عمران

دانلود پایان نامه ارشد رشته عمران-محیط زیست:شبیه سازی کمی و کیفی جریان آب های زیرزمینی دشت نیریز با بهره گرفتن از نرم افزار GMSارشناسی ارشد در رشته مهندسی عمران گرایش مهندسی محیط زیست:

دانلود پایان نامهكارشناسی ارشد در رشته مهندسی عمرانگرایش مهندسی محیط زیست

با عنوان:شبیه سازی کمی و کیفی جریان آب های زیرزمینی دشت نیریز با بهره گرفتن از نرم افزار GMS

پایان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته

مهندسی راه، ساختمان و محیط زیست- محیط زیست

شبیه­ سازی کمی و کیفی جریان آب­های زیرزمینی دشت نیریز با بهره گرفتن از نرم­افزار GMS

اساتید راهنما

دکتر غلامرضا رخشنده رو

دکتر پرویز منجمی

 

 

بهمن ماه 1392

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چکیده

 

شبیه­سازی کمی و کیفی جریان آب­های زیرزمینی دشت نیریز

با بهره گرفتن از نرم­افزار GMS

 

به کوشش

محمد علی افتخار

 

محدوده مطالعاتی نیریز با مساحت 1019 كیلومتر مربع در جنوب‌شرقی حوزه آبریز دریاچه‌های طشك- بختگان و مهارلو واقع شده است. در مجموع 417 چاه برداشت در این محدوده مطالعاتی وجود دارد. حجم كل تخلیه سالانه از آبخوان آبرفتی این محدوده مطالعاتی 09/52 میلیون متر مكعب است و برای مصارف كشاورزی، آشامیدن و بهداشت و صنعت مصرف می‌شود. در این تحقیق مدل‌سازی کمی جریان آب زیرزمینی در این دشت شامل كالیبراسیون، آنالیز حساسیت و صحت‌سنجی با بهره گرفتن از برنامه کامپیوتری GMS انجام شده‌ است. بیشترین میزان خطای جذر متوسط مربعات محاسبه شده برای دوره های واسنجی و صحت سنجی، بترتیب 88/0 و 11/1 متر بدست آمده است. در بخش مدل‌سازی کیفی کانتورهای آلودگی دشت برای پارامتر آلایندگیCl با بهره گرفتن از برنامه کامپیوتری MT3DMS، ترسیم و تحلیل شده است. گسترش آلودگی یون کلر در آبخوان به کمک نرم­افزار MT3DMS که یک برنامه سه بعدی مدولار برای شبیه­سازی پخش، انتقال، انتشار مولکولی، واكنش­های شیمیایی و جذب محلول در آب زیرزمینی می­باشد، در طول سه سال پیش ­بینی گردیده است. سپس با انتخاب چاه آب شرب جهاد سازندگی، در نزدیکی شهرک صنعتی (شهرک سنگ) و چاه آب شرب دولت آباد، واقع در شمال غرب محدوده مدل سازی، مقدار یون کلر در این دو چاه برای سه سال آینده پیش بینی گردید. با توجه به مدل کیفی تهیه شده، نتایج نشان داد که مقدار پارامتر یون کلر در آب زیرزمینی در کل دشت چه در گذشته و چه در آینده روند افزایشی دارد. این افزایش در سمت غرب دشت و منطقه صنعتی بیشتر مشاهده می شود بطوریکه پس از سه سال میزان حداکثر یون کلر mg/l 150 پیش بینی شده است. همچنین روند افزایش غلظت آلاینده در چاه آب شرب نزدیک به مرز دریاچه، نسبت به چاه آب نزدیک شهرک صنعتی بیشتر است (mg/l 15 افزایش، در مقایسه با mg/l 7 افزایش طی سه سال).

 

کلید واژه: آب­های زیر زمینی، مدل­سازی، دشت نیریز، GMS.

 

 

 

فهرست مطالب

 

 

عنوان                                         صفحه

 

فصل اول: مقدمه

1-1- اهمیت آب در عصر حاضر و در ایران…….. 2

1-2- منابع آب در ایران و مسائل مربوط به آن.. 4

1-3- ضرورت به کارگیری مدل‌ها در مطالعه آب‌های زیرزمینی  6

1-4- هدف……………………………… 8

1-5- ساختار پایان نامه ………………….. 9

 

فصل دوم: تئوری تحقیق

2-1- مقدمه……………………………. 11

2-2- منابع آلودگی آبهای زیرزمینی…………. 11

2-3- مشكلات مرتبط با كیفیت آب در مصرف كشاورزی…. 13

2-3-1- شوری (Salinity)……………………. 14

2-3-2- نسبت نفوذ آب…………………… 15

2-3-3- فلزات سنگین(Heavy Metals)…………… 15

2-4- انواع مدل‌های آب‌های زیرزمینی………… 18

2-4-1- تفاوت مدل‌های تحلیلی و مدل‌های عددی آب‌های زیرزمینی  21

2-5- معادلات پایه جریان در آب زیرزمینی…… 22

2-5-1- قانون دارسی…………………… 22

عنوان                                         صفحه

 

2-5-2- معادله پیوستگی………………… 24

2-6- حل معادلات حاكم بر جریان در آبهای زیرزمینی    28

2-6-1- روش عناصر محدود……………….. 28

2-6-2- روش تفاضلات محدود………………. 29

2-6-3- مزایای روش تفاضلات محدود………… 30

2-6-4- روش‌های حل معادلات جریان در روش تفاضلات محدود   30

2-6-4-1- روش مستقیم………………… 31

2-6-4-2- روش تكرار…………………. 31

2-6-4-3- روش صریح (Explicit)…………….. 32

2-6-4-4- روش ضمنی (Implicit)…………….. 33

2-6-5- شبیه‌سازی حالت ماندگار………….. 35

2-6-6- خطاها در مدل‌سازی آبهای زیرزمینی…. 35

2-7- تئوری های مربوط به انتشار آلودگی در محیط های متخلخل  36

2-7-1- انتقال (Advection)……………….. 36

2-7-2- پخش مکانیکی (Mechanical Dispersion) ……. 38

2-7-3- انتشار ملکولی (Molecular Diffusion)……. 40

2-7-4- جذب (Sorption)…………………… 41

2-7-5- معادلات حاکم بر پخش و انتقال آلودگی. 42

2-8 – روش های حل معادله انتقال ماده در محیط متخلخل    46

2-9- نرم‌افزارهای شبیه‌سازی جریان و پخش و انتقال آلودگی در آب‌های زیرزمینی……………………………… 48

2-9-1-MODFLOW ………………………. 48

2-9-2- Visual MODFLOW…………………… 50

2-9-3- MIKESHE……………………….. 50

2-9-4- Finite Element Flow; FEFLOW…………….. 50

عنوان                                         صفحه

 

2-9-5- CTRAN/W……………………….. 51

2-9-6-(GMS) Groundwater Modeling System …………. 51

2-9-6-1 – Map Module………………….. 53

2-9-6-2- TIN Module…………………… 54

2-9-6-3- 2D scatter point Module…………….. 55

2-9-6-4- Solid module…………………… 56

2-9-6-5- 2D Mesh Module………………… 56

2-9-6-6- 2D grid Module…………………. 56

2-9-6- 7- 3D Mesh Module……………….. 56

2-9-6- 8 2D grid Module-…………………. 56

2-9-6-9-3D scatter point Module …………….. 57

2-9-6-10- Modflow …………………… 57

2-9-6-11- برنامه MT3D ……………… 58

2-9-6-12- برنامه MODPATH ………….. 59

 

فصل سوم: پیشینه تحقیق

3-1- پیشگفتار…………………………. 61

3-2- مروری بر کارهای انجام شده…………. 61

 

فصل چهارم: روش تحقیق

4-1- محدوده مطالعاتی…………………… 71

4-2- هواشناسی ………………………… 73

4-2-1- ایستگاه‌های هواشناسی …………… 74

عنوان                                         صفحه

 

4-2-2- دما …………………………. 74

4-2-3- باران ……………………….. 76

4-2-4- تبخیر ……………………….. 79

4-3- آب‌های سطحی……………………….. 80

4-3-1- ایستگاه‌های هیدرومتری محدوده مطالعاتی نیریز   81

4-4- آب‌های زیرزمینی …………………… 83

4-5- بیلان آب………………………….. 87

4-5-1- بیلان آب زیرزمینی آبخوان آبرفتی….. 88

4-5-1-1- جریان زیرزمینی ورودی و خروجی… 88

4-5-1-2- نفوذ از بارندگی به آبخوان…… 89

4-5-1-3- تبادل آب رودخانه‌ها و آبخوان آبرفتی   91

4-5-1-4- مصارف آب و نفوذ از آنها به آبخوان 92

4-5-1-5- تخلیه و برداشت از آبخوان آبرفتی آب زیرزمینی   92

4-5-1-6- تبخیر از آب زیرزمینی……….. 93

4-5-1-7- نوسانات سطح آب زیرزمینی…….. 94

4-5-1-8- تغییرات ذخیره……………… 94

4-6- بیلان عمومی آب در محدوده مطالعاتی نیریز. 95

4-7- مراحل مدلسازی و ارائه مدل شبیه ساز حوضه 97

4-7-1- طرح مفهومی……………………. 97

4-7-2- طرح هندسی مدل…………………. 98

4-7-2-1- شبکه بندی آبخوان…………… 98

4-7-2-2- تعیین نوع آبخوان…………… 99

4-7-2-3- تعیین ارتفاع توپوگرافی و رقوم سنگ کف 99

4-7-3- تعیین شرایط اولیه و انتخاب گام های زمانی 101

عنوان                                         صفحه

 

4-7-4- تعیین مقادیر تغذیه و تخلیه سلول­ها.. 102

4-7-4-1- چاه های بهره برداری، چشمه و قنات 102

4-7-4-2- تغذیه سطحی………………… 103

4-7-4-3- تبخیر…………………….. 103

4-7-4-4- رودخانه…………………… 103

4-7-5- تعیین مقادیر ضرایب هیدرودینامیکی.. 105

4-7-6- تعیین نوسانات سطح آبخوان………. 106

4-7-7- تعیین شرایط مرزی آبخوان……….. 107

4-8- مراحل مدلسازی مدل کیفی…………… 108

4-8-1- مراحل مدلسازی و ارائه مدل شبیه ساز حوضه   108

4-8-2- ایجاد مدل مفهومی کیفی………….. 109

4-8-2-1- تعیین خواص آبخوان………….. 109

4-8-2-2- نقاط پایش کیفی…………….. 110

4-8-2-3- تعیین شرایط مرزی…………… 111

 

فصل پنجم: نتایج

5-1- مقدمه……………………………. 113

5-2- نتایج حاصل از مدل در حالت ماندگار….. 114

5-2-1- واسنجی……………………….. 114

5-2-2- آنالیز حساسیت ………………… 120

5-2-3- صحت سنجی……………………… 122

5-3– نتایج حاصل از مدل کیفی در حالت ماندگار 126

5-3-1- کانتورهای آلودگی دشت…………. 126

عنوان                                         صفحه

 

5-3-2- واسنجی……………………….. 132

5-3-3- صحت سنجی……………………… 134

5-4- پیش ­بینی گسترش آلاینده یون کلر در آبخوان و در چاه های منتخب

با بهره گرفتن از نرم افزار MT3DMS………… 136

5-4-1- پیش بینی تغییرات غلظت یون کلر در آبخوان نیریز از سال 1392

تا 1395……………………………. 136

5-4-2- پیش بینی تغییرات غلظت یون کلر در چاه های منتخب.   138

 

فصل ششم: نتیجه‌گیری و پیشنهادها

6-1- مقدمه…………………………… 142

6-2- نتیجه گیری………………………. 142

6-3- پیشنهادات……………………….. 144

 

فهرست منابع……………………………. 145

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جداول

 

 

عنوان                                         صفحه

 

جدول 2-1- توصیه های FAO برای كیفیت آب مصرفی در آبیاری و كشاورزی 14

جدول 2-2- طبقه بندی آبهای مصرفی جهت کشاورزی بر اساس میزان EC  15

جدول 2-3- حداکثر میزان مجاز فلزات سنگین در آب مصرفی آبیاری   17

جدول 2-4- مقادیر مجاز فلزات سنگین در آب مصرفی آشامیدن   18

جدول 4- 1- مشخصات ایستگاه‌های هواشناسی واقع در محدوده مطالعاتی نیریز………………………………….. 79

جدول 4-2- آمار ماهانه هواشناسی محدوده مطالعاتی نیریز و ایستگاه‌های مبنا…………………………………… 80

به تفكیک دشت و ارتفاعات…………………. 90

جدول 4-3- بیلان آبخوان آبرفتی محدوده مطالعاتی نیریز 91

جدول4-4- نحوه محاسبه ورودی و خروجی آب‌های زیرزمینی آبخوان آبرفتی نیریز………………………………….. 93

جدول 4-5- میزان مصارف آب به تفكیک ارتفاعات و دشت بر حسب مصارف

كشاورزی، شرب و صنعت در محدوده مطالعاتی نیریز 93

جدول 4-6- آمار تخلیه و برداشت از آبخوان آبرفتی محدوده مطالعاتی نیریز………………………………….. 96

جدول 4-7- بیلان عمومی آب در محدوده مطالعاتی نیریز .  102

جدول 4-8- مقادیر تغذیه سطحی اعمال شده…….. 104

جدول 4-9- موقعیت چاه های مشاهده ای……….. 106

جدول 5-1- ضرایب هدایت هیدرولیکی (Kx=Ky) بدست آمده از واسنجی

در دوره های مختلف یک ماهه………………. 114

 

عنوان                                         صفحه

 

جدول 5-2- نتایج مرحله واسنجی در ماه مهر سال 1387.   116

جدول 5-3- نتایج مرحله واسنجی دراردیبهشت سال 1388.   117

جدول 5-4- نتایج مرحله واسنجی درمهر سال 1388.. 118

جدول 5-5- نتایج مرحله واسنجی اردیبهشت سال 1389. 119

جدول 5-6- ضرایب هدایت هیدرولیکی نهایی…….. 120

جدول 5-7- نتایج مرحله صحت سنجی در مهر 1390… 123

جدول 5-8- نتایج مرحله صحت سنجی در مهر 1391… 124

جدول 5-9- املاح نمک های محلول در آب دریا…… 128

جدول (5-10) طبقه بندی شوری بر حسب کلر موجود در آب   129

جدول 5-11- مقادیر تخلخل و ضریب پخش طولی…… 132

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست شکل ها

 

 

عنوان                                         صفحه

 

شکل 2-1- اثرات فلزات سنگین با تغییر غلظت بر سلولهای زنده 16

شکل 2-2- نمونه ای از یک مدل فیزیکی برای شبیه‌سازی نحوه ورود آب به دریاچه…………………………………. 18

شکل 2-3- نمونه‌ای از مدل آنالوگ در شبیه‌سازی جریان آب زیر­زمینی 19

شکل2-4- نحوه تغییرات هد در ستون ماسه در آزمایش دارسی    23

شکل2-5- جریان ورودی و خروجی از المان حجمی…. 24

شكل 2-6- هیدروگراف برای سلول……………… 33

شکل 2-7-الف- فرایند انتقال در حالت منبع پیوسته 37

شکل 2-7-ب- فرایند انتقال در حالت منبع لحظه ای 37

شکل 2-8- فرایند پخش در محیط متخلخل………… 39

شکل 2-9- المان حجمی محیط متخلخل…………… 44

شکل 4-1- محدوده مطالعاتی نیریز……………. 72

شکل 4-2- محل قرارگیری ایستگاه های هواشناسی… 75

شکل 4-3- منحنی‌های هم‌دمای محدوده مطالعاتی نیریز همراه با ایستگاه‌های

استفاده شده در رسم آنها در نقشه………….. 77

شکل 4-4- منحنی‌های هم‌باران محدوده مطالعاتی نیریز همراه با ایستگاه‌های

استفاده شده در رسم آنها…………………. 78

شكل 4-5- نمودار شماتیک رودخانه‌های محدوده مطالعاتی نیریز 81

 

عنوان                                         صفحه

 

شکل 4-6- منحنی‌های هم تبخیر محدوده مطالعاتی نیریز همراه با ایستگاه‌های

استفاده شده در رسم آنها…………………. 82

شکل 4-7- تراز آب‌های زیرزمینی در محدوده نیریز. 85

شكل4-8- هیدروگراف واحد آبخوان آبرفتی محدوده مطالعاتی نیریز و نمودار

بارندگی ایستگاه باران‌سنجی نیریز…………… 86

شکل 4-9- وضعیت شبکه بندی سلول های فعال……. 99

شکل 4-10- توپوگرافی محدوده مدل سازی شده در نرم افزار.   100

شکل 4-11- ارتفاع سنگ کف محدوده مدل سازی شده در نرم افزار.   100

شکل 4-12- موقعت چاه­ها در مدلسازی…………. 102

شکل4-13- نحوه ی تقسیم بندی Recharge منطقه……. 104

شکل 4-14- محدوده های ضریب هدایت هیدرولیکی…. 105

شکل 4-15- شرایط مرزی منطقه نیریزدر سال 1386.. 108

شکل 4-16- محدوده های تقسیم بندی ضریب پخش و تخلخل.   109

شکل 4-17- محل نقاط پایش کیفی در آبخوان نیریز. 110

شکل 4-18- شرایط مرز Specified concentrationدر منطقه…. 111

شکل 5-1- حساسیت مدل نسبت به تغییرات پارامتر هدایت هیدرولیکی. 121

شکل 5-2- حساسیت مدل نسبت به تغییرات پارامتر تغذیه سطحی. 121

شکل 5-3- هد مشاهده ای و محاسباتی برای ماه مهر سال 1390. 122

شکل 5-4- هد مشاهده ای و محاسباتی برای ماه مهر سال 1391. 122

شکل 5-5- هد هیدرولیکی منطقه نیریز……….. 125

شکل 5-6- موقعیت قرارگیری چاه­های پایش کیفی آبخوان نیریز.    127

شکل 5-7- کانتورهای آلاینده Cl در سال 1389…. 130

شکل 5-8- کانتورهای آلاینده Cl در سال 1390… 131

شکل 5-9- کانتورهای آلاینده Cl در سال 1391…. 131

عنوان                                         صفحه

 

شکل 5-10- نتایج واسنجی مدل کیفی سال 1391….. 133

شکل 5-11- وضعیت نقاط مشاهده ای کیفی پس از واسنجی

مدل کیفی سال 1391………………………. 133

شکل 5-12- وضعیت نقاط مشاهده ای کیفی پس از صحت سنجی

مدل کیفی سال 1392………………………. 134

شکل 5-13- نتایج صحت سنجی مدل کیفی سال 1392… 135

شکل 5-14- کانتورهای آلاینده Cl- در سال 1392…. 136

شکل 5-15- کانتورهای آلاینده Cl- در سال 1393…. 137

شکل 5-16- کانتورهای آلاینده Cl- در سال 1394…. 137

شکل 5-17- کانتورهای آلاینده Cl- در سال 1395…. 138

شکل 5-18- محل چاه های انتخابی در آبخوان نیریز. 139

شکل 5-19- مقدار غلظت یون کلر در چاه آب شرب جهاد سازندگی از سال 91 تا 95………………………………. 140

شکل 5-20- مقدار غلظت یون کلر در چاه آب شرب دولت آباد از سال 91 تا 95………………………………….. 140

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقدمه

 

 

1-1- اهمیت آب در عصر حاضر و در ایران

 

در طول تاریخ زندگی بشر آب همواره به عنوان یک عامل اساسی مورد توجه بوده و با افزایش جمعیت و پیشرفت در کشاورزی و صنایع، اهمیت آن افزایش یافته ‌است [1]. انسان‌ها از ابتدا در کنار منابع آب نظیر رودخانه‌ها تجمع می‌کردند و به فعالیت می‌پرداختند. می‌توان گفت آب از مهم‌ترین عامل توسعه در جهان بوده ‌است. بیش از 97 درصد منابع آبی کره زمین غیر قابل استفاده برای کشاورزی بوده (آب اقیانوس‌ها و دریاها)، حدود 2 درصد آن به صورت یخ در قطب‌ها بوده و تنها حدود یک درصد آن قابل دسترس می‌باشد.

اگر اهمیت آب در عصر کشاورزی تنها در زمینههای شرب و آبیاری خلاصه می­شد، در عصر صنعتی و فراصنعتی، علاوه بر مصارف سنتی، این منبع به عنوان یک عامل زیربنایی در رشد دیگر صنایع نیز نقش روزافزون بازی میکند. امروزه پیشرفت ملتهای ساکن در مناطق با اقلیم خشک که در آن تولید غذا به شدت توسط مقدار و توزیع آب‌های زیر­زمینی و بارندگی کنترل میشود، به میزان تلاش این ملتها در زمینه مدیریت منابع محدود آب بستگی دارد. با این توضیح میتوان دریافت که در آینده نزدیک اندرکنش میان رشد شهرنشینی که پیشرفت تمدن بشری مدیون آن است و اعمال یک روش مدیریتی کارآمد برای حفظ منابع آب همچنان ادامه خواهد داشت [2].

ایران جزء کشورهای با اقلیم خشک تا نیمه خشک می‌باشد و این سبب شده ‌است تا کشورمان تاریخ دیرینه‌ای در مدیریت بهره‌برداری از منابع آبی داشته باشد.

اگر میانگین بارندگی سالانه در سطح زمین را که حدود 860 میلی‌متر تخمین زده می‌شود‌‌ با متوسط بارندگی سالانه ایران که تقریباً رقمی معادل 240 میلی‌متر است مقایسه کنیم، ملاحظه خواهد شد كه این مقدار حتی كمتر از یک سوم میانگین بارندگی در دنیا است [3]. علاوه بر این توزیع نامناسب زمانی و مکانی این میزان بارندگی در سطح با توجه به نیاز در مصرف کشاورزی که بیشترین مصرف آب، در حدود 94% کل مصارف آب در کشور را به خود اختصاص می‌دهد و عدم وجود رودخانه‌های دایمی در بیشتر مناطق، کشور را با کمبود منابع آب روبرو کرده ‌است. از جهت دیگر با افزایش جمعیت، سرانه آب قابل تجدید، که معیاری برای پر آبی و کم آبی هر کشور محسوب می‌شود‌‌، به ازای هر نفر از 3263 مترمکعب در سال 1355 به 1779 مترمکعب در سال 1377 کاهش یافته ‌است [4].

با گسترش سکونت در مناطقی كه آب سطحی وجود ندارد یا كم است، استفاده از منابع آب زیر­زمینی به عنوان جایگزینی مطمئن، مورد توجه قرار گرفت. به طوریکه در برخی مناطق به عنوان تنها منبع تأمین آب به حساب می‌آید [4]. گسترش روز افزون استفاده از آب‌های زیرزمینی به خصوص در مناطق خشك كه امكان استفاده تلفیقی از آب‌های سطحی و زیرزمینی مقدور نمی‌باشد، باعث افت شدید سطح آب زیرزمینی شده‌ است. استان فارس یکی از مهم‌ترین استان‌های کشور در تولید محصولات کشاورزی می‌باشد و با توسعه کشاورزی در این استان و با توجه به نیاز هرچه بیشتر به آب، توجه‌ها به سمت منابع آب زیرزمینی جلب شده‌ است. در سال‌های اخیر، برداشت غیراستاندارد از منابع آب زیرزمینی سبب شده‌ است که وضعیت بسیاری از دشت‌های این استان بحرانی قلمداد شود. و بهره‌برداری مازاد سبب افت سطح آب زیرزمینی، نشست زمین و متراکم شدن و کاهش ظرفیت ذخیره‌سازی خاک، افزایش هزینه‌های استحصال و کاهش دبی و خشک شدن قنوات و چشمه‌ها شده ‌است.

 

در این سایت متن کامل پایان نامه ها برای دانلود ارائه میشود ولی استثنائا این فایل فقط تا صفخه 28 موجود است

 

قیمت 70 هزار تومان

 

متن کامل این پایان نامه هم موجود است:

پایان نامه ارشد رشته عمران-محیط زیست:شبیه‌سازی کمی و کیفی جریان آب‌های زیرزمینی دشت ایج با بهره گرفتن از نرم‌افزار GMS

70,000 تومانافزودن به سبد خرید

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.