مهندسی کشاورزی - دامپروری

پایان نامه ارشد رشته کشاورزی : القاء موتاسیون نقطه‌ای با بهره گرفتن از EMS در گیاه بادرنجبویه Melissa officinalis

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته کشاورزی

با عنوان : القاء موتاسیون نقطه‌ای با بهره گرفتن از EMS در گیاه بادرنجبویه Melissa officinalis

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

دانشکده‌کشاورزی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

رشته مهندسی کشاورزی بیوتکنولوژی کشاورزی

گرایش کشاورزی

عنوان

القاء موتاسیون نقطه‌ای با بهره گرفتن از EMS در گیاه بادرنجبویه Melissa officinalis

استاد راهنما

دکترسیدکمال کاظمی‌تبار

استاد مشاور

دکترجعفرمسعودسینکی

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب
صفحه عنوان
1 چکیده………………………………………………………………………………………………………………………..
  فصل اول: مقدمه و کلیات
2 1-1 مقدمه………………………………………………………………………………………………………………….
4 1-1-1 اهمیت موضوع…………………………………………………………………………………………………
4 1-1-2 فرضیات………………………………………………………………………………………………………….
5 1-1-3 اهداف پژوهش…………………………………………………………………………………………………
5 1-1-4 ساختارپژوهش…………………………………………………………………………………………………
6 1-2 کلیات………………………………………………………………………………………………………………….
6 1-2-1 گیاه شناسی……………………………………………………………………………………………………..
7 1-2-2 رویش و تکثیر گیاه…………………………………………………………………………………………..
7 1-2-3 خواستگاه و دامنه انتشار…………………………………………………………………………………….
7 1-2-4 نیازهای اکولوژی………………………………………………………………………………………………
8 1-2-5 اهمیت دارویی…………………………………………………………………………………………………
8 1-2-6 مواد موثره و اجزاء اسانس…………………………………………………………………………………
9 1-2-7 استفاده‌ها…………………………………………………………………………………………………………
9 1-2-8 کشت بافت گیاهی……………………………………………………………………………………………
11 1-2-8-1 تاریخچه کشت بافت گیاهی…………………………………………………………………………..
12 1-2-9 کاربردهای کشت بافت گیاهی…………………………………………………………………………….
12 1-2-9-1 تولید مواد شیمیایی……………………………………………………………………………………….
12 1-2-9-2 ایجاد گیاه عاری از عوامل بیماری‌زای گیاهی……………………………………………………
12 1-2-9-3 ایجاد تنوع ژنتیکی………………………………………………………………………………………..
12 1-2-9-4 کاربرد کشت بافت گیاهی در کشاورزی،باغبانی و جنگل‌داری…………………………….
13 1-2-9-5 کاربردهای اقتصادی کشت بافت گیاهی…………………………………………………………..
13 1-2-9-6 کاربردهای کشت بافت گیاهی در مهندسی ژنتیک و فناوری زیستی…………………….
صفحه عنوان
14 1-2-9-7 انواع کشت بافت گیاهی………………………………………………………………………………..
14 1-2-9-8 بررسی اثرات فاکتورهای مختلف در محیط کشت…………………………………………….
15 1-2-9-9 نمک‌های غیرآلی………………………………………………………………………………………….
15 1-2-9-10 ویتامین‌ها…………………………………………………………………………………………………..
16 1-2-9-11 هورمون‌های گیاهی…………………………………………………………………………………….
16 1-2-9-11-1 اکسین‌ها………………………………………………………………………………………………..
17 1-2-9-11-2 سیتوکنین‌ها……………………………………………………………………………………………
18 1-2-9-12 منبع انرژی…………………………………………………………………………………………………
18 1-2-9-13 عوامل فیزیکی……………………………………………………………………………………………
18 1-2-9-14 مواد آلی…………………………………………………………………………………………………….
19 1-2-9-15 ریزنمونه……………………………………………………………………………………………………
19 1-2-9-16 PH………………………………………………………………………………………………………….
19 1-2-9-17 آب…………………………………………………………………………………………………………..
20 1-2-9-18 آگار………………………………………………………………………………………………………….
20 1-2-9-19 چگونگی انتخاب محیط کشت……………………………………………………………………..
20 1-2-10 ریزازدیادی گیاهان از طریق کشت بافت…………………………………………………………….
21 1-2-10-1 موارد استفاده از ریزازدیادی…………………………………………………………………………
22 1-2-11ریشه‌زائی………………………………………………………………………………………………………..
22 1-2-12 تعریف موتاسیون (جهش)……………………………………………………………………………….
22 1-2-12-1 تاریخچه استفاده از موتاسیون……………………………………………………………………….
23 1-2-12-2 انواع موتاسیون…………………………………………………………………………………………..
23 1-2-12-3 موتاژن………………………………………………………………………………………………………
24 1-2-12-3-1 انواع موتاژن…………………………………………………………………………………………..
24 1-2-12-3-2 عوامل شیمیایی جهش‌زا…………………………………………………………………………..
25 1-2-12-4 سطوح ایجاد موتاسیون………………………………………………………………………………..
صفحه عنوان
26 1-2-12-5 مواد گیاهی مورد تیمار………………………………………………………………………………..
26 1-2-12-6 اهمیت موتاسیون در اصلاح نباتات……………………………………………………………….
26 1-2-12-7 هدف موتاسیون مصنوعی…………………………………………………………………………….
27 1-2-12-8 موفقیت موتاسیون………………………………………………………………………………………
27 1-2-12-9 اصلاح به روش موتاسیون……………………………………………………………………………
27 1-2-12-10 روش‌های جدید استفاده از موتاسیون………………………………………………………….
28 1-2- 13اسانس گیاهی…………………………………………………………………………………………………
29 1-2-13-1روغن‌های اسانس………………………………………………………………………………………..
30 1-2-13-2 جداسازی و شناسایی مواد تشکیل دهنده روغن اسانسی گیاه……………………………
            فصل دوم: مروری بر تحقیقات انجام شده
31 2-1 اثر موتاژن‌ها در ایجاد تنوع در صفات مختلف………………………………………………………….
33 2-2 اثر موتاسیون اتیل متیل سولفانات در ایجاد تنوع در سطوح مختلف……………………………..
38 2-3 کشت بافت………………………………………………………………………………………………………….
            فصل سوم: مواد و روش‌ها
40 3-1 مواد گیاهی…………………………………………………………………………………………………………..
40 3-2 کشت بافت………………………………………………………………………………………………………….
40 3-2-1 تهیه محلول ذخیره محیط‌های کشت……………………………………………………………………
41 3-2-1-1 تهیه محلول ذخیره ماکرو……………………………………………………………………………….
41 3-2-1-2 تهیه محلول ذخیره عناصر میکرو…………………………………………………………………….
43 3-2-1-3 تهیه محلول ذخیره آهن-سدیم……………………………………………………………………….
43 3-2-1-4 تهیه محلول ذخیره ویتامین…………………………………………………………………………….
44 3-2-2 تهیه محیط کشت………………………………………………………………………………………………
45 3-2-3 کار در اتاقک کشت بافت…………………………………………………………………………………..
46 3-2-4 ضدعفونی وسایل آزمایشگاهی، محیط کشت و مواد گیاهی……………………………………
46 3-2-4-1 ضدعفونی نمونه‌های گیاهی……………………………………………………………………………
صفحه عنوان
46 3-2-3-1 ضدعفونی اندام گیاه……………………………………………………………………………………..
47 3-2-5 تهیه ریزنمونه……………………………………………………………………………………………………
47 3-2-6 بهینه سازی محیط کشت……………………………………………………………………………………
47 3-2-7 بررسی نمونه‌های کشت شده…………………………………………………………………………….
47 3-2-8 بازیافت کشت‌های آلوده……………………………………………………………………………………
48 3-2-9 تیمارهای مورد استفاده………………………………………………………………………………………
48 3-2-9-1 روش تهیه استوک EMS …………………………………………………………………………….
49 3-2-9-2 روش اعمال تیمارهای EMS در گیاه کشت بافتی……………………………………………
49 3-2-9-3 روش اعمال تیمارهای EMS در مزرعه………………………………………………………….
50 3-2-9-4 روش شستشوی تیمارها………………………………………………………………………………..
50 3-3 تهیه مواد گیاهی برای اسانس‌گیری………………………………………………………………………….
50 3-4 آنالیز اجزاء اسانس………………………………………………………………………………………………..
51 3-5 تجزیه داده‌های آماری……………………………………………………………………………………………
           فصل چهارم: نتایج و بحث
52 4-1 کشت بافت………………………………………………………………………………………………………….
55 4-2 تاثیر EMS برروی خصوصیات مرفولوژیکی گیاه…………………………………………………….
56 4-2-1 ضریب همبستگی بین صفات و خصوصیات مورد بررسی……………………………………..
56 4-2-2 اثر دوز EMS و زمان برروی تعداد ریشه جانبی………………………………………………….
57 4-2-3 اثر دوز EMS و زمان برروی طول ریشه…………………………………………………………….
57 4-2-4 اثر دوز EMS و زمان برروی تعداد ریشه……………………………………………………………
58 4-2-5 اثر دوز EMS و زمان برروی تعداد برگ…………………………………………………………….
58 4-2-6 اثر دوز EMS و زمان برروی تعداد جوانه…………………………………………………………..
59 4-2-7 اثر دوز EMS و زمان برروی طول ساقه……………………………………………………………..
60 4-2-8 اثر دوز EMS و زمان برروی متوسط طول برگ………………………………………………….
60 4-3 استخراج اسانس……………………………………………………………………………………………………
صفحه عنوان
60 4-3-1 آنالیز و شناسایی کمی و کیفی اجزای موجود در اسانس…………………………………………
61 4-3-2 نتایج مربوط به طیف کروماتوگرام گازی گیاه……………………………………………………….
62 4-3-3 ترکیبات تشکیل دهنده اسانس……………………………………………………………………………
           فصل پنجم: نتیجه‌گیری
63 5-1 بحث…………………………………………………………………………………………………………………..
63 5-1-1 کشت بافت گیاهی……………………………………………………………………………………………
64 5-1-2 اثرات موتاژن EMS ……………………………………………………………………………………….
68 5-2 نتیجه‌گیری…………………………………………………………………………………………………………..
69 5-3 پیشنهادات……………………………………………………………………………………………………………
70 فهرست منابع فارسی…………………………………………………………………………………………………….
74 فهرست منابع انگلیسی………………………………………………………………………………………………….
86 چکیده انگلیسی……………………………………………………………………………………………………………

چکیده

بادرنجبویه با نام علمی Melissa officinalis یکی از انواع گیاهان دارویی می‌باشد که به دلیل تولید اسانس‌های با ارزش در صنایع داروسازی و بهداشتی استفاده‌های فراوانی دارد. این پژوهش با قرار دادن ریز نمونه‌های بادرنجبویه به محیط کشت درون شیشه‌ای MS انجام شد و هدف تکثیر گیاه از طریق کشت بافت برای استفاده از تاثیر موثرتر ماده جهش‌زا و بدست آوردن نمونه‌های گیاهی جدید موتانت شده هم از طریق کشت بافت و هم در محیط مزرعه و بررسی تغییرات میزان مواد موثره اسانس موجود در گیاه در اثر ماده جهش‌زای اتیل متیل سولفانات (EMS) می‌باشد. این آزمایش هم به صورت مزرعه‌ای و هم به صورت آزمایشگاهی (کشت بافتی) مورد بررسی قرار گرفت. در تیمارهای آزمایشگاه، سرشاخه‌های رشد یافته در محیط MS بدون هورمون را با غلظت‌های 0/0% (به عنوان شاهد)، 05/0% و 01/0% و 005/0% EMS و در مدت زمان‌های 24 و48 ساعت اعمال شدند. در قسمت مزرعه‌ای نیز از همین غلظت‌ها و زمان‌ها استفاده شدند. فاکتورهای مختلف مورفولوژیک از قبیل طول ساقه، طول ریشه، تعداد جوانه در ساقه، تعداد ریشه رونده جانبی، طول برگ و تعداد برگ در ساقه مورد ارزیابی قرار گرفته و پاسخ معنی‌داری را در سطح 5 درصد نشان دادند این آزمایش نشان داد كه استفاده از مواد جهش‌زا در محیط کشت MS نقش بسزایی در تغییر مرفولوژیک این گیاه دارویی دارد. بهترین نتیجه نیز از کشت ریزنمونه‌های که شامل جوانه‌های جانبی و انتهایی بوده‌اند و تحت تیمار با غلظت 01/0% EMS بودند به‌دست آمد. آنالیز اسانس تیمارها نیز انجام شد که نتیجه آن بی‌اثر بودن این ماده اتیل متیل سولفانات روی مواد اجراء اسانس این گیاه بوده است.

کلمات کلیدی: بادرنجبویه (Melissa officinalis)، کشت درون شیشه‌ای، محیط کشت MS، اتیل متیل سولفانات(EMS)، مواد موثره

1-1 مقدمه:

گیاهان دارویی فراوانی در کشور ما می‌رویند که بسیاری از آن‌ ها دارای طیف وسیعی از خواص دارویی می‌باشند و در بسیاری از نقاط کشور رشد می‌یابند. برهمین اساس بررسی و مطالعه گیاهان دارویی ایران با بهره گرفتن از ابزارهای امروزی ضروری به نظر می‌رسد. در حال حاضر در قرن 21، طب گیاهی از جایگاه خاصی برخوردار است به گونه‌ای که در اتحادیه اروپا قوانینی مبنی بر لزوم انجام آزمایشات بالینی برروی گیاهان دارویی همانند داروهای شیمیایی وضع کرده است که بر اساس آن تمام داروهای گیاهی باید مجوز دریافت نمایند. اولین استفاده از گیاهان دارویی در خاورمیانه و مربوط به عصر پارینه سنگی است. شواهد استفاده از گیاهان دارویی توسط انسان به حدود شصت هزار سال پیش می‌رسد.

گیاهان به عنوان یکی از اجزاء طبیعت، از دیرگاه پشتوانه غنی نیازهای بشری بوده‌اند و می‌توان با اطمینان گفت تا زمانی که انسان در این کره خاکی به سر می‌برد، به گیاهان نیاز دارد (سلیمان زاده، 1377).

در بحث گیاهان دارویی، محدودیت‌های کاشت و نگهداری آن‌ ها متعدد می‌باشد که از آن جمله می‌توان به کوتاه بودن فصل کاشت و یا برداشت بعضی از گونه‌های گیاهی، کمبود زمین‌های مناسب جهت داشت، ناچیز بودن مواد موثره حاصل از گیاه و غیره اشاره کرد (ثقه الاسلام و موسوی، 1385).

یکی از راه‌های رفع این محدودیت‌ها کشت بافت گیاهی[1] است. تکنیک‌های کشت بافت گیاهی درحال حاضر به عنوان یک ابزار قوی جهت رفع مشکلات اساسی و کاربردی بیولوژی گیاهی درآمده است.

استفاده از گیاهان به عنوان دارو از زمان‌های خیلی دور در معالجه انسان و دام مرسوم بوده است. در حال حاضر حدود یک سوم داروهای مورد استفاده دارای منشاء گیاهی می‌باشند. کشورهای آسیایی بخصوص هند، چین و ایران سابقه بسیار طولانی دراین زمینه دارند. این گیاهان مواد زیستی بخصوص و فعال با مقادیر بسیار کم تولید می‌کنند که تحت عنوان متابولیت‌های ثانویه نام‌گذاری می‌شوند.در سبز فایل، دانشمندان علوم گیاهی با بهره گرفتن از آخرین تکنیک‌های عملی کشت بافت گیاهی، توانسته‌اند از انواع گیاهان ترکیب‌های بسیار مفیدی را جهت مداوای بیماری‌های سخت و غیر قابل مداوا و موارد استفاده دیگر، بدست آورند. در طی چند دهه اخیر روش‎های متفاوتی با بهره گرفتن از بیوتکنولوژی[2] درزمینه پرورش محصولات گیاهی برتر ابداع شده است که از جمله آن‌ ها می‌توان روش‌های ایجاد گونه‌های جهش یافته[3] و پلی پلوئید[4] را نام برد.

کشت سلول و بافت که به عنوان کشت درون شیشه‌ای[5] و یا کشت استریل نیز مطرح می‌شود، ابزاری مهم در مطالعات پایه و کاربردی بوده و دارای کاربردهای تجاری است (رجب بیگی و همکاران، 1385؛ سونانداکوماری و همکاران[6]، 2003). یکی از این کاربردها امکان ایجاد گیاهان ترانسژنیک با وارد کردن DNA تقریبا از هر منبع دیگری می‌باشد. شاید اولین قدم در زمینه کشت بافت گیاهی در سال 1756 توسط هنری لوئیس داهامل برداشته شد، زمانی که وی شاهد تشکیل کالوس[7] در حین مطالعه مواد التیام دهنده زخم‌های گیاهی بود (غضنفری[8]، 1994).

اساس تئوری کشت بافت گیاهی توسط گتلیت هابرلنت از آکادمی علوم آلمان در سال 1902، بعد از آزمایش های وی روی کشت تک سلول ها پیشنهاد گردید (هابرلنت[9]، 1902). توسعه روش‌های کشت بافت و زیست‌شناسی مولکولی برای تبادل DNA بین موجودات زنده غیر خویشاوند این امکان را می‌دهد که ژن‌های جدیدی از موجودات زنده خارج از سلسله گیاهی به درون گیاهان گیرنده وارد شوند. لذا مطالعه حاضر می‌تواند کمکی جهت بررسی و واکنش‌های گیاه بادرنجبویه نسبت به تکنیک‌های مختلف کشت بافت و باززائی این گیاه از طریق کشت بافت و اثر مواد جهش‌زائی همچون اتیل متیل سولفانات[10] (EMS) باشد، تا محققین دیگر بتوانند به مطالعه خواص دارویی یا تغییرات لازم در مواد موثره یا فعال (متابولیت‌های ثانویه) و یا مطالعات انتقال ژن در این گیاه بپردازند.

1-1-1 اهمیت موضوع

برای انجام کشت بافت بادرنجبویه (Melissa officinalis L) از بخش‌های مختلف گیاه مانند ریشه، برگ، ساقه و گره استفاده شد (سونانداکوماری و همکاران، 2003؛ ساجانا و همکاران[11]، 2011). با توجه به اینکه روش معمول اصلاح و بهبود تولید متابولیت‌های ثانویه در گیاهان دارویی شامل کاشت آن‌ ها در مزرعه و سپس برداشت و استخراج این مواد به روش‌های شیمیایی و غیره با مشکلات متعددی نظیر شرایط محیطی و زراعی، صرف زمان، هزینه و استفاده نیروی کار زیاد و همچنین خطرنابودی برخی از گیاهان دارویی کمیاب روبرو است، استفاده از روش‌های نوین از جمله کشت درون شیشه‌ای (in vitro) ضرورت می‌یابد به همین منظور اولین بار در سال 1976 توسط زنیک تکنیک کشت سوسپانسیون سلول های گیاهی حاوی متابولیت‌های ثانویه انجام گرفت. البته در ارتقاء بیوسنتز متابولیت‌های دارویی در شرایط درون شیشه‌ای اغلب، گیاهانی انتخاب می‌شوند که بازده تولید متابولیت‌های با ارزش در آن‌ ها بالا باشد (باقری و صفاری، 1387).

بادرنجبویه به عنوان یک گیاه دارویی شناخته می‌شود (امیدبیگی ،1386؛ هوشیار قیصر،1388). تاکنون مطالعات زیادی در مورد تعیین مواد موثره بادرنجبویه صورت گرفته است (رجحان،1362؛ زرگری،1369؛ مومنی وشاهرخی،1377؛ آزادبخت،1378). موارد مصرف و خواص دارویی آن نیز به خوبی مطالعه شده است اما مطالعات کشت بافت و ایجاد جهش زیاد نبوده است. همچنین با در نظر گرفتن اهمیت و خواص دارویی این گیاه، مطالعات کشت بافت، بهینه‌سازی محیط کشت جهت اهداف مختلف، مطالعه متابولیت‌های ثانویه ،انتقال ژن و مهندسی ژنتیک برای این گیاه ضرورت دارد.

1-1-2 فرضیات

* کشت بافت یکی از راه‌های سریع در ازدیاد انبوه بادرنجبویه می‌باشد.

* بادرنجبویه در محیط کشت همواره در دسترس برای اعمال هر گونه اعمال تیمار از قبیل جهش می‌باشد.

* ایجاد جهش تا چه میزانی می‌تواند بر روی مواد موثره و میزان اسانس تغییر ایجاد نماید.

1-1-3 اهداف پژوهش

در این پژوهش تلاش می شود اهداف زیر دنبال شود

*آشنایی با تکنیک کشت بافت گیاه دارویی بادرنجبویه و تکثیر آن در داخل شیشه.

* انتخاب بهترین و مناسب‌ترین نوع از انواع مخیط‌های مختلف کشت بافت

* بدست آوردن مقدار قابل توجه گیاه در حال رشد برای اعمال جهش نقطه‌ای در بادرنجبویه.

*بررسی تغییرات در خصوصیات مورفولوژیکی پس از اعمال جهش در گیاه بادرنجبویه.

* بررسی تغییر در میزان مواد موثره گیاه در غلظت‌های مختلف ماده جهش‌زای EMS

1-1-4 ساختار پژوهش

پژوهش حاضر در پنج فصل ارائه شده است. در فصل اول بیان کلی مسئله، هدف پژوهش و دلایل اهمیت موضوع، گیاه شناسی بادرنجبویه و خصوصیات مختلف آن می‌پردازد. همچنین مباحث مربوط به کشت بافت، تاریخچه و کاربرد آن و فاکتورهای موثر در کشت بافت به دقت مورد بررسی قرار می‌گیرد. در ادامه، مطالب مربوط به ایجاد جهش و اسانس‌گیری آن مطرح شده و در این میان به پژوهش‌های پیشین نیز اشاره خواهد شد.

فصل دوم شامل مروری بر تحقیقات و کارهای پژوهشی انجام شده در رابطه با کشت بافت و اعمال موتاژن‌ها بر روی گیاهان است.

فصل سوم شامل مواد و روش‌های مورد استفاده در پژوهش از جمله چگونگی ساخت محیط کشت MS و ویژگی‌های هر کدام از مواد مورد استفاده دراین محیط است. همچنین در ادامه به روش ضدعفونی کردن گیاه، تهیه ریزنمونه و چگونگی کشت کردن اشاره خواهد شد. روش اسانس‌گیری از گیاه نیز در این فصل مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

فصل چهارم به بیان نتایج بدست آمده از محاسبه آنالیزهای آماری نمونه‌های کشت شده و تحت تیمار قرار گرفته با غلظت‌های مختلف می‌پردازد.

فصل پنجم شامل چکیده‌ای از نتایج حاصل از این تحقیق و استدلال و بحث در مورد آنها می‌باشد و همچنین پیشنهادهایی در مورد کارهای آتی ارائه می‌دهد.

تعداد صفحه :102

قیمت : 14700 تومان

—-

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.