تربیت بدنی

پایان‌نامه‌ ارشد در رشته‌ تربیت بدنی و علوم ورزشی: تاثیر دوبرنامه تمرین(پیوسته و گسسته) بر عوامل خطر زای قلبی عروقی زنان میانسال غیر ورزشکار

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

دانلود متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی

 دانشگاه شیراز

دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

 

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد در رشته‌ تربیت بدنی و علوم ورزشی

 

تاثیر دوبرنامه تمرین(پیوسته و گسسته) بر عوامل خطر زای قلبی عروقی زنان میانسال غیر ورزشکار

 

استاد راهنما

دکتر محسن ثالثی

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چکیده

 

هدف از تحقیق حاضر مقایسه تاثیر دو برنامه تمرین گسسته و پیوسته بر عوامل خطر زای قلبی عروقی زنان میانسال غیر ورزشکار بود.

روش: آزمودنی های تحقیق 45 نفر زن غیر ورزشکار بودند که از میان داوطلبان افرادی  که شرایط شرکت در تحقیق را داشتند به صورت هدفمند به عنوان آزمودنی های تحقیق انتخاب شدند. آزمودنی های پژوهش سپس به صورت تصادفی به سه گروه تمرین گسسته ، پیوسته و کنترل(هر گروه 15 نفر) تقسیم شدند. یک هفته قبل از شروع عملیات اجرایی تحقیق ،آزمودنی ها در جلسه آشنایی شرکت کردند. ضمن آشنا شدن با اهداف و مراحل پژوهش فرم رضایت نامه آگاهانه را تکمیل کردند و اندازه گیری های پیکر سنجی در مورد آنان انجام شد. روز قبل از آغاز برنامه ورزشی از کلیه آزمودنی ها با حضور در محل آزمایشگاه به صورت ناشتا خونگیری به عمل آمد. سپس دو گروه تمرینی به مدت هشت هفته، هفته ای سه جلسه با شدت 70-50 حداکثر ضربان قلب و به مدت 90-60 دقیقه به فعالیت ورزشی پرداختند. برنامه گروه تمرین پیوسته در یک جلسه انجام می شد ولی برنامه گروه تمرین گسسته با همان مدت زمان و حجم در دو جلسه صبح و عصر برگزار شد. در پایان 8 هفته کلیه اندازه گیری ها مشابه با پیش آزمون انجام گرفت.اطلاعات بدست آمده با بهره گرفتن از تحلیل واریانس یک راهه در بین گروه های تحقیق مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافته ها: نتایج نشان داد که فعالیت ورزشی گسسته باعث کاهش لیپوپروتئین کم چگال و تری گلیسیرید و افزایش لیپوپروتئین پرچگال نسبت به گروه کنترل شد و فعالیت ورزشی پیوسته تنها باعث افزایش معنی دار لیپوپروتئین پرچگال شد.

بحث و نتیجه گیری: در مجموع نتایج تحقیق حاضر نشان داد که برنامه تمرین هشت هفته ای می تواند بر کاهش برخی از عوامل خطر زای قلبی عروقی تاثیر گذارد و برنامه تمرین ورزشی گسسته در کاهش عوامل خطر زای قلبی عروقی موثرتر از تمرین ورزشی پیوسته می باشد.

واژه های کلیدی:تمرین گسسته، تمرین پیوسته،عوامل خطرزای قلبی عروقی

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                          صفحه

 

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1-مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………. 2

1-2-بیان مساله………………………………………………………………………………………………………………………. 4

1-3-ضرورت و اهمیت تحقیق……………………………………………………………………………………………….. 7

1-4- اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………………………… 9

1-4-1-هدف کلی……………………………………………………………………………………………………………… 9

1-4-2- اهداف اختصاصی………………………………………………………………………………………………. 10

1-5- سؤالات تحقیق…………………………………………………………………………………………………………….. 10

1-6- تعاریف مفهومی وعملیاتی متغیرها…………………………………………………………………………….. 11

1-6-1-تعاریف مفهومی…………………………………………………………………………………………………… 11

1-6-1-1- لیپوپروتئین کم چگالی (LDL-C)……………………………………………………….. 11

1-6-1-2- لیپوپروتئین پرچگالی(HDL-C)……………………………………………………………. 12

1-6-1-3- تری گلیسیرید(TG)……………………………………………………………………………….. 12

1-6-1-4- کلسترول(chl)…………………………………………………………………………………………. 12

1-6-1-5- پروتئین واکنشگرC (CRP)…………………………………………………………………… 12

1-6-1-6- سیستاتین C…………………………………………………………………………………………… 13

1-6-2- تعاریف عملیاتی…………………………………………………………………………………………………. 13

1-6-2-1- زنان میانسال غیرورزشکار………………………………………………………………………. 13

 

عنوان                                                                                                                          صفحه

 

1-6-2-2- روش تمرین ……………………………………………………………………………………………. 13

1-6-2-3-تری گلیسیرید………………………………………………………………………………………….. 13

1-6-2-4- لیپوپروتئین پرچگالی(HDL-C)……………………………………………………………. 14

1-6-2-5- لیپوپروتئین کم چگالی (LDL-C)……………………………………………………….. 14

1-6-2-6- پروتئین واکنشگرC (CRP)……………………………………………………………………. 14

1-6-2-7- کلسترول(chl)…………………………………………………………………………………………. 14

1-6-2-8- سیستاتین C…………………………………………………………………………………………… 14

 

فصل دوم: مفاهیم بنیادی و پیشینه تحقیق

2-1- مفاهیم بنیادی……………………………………………………………………………………………………………… 16

2-1-1-بیماری های قلبی……………………………………………………………………………………………….. 16

2-1-2- لیپوپروتئین ها…………………………………………………………………………………………………… 17

2-1-3-تشکیل و عملکرد لیپوپروتئین…………………………………………………………………………… 17

2-1-4- ساختمان و خواص لیپوپروتئین‌ها……………………………………………………………………. 18

2-1-5- لیپوپروتئین کم چگالی (LDL-C)………………………………………………………………….. 19

2-1-6- لیپوپروتئین پرچگالی(HDL-C)………………………………………………………………………. 19

2-1-7- تری گلیسیرید(TG)………………………………………………………………………………………….. 20

2-1-8- کلسترول……………………………………………………………………………………………………………. 22

2-1-10- تاثیر ورزش بر لیپید ها و لیپوپروتئین های خون……………………………………….. 23

2-1-11- پروتئین واکنشگرC (CRP)…………………………………………………………………………… 26

2-1-12- سیستاتین C………………………………………………………………………………………………….. 28

2-2-پیشینه ی تحقیقات……………………………………………………………………………………………………… 29

2-3- فرضیه های تحقیق……………………………………………………………………………………………………… 40

 

عنوان                                                                                                                          صفحه

 

فصل سوم: روش تحقیق

3-1-روش تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………… 42

3-2- جامعه آماری،روش نمونه گیری ونمونه ها…………………………………………………………………. 42

3-3-متغیر های تحقیق………………………………………………………………………………………………………… 43

3-4- ابزارو وسایل تحقیق…………………………………………………………………………………………………….. 43

3-5- روش اجرای تحقیق…………………………………………………………………………………………………….. 44

3-6- روش اندازه گیری متغیرها………………………………………………………………………………………….. 44

3-7- پروتکل تمرین……………………………………………………………………………………………………………… 45

3-8- تجزیه وتحلیل آماری متغیرها…………………………………………………………………………………….. 46

 

فصل چهارم: توصیف یافته ها

4-1- توصیف یافته ها…………………………………………………………………………………………………………… 48

4-2- آزمون فرضیه ها………………………………………………………………………………………………………….. 49

4-2-1- فرضیه اول…………………………………………………………………………………………………………. 50

4-2- 2- فرضیه دوم……………………………………………………………………………………………………….. 51

4-2-3- فرضیه سوم……………………………………………………………………………………………………….. 52

4-2- 4- فرضیه چهارم …………………………………………………………………………………………………. 53

4-2-5 فرضیه پنجم………………………………………………………………………………………………………… 54

4-2-6-  فرضیه ششم…………………………………………………………………………………………………….. 55

 

عنوان                                                                                                                          صفحه

 

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

5-1- خلاصه پژوهش ………………………………………………………………………………………………………….. 57

5-2- بحث و بررسی……………………………………………………………………………………………………………… 59

5-2-1- تاثیر هشت هفته فعالیت ورزشی بر سطوح استراحتی

پروتئین واکنشگر C……………………………………………………………………………………………………….. 59

5-2-2- تاثیر فعالیت ورزشی بر سیستاتین C……………………………………………………………… 61

5-2-3- تاثیر فعالیت ورزشی بر مقادیر کلسترول سرم………………………………………………… 63

5-2-4- تاثیر فعالیت ورزشی بر مقادیر لیپوپروتئین پرچگال………………………………………. 64

5-2-5 تاثیرفعالیت ورزشی بر مقادیر لیپوپروتئین کم چگال………………………………………. 65

5-3- نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………. 67

5-4- پیشنهاد های پژوهش………………………………………………………………………………………………….. 68

5-4-1- پیشنهادهای کاربردی………………………………………………………………………………………… 68

5-4-2- پیشنهاد های پژوهشی………………………………………………………………………………………. 68

 

فهرست منابع

منابع فارسی ………………………………………………………………………………………………………………………….. 69

منابع انگلیسی………………………………………………………………………………………………………………………… 71

 

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                                          صفحه

 

جدول4-1- اطلاعات توصیفی مربوط به مقادیر LDL، HDL، TG،

کلسترول وسیستاتینC آزمودنی های سه گروه تحقیق…………………………………………………………… 49

جدول 4-2- اطلاعات مربوط به تحلیل واریانس یک راهه گروه های تحقیق

مربوط به متغیر LDL…………………………………………………………………………………………………………………. 50

جدول 4-3- اطلاعات تحلیل واریانس یک راهه گروه های

تحقیق مربوط به متغیر HDL………………………………………………………………………………………………….. 51

جدول 4-4- اطلاعات تحلیل واریانس یک راهه گروه های

تحقیق مربوط به متغیر تری گلیسیرید……………………………………………………………………………………… 52

جدول 4-5- اطلاعات تحلیل واریانس یک راهه گروه های

تحقیق مربوط به متغیرکلسترول………………………………………………………………………………………………… 53

جدول 4-6- اطلاعات تحلیل واریانس یک راهه گروه های

تحقیق مربوط به متغیر پروتئین واکنشگرC……………………………………………………………………………… 54

جدول 4-7- اطلاعات تحلیل واریانس یک راهه گروه های

تحقیق مربوط به متغیرسیستاتینC…………………………………………………………………………………………. 55

 

 

1-1-مقدمه

انسان در طول حیات همواره به فعالیت و حركت نیاز داشته و به دنبال  كسب تجارب و كشف روش های جدید بوده است. ورزش در طول تاریخ زندگی انسان به شیوه‌های گوناگونی متجلی گردیده است. ورزش جزء لاینفك تعلیم و تربیت و وسیله‎ای برای رسیدن به سلامت جسمی و روحی نسل جوان است. اهداف عمده تربیت‎بدنی در تاریخ زندگی انسان حفظ سلامت و تعمیم بهداشت، رشد قوای جسمی، آمادگی برای فعالیت‎های دفاعی، كسب شادابی و نشاط وکسب موفقیت در وظایف حرفه‎ای و شغلی می باشد. در این بین توجه به بهداشت و سلامت زنان یکی از ارکان مهم پیشرفت هر جامعه است، زیرا که حفظ سلامت زنان با سلامت دیگر اعضای خانواده مرتبط است و وابستگی بهداشت و سلامت زنان و سایر اعضای خانواده با اجتماع اجتناب ناپذیر است  و توجه به سلامت آنان قدمی مؤثر در کاهش مسائل بهداشتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی و ایجاد جامعه‌ای  سالم و مترقی است ( مهری، 1371).

سالهاست که زنان به عنوان نیروی انسانی در بسیاری از زمینه‌های شغلی از جمله حرفه‌های مدیریتی، پزشکی و فنی بکار گرفته شده‌اند و تا حدودی به علت همین وظایف شغلی حساس  و استفاده از وسایل کمکی برای انجام کارهایی که نیازمند تحرک و فعالیت است از فعالیت بدنی آنان کاسته شده است و به نوعی دچار کم تحرکی و بی تحرکی شده اند. شیوه ی زندگی بی تحرک و چاقی عامل نگرانی مهم جهانی است و عامل خطر قابل اصلاحی است که فعالیت بسیاری از ارگان های بدن و به ویژه دستگاه قلبی عروقی را تحت تاثیر قرار می دهد. عدم فعالیت جسمانی ، اضافه وزن و چاقی نه تنها خطرات مربوط به سلامتی دارند بلکه عوامل خطر غیر مستقیمی هم برای بیماری های قلبی عروقی، دیابت نوع دوم ، فشار خون بالا و
بیماری های مختلف اسکلتی عضلانی است.

بیماری های قلبی عروقی طیف وسیعی از مشکلات مرتبط با دستگاه گردش خون را در بر می گیرد که از دلایل عمده مرگ ومیر در جهان است و سالانه مقادیر قابل توجهی از بودجه کشورها در زمینه بهداشت و درمان را بخود اختصاص می دهد. بیماریهای قلبی عروقی در حال تبدیل شدن به اصلی ترین عامل مرگ و میر و ناتوانی بشر در اغلب کشورهای جهان هستند . این بیماریها در حال حاضر جزو سه علت اول مرگ و میر و ناتوانی انسان در سراسر دنیا هستند. درگذشته بیماریهای عفونی و واگیر عامل عمده مرگ و میر های بشر بودند ، امّا امروزه بیماریهای غیرواگیر تبدیل به عوامل خطرناکتر شده اند . اگرچه خطرات ناشی از بیماریهای مسری بدلیل ماهیت واگیری آنها فوری و آنی تر است امّا عوارض ناشی از بیماریهای مزمن مثل بیماریهای قلبی عروقی ماندگارتر ، پرهزینه تر و ناتوان کننده تر هستند .هرچند بعضی از عوامل ایجاد و پیدایش بیماریهای قلبی عروقی مثل سن غیر قابل مداخله هستند ، امّا روش هایی برای پیشگیری از بیماریهای قلبی عروقی وجود دارد . با بکار بستن این روشها و شیوه ها

می توان از ابتلا به بیماریهای قلبی عروقی پیشگیری کرد و یا حداقل بروز آنها را به تأخیر انداخت .

رایج ترین نوع بیماری های قلبی، بیماری شریانهای قلب است كه البته بیش از انواع دیگر قابل پیشگیری است. شریان ها بر اثر مسدود شدن یا تنگ شدن نمی توانند به خوبی خون را از خود عبور دهند. ایجاد پلاك( یا رسوب) سبب تنگ شدن یا مسدود شدن شریان قلب شده و هر قدر بزرگتر و وسیع تر شوند احتمال بروز حمله قلبی بیشتر خواهد شد. از انواع دیگر می توان به فشار خون بالا اشاره نمود كه تأثیرات جدی بر عروق خونی، قلب و كلیه ها می گذارد. تغییر در ریتم ضربان قلب، افزایش تعداد ضربان های قلب و یا كاهش آن نیز از موارد دیگرند: گاهی اوقات وجود عارضه ای مادرزادی در دستگاه قلب وعروق به صورت نارسایی آشكار شده و منجر به ایجاد اختلال در جریان یافتن خون و خروج آن از قلب خواهد شد.
عوامل خطر ابتلا به بیماری های قلبی در زنان با مردان تفاوتی ندارد و به دو دسته اصلی تقسیم می شود:ابتدا  عوامل خطری كه قابل اصلاح نیستند و عبارتند از: افزایش سن،( بیش از ۶۵ سالگی) ، دوران پس از یائسگی ، خارج كردن رحم( هیتركتومی)، وراثت ( سابقه ابتلا به بیماری های قلبی در افراد خانواده ) و دوم  عواملی كه قابل اصلاحند و  عبارتند از : سیگار كشیدن ، فشار خون بالا، بالا بودن مقدار كلسترول خون، كاهش فعالیت بدنی، شیوه زندگی بی تحرك، چاقی و  نوشیدن الكل.

امکان ایجاد بیماریهای قلبی عروقی بعد از سن 40 سالگی در مردان 49% و در زنان 39% است . در ایران براساس مطالعات انجام شده در 4 استان برروی علل مرگ و میر در سال 1379 و 1380 نشان داده شده که بیماریهای قلبی عروقی مسئول 6/34% کل مرگ ها بوده اند .

عوامل ایجاد کننده بیماریهای قلبی عروقی عمدتا قابل پیشگیری هستند و لازم است تغییراتی در شیوه زندگی فرد ایجاد شود. کلید پیشگیری بیماریهای قلبی عروقی کاهش کلسترول خون, کنترل فشار بالای خون، نگهداری وزن بدن در وضعیت سالم و طبیعی، ترک سیگار و تحرک جسمانی است. مطالعات نشان داده اند كه فعالیت های ورزشی به عنوان یک روش مناسب برای كمك به برطرف شدن مشكلات همراه بیماری های قلبی عروقی است . لیكن در مورد نوع، مدت، شدت و تكرار فعالیت ورزشی هنوز ابهاماتی وجود دارد كه باید توسط تحقیقات علمی مشخص شود. لذا تحقیق حاضر با هدف بررسی تاثیر نوع فعالیت ورزشی بر برخی از عوامل خطر زای قلبی عروقی زنان غیر ورزشكار طراحی گردیده است.

 

ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : 87

قیمت : 14700 تومان

 

 

—-

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.