تربیت بدنی

پایان نامه ارشد رشته تربیت بدنی : تاثیر ده هفته مصرف مکمل چای سبز و تمرینات ترکیبی بر نیمرخ لیپیدی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی گرایش فیزیولوژی ورزشی

با عنوان :  تاثیر ده هفته مصرف مکمل چای سبز و تمرینات ترکیبی بر نیمرخ لیپیدی

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

گروه تربیت بدنی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد تربیت بدنی

گرایش فیزیولوژی ورزشی

عنوان:

تاثیر ده هفته مصرف مکمل چای سبز و تمرینات ترکیبی بر نیمرخ لیپیدی و ترکیب بدنی در مردان چاق دارای اضافه وزن

استاد راهنما:

دکتر علی حسنی

استاد مشاور:

دکتر ناهید مسعودیان

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست

چکیده 1

فصل اول. 2

کلیات تحقیق.. 2

1-1. مقدمه. 3

1-2. بیان مسئله. 3

1-3. ضرورت و اهمیت تحقیق.. 4

1-4. اهداف تحقیق.. 5

1-5. فرضیه‌ها‌ی تحقیق.. 5

1-6. پیش فرض های تحقیق.. 6

1-7. محدودیت های تحقیق.. 6

1-8. تعریف مفهومی و عملیاتی اصطلاحات و واژه ها 7

فصل دوم. 9

ادبیات و پیشینه تحقیق.. 9

مقدمه. 10

2-1. لیپیدها (چربی ها( 10

2-1-1. ماهیت چربی ها 10

2-1-2. اهمیت زیست پزشکی چربی ها 10

2-2. انواع چربی ها 11

2-3. لیپوپروتئین های خون. 14

2-4. شیلومیکرون ها 16

2-5. لیپوپروتئین با چگالی خیلی کم (VLDL) 16

2-6. لیپوپروتئین با چگالی کم (LDL) 17

2-7. LP (a) 17

2-8. لیپوپروتئین با چگالی زیاد (HDL) 17

2-9 تری گلیسریدها 18

2-10. کلسترول. 18

2-11. چای سبز. 21

2-12. تاثیر چای سبز بر روی دیابت نوع 2: 22

2-13. پیشینه تحقیق.. 22

فصل سوم. 29

روش شناسی تحقیق.. 29

3-1. مقدمه. 30

3-2. روش شناسی تحقیق.. 30

3-2-1. جامعه آماری.. 30

3-2-2. نمونه آماری و انتخاب نمونه. 30

3-2-3. متغیرهای تحقیق.. 31

3-2-4. ابزار و وسایل اندازه گیری.. 31

3-2-7. روش جمع آوری اطلاعات.. 33

3-2-8. روش های آماری.. 33

3-2-9. ملاحظات اخلاقی.. 34

فصل چهارم. 35

یافته های تحقیق.. 35

4-1. مقدمه. 36

4-2. یافته های توصیفی.. 36

4-3. یافته های مربوط به فرضیات تحقیق.. 37

فصل پنجم. 46

بحث و نتیجه گیری.. 46

5-1. مقدمه. 47

5-2. خلاصه تحقیق.. 47

5-3. بحث و بررسی.. 48

5-4. نتیجه گیری کلی.. 49

5-5. پیشنهادات.. 50

5-5-1. پیشنهادات برگرفته از تحقیق.. 50

5-5-2. پیشنهادات برای سایر محققین و تحقیقات آینده 50

فهرست منابع. 51

پیوست ها 56

چکیده

سابقه و هدف:

استفاده از تمرینات ورزشی به همراه مکمل های گیاهی یکی از روش های پیشنهاد شده برای کنترل چاقی و عوارض ناشی از آن می باشد که اثر آن به دلیل تنوع برنامه های تمرینی و مواد گیاهی مورد استفاده هنوز به روشنی ثابت نشده است. هدف این تحقیق بررسی تأثیر تمرینات ترکیبی و مصرف مکمل چای سبز بر نیمرخ لیپیدی مردان چاق بود.

مواد و روش ها:

آزمودنی های تحقیق 24 مرد چاق بود. که به صورت تصادفی در یکی از گروه های مکمل چای سبز، دارونما+ تمرینات ترکیبی و چای سبز+ تمرینات ترکیبی قرار گرفتند. گروه دوم و سوم به مدت 10 هفته، 3 جلسه در هفته به اجرای تمرینات ترکیبی پرداختند. قبل و بعد از دوره تمرینی و مکمل گیری به منظور اندازگیری نیمرخ لیپیدی خونگیری انجام شد. داده ها با بهره گرفتن از آزمون کولموگراف-اسمیرنوف و تحلیل واریانس مکرر 2×3 در سطح P≤0/05 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

یافته ها:

پس از 10هفته تمرین ترکیبی و نیز تمرین ترکیبی و چای سبز کاهش معنی دار در ترکیب بدنی(BMI) و غیر معنی-داری در سطوح تری گلیسرید، کلسترول و LDL مشاهده شد، در حالیکه در سطوح HDL افزایش غیر معنی داری مشاهده شد. بعلاوه چای سبز به تنهایی تاثیر معنی داری بر نیمرخ لیپدی و ترکیب بدنی نداشت.

نتیجه گیری:

براساس نتایج بدست آمده پیشنهاد می شود تمرینات ترکیبی و مصرف چای سبز علی رغم عدم تأثیر معنی دار بر نیمرخ لیپیدی، ممکن است برای کاهش عوامل خطرزای قلبی-عروقی در مردان چاق مفید باشد.

کلید واژه ها:

چای سبز، تمرین ترکیبی، نیمرخ لیپیدی، مردان چاق

 
   

1-1. مقدمه

شیوه زندگی غیرفعال و چاقی به عنوان یکی از ده مشکل برتر سلامتی توسط سازمان بهداشت جهانی تشخیص داده شده است. امروزه به دلیل تغییر الگوی زندگی و ماشینی شدن کارها، فعالیت های جسمانی انسان ها کاهش یافته است. کاهش یا عدم فعالیت های جسمانی سبب ایجاد “بیماری های فقر حرکتی” می شود. از طرف دیگر تنوع کارها و لزوم مقاومت در مقابل سختی ها و ناراحتی های ایجاد شده به وسیله زندگی ماشینی، انسان را نیازمند یک جسم سالم و نیرومند می کند، که می توان از طریق انجام فعالیت های جسمانی به جبران آن پرداخت. فعالیت های جسمانی دامنه وسیعی را در بر می گیرند که در فعالیت های عادی روزانه با شدت پایین تا فعالیت های شدید و بسیار شدید طبقه بندی می شوند. تمرین تغییراتی در قسمت های مختلف بدن ایجاد می‏کند که در نتیجه آن بدن قادر می شود تمرینات شدیدتری را انجام دهد. به عبارت دیگر بدن با تمرین سازگار می‏شود . در چنین مواقعی نقش سازگاری های بوجود آمده در تمرینات ورزشی و تغذیه برای کاهش مشکلات حاصل اهمیت پیدا می-کند. افزایش چربی‏های آزاد خون و نیز بیماریهای قلبی و عروقی نیز از عواقب چاقی و بی تحرکی به حساب می‏آید. امروزه فعالیت بدنی منظم همراه با رژیم غذایی متعادل بعنوان عامل مهمی برای سلامتی شناخته شده است و فواید گوناگون مواد تغذیه ای(مکمل ها) موجب مصرف فراوان این مواد توسط این افراد شده است.

1-2. بیان مسئله

باوجود پیشرفت های سریع و وسیع در تشخیص و درمان این بیماریها، هنوز هم یک سوم بیمارانی که دچار سکته قلبی می شوند، فوت می کنند. در ایران نیز بیماری‏های قلبی- عروقی یکی از مشکلات مهم بهداشتی و اجتماعی به شمار می رود که ابعاد آن به سرعت در حال افزایش است. براساس بررسی‏های پراکنده، نسبت مرگ ناشی از این بیماری 25 تا 45 درصد بوده است. در ایران شمار تلفات ناشی از بیماری‏های گوناگون قلبی در هر 100 هزار نفر در سال 1368، در 24 شهر انتخابی کشور 185 نفر بود که 15-7 درصد کل مرگ و میر را شامل می‏شود. نحوه متابولیسم و مقدار و نوع لیپیدها به ویژه لیپوپروتئین‏های خون در بروز و تشدید بیماری‏های قلبی- عروقی نقش اساسی ایفا می‏کنند . با توجه به رابطه مستقیم چربی‏ها با سکته قلبی، تنظیم مقدار چربی‏های خون، عامل مهمی در سلامت محسوب می‏شود و بدون شک عادت به فعالیت ورزشی مناسب نقش مهمی در این زمینه دارد. در واقع در کشورهای توسعه یافته عدم فعالیت بدنی مناسب و رژیم غذایی نا مناسب، از دلایل چاقی و بیماری‏های قلبی- عروقی به شمارمی‏روند . تحقیقات زیادی در این مورد صورت گرفته است و بیشتر محققان معتقدند که فعالیت بدنی باشدت متوسط، حتی اگر در حد متوسط درهرهفته انجام گیرد، کاهش چربی‏ها را به همراه خواهد داشت .

از سوی دیگر، از داروهای گیاهی برای کاهش چربی های خون استفاده می‏شود، چرا که علاوه بر عوارض بسیار اندک دربرخی موارد نتایج بهتری نسبت به مکمل‏های شیمیایی حاصل می‏شود. گیاه چای سبز از جمله گیاهان دارویی پرمصرف در آسیا است. تحقیقات اپیدمیولوژیک نشان داده ‏اند که ترکیبات مشتق شده از چای سبز دارای خاصیت کاهش دهندگی سطح کلسترول پلاسما و سرعت جذب آن در دستگاه گوارش هستند .

همچنین چای محتوی گروهی از ترکیبات پلی فنولیک فلاونوئیدی به نام کتچین است ودر بین کتچین‏ها این گالوکتچین گالات (EGCG) آنتی اکسیدانی قوی در شرایط آزمایشگاهی و رایج ترین و فراوان ترین پلی فنول درچای سبز است. با توجه به اینکه مطالعات انسانی بیشتر برتأثیرات تمرینات هوازی و یا مقاومتی بر نیمروخ چربی متمرکز شده و همچنین تأثیر تمرینات ترکیبی و مصرف چای سبز بر نیمرخ لیپیدی تاکنون بررسی نشده است، از این رو هدف تحقیق به خاطر بررسی این موضوع و پاسخ به این پرسش است که آیا چای سبز به همراه تمرینات ترکیبی ( استقامتی + مقاومتی) می تواند در کاهش نیمرخ چربی و همچنین کاهش وزن و بهبود ترکیب بدنی مردان چاق مفید باشد؟

1-3. ضرورت و اهمیت تحقیق

   با توجه به اثرات مفید فعالیت‌های ورزشی بر کیفیت زندگی و نیز اثر مفید ورزش در بیماری‌هایی از قبیل بیماری‌های قلبی – عروقی به نظر می رسد تحقیقات در این زمینه برای بررسی هرچه بیشتر تاثیر ورزش ضروری می‏باشد. از طرفی از آنجای که تاثیر تمرینات ترکیبی بر نیمرخ‏های لیپیدی کمتر بررسی شده، تحقیق در این خصوص نیز از اهمیت بالای برخوردار است. همچنین با توجه به اینکه مکمل های طبیعی نسبت به مکمل‌های شیمیایی اثرات جانبی کمتری دارند، ضرورت ایجاب می‏كند تا تأثیر تمرین ترکیبی و یکی از این مکمل‏ها که به نظر می رسد در زمینه کاهش چربی‏های خون اثرات مثبتی داشته باشد(چای سبز) بررسی شود.

1-4. اهداف تحقیق

1-4-1. هدف کلی تحقیق

   بررسی تأثیر یک دوره تمرینات ترکیبی و مکمل چای سبز بر نیمرخ چربی در مردان دارای اضافه وزن.

1-4-2. اهداف اختصاصی تحقیق

 1. 1. بررسی یک دوره تمرینات ترکیبی و مکمل چای سبز بر تری گلیسیرید مردان دارای اضافه وزن.
 2. 2. بررسی یک دوره تمرینات ترکیبی و مکمل چای سبز برکلسترول تام مردان دارای اضافه وزن.
 3. 3. بررسی یک دوره تمرینات ترکیبی و مکمل چای سبز بر LDL مردان دارای اضافه وزن.
 4. 4. بررسی یک دوره تمرینات ترکیبی و مکمل چای سبز بر HDL مردان دارای اضافه وزن.

1-5. فرضیه‌ها‌ی تحقیق

 1. 1. یک دوره تمرینات ترکیبی و مکمل چای سبز تری‏گلیسیرید مردان دارای اضافه وزن و چاق تأثیر معناداری دارد.
 2. 2. یک دوره تمرینات ترکیبی و مکمل چای سبز برکلسترول تام مردان دارای اضافه وزن تأثیر معنی-داری دارد.
 3. 3. یک دوره تمرینات ترکیبی و مکمل چای سبز بر LDL مردان دارای اضافه وزن تأثیر معنی داری دارد.
 4. 4. یک دوره تمرینات ترکیبی و مکمل چای سبز بر HDL مردان دارای اضافه وزن تأثیر معناداری دارد.

1-6. پیش فرض های تحقیق

   برای کسب نتایج دقیق در تجزیه و تحلیل آماری داده ‏های تحقیق پیش فرض‏های زیر در نظر گرفته شده است:

 1. 1. آزمودنی‏ها در جلسات تمرین به طور منظم شرکت می کنند.
 2. 2. تمام جلسات تمرین مطابق برنامه از پیش تعیین شده برگزار شد.
 3. 3. سعی شده از آزمون‏ها و وسایل اندازه گیری با اعتبار و روایی بالا استفاده شود.
 4. 4. شیوه تمرینی هر دو گروه تمرینی یکسان بود.

1-7. محدودیت های تحقیق

   محدودیت‏هایی که در این تحقیق وجود داشته را می‏توان در دو قسمت شامل محدودیت‏های غیر قابل کنترل و محدودیت‏های قابل کنترل طبقه بندی کرد که در ادامه آنها را بیان خواهیم کرد:

1-7-1. محدویت های خارج از کنترل محقق

 1. 1. ویژگی های ارثی و سازه های ژنتیکی آزمودنی ها
 2. 2. میزان و نوع فعالیت های روزمره آزمودنی ها
 3. 3. عدم امكان كنترل وضعیت روحی و روانی آزمودنی ها در هنگام اجرای فعالیت های تمرینی
 4. 4. نحوه و روش تغذیه آزمودنی های تحقیق، همچنین میزان خواب، استراحت و نحوه سپری کردن اوقات فراغت از حیطه کنترل محقق خارج بوده است.

1-7-2. محدودیت های تحت کنترل محقق

 1. 1. غیر ورزشکار بودن آزمودنی‌ها با توجه به خصوصیات ظاهری و فیزیولوژیکی و عدم اجرای مداوم فعالیت‏های ورزشی به مدت یک سال.
 2. 2. برخورداری از سلامت نسبی و عدم ابتلا به بیماری‌های قلبی عروقی و عدم استفاده از دارو و دخانیات و … با توجه به سؤالات مطرح شده در پرسشنامه.
 3. 3. مکان، شرایط و ایمنی وسایل برگزاری آزمون.
 4. 4. میزان و نوع مکمل های مصرفی آزمودنی ها.
 5. 5. اجرای مانور تست برای همه آزمودنی ها توسط فرد محقق و متخصص انجام گرفته است.
 6. 6. در طول تحقیق، زمان انجام تست برای همه آزمودنی ها یکسان بوده است.
 7. 7. قرارگیری افراد در یک دامنه سنی کم و نزدیک به هم.
 8. 8. دمای محیط تمرین.
 9. 9. تعداد هفته های تمرین و تعداد جلسات در هر هفته.
 10. 10. زمان و مدت برگزاری هر جلسه.

1-8. تعریف مفهومی و عملیاتی اصطلاحات و واژه ها

در این بخش واژه ‏ها و اصطلاحات اصلی مورد استفاده در تحقیق بیان شده و توضیح مختصری در مورد هریک داده خواهد:

چای سبز

در این تحقیق منظور از مکمل چای سبز مصرف 1 وعده چای سبز (1 عدد کپسول 315 میلی گرمی) بعد از نهار می‏باشد.

تری گلیسرید

شکل اصلی ذخیره چربی هستند و بیشترین اسیدهای چرب آزادی را که به هنگام فعالیت اکسیده می‌شوند تامین می‌کنند.

کلسترول

کلسترول دارای 27 کربن و 4 حلقه در ساختمان خود می‌یاشد. این ماده ساختار استروئیدی داشته و دیگر استروئیدها نظیر هورمونهای استروئیدی از آن ساخته می‌شوند.

LDL

حاوی 2٠ درصد پروتئین، 45 درصد تری گلیسرید و 15-10 درصد کلسترول می باشد.

HDL

حاوی 50 درصد پروتئین، 20-15 درصد کلسترول و 5 درصد تری گلیسرید می باشد. وظیفه بازگرداندن کلسترول از سطح خون به کبد را به عهده دارد.

تعداد صفحه :73

قیمت : 14700 تومان

—-

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.