده برای استوانه ساده با زاویه تمایل 45 (BC45). (ب) فرکانس نسبی (f*) بر حسب سرعت اصلاح‌شده برای استوانه ساده با زاویه تمایل 45 (BC45). 65

شکل ‏4‑7: دامنه بی بعد نوسان (A/D) بر حسب سرعت اصلاح‌شده برای استوانه ساده با زوایای تمایل 0 (BC00)، 20 (BC20) و 45 (BC45) 66

شکل ‏4‑8: فرکانس نسبی (f*) بر حسب سرعت اصلاح‌شده برای استوانه ساده با زوایای تمایل 0 (BC00)، 20 (BC20) و 45 (BC45) 66

شکل ‏4‑9: (الف) دامنه بی بعد نوسان (A/D) بر حسب سرعت اصلاح‌شده برای استوانه ساده با زا وای تمایل 0 (BC00) و 20 (BC20) و استوانه با تیغه حلزونی با زاویه تمایل 20 (HC20). (ب) فرکانس نسبی (f*) بر حسب سرعت اصلاح‌شده برای استوانه ساده با زوایای تمایل 0 (BC00) و 20 (BC20) و استوانه با تیغه حلزونی با زاویه تمایل 20 (HC20). 68

شکل ‏4‑10: (الف) دامنه بی بعد نوسان (A/D) بر حسب سرعت اصلاح‌شده برای استوانه ساده با زا وای تمایل 0 (BC00) و 45 (BC45) و استوانه با تیغه حلزونی با زاویه تمایل 45 (HC45). (ب) فرکانس نسبی (f*) بر حسب سرعت اصلاح‌شده برای استوانه ساده با زوایای تمایل 0 (BC00) و 45 (BC45) و استوانه با تیغه حلزونی با زاویه تمایل 45 (HC45). 69

شکل ‏4‑11: (الف) دامنه بی بعد نوسان (A/D) بر حسب سرعت اصلاح‌شده‌ی قائم برای استوانه ساده با زا وای تمایل ○0 (BC00) ، ○20 (BC20) و ○45 (BC45). (ب) فرکانس نسبی (f*) بر حسب سرعت اصلاح‌شده‌ی قائم برای استوانه ساده با زا وای تمایل ○0 (BC00) ، ○20 (BC20) و ○45 (BC45). 70

شکل ‏4‑12: : (الف) دامنه بی بعد نوسان (A/D) بر حسب سرعت اصلاح‌شده‌ی قائم برای استوانه‌ی دارای تیغه‌ی حلزونی با زا وای تمایل 0 (BH00) ، 20 (BH20) و 45 (BH45). (ب) فرکانس نسبی (f*) بر حسب سرعت اصلاح‌شده‌ی قائم برای استوانه ساده با زا وای تمایل 0 (BH00) ، 20 (BH20) و 45 (BH45). 71

شکل ‏4‑13: دامنه بی‌بعد نوسان (A/D) بر حسب سرعت اصلاح‌شده (U*) برای استوانه ساده و استوانه‌ی دارای تیغه‌های حلزونی با زاویه تمایل 20± 72

شکل ‏4‑14: فرکانس نسبی نوسان (f*) بر حسب سرعت اصلاح‌شده (U*) برای استوانه ساده و استوانه‌های دارای تیغه‌های حلزونی با زاویه تمایل 20± 73

شکل ‏4‑15: دامنه بی‌بعد نوسان (A/D) بر حسب سرعت اصلاح‌شده (U*) برای استوانه ساده و استوانه‌ی دارای تیغه‌های حلزونی با زاویه تمایل 45± 73

شکل ‏4‑16: فرکانس نسبی نوسان (f*) بر حسب سرعت اصلاح‌شده (U*) برای استوانه ساده و استوانه‌ی دارای تیغه‌های حلزونی با زاویه تمایل 45± 74

شکل ‏4‑17: ضریب نیروی برآیی (CL(RMS)) بر حسب سرعت اصلاح‌شده (U*) برای استوانه ساده قائم (BC00) 74

شکل ‏4‑18: ضریب نیروی برآیی (CL(RMS)) بر حسب سرعت اصلاح‌شده (U*) را به ترتیب برای استوانه ساده با زاویه تمایل 20± 75

شکل ‏4‑19: ضریب نیروی برآیی (CL(RMS)) بر حسب سرعت اصلاح‌شده (U*) را به ترتیب برای استوانه ساده با زاویه تمایل 45± 75

شکل ‏4‑20: ، ضریب نیروی برآیی (CL(RMS)) بر حسب سرعت اصلاح‌شده قائم ( ) برای زاویه تمایل 0 (BC00)، زاویه تمایل 20 (BC20) و زاویه تمایل 45 (BC45) 76

شکل ‏4‑21: ضریب نیروی برآیی (CL(RMS)) بر حسب سرعت اصلاح‌شده قائم ( ) برای استوانه ساده با زاویه 20 درجه (BC20) و استوانه حلزونی با زاویه 20 درجه (HC20) 76

شکل ‏4‑22: اختلاف فاز بین نیرو و جابجایی برای سرعت‌های اصلاح‌شده مختلف در استوانه ساده قائم 79

شکل ‏4‑23: ترسم تبدیل هیلبرت (صفحه فاز) تاریخچه زمانی نوسان برای سه شاخه اصلی 82

شکل ‏5‑1: پاسخ استوانه ساده منفرد (TBC00) 86

شکل ‏5‑2: پاسخ استوانه‌های قائم پشت‌هم با فاصله D2 برای حالت بالادست (TBC00-2D-F) و پایین‌دست (TBC00-2D-R) 87

شکل ‏5‑3: پاسخ استوانه‌های قائم پشت‌هم با فاصله D3 برای حالت بالادست (TBC00-3D-F) و پایین‌دست (TBC00-3D-R) 88

شکل ‏5‑4: پاسخ استوانه‌های قائم پشت‌هم با فاصله D4 برای حالت بالادست (TBC00-6D-F) و پایین‌دست (TBC00-6D-R) 89

شکل ‏5‑5: پاسخ استوانه‌های قائم پشت‌هم با فاصله D6 برای حالت بالادست (TBC00-6D-F) و پایین‌دست (TBC00-6D-R) 90

شکل ‏5‑6: (الف) زاویه تمایل منفی (F). (ب) زاویه تمایل مثبت(R) 91

شکل ‏5‑7: پاسخ استوانه‌ی 20 درجه تکی برای حالت بالادست (TBC20-F) و پایین‌دست (TBC20-R) 92

شکل ‏5‑8: پاسخ استوانه‌های 20 پشت‌هم با فاصله D2 برای حالت بالادست (TBC20-2D-F) و پایین‌دست (TBC20-2D-R) 93

شکل ‏5‑9: پاسخ استوانه‌های 20 پشت‌هم با فاصله D3 برای حالت بالادست (TBC20-3D-F) و پایین‌دست (TBC20-3D-R) 94

شکل ‏5‑10: پاسخ استوانه‌های 20 پشت‌هم با فاصله D4 برای حالت بالادست (TBC20-4D-F) و پایین‌دست (TBC20-4D-R) 95

شکل ‏5‑11: پاسخ استوانه‌های 20 پشت‌هم با فاصله D6 برای حالت بالادست (TBC20-6D-F) و پایین‌دست (TBC20-6D-R) 96

شکل ‏5‑12: پاسخ استوانه‌ی 45 درجه تکی برای حالت بالادست (TB45-F) و پایین‌دست (TBC45-R) 98

شکل ‏5‑13: پاسخ استوانه‌های 45 پشت‌هم با فاصله D2 برای حالت بالادست (TBC45-2D-F) و پایین‌دست (TBC45-2D-R) 99

شکل ‏5‑14: پاسخ استوانه‌های 45 پشت‌هم با فاصله D3 برای حالت بالادست (TBC45-3D-F) و پایین‌دست (TBC45-3D-R) 100

شکل ‏5‑15: پاسخ استوانه‌های 45 پشت‌هم با فاصله D4 برای حالت بالادست (TBC45-4D-F) و پایین‌دست (TBC45-4D-R) 101

شکل ‏5‑16: پاسخ استوانه‌های 45 پشت‌هم با فاصله D6 برای حالت بالادست (TBC45-6D-F) و پایین‌دست (TBC45-6D-R) 102

 

فهرست علائم و نشانه‌ها

عنوان                                    علامت اختصاری

نسبت میرایی

نسبت دامنه

نسبت جرمی

نسبت فرکانس

فرکانس طبیعی

عدد رینولدز

عدد استروهال

سرعت شروع تحریک

سرعت اصلاح‌شده

سرعت اصلاح‌شده قائم

سرعت اصلاح‌شده بحرانی

ضریب نیروی برآ

ضریب نیروی پسایی

ضریب جرم اضافه بالقوه

ضریب جرم اضافه موثر

زاویه فاز

زاویه تمایل

 

فصل 1-    مقدمه

 

 

 

 

 

مقدمه

 

 

1-1-             مقدمه

مطالعه و بررسی نوسانات ناشی از گردابه همواره موضوع جذاب و بحث بر انگیزی بین متخصصان علم مکانیک سیالات و صنایع مرتبط با آن از جمله صنعت فراساحل بوده است. با توجه به مخرب بودن این ارتعاشات تحقیقاتی پیرامون کاهش اثر این گونه نوسانات انجام شده است لذا مطالعه تأثیر ادوات کاهنده‌ی ارتعاش به عنوان یکی از راه‌های کاهش خرابی در سازه‌های دریایی ضروری می‌باشد.

ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه :24

قیمت : 14700 تومان

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.