عمران

پایان نامه عمران-سازه های هیدرولیکی:تدوین مدل تخصیص کمی وکیفی آب در حوضه‌های آبریز کاربرد تئوری بازی‌ها

دانلود پایان نامهكارشناسی ارشد در رشته مهندسی عمران (گرایش سازه‌های هیدرولیكی)

با عنوان:تدوین مدل تخصیص کمی وکیفی آب در حوضه‌های آبریز کاربرد تئوری بازی‌ها

پایان‌نامه کارشناسی ارشد

در رشته‌ مهندسی عمران (سازه هیدرولیکی)

 

 

 

تدوین مدل تخصیص کمی وکیفی آب در حوضه‌های آبریز: کاربرد تئوری بازی‌ها

 

 

 

 

 

استاد راهنما:

دکتر ناصر طالب بیدختی

دکتر سید حسین افضلی

 

 

شهریور1392

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چکیده

 

تدوین مدل تخصیص کمی وکیفی آب در حوضه‌های آبریز: کاربرد تئوری بازی‌ها

 

 

به کوشش

عاطفه پویا

 

عوامل متعددی مانند خصوصیات هیدرولوژیکی، اقتصادی و زیست‌محیطی بر نحوه تخصیص منابع آب در یک حوضه آبریز تأثیر می‌گذارند. در نظر گرفتن این عوامل در روند تخصیص منابع آب، لحاظ عدم‌قطعیت‌های موجود در عوامل مذکور و وجود ذینفعان متعدد در یک حوضه آبریز باعث می­ شود اعمال یک رویکرد جامع و پایدار در بهره ­برداری از منابع آبی حوضه آبریز، امری پیچیده و دشوار باشد. در این پایان‌نامه با توجه به اهمیت موضوع، ابتدا مدلی جهت تخصیص همزمان کمی وکیفی منابع آب در سیستم رودخانه-مخزن براساس سه معیار عدالت، بهره‌وری و پایداری تدوین گردیده و سپس جهت لحاظ عدم‌قطعیت­های موجود از روش بهینه‌سازی سناریوها استفاده شده است. در مرحله بعد با بهره گرفتن از تئوری بازی‌ها مدل همکارانه با هدف حداکثرسازی سود حاصل از تخصیص آب در سیستم تدوین شده و از رویکرد بازی همکارانه [1]FVLC جهت بازتوزیع سود حاصل از تخصیص همکارانه استفاده شده است.کارایی مدل پیشنهادی در حوضه آبریز رودخانه رودبال در استان فارس مورد ارزیابی قرار گرفته است.

واژگان کلیدی: تخصیص کمی و کیفی، تئوری بازی، بهینه‌سازی سناریوها، بازی همکارانه

 

 

 

فهرست مطالب

 

 

صفحه

عنوان                                                                                         

 

فصل اول: مقدمه

1-1- مقدمه…………………………….. 2

1-2- اهمیت مسئله……………………….. 3

1-3- هدف………………………………. 5

1-4- سؤالات اساسی تحقیق………………….. 6

1-5- فرض‌های ساده کننده تحقیق…………….. 6

1-6- نوآوری‌های تحقیق……………………. 6

1-7- ساختار پایان‌نامه…………………… 7

فصل دوم: مرور پیشینه مطالعات

2-1- مقدمه…………………………….. 9

2-2- پیشینه مطالعات در زمینه مدیریت منابع آب در حوضه آبریز 10

2-3- پیشینه مطالعات در زمینه به کارگیری تئوری بازی‌ها در مدیریت کمی و کیفی منابع آب…………………… 13

2-4- جمع‌بندی…………………………… 19

 

فصل سوم: ابزار کارهای مورد استفاده

3-1- مقدمه…………………………….. 22

3-2- شبیه‌سازی و بهینه‌سازی……………….. 23

3-2-1- نرم‌افزار GAMS…………………. 23

3-2-2- Solver MINOS…………………….. 24

3-2-3- شبیه‌سازی کیفی…………………. 24

صفحه

عنوان                                                                                         

 

3-3- تئوری بازی‌ها………………………. 24

3-3-1- تفاوت میان تصمیم گیری و بازی……. 25

3-3-2- برخی از عوامل تأثیرگذار بر نوع بازی 25

3-3-3- بازی همکارانه…………………. 26

3-3-3-1- هسته…………………….. 27

3-4- تحلیل سناریوها…………………….. 28

3-4-1- تعریف سناریو و سناریوسازی………. 29

3-4-2- روش‌های سناریوسازی……………… 30

3-4-3- ساختار عمومی مدل بهینه‌سازی با بهره گرفتن از سناریوها                                                31

3-5- شاخص SPI…………………………… 34

3-6- جمع‌بندی…………………………… 36

 

فصل چهارم: مطالعه موردی: سیستم آبی حوضه رودخانه رودبال

4-1- مقدمه…………………………….. 38

4-2- منابع آبی…………………………. 40

4-3- مشخصات سد رودبال به عنوان اصلی‌ترین منبع ذخیره آب سطحی در حوضه رودخانه رودبال…………………… 40

4-4- نیازهای آبی……………………….. 41

4-4-1- نیاز صنعت و معدن………………. 41

4-4-2- نیاز شرب……………………… 42

4-4-3- نیاز بخش کشاورزی………………. 42

4-4-3-1- نیاز شبکه آبیاری………….. 43

4-4-3-2- نیاز کشاورزان سنتی………… 43

4-5- خصوصیات اقتصادی بخش کشاورزی…………. 44

4-6- جمع‌بندی…………………………… 44

 

فصل پنجم: ساختار مدل پیشنهادی

5-1- مقدمه…………………………….. 51

5-2- ساختار مدل پیشنهادی………………… 51

5-3- تدوین مدل بهینه‌سازی تخصیص اولیه کمی وکیفی آب 54

صفحه

عنوان                                                                                         

 

5-3-1- عدالت………………………… 54

5-3-2- کارایی……………………….. 55

5-3-3- پایداری………………………. 55

5-3-4- مدل شبیه‌سازی کیفیت آب………….. 56

5-3-5- تدوین مدل قطعی تخصیص اولیه……… 57

5-4- تدوین مدل غیرقطعی برمبنای روش بهینه‌سازی سناریوها 60

5-5- تدوین مدل تخصیص کمی و کیفی همکارانه….. 62

5-6- بازتوزیع سود ائتلاف با بهره گرفتن از مدل‌ بازی همكارانه FVLC                                                63

5-6-1- بازی دو جانبه همكارانه FVLC…….. 63

5-6-2- نحوه تبدیل بازی چندجانبه به بازی دو جانبه   64

5-7- جمع‌بندی…………………………… 65

 

فصل ششم: نتایج مدل پیشنهادی

6-1- مقدمه…………………………….. 67

6-2- نتایج مدل تخصیص کمی و کیفی در حالت اولیه و همکارانه  67

6-3- صحت سنجی مدل………………………. 79

6-4- جمع‌بندی……………………………. 82

 

فصل هفتم: خلاصه، جمع‌بندی و پیشنهادات

خلاصه، جمع‌بندی و پیشنهادات……………….. 84

منابع…………………………………. 86

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جدول‌ها

صفحه

 

عنوان                                                                                         

 

جدول 3-1- استاندارد وضعیت بارش براساس SPI…… 36

جدول 4-1- مقادیر سطح، حجم و ارتفاع مخزن سد رودبال  41

جدول 4-2- مقادیر تبخیر و بارش بر سطح مخزن سد.. 46

جدول 4-3- نیاز ماهانه و سالانه مصارف صنعتی از سد رودبال (میلیون مترمکعب)………………………………… 46

جدول 4-4- نیاز ماهانه و سالانه مصارف شرب از سد رودبال (میلیون مترمکعب)………………………………… 46

جدول 4-5- نیاز آبی ناخاص محصولات پیشنهادی (مترمکعب در هر هکتار)……………………………………….. 47

جدول 4-6- الگوی کشت و سطح زیر کشت پیشنهادی برای ارضی آببران در سال­هال پرآبی- الگوی تیپ الف…………. 48

جدول 4-7- الگوی کشت و سطح زیر کشت پیشنهادی برای ارضی آببران در سال­هال نرمال- الگوی تیپ ب…………… 48

جدول 4-8- الگوی کشت و سطح زیر کشت پیشنهادی برای ارضی آببران در سال­هال خشک- الگوی تیپ پ…………….. 49

جدول 4-9- عملکرد و قیمت محصولات کشاورزی در منطقه 49

جدول 6-1- شاخص SPI در منطقه………………… 68

جدول 6-2- مقدار آب تخصیص داده شده به آببران در حالت همکارانه و غیرهمکارانه(MCM)………………………….. 76

جدول 6-3- حد بالا و پایین سود بازتوزیع شده توسط FVLC 81

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست شکل‌ها

 

صفحه

 

عنوان                                                                                         

 

شکل 4-1- موقعیت قرارگیری منطقه مورد مطالعه…. 39

شکل 4-2- منحنی سطح – حجم – ارتفاع مخزن سد….. 45

شکل 4-3- شکل شماتیک آببران کشاورزی منطقه مورد مطالعه    42

شکل 5-1- ساختار مدل پیشنهادی………………. 52

شکل 6-1- عملکرد مخزن در سناریو ترسالی……… 70

شکل 6-2- عملکرد مخزن در سناریو نرمال………. 70

شکل 6-3- عملکرد مخزن در سناریو خشک………… 71

شکل 6-4- نسبت مقدار آب تخصیص داده شده به نیاز آبی (آببراول) 72

شکل 6-5- نسبت مقدار آب تخصیص داده شده به نیاز آبی (آببردوم) 72

شکل 6-6- نسبت مقدار آب تخصیص داده شده به نیاز آبی (آببرسوم) 73

شکل 6-7- نسبت مقدار آب تخصیص داده شده به نیاز آبی (آببرچهارم)……………………………………….. 73

شکل 6-8- تغییرات TDS در نقاط کنترل کیفی در حالت خشکسالی 74

شکل 6-9- مقایسه سود حاصل از تخصیص همکارانه وغیرهمکارانه در سناریو خشک…………………………………….. 75

شکل 6-10- مقایسه نسبت تأمین نیاز آببر سوم در حالت نرمال و حالتی که TDS در آورد رودخانه حداکثر است، در سناریو نرمال    80

شکل 6-11- مقایسه مقدار رها شده از مخزن در حالت نرمال و حالتی که آورد رودخانه %80 کاهش یافته است، در سناریو نرمال 80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقدمه

 

 

1-1- مقدمه

 

رشد جمعیت و شهرنشینی، افزایش تولیدات کشاورزی و تغییرات آب و هوا از یک سو وکمبود منابع آب شیرین در دسترس از سوی دیگر باعث شده است نحوه­ بهره ­برداری بهینه از منابع آب، بحثی چالش برانگیز باشد. در چند دهه اخیر نظر سیاستگزاران و تصمیم­ گیران بخش آب با توجه به افزایش رقابت بر سر آب در میان فعالیت­های مختلف انسانی و تأثیر آن بر محیط‌زیست و پرهیز از تصمیم­ گیری­هایی در زمینه تخصیص آب که در آینده پاسخ­گویی به آن با مشکل مواجه شود، به سوی توسعه سیاست­های پایدار در تخصیص منابع آب، جلب شده است. به همین علت رویکرد برنامه‌ریزی مبتنی بر مدیریت عرضه[2] که با هدف بیشینه‌سازی عرضه آب برای تقاضاهای آبی عمل می‌کند، امروزه جای خود را به رویکردهایی داده است که عواملی مانند کیفیت آب، عدالت، سود اقتصادی و پایداری در سیستم را در نظر می­گیرد (Zheng et al., 2011). در نظر گرفتن این عوامل در روند تخصیص منابع آب، لحاظ عدم‌قطعیت‌های موجود در عوامل مذکور و وجود ذینفعان متعدد در یک حوضه آبریز باعث می‌شود اعمال یک رویکرد جامع و پایدار در بهره ­برداری از منابع آبی حوضه آبریز، امری پیچیده و دشوار باشد.

در این پایان نامه مدل کمی و کیفی جهت تخصیص آب در سیستم­های رودخانه-مخزن در قالب یک مدل بهینه‌سازی ریاضی فرمولبندی و پیشنهاد گردیده است. این مدل، امکان تصمیم‌گیری در مورد مقدار تخصیص آب به متقاضیان را با لحاظ اثرات بلندمدت خصوصیات هیدرولوژیکی، اقتصادی و زیست‌محیطی، در قالب سه معیار عدالت[3]، بهره ­وری[4] و پایداری[5]، با در نظر گرفتن عدم‌قطعیت در پارامترهای هیدرولوژیکی و اقتصادی را برای دست‌اندرکاران بخش آب فراهم می­نماید.

در این مدل ابتدا با رویکرد تخصیص همزمان كمی و كیفی آب، براساس سه شاخص یاد شده تلاش شده است، ضمن تخصیص بهینه آب بین آببران، بار آلودگی وارد‌شده توسط آن‌ ها که متأثر از مقدار آب تخصیص داده شده است، به گونه ­ای باشد كه استانداردهای زیست‌محیطی نیز تأمین شود. سپس با رویکرد تئوری بازی‌ها، مدلی به منظور تخصیص كمی و كیفی منابع آب ارائه می‌گردد که بتواند ضمن توجه به مطلوبیت‌های طرف‌های درگیر و جلب رضایت آنها، سود حاصل در سیستم حداکثر شود. در مدل­های ارائه شده عدم‌قطعیت موجود در پارامترهای هیدرولوژیکی و اقتصادی به ترتیب با بهره گرفتن از روش بهینه­ سازی سناریوها و مدل بازی FVLC[6] لحاظ شده ­اند. این مدل­های بهینه­ سازی در محیط نرم­افزار [7]GAMS کدنویسی شده‌اند.

 

 

1-2- اهمیت مسئله

 

بشر تقریباً‌ یک درصد كل آب روی زمین را مورد بهره‌برداری قرار می‌دهد كه به صورت آب‌های سطحی (جویبارها، رودخانه‌ها و دریاچه‌ها) و یا آب‌های زیرزمینی (چشمه و چاه) است و همین مقدار اندک پراکنشی نا­متناسب دارد. با توجه به توزیع نامناسب زمانی و مکانی بارندگی و همچنین ناکافی بودن ریزش‌های جوی (متوسط بارندگی 250 میلی متر)، ایران در رده کشورهای خشک و نیمه خشک جهان دسته بندی می‌گردد. با چنین اقلیمی، ایران کشوری است که سهم کمتری از همین مقدار اندک منابع آب می‌برد. افزایش جمعیت (از 10 میلیون نفر در سال 1925 به 68 میلیون نفر در سال 2005)، توسعه بهداشت، کشاورزی و صنایع نیز افزایش تقاضای آب را در پی داشته است. این در حالی است که الگوهای مدیریتی و رفتاری ما در مصرف همین منابع ناچیز به گونه‌ای است که گویی مشکلی در این باره وجود ندارد؛ چنانچه در گزارش سال 2007 بانک جهانی، سرعت کاهش منابع آب شیرین در ایران 6 برابر میانگین جهانی عنوان شده است. منابع آب شیرین برای برآوردن نیازهای اولیه انسان، جنبه‌ای حیاتی دارد و حفاظت ناکافی از کیفیت و کمیت این منبع حیاتی منجر به پدید آمدن محدودیت‌های جدی در فرایند توسعه پایدار می‌شود و از این رو استفاده بهینه کمی و کیفی از منابع آب موجود امری اجتناب ناپذیر است. بهره‌برداری بهینه‌ از منابع آب به عنوان یکی از مسائل پایه در تحلیل سیستم‌های منابع آب در چند دهه گذشته مورد توجه محققین قرار داشته است که از عمده‌ترین دلایل آن می­توان به ارزش اقتصادی حاصل از بهره‌برداری بهینه از منابع آب، افزایش نیازهای آبی و کمبود منابع آب در دسترس اشاره کرد. از طرفی كیفیت آب نیز از پارامترهای مهمی است كه بسته به مورد استفاده، از طریق ارگان­های مختلف دارای محدودیت‌هایی است. بدین معنی كه برای مصارف مختلف استانداردهای مختلفی برای كیفیت آب تعیین گردیده است از اینرو كیفیت آب نیز از پارامترهای تعیین كننده در تعیین سیاست بهره‌برداری از منابع آب موجود است (مجرد، 1391).

باتوجه به نیاز کشاورزی بیش از 94 درصد از کل مصرف آب در بخش کشاورزی می­باشد. استان فارس یکی از مهمترین استانهای کشور در تولید محصولات کشاورزی می­باشد و با توسعه کشاورزی در این استان و با توجه به نیاز هرچه بیشتر به آب، توجه سیاستگزاران و تصمیم‌گیران بخش آب بیش از پیش به سمت نحوه مدیریت منابع آب این استان جلب شده است (مجرد، 1391).

منطقه داراب با دارا بودن پتانسیل بالقوه­ای که در زمینه کشاورزی دارد، از قدیم یکی از قطب‌های بزرگ کشاورزی و باغداری در استان فارس بوده است. رودخانه رودبال به عنوان اصلی­ترین منبع آب سطحی در این منطقه می­باشد. متأسفانه در سال­های اخیر با توجه به خشکسالی،­ آب رودخانه به شدت کاهش یافته و کشاورزان برای تأمین نیاز خود دست به حفر چاه­های عمیق و نیمه عمیق متعددی در دشت داراب زده­اند و با برداشت بیش از حد و غیر اصولی باعث شده ­اند امروز دشت داراب یکی از دشت­های ممنوعه ­باشد. سازمان آب جهت کنترل آب­های سطحی در این منطقه و بهبود شرایط، سد مخزنی رودبال را بر روی رودخانه رودبال احداث نموده است (مهندسین مشاور آب نیرو، 1390). حال با توجه به شرایط منطقه و اهمیت موضوع، تخصیص بهینه و کنترل شده منابع آب در سیستم مخزن-رودخانه رودبال امری ضروری است.

 

 

1-3- هدف

 

یكی از موارد مهم در بحث بهره‌برداری كمی وكیفی از منابع آب موجود،که تاکنون در بهره برداری بهینه کمی و کیفی از سیستم رودخانه-مخزن مورد توجه قرار نگرفته است، برداشت بهینه از سیستم رودخانه-مخزن براساس سه معیار عدالت، پایداری و بهره ­وری می­باشد. به همین دلیل هدف اصلی در این پایان نامه ارائه مدلی بوده است که تخصیص بهینه از سیستم رودخانه-مخزن براساس سه معیار ذکر شده را با لحاظ عدم‌قطعیت­ها مشخص کند. در راستای رسیدن به این مقصود، براساس مطلوبیت­ها و محدودیت­های موجود مدلی جهت شبیه­سازی و بهینه­ سازی تخصیص منابع آب در محیط برنامه­نویسی GAMS تهیه و سعی شده است مدل به گونه ­ای فرمولبندی شود که در جواب بهینه حاصل معیارهای یاد شده تا حد امکان رعایت شود. هدف دیگر در این پایان نامه ، ارائه الگوهای تخصیص عادلانه و كارای آب، به گونه ­ای که ضمن حفظ كیفیت آب و عدم تخطی از استاندارد کیفیت آب، منافع حاصله از تخصیص آب نیز حداكثر گردد. بدین منظور براساس تئوری بازی‌ها ابتدا ائتلاف­های ممکن بین آببران شکل گرفته و سپس مدلی ارائه گردیده است که علاوه­بر در نظر گرفتن سه معیار ذکر شده، تخصیص به هر یک از آببران را با هدف حداکثر سازی سود اقتصادی حاصل در ائتلاف انجام دهد. در نهایت از بازی همکارانه FVLC جهت بازتوزیع سود حاصل در ائتلاف­ها استفاده شد.

 

 

 

1-4- سؤالات اساسی تحقیق

 

در بخش قبل اهداف اصلی پایان نامه تشریح گردیدند. سؤالات اصلی که در قالب مطالعات انجام شده در این تحقیق پاسخ داده شده‌اند، به شرح زیر می‌باشند:

– آیا می‌توان بر پایه سیاست­های بهینه به دست آمده از مدل بهینه‌سازی تخصیص کمی وکیفی آب، قوانین تخصیص در زمان واقعی را تدوین کرد؟

– آیا درنظر گرفتن عدم‌قطعیت­ها در افزایش بهره ­وری سیستم مؤثر است؟

– در مدیریت تخصیص کمی و کیفی آب در سیستم رودخانه-مخزن آیا تلفیق مدل‌های تخصیص کمی و کیفی آب می‌تواند در افزایش بهره‌وری سیستم مؤثر باشد و منجر به بهبود وضعیت كیفیت آب گردد؟

 

 

1-5- فرض­های ساده­کننده تحقیق

 

در این تحقیق فرض‌های زیر درنظر گرفته شده است:

– در منطقه مورد مطالعه فرض شده است امکان عدم تأمین نیاز شرب و صنعت در طی تمام زمان برنامه­ ریزی وجود ندارد. لذا تأمین نیاز این دو بخش به صورت صد در صد صورت پذیرفته است.

– روستاهای حقابه­بر، به منظور مدیریت تخصیص آب، گروه­بندی شده ­اند و در نهایت چهار آببر به عنوان آببر کشاورزی درنظر گرفته شده است.

– فرض گردیده است مخزن سد به صورت یک تانک با اختلاط کامل عمل می­ کند.

 

 

1-6- نوآوری­های تحقیق

 

نوآوری­های این تحقیق در زمینه مدلسازی تخصیص آب به صورت زیر قابل بیان است:

1- مدلسازی کمی و کیفی سیستم­های رودخانه-مخزن با لحاظ سه شاخص پایداری، عدالت و بهره ­وری.

2- بازتوزیع منافع حاصل از تخصیص کمی و کیفی با تدوین مدل بازی همکارانه FVLC

3- به کارگیری شاخص SPI[8] جهت سناریوسازی در روند تحلیل سناریوها

4- تدوین مدل بهینه­ سازی سناریویی تخصیص کمی وکیفی آب

 

 

1-7- ساختار پایان نامه

 

این پایان‌نامه در چهارچوب هفت فصل ارائه شده است. در فصل حاضر کلیات مرتبط با پایان‌نامه مورد بررسی قرار گرفته است. در فصل بعد مروری بر کارهای پیشین و تحقیقات صورت گرفته در زمینه تخصیص کمی وکیفی آب و به کارگیری تئوری بازی‌ها در تخصیص منابع آب انجام گرفته است. نحوه عملکرد نرم‌افزارها و روش­های به کار گرفته شده در روند مدلسازی، در فصل سوم ارائه شده است. در این تحقیق مورد مطالعاتی جهت ارزیابی مدل ارائه شده، حوضه رودخانه رودبال می­باشد. مشخصات محدوده مذکور در فصل چهار مورد بررسی قرار گرفته است. ساختار مدل به کار گرفته شده و نتایج حاصل از کارگیری مدل در منطقه مورد مطالعه به ترتیب در فصل پنج و شش تشریح شده است. در نهایت در فصل هفتم نیز نتیجه ­گیری و پیشنهادات برای ادامه­ تحقیق ارائه شده است.

 

[1]Fuzzy Variable Least Core

[2] Supply Management

[3] Equity

[4] Efficiency

[5] Sustainability

4 Fuzzy Variable Least Core

[7] General Algebraic Modeling System

[8] Standardized Precipitation Index

ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه :118

قیمت : 14700 تومان

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.