مهندسی کشاورزی - دامپروری

دانلود پایان نامه کشاورزی-اکولوژیک:اثر تغذیه معدنی فسفر و پتاسیم بر رشد و تثبیت زیستی نیتروژن در گیاه سویا تحت شرایط غرقابی

دانلودپایان­ نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی کشاورزی اکولوژیک

با عنوان:اثر تغذیه معدنی فسفر و پتاسیم بر رشد و تثبیت زیستی نیتروژن در گیاه سویا تحت شرایط غرقابی در مرحله رویشی -گره بندی-

پایان­ نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد در رشته

مهندسی کشاورزی اکولوژیک

 

اثر تغذیه معدنی فسفر و پتاسیم بر رشد و تثبیت زیستی نیتروژن در گیاه سویا تحت شرایط غرقابی در مرحله رویشی -گره­بندی-

 

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چکیده

به­منظور بررسی اثر دوره غرقابی و مقادیر مختلف فسفر و پتاسیم بر تثبیت زیستی نیتروژن در مرحله رویشی (V4) گیاه سویا رقم دی­پی­ایکس (کتول) آزمایشی به­ صورت گلدانی در سال 1392 در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در قالب طرح پایه کاملاً تصادفی با آرایش فاکتوریل با سه تکرار انجام شد. فاکتورها شامل: 1) تلقیح با باکتری (Brad­yrhizobium japonicum) و عدم تلقیح با باکتری، 2) ترکیب مقادیر مختلف فسفر و پتاسیم (سطح اول: بدون مصرف کود، سطح دوم: 200 میلی­گرم فسفر و 150 میلی­گرم پتاسیم در گلدان، سطح سوم: 300 میلی­گرم فسفر و 300 میلی­گرم پتاسیم در گلدان) و 3) طول دوره­ های غرقابی (0، 5، 10، 15روز) بود. نتایج نشان داد میزان فعالیت پراکسیداز با اعمال تنش غرقابی ابتدا به مدت 5 و10 روز غرقاب افزایش و در تیمار 15 روز غرقابی کاهش یافت. در بین تیمار­های آزمایش، کمترین فعالیت آنزیم پراکسیداز در شرایط عدم تلقیح، عدم مصرف کود و صفر روز غرقاب (5/78 نانو مول بر دقیقه بر گرم در بافت تر) و بیشترین فعالیت (488 نانو مول بر گرم در بافت تر) در شرایط تلقیح با باکتری در سطح سوم کودی و 10 روز غرقاب مشاهده گردید. آنزیم کاتالاز نیز با افزایش مدت تنش غرقاب در تمامی تیمار­ها کاهش یافت. بیشترین آنزیم کاتالاز (1600 نانو مول بر دقیقه بر گرم در بافت تر) را تیمار تلقیح با باکتری در سطح کودی سوم و 15 روز غرقاب داشته است. با افزایش مدت غرقابی غلظت فسفر و پتاسیم در دانه و برگ و اندام غیربرگ (غلاف و ساقه) گیاه سویا روند کاهشی نشان داد اما در تیمار تلقیح در سطح کودی سوم با شیب کمتری نسبت به دیگر تیمار­ها کاهش صورت گرفت. حداکثر عملکرد دانه (22/43 گرم در بوته) در تیمار تلقیح در سطح کودی سوم و صفر روز غرقاب و کمترین آن (13/31 گرم در بوته) در تیمار عدم تلقیح در سطح کودی اول و 15 روز غرقاب به­دست آمد. میزان تثبیت زیستی نیتروژن (BNF) در گیاه با افزایش مدت دوره­ های غرقابی رو به کاهش گذاشت اما با افزایش سطوح تغذیه­ای میزان نیتروژن تثبیت شده در گیاه کمتر تحت تاثیر قرار گرفت. بیشترین تثبیت زیستی نیتروژن در سطح کودی سوم بدون غرقاب (280 میلی­گرم در بوته) و کمترین آن در سطح کودی اول و 15 روز غرقاب (5/94 میلی­گرم در بوته) مشاهده شد.

کلید واژگان: دوره غرقابی، فسفر، پتاسیم، آنزیم­ های آنتی­اکسیدان، عملکرد، BNF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول

1- 1- تاریخچه و اهمیت سویا 2

1- 2- ویژگی­های فیزیولوژیکی و رشدی سویا 3

1- 3- تعریف مساله……………. 4

1- 4- تنش غرقابی و اهمیت آن 5

1- 5- تاثیر عناصر غذایی بر گیاهان زراعی و تثبیت زیستی نیتروژن 7

1- 6- وضعیت مصرف کودهای شیمیایی فسفر و پتاسیم در استان گلستان 8

1- 7- فرضیه ­ها…………………. 9

1- 8- اهداف…………………… 9

فصل دوم

2- 1- واکنش گیاهان زراعی به تنش غرقابی 12

2- 2- اثر تنش غرقابی بر مرفولوژی گیاه 12

2- 2- 1- تنش غرقابی و اثر آن بر گره­های تثبیت­کننده نیتروژن 13

2- 3- تنش غرقابی و تاثیر آن بر فیزیولوژی گیاه 14

2- 3- 1- تغییرات هورمونی در تنش غرقابی………… 15

2- 3- 2- تنش غرقاب و اتیلن……………………………. 16

2- 3- 3- آنزیم­ های آنتی­اکسیدانت در شرایط غرقاب 17

2- 4- اثرات تنش غرقاب و کود بر میزان نیتروژن و روغن دانه 18

2- 5- اثر تنش غرقابی و کود بر عملکرد 20

2- 6- اثر فسفر بر مرفولوژی و فیزیولوژی گیاهان و تثبیت زیستی نیتروژن 21

2- 7- اثرات پتاسیم بر مرفولوژی و فیزیولوژی گیاهان و تثبیت زیستی نیتروژن 23

2- 8- شرایط غرقابی و تاثیر آن در جذب عناصر غذایی در گیاه 25

2- 9- جذب فسفر و پتاسیم در شرایط غرقابی 26

 

فصل سوم

3- 1- زمان، مکان و طرح آماری آزمایش 30

3- 2- اندازه ­گیری­های صفات ظاهری 31

3- 3- اندازه ­گیری­های بیوشیمیایی 32

3- 3- 1- اندازه ­گیری میزان کلروفیل برگ…………….. 32

3- 3- 2- اندازه ­گیری فلورسانس کلروفیل…………… 33

3- 3- 3- استخراج و اندازه‌گیری فعالیت آنزیم كاتالاز 33

3- 3- 4- استخراج و اندازه‏گیری فعالیت آنزیم پراکسیداز 35

3- 4- اندازه ­گیری میزان اتیلن 36

3- 5- اندازه ­گیری روغن دانه 38

3- 6- اندازه ­گیری نیتروژن 38

3- 7- اندازه‌­گیری پتاسیم……….. 39

3- 8- اندازه­‌گیری فسفر……….. 39

3- 9- محاسبه میزان تثبیت زیستی نیتروژن به روش گیاه رفرنس 40

3- 10- تجزیه و تحلیل داده ­ها 41

فصل چهارم

4- 1- ویژگی­های مرفولوژیکی 44

4- 1- 1- سطح برگ…………………………………………. 44

4- 1- 2- وزن خشک برگ………………………………….. 48

4- 1- 3- ارتفاع ساقه…………………………………………. 50

4- 1- 4- وزن خشک ساقه…………………………………. 52

4- 1- 5- حجم ریشه………………. 55

4- 1- 6- وزن خشک ریشه 57

4- 1- 7- تعداد گره­های تثبیت­کننده نیتروژن……………….. 60

4- 1- 8- وزن خشک گره­های تثبیت­کننده…………… 62

4- 1- 9- قطر گره­های تثبیت­کننده نیتروژن…………. 63

4- 2- آنزیم­ های آنتی­اکسیدانی 64

4- 2- 1- فعالیت آنزیم پراکسیداز………………………………… 64

4- 2- 2- فعالیت آنزیم کاتالاز……………………………………… 67

4- 3- رنگیزه­های فتوسنتزی 69

4- 3- 1- کلروفیل a……………………………………….. 69

4- 3- 2- کلروفیل b……………………………………….. 73

4- 3- 3- کاروتنوئید…………………………………………. 74

4- 3- 4- فلورسانس کلروفیل………………………………………………. 77

4- 4- روغن………………………… 79

4- 5- غلظت نیتروژن اندام­های سویا 82

4- 5- 1- نیتروژن دانه………………………………………….. 82

4- 5- 2- نیتروژن برگ……………………………………… 84

4- 5- 3- نیتروژن اندام غیربرگ………………………….. 86

4- 6- غلظت فسفر اندام­های سویا 88

4- 6- 1- فسفر دانه………………………………………….. 88

4- 6- 2- فسفر برگ……………………………………….. 93

4- 6- 3- فسفر اندام غیربرگ…………………………….. 95

4- 7- غلظت پتاسیم اندام­های سویا 97

4- 7- 1- پتاسیم دانه……………………………………….. 97

4- 7- 2- پتاسیم برگ……………………………………… 99

4- 7- 3- پتاسیم اندام غیربرگ……………………………… 101

4- 8- اتیلن…………………………. 103

4- 9- عملکرد و اجزای عملکرد دانه 106

4- 9- 1- تعداد غلاف در بوته…………………………….. 106

4- 9- 2- تعداد دانه در غلاف………………………….. 109

4- 9- 3- وزن هزار دانه……………………………………. 111

4- 9- 4- عملکرد دانه………………………………………. 113

4- 9- 5- عملکرد بیولوژیکی…………………………….. 117

4- 10- نیتروژن تثبیت­شده در گیاه 119

فصل پنجم

نتیجه گیری………………………………… 124

پیشنهاد …………………………………..  125

منابع 127

 

 

فهرست جداول

عنوان صفحه

جدول 1- 1 میزان مصرف کود­های شیمیایی و آلی در مناطق مختلف استان گلستان در سال 88 9

جدول 3- 1 مشخصات خاک آزمایش 31

جدول 4- 1 پارامتر­های برآورد شده (a، b، c) با حدود اطمینان و ضریب تبیین (R2) در معادلات درجه دو برازش داده شده برای سطح برگ 47

جدول 4- 2 تجزیه واریانس سطح برگ، وزن خشک برگ، ارتفاع ساقه، وزن خشک ساقه، حجم ریشه، وزن خشک ریشه 47

جدول 4- 3 پارامتر­های برآورد شده (a، b، c) با حدود اطمینان و ضریب تبیین (R2) در معادلات درجه دو برازش داده شده برای وزن خشک برگ 50

جدول 4- 4 پارامتر­های برآورد شده (a، b) با حدود اطمینان و ضریب تبیین (R2) در معادلات خطی برازش داده شده برای ارتفاع ساقه 52

جدول 4- 5 پارامتر­های برآورد شده (a، b) با حدود اطمینان و ضریب تبیین (R2) در معادلات خطی برازش داده شده برای وزن خشک ساقه 54

جدول 4- 6 پارامتر­های برآورد شده (a، b) با حدود اطمینان و ضریب تبیین (R2) در معادلات خطی برازش داده شده برای حجم ریشه 57

جدول 4- 7 پارامتر­های برآورد شده (a، b) با حدود اطمینان و ضریب تبیین (R2) در معادلات خطی برازش داده شده برای وزن خشک ریشه 59

جدول 4- 8 پارامتر­های برآورد شده (a، b، c) با حدود اطمینان و ضریب تبیین (R2) در معادلات درجه دو برازش داده شده برای تعداد گره 61

جدول 4- 9 تجزیه واریانس تعداد گره، وزن خشک گره، قطر گره، نیتروژن تثبیت شده 61

جدول 4- 10 پارامتر­های برآورد شده (a، b، c) با حدود اطمینان و ضریب تبیین (R2) در معادلات خطی برازش داده شده برای وزن خشک گره 63

جدول 4- 11 پارامتر­های برآورد شده (a، b، c) با حدود اطمینان و ضریب تبیین (R2) در معادلات درجه دو برازش داده شده برای آنزیم پراکسیداز 66

جدول 4- 12 تجزیه واریانس آنزیم کاتالاز، پراکسیداز، کلروفیل a، کلروفیل b، کاروتنوئید، فلورسانس کلروفیل، روغن، نیتروژن دانه، برگ و غیربرگ 67

جدول 4- 13 پارامتر­های برآورد شده (a، b، c) با حدود اطمینان و ضریب تبیین (R2) در معادلات درجه دو برازش داده شده برای آنزیم کاتالاز 69

جدول 4- 14 پارامتر­های برآورد شده (a، b، c) با حدود اطمینان و ضریب تبیین (R2) در معادلات درجه دو برازش داده شده برای کلروفیل a 72

جدول 4- 15 پارامتر­های برآورد شده (a، b) با حدود اطمینان و ضریب تبیین (R2) در معادلات نمایی برازش داده شده برای کلروفیل b 74

جدول 4- 16 پارامتر­های برآورد شده (a، b) با حدود اطمینان و ضریب تبیین (R2) در معادلات نمایی برازش داده شده برای کاروتنوئید 77

جدول 4- 17 پارامتر­های برآورد شده (a، b) با حدود اطمینان و ضریب تبیین (R2) در معادلات نمایی برازش داده شده برای فلورسانس کلروفیل 79

جدول 4- 18 پارامتر­های برآورد شده (a، b، c) با حدود اطمینان و ضریب تبیین (R2) در معادلات درجه دو برازش داده شده برای درصد روغن 81

جدول 4- 19 پارامتر­های برآورد شده (a، b) با حدود اطمینان و ضریب تبیین (R2) در معادلات خطی برازش داده شده برای غلظت نیتروژن دانه 84

جدول 4- 20 پارامتر­های برآورد شده (a، b) با حدود اطمینان و ضریب تبیین (R2) در معادلات خطی برازش داده شده برای غلظت نیتروژن برگ 86

جدول 4- 21 پارامتر­های برآورد شده (a، b) با حدود اطمینان و ضریب تبیین (R2) در معادلات خطی برازش داده شده برای غلظت نیتروژن غیربرگ 88

جدول 4- 22 پارامتر­های برآورد شده (a، b) با حدود اطمینان و ضریب تبیین (R2) در معادلات خطی برازش داده شده برای غلظت فسفر دانه 91

جدول 4- 23 تجزیه واریانس فسفر و پتاسیم دانه، برگ، غیر برگ، اتیلن، عملکرد و اجزای عملکرد دانه 92

جدول 4- 24 پارامتر­های برآورد شده (a، b) با حدود اطمینان و ضریب تبیین (R2) در معادلات خطی برازش داده شده برای غلظت فسفر برگ 95

جدول 4- 25 پارامتر­های برآورد شده (a، b) با حدود اطمینان و ضریب تبیین (R2) در معادلات خطی برازش داده شده برای غلظت فسفر در غیربرگ 97

جدول 4- 26 پارامتر­های برآورد شده برای (a، b) با حدود اطمینان و ضریب تبیین (R2) در معادلات خطی برازش داده شده غلظت پتاسیم دانه 99

جدول 4- 27 پارامتر­های برآورد شده (a، b) با حدود اطمینان و ضریب تبیین (R2) در معادلات خطی برازش داده شده برای غلظت پتاسیم برگ 101

جدول 4- 28 پارامتر­های برآورد شده (a، b) با حدود اطمینان و ضریب تبیین (R2) در معادلات خطی برازش داده شده برای غلظت پتاسیم غیربرگ 103

جدول 4- 29 پارامتر­های برآورد شده (a، b) با حدود اطمینان و ضریب تبیین (R2) در معادلات نمایی برازش داده شده برای اتیلن 106

جدول 4- 30 پارامتر­های برآورد شده (a، b) با حدود اطمینان و ضریب تبیین (R2) در معادلات خطی برازش داده شده برای تعداد غلاف در بوته 108

جدول 4- 31 پارامتر­های برآورد شده (a، b) با حدود اطمینان و ضریب تبیین (R2) در معادلات خطی برازش داده شده برای تعداد دانه در غلاف 110

جدول 4- 32 پارامتر­های برآورد شده (a، b) با حدود اطمینان و ضریب تبیین (R2) در معادلات خطی برازش داده شده برای وزن هزار دانه 113

جدول 4- 33 پارامتر­های برآورد شده (a، b) با حدود اطمینان و ضریب تبیین (R2) در معادلات نمایی برازش داده شده برای عملکرد دانه 117

جدول 4- 34 پارامتر­های برآورد شده (a، b) با حدود اطمینان و ضریب تبیین (R2) در معادلات خطی برازش داده شده برای عملکرد بیولوژیکی 119

جدول 4- 35 پارامتر­های برآورد شده (a، b) با حدود اطمینان و ضریب تبیین (R2) در معادلات خطی برازش داده شده برای نیتروژن تثبیت شده 121

 

 

 

 

 

 

فهرست شکل‌ها

عنوان صفحه

شکل 3- 1 منحنی استاندارد آنزیم کاتالاز. 34

شکل 3- 2 منحنی استاندارد آنزیم پراکسیداز 36

شکل 3- 3 نمونه ­ای از منحنی رسم شده اتیلن 37

شکل 3- 4 منحنی استاندارد اتیلن 37

نمودار 3- 5 منحنی استاندارد پتاسیم 39

نمودار 3- 6 منحنی استاندارد فسفر 40

شکل 4- 1 سطح برگ سویا طی 0، 5 ،10، 15 روز غرقابی با اعمال سه سطح کودی 46

شکل 4- 2 وزن خشک برگ طی0، 5، 10، 15 روز تنش غرقاب با اعمال سه سطح کودی 49

شکل 4- 3 ارتفاع ساقه گیاه سویا طی0، 5، 10، 15 روز تنش غرقابی با اعمال سه سطح کودی 52

شکل 4- 4 وزن خشک ساقه گیاه سویا طی0، 5، 10، 15روز تنش غرقابی در سه سطح کودی 54

شکل 4- 5 حجم ریشه گیاه سویا طی 0، 5، 10، 15 روز تنش غرقابی در سه سطح کودی 56

شکل 4- 6 وزن خشک ریشه گیاه سویا طی 0، 5، 10، 15 روز تنش غرقابی در سه سطح کودی 59

شکل 4- 7 تعداد گره گیاه سویا در 0، 5، 10، 15 روز تنش غرقابی در سه سطح کودی 61

شکل 4- 8 وزن خشک گره گیاه سویا در 0، 5، 10، 15 روز تنش غرقابی در سه سطح کودی 63

شکل 4- 9 فعالیت آنزیم پراکسیداز گیاه سویا طی تنش 0، 5، 10، 15 روز تنش غرقاب در سه سطح کودی 65

شکل 4- 10 فعالیت آنزیم کاتالاز گیاه سویا طی تنش 0، 5، 10، 15 روز تنش غرقابی در سه سطح کودی 68

شکل 4- 11 میزان کلروفیل a گیاه سویا طی 0، 5، 10، 15 روز تنش غرقابی در سه سطح کودی 71

شکل 4- 12 میزان کلروفیل b گیاه سویا طی 0، 5، 10، 15 روز تنش غرقابی در سه سطح کودی 74

شکل 4- 13 میزان کاروتنوئید گیاه سویا طی 0، 5، 10، 15 روز تنش غرقابی در سه سطح کودی 76

شکل 4- 14 فلورسانس کلروفیل گیاه سویا طی 0، 5، 10، 15 روز تنش غرقابی در سه سطح کودی 78

شکل 4- 15 درصد روغن دانه گیاه سویا طی 0، 5، 10، 15 روز تنش غرقابی در سه سطح کودی 81

شکل 4- 16 غلظت نیتروژن بذر گیاه سویا طی 0، 5، 10، 15 روز تنش غرقابی در سه سطح کودی 83

شکل 4- 17 غلظت نیتروژن برگ گیاه سویا طی 0، 5، 10، 15 روز تنش غرقابی، در سه سطح کودی 85

شکل 4- 18 غلظت نیتروژن غیربرگ گیاه سویا طی 0، 5، 10، 15 روز تنش غرقابی در سه سطح کودی 87

شکل 4- 19 غلظت فسفر دانه گیاه سویا طی 0، 5، 10، 15 روز نش غرقابی در سه سطح کودی 90

شکل 4- 20 غلظت فسفر برگ گیاه سویا طی 0، 5، 10، 15 روز غرقابی در سه سطح کودی 94

شکل 4- 21 غلظت فسفر غیربرگ گیاه سویا طی 0، 5، 10، 15 غرقابی در سه سطح کودی 96

شکل 4- 22 غلظت پتاسیم دانه گیاه سویا طی 0، 5، 10، 15 روز غرقابی در سه سطح کودی 98

شکل4- 23 غلظت پتاسیم برگ گیاه سویا طی 0، 5، 10، 15 روز غرقابی در سه سطح کودی 100

شکل 4- 24 غلظت پتاسیم غیربرگ گیاه سویا طی 0، 5، 10، 15 روز تنش غرقابی در سه سطح کودی 102

شکل 4- 25 میزان اتیلن گیاه سویا طی 0، 5، 10، 15 روز تنش غرقابی در سه سطح کودی 105

شکل 4- 26 تعداد غلاف در بوته گیاه سویا طی 0، 5، 10، 15 روز تنش غرقابی در سه سطح کودی 108

شکل 4- 27 تعداد دانه در غلاف گیاه سویا طی 0، 5، 10، 15 روز تنش غرقابی در سه سطح کودی 110

شکل 4- 28 وزن هزار دانه گیاه سویا طی 0، 5، 10، 15 روز غرقابی در سه سطح کودی 112

شکل 4- 29 عملکرد دانه گیاه سویا طی 0، 5، 10، 15 روز تنش غرقابی در سه سطح کودی 116

شکل 4- 30 عملکرد بیولوژیکی گیاه سویا طی 0، 5، 10، 15 روز تنش غرقابی در سه سطح کودی 118

شکل 4- 31 نیتروژن تثبیت­شده در گیاه سویا طی 0، 5، 10، 15 روز غرقابی در سه سطح کودی 120

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول

 

مقدمه و کلیات


1- 1- تاریخچه و اهمیت سویا

سویا گیاه بومی شرق آسیا، یکی از قدیمی­ترین گیاهان زراعی این ناحیه است و یک گیاه زراعی دانه­ای و روغنی حیاتی محسوب می­ شود (اسدی و فرجی، 1388). زراعت سویا به عنوان دانه روغنی از حدود سال 1342 با وارد كردن بذر آن به ایران در مناطقی مانند مازندران آغاز و متعاقب آن كشت سویا توسط شركت سهامی ‌دانه­‌های روغنی در برخی دیگر از نقاط كشور معمول می­‌شود. از سال 1970 تولید سویا دسته­ کم دو برابر تولید سایر گیاهان روغنی مثل بادام زمینی، آفتابگردان، کلزا بوده است. سهم سویا از تولید دانه­ های روغنی جهان از 32 درصد در سال 1965 به بیش از 50 درصد در دهه 1980 افزایش یافته است. دانه خشک سویا دارای 18- 25 درصد روغن و 30- 50 درصد پروتئین می­باشد. سویا یکی از محصولات عمده زراعی در دنیا است که در تهیه روغن نباتی و تامین پروتئین برای انسان و دام نقش ویژه­ای دارد (حاتمی و همکاران، 1388). سویا جایگاه مهمی در بین گیاهان صنعتی کشورمان به­خصوص در استان گلستان دارد، به طوری­که بر اساس گزارش دفتر آمار FAO، کل سطح زیر کشت سویا در کشور در سال 91- 1392 برابر 80 هزار هکتار بود، که از این سطح 200 هزار تن دانه سویا تولید شده است. استان گلستان با اختصاص 76 درصد از کل سطح زیر کشت سویای کشور و 75 درصد از کل تولید دانه این محصول به خود در جایگاه نخست تولید سویا در کشور قرار گرفت. استان گلستان با مساحت 7/20380 کیلومترمربع در شمال ایران، یکی از قطب­های اصلی تولیدات کشاورزی بوده و تقریباً همه ساله به همراه استان­های فارس و خوزستان در صدر تولید­کنندگان زراعی و صنعتی قرار دارد. در استان گلستان حدود 90 درصد زراعت سویا به­ صورت کشت دوم (تابستانه) پس از برداشت گندم، کلزا و جو انجام می­گیرد، که نسبت به کشت بهاره محصول کمتری تولید می­ نماید (نخعی و هزار جریبی، 1381). در سال زراعی 1390 استان­های گلستان 65 درصد، مازندران 16 درصد و سایر استان­ها حدود 19 درصد از سطح زیر کشت این محصول را به خود اختصاص دادند،

ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه :184

قیمت : 14700 تومان

—-

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

  *

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.