عمران

پایان نامه ارشد رشته عمران-محیط زیست:شبیه‌سازی كمی و كیفی جریان آب‌های زیرزمینی دشت ایج با بهره گرفتن از نرم‌افزار GMS

دانلود پایان نامهكارشناسی ارشد در رشته مهندسی عمرانگرایش مهندسی محیط زیست

با عنوان:شبیه‌سازی كمی و كیفی جریان آب‌های زیرزمینی دشت ایج با بهره گرفتن از نرم‌افزار GMS

دانشكده مهندسی

پایان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی عمران محیط زیست

 

شبیه‌سازی كمی و كیفی جریان آب‌های زیرزمینی دشت ایج با بهره گرفتن از نرم‌افزار GMS

 

 

استاد راهنما:

دکتر غلامرضا رخشنده‌‌رو

 

 

 

 

 

زمستان 1391

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چکیده

 

 

شبیه‌سازی كمی و كیفی جریان آب‌های زیرزمینی دشت ایج با بهره گرفتن از نرم‌افزار GMS

 

به‌ کوشش

 

محمدمهدی یقطین

 

کنترل و نظارت بر میزان استخراج منابع آب زیرزمینی، بخصوص در مناطقی که از نظر اقلیمی جزء مناطق کم باران به حساب می‌آیند، یک اصل مهم و اساسی در استفاده پایدار از این منابع است. هدف از انجام این پایان نامه، شبیه‌سازی جریان آب‌های زیرزمینی دشت ایج با بهره گرفتن از نرم افزار GMS بود. همچنین نواحی گیرش برخی چاه‌های مهم منطقه توسط کد MODPATH و شبیه‌سازی کیفی روند حرکت آلودگی در آب‌های زیرزمینی این دشت ناشی از وجود لندفیل فرضی با بهره گرفتن از کد MT3DMS در شرایط مختلف انجام گرفت. در نهایت در قسمت کمی مدلی به دست آمد که قادر است با دریافت ورودی‌ها به صورت میانگین سالانه، وضعیت سطح آب زیرزمینی دشت، به همراه جهت جریان و سرعت آن را تا حد قابل قبولی پیش بینی کند. در قسمت کیفی نیز جهت حرکت و غلظت آلودگی برای مکان و زمان‌های مختلف به دست آمد. نتایج نشان داد که برای دو سلول مشخص، با دو برابر شدن نرخ نفوذ آلودگی به آب زیرزمینی، غلظت آلودگی در سلول شماره یک دو برابر و در سلول شماره دو بیش از دو برابر می‌شود. همچنین اگر غلظت اولیه ماده آلاینده در لندفیل دو برابر شود غلظت در سلول شماره یک و دو نیز دو برابر می‌شوند.

 

 

فهرست مطالب

 

 

عنوان                                       صفحه

 

فصل اول: مقدمه

1-1- پیشگفتار…………………………………………………………………………………………………………………….                                2

1-2- اهمیت موضوع……………………………………………………………………………………………………………                                             3

1-3- اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………………………..                                           4

1-4- نوآوری پایان نامه………………………………………………………………………………………………………. 5      1-5- ساختار پایان نامه………………………………………………………………………………………………………. 5

 

فصل دوم: مبانی نظری تحقیق و مدل‌های شبیه‌سازی کمی و کیفی جریان آب‌های زیرزمینی

2-1- تعریف مدل آب زیرزمینی………………………………………………………………………………………….   7

2-2- انواع مدل‌‌ها…………………………………………………………………………………………………………………                                       8

2-2-1- مدل­‌های فیزیکی……………………………………………………………………………………………… 9

2-2-2- مدل‌‌های آنالوگ………………………………………………………………………………………………..   9

2-2-3- مدل­‌های ریاضی……………………………………………………………………………………………… 10

2-2-3-1- مدل­‌های تجربی…………………………………………………………………………………          11

2-2-3-2- مدل­‌های احتمالاتی…………………………………………………………………………..               12

2-2-3-3- مدل‌‌های علت ومعلولی……………………………………………………………………..                      12

2-3- نرم افزارهای مدل‌سازی جریان و پخش و انتقال آلودگی در آب‌های زیرزمینی…..                           15

عنوان                                       صفحه

 

2-3-1- MODFLOW……………………………………………………………………………………… 15

2-3-2- Visual MODFLOW………………………………………………………………………..                  16

2-3-3- MIKE SHE…………………………………………………………………………………………   17

2-3-4- FEFLOW…………………………………………………………………………………………….  17

2-3-5- CTRAN/W………………………………………………………………………………………… 18

2-3-6- MT3D………………………………………………………………………………………………….   18

2-3-7- MODPATH………………………………………………………………………………………. 19

2-3-8- Groundwater Modeling System; GMS……………………………………….   20

2-3-8-1- Map Module………………………………………………………………………..                     22

2-3-8-2- TIN Module…………………………………………………………………………                    23

2-3-8-3- 2D Scatter Point Module………………………………………………….                                              24

2-3-8-4- Solid Module………………………………………………………………………                       25

2-3-8-5- 3D Scatter Point Module ………………………………………………..    25

2-3-8-6- Modflow……………………………………………………………………………….           26

2-4- مبانی فیزیکی و معادلات حاكم بر جریان آب زیرزمینی……………………………………….  27

2-4-1- قانون دارسی………………………………………………………………………………………………….. 27

2-4-2- معادله پیوستگی……………………………………………………………………………………………. 29

2-4-3- حل معادلات حاكم بر جریان در آب‌های زیرزمینی……………………………………..    33

2-4-3-1- روش عناصر محدود…………………………………………………………………………                    34

2-4-3-2- روش تفاضلات محدود……………………………………………………………………..                        34

2-5- آلودگی آب‌های زیرزمینی……………………………………………………………………………………… 41

2-5-1- منابع آلودگی آب‌های زیرزمینی……………………………………………………………………                       41

 

عنوان                                       صفحه

 

2-5-2- حرکت آلودگی در آبهای زیرزمینی……………………………………………………………….                            43

2-5-2-1- حرکت همراه با جریان……………………………………………………………………..                        44

2-5-2-2- انتشار هیدرودینامیکی……………………………………………………………………..                44

2-5-2-3- تأخیر…………………………………………………………………………………………………   46

2-5-2-4- واکنش شیمیایی……………………………………………………………………………….          47

 

فصل سوم: مروری بر تحقیقات انجام شده

3-1- مروری بر مطالعات گذشته‌‌……………………………………………………………………………………..     49

 

فصل چهارم: روش تحقیق

4-1- محدوده مطالعاتی…………………………………………………………………………………………………… 61

4-1-1- هواشناسی……………………………………………………………………………………………………….                                              62

4-1-2- ایستگاه‌های هواشناسی…………………………………………………………………………………..     63

4-1-3- دما……………………………………………………………………………………………………………………                                     66

4-1-4- باران…………………………………………………………………………………………………………………                                      68

4-1-5- تبخیر……………………………………………………………………………………………………………….                                        69

4-2- زمین‌شناسی منطقه…………………………………………………………………………………………………   71

4-3- مراحل ساخت و آماده سازی مدل منطقه مورد مطالعه…………………………………………. 74

4-3-1- مدل مورد استفاده در این مطالعه…………………………………………………………………..                          74

4-3-2- تهیه مدل مفهومی………………………………………………………………………………………….. 76

4-3-3- شبکه بندی مدل……………………………………………………………………………………………. 77

4-3-4- اعمال توپوگرافی سطح و كف آبخوان به محدوده مدل………………………………….  78

4-3-5- اعمال شرایط مرزی به محدوده مدل……………………………………………………………..                                   80

عنوان                                       صفحه

 

4-3-6- اعمال سطح آب مشاهده­ای…………………………………………………………………………….                   82

4-3-7- هدایت هیدرولیكی و آبدهی ویژه آبخوان………………………………………………………                                        84

4-3-8- برآورد میزان تغذیه سطحی…………………………………………………………………………….                 87

4-3-9- ایجاد لایه اطلاعاتی مربوط به پیزومترها………………………………………………………..                                   87

4-4- اجرا و واسنجی مدل……………………………………………………………………………………………….. 87

4-5- آنالیز حساسیت………………………………………………………………………………………………………..                                              92

4-6- مدل کیفی……………………………………………………………………………………………………………….                                         92

4-6-1- تعیین ناحیه گیرش چاه‌های با اهمیت…………………………………………………………..                                    93

4-6-2- اثر احداث یک لندفیل فرضی…………………………………………………………………………                     94

 

فصل پنجم: نتایج وبحث

5-1- نتایج واسنجی مدل در شرایط پایدار………………………………………………………………………                      98

5-1-1- مقادیر محاسباتی جهت پارامتر هدایت هیدرولیکی………………………………………  98

5-1-2- مقادیر محاسباتی جهت پارامتر تغذیه سطحی ……………………………………………..   99

5-1-3- توزیع سطح ایستابی و جهت جریان…………………………………………………………….                                 100

5-1-4- مقادیر محاسباتی و مشاهداتی سطح آب زیرزمینی……………………………………. 101

5-2- نتایج واسنجی مدل در شرایط ناپایدار…………………………………………………………………                         103

5-2-1- مقادیر محاسباتی جهت پارامتر هدایت هیدرولیکی………………………………….. 103

5-2-2- مقادیر محاسباتی جهت پارامتر آبدهی ویژه………………………………………………  104

5-2-3- مقادیر محاسباتی و مشاهداتی سطح آب زیرزمینی…………………………………..  105

5-2-4- مقادیر خطا در شرایط ناپایدار…………………………………………………………………….                     108

5-2-5- بیلان……………………………………………………………………………………………………………                                            108

5-3- آنالیز حساسیت…………………………………………………………………………………………………….. 110

عنوان                                       صفحه

 

5-3-1- حساسیت مدل نسبت به تغییرات پارامتر هدایت هیدرولیکی…………………..           110

5-3-2- حساسیت مدل نسبت به پارامتر آبدهی ویژه……………………………………………..   110

5-3-3- حساسیت مدل نسبت به پارامتر تغذیه سطحی…………………………………………    111

5-4- صحت سنجی………………………………………………………………………………………………………..                                            112

5-5- نتایج مدل‌سازی کیفی…………………………………………………………………………………………. 115

5-5-1- تعیین ناحیه‌ گیرش چاه‌های حائز اهمیت………………………………………………….                                            115

5-5-1-1- نتایج بررسی چند چاه……………………………………………………………………                           116

5-5-2- نتایج شبیه‌سازی لندفیل فرضی………………………………………………………………….                            119

5-5-2-1- مکان‌یابی حرکت ذرات شیرابه در آب زیرزمینی………………………….     119

5-5-2-2- روند پخش و انتقال آلودگی ………………………………………………………….                                         120

 

فصل ششم: نتیجه گیری و پیشنهادات

6-2- نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………..                                              139

6-3- پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………………….                                      140

  • فهرست منابع…………………………………………………………………………………………………………….. 141
  • چکیده به زبان انگلیسی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جدول‌ها

 

 

عنوان و شماره                                                                                             صفحه

 

جدول 4-1: موقعیت ایستگاه‌های هواشناسی منطقه مورد مطالعه………………………………………….63

جدول 4-2: معادلات گرادیان‌های ما‌هانه حرارتی محدوده……………………………………………………..67

جدول 4-3: متوسط دمای ما‌هانه محدوده به تفکیک دشت و ارتفاعات محدوده ایج                 (درجه سانتیگراد)………………………………………………………………………………………………………………………67

جدول 4-4: متوسط بارش ما‌هانه و سالانه در ایستگاه معرف، دشت و ارتفاعات محدوده ایج (میلیمتر)…………………………………………………………………………………………………………………………………. 69

جدول 4-5: متوسط تبخیر ما‌هانه محدوده به تفکیک دشت و ارتفاعات محدوده مطالعاتی ایج (میلیمتر)…………………………………………………………………………………………………………………………………..71

جدول 4-6: مقدار هدایت هیدرولیکی تشکیلات مختلف………………………………………………………. 85

جدول 4-7: مقدار آبدهی ویژه تشکیلات مختلف…………………………………………………………………….86

جدول 5-1: مقادیر بیلان جریان آب زیرزمینی منطقه مورد مطالعه در طول دوره واسنجی شرایط ناپایدار (سال‌های آبی 1390-1388)………………………………………………………………………. 109

جدول 5-2: طول کمینه، متوسط و بیشینه محدوده گیرش مهمترین چاه آب شرب شهر ایج …………………………………………………………………………………………………………………………………………………117

جدول 5-3: طول کمینه، بیشینه، متوسط و مساحت محدوده گیرش چاه شماره یک…….118

جدول 5-4: طول کمینه، بیشینه، متوسط و مساحت محدوده گیرش چاه شماره دو………118

 

 

فهرست شکل‌ها

 

 

عنوان                                       صفحه

 

شکل 2-1- تقسیم بندی مدل‌های آب زیرزمینی …………………………………………………………………… 8

شکل 2-2- نحوه تغییرات هد در ستون ماسه در آزمایش دارسی ……………………………………….. 28

شکل 2-3- جریان ورودی و خروجی از المان حجمی …………………………………………………………. 30

شکل 2-4- هیدروگراف برای سلول i, j, k …………………………………………………………………………… 39

شکل 4-1- موقعیت دشت ایج فارس …………………………………………………………………………………… 62

شکل 4-2- موقعیت چاه‌های بهره برداری و مشاهداتی منطقه مورد مطالعه ………………………..77

شکل 4-3- شبکه بندی منطقه مورد مطالعه ………………………………………………………………………. 78

شکل 4-4- نقشه DEM توپوگرافی سطح زمین منطقه مورد مطالعه ………………………………… 79

شکل 4-5- نقشه DEM رقوم ارتفاعی سنگ بستر منطقه مورد مطالعه ……………………………. 80

شکل 4-6- هیدروگراف واحد دشت ایج طی سال‌های 1375-1391 ……………………………….. 83

شکل 4-7- نقشه سطح آب (متر) مهرماه 1388 دشت مورد مطالعه ………………………………… 83

شکل 4-8- میله رنگی نمایانگر خطای واسنجی …………………………………………………………………. 90

شکل 4-9- محل دفن زباله فرضی برای منطقه مورد مطالعه …………………………………………… 94

شکل 5-1- نقشه زون‌بندی و مقادیر به دست آمده برای پارامتر هدایت هیدرولیکی (متر بر روز) طی کالیبراسیون مدل در شرایط پایدار (مهرماه 1388) …………………………………………….. 98

شکل 5-2- نقشه زون ‌بندی و مقادیر به دست آمده برای پارامتر تغذیه سطحی (متر بر ماه) طی کالیبراسیون مدل در شرایط پایدار (مهرماه 1388) ……………………………………………………… 99

شکل 5-3- نقشه توزیع سطح ایستابی به دست آمده طی کالیبراسیون مدل در شرایط پایدار (مهرماه 1388) ……………………………………………………………………………………………………………………. 100

شکل 5-4- جهت حرکت جریان آب زیرزمینی در منطقه مورد مطالعه …………………………… 101

شکل 5-5- مقادیر محاسباتی و مشاهداتی بار هیدرولیکی در چاه‌های مشاهداتی مختلف محدوده مطالعاتی در دوره واسنجی شرایط پایدار (مهرماه 1388) ……………………………………. 102

شکل 5-6- مقادیر محاسباتی در مقابل مقادیر مشاهداتی بار هیدرولیکی در دوره واسنجی شرایط پایدار (مهرماه 1388) ……………………………………………………………………………………………… 102

شکل 5-7- مقادیر مشاهداتی بار هیدرولیکی در مقابل مقادیر باقی‌مانده (تفاوت مقادیر محاسباتی و مشاهداتی) در دوره واسنجی شرایط پایدار (مهرماه 1388) …………………………. 103

شکل 5-8- نقشه زون‌بندی و مقادیر به دست آمده برای پارامتر هدایت هیدرولیکی (متر بر روز) طی کالیبراسیون مدل در شرایط ناپایدار (سال‌های آبی 1390-1388) …………………. 104

شکل 5-9- نقشه زون ‌بندی و مقادیر به دست آمده برای پارامتر آبدهی ویژه طی کالیبراسیون مدل در شرایط ناپایدار (سال‌های آبی 1390-1388) ……………………………………………………… 105

شکل 5-10- مقادیر محاسباتی در مقابل مقادیر مشاهداتی بار هیدرولیکی در چاه مشاهده‌ای شماره یک در طول دوره واسنجی شرایط ناپایدار (سال‌های آبی 1390-1388) …………….. 106

شکل 5-11- مقادیر محاسباتی در مقابل مقادیر مشاهداتی بار هیدرولیکی در چاه مشاهده‌ای شماره دو در طول دوره واسنجی شرایط ناپایدار (سال‌های آبی 1390-1388) ………………. 106

شکل 5-12- مقادیر محاسباتی در مقابل مقادیر مشاهداتی بار هیدرولیکی در چاه مشاهده‌ای شماره سه در طول دوره واسنجی شرایط ناپایدار (سال‌های آبی 1390-1388) …………….. 107

شکل 5-13- مقادیر محاسباتی در مقابل مقادیر مشاهداتی بار هیدرولیکی در چاه مشاهده‌ای شماره چهار در طول دوره واسنجی شرایط ناپایدار (سال‌های آبی 1390-1388) ………….. 107

شکل 5-14- حساسیت مدل نسبت به تغییرات پارامتر هدایت هیدرولیکی …………………… 110

شکل 5-15- حساسیت مدل نسبت به تغییرات پارامتر آبدهی ویژه ……………………………… 111

شکل 5-16- حساسیت مدل نسبت به تغییرات پارامتر تغذیه سطحی …………………………… 112

شکل 5-17- مقادیر محاسباتی در مقابل مقادیر مشاهداتی بار هیدرولیکی در چاه مشاهده‌ای شماره یک در طول دوره صحت سنجی (سال آبی 1391-1390) …………………………………. 113

شکل 5-18- مقادیر محاسباتی در مقابل مقادیر مشاهداتی بار هیدرولیکی در چاه مشاهده‌ای شماره دو در طول دوره صحت سنجی (سال آبی 1391-1390) ……………………………………. 113

شکل 5-19- مقادیر محاسباتی در مقابل مقادیر مشاهداتی بار هیدرولیکی در چاه مشاهده‌ای شماره سه در طول دوره صحت سنجی (سال آبی 1391-1390) …………………………………… 114

شکل 5-20- مقادیر محاسباتی در مقابل مقادیر مشاهداتی بار هیدرولیکی در چاه مشاهده‌ای شماره چهار در طول دوره صحت سنجی (سال آبی 1391-1390) …………………………………. 114

شکل 5-21- محدوده گیرش چاه‌های با اهمیت منطقه مورد مطالعه پس از گذشت بیست سال ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..116

شکل 5-22- ناحیه گیرش چاه آب شرب شهر ایج پس از گذشت ده سال ………………………. 117

شکل 5-23- ناحیه گیرش دو چاه نمونه در دشت ایج ……………………………………………………… 118

شکل 5-24- مکان‌یابی حرکت ذرات شیرابه در آب زیرزمینی ناشی از وجود لندفیل ……… 119

شکل 5-25- چگونگی توزیع ابر آلودگی ناشی از شیرابه آلاینده محل دفن زباله فرضی در آب زیرزمینی در شرایط نرخ نفوذ زیاد (مدت زمان: پس از یک سال، مکانیسم انتقال جرم: پخش، انتشار) …………………………………………………………………………………………………………………………………. 121

شکل 5-26- چگونگی توزیع ابر آلودگی ناشی از شیرابه آلاینده محل دفن زباله فرضی در آب زیرزمینی در شرایط نرخ نفوذ زیاد (مدت زمان: پس از پنج سال، مکانیسم انتقال جرم: پخش، انتشار) …………………………………………………………………………………………………………………………………. 122

شکل 5-27- چگونگی توزیع ابر آلودگی ناشی از شیرابه آلاینده محل دفن زباله فرضی در آب زیرزمینی در شرایط نرخ نفوذ زیاد (مدت زمان: پس از پانزده سال، مکانیسم انتقال جرم: پخش، انتشار) ………………………………………………………………………………………………………………………………… 122

شکل 5-28- چگونگی توزیع ابر آلودگی ناشی از شیرابه آلاینده محل دفن زباله فرضی در آب زیرزمینی در شرایط نرخ نفوذ زیاد (مدت زمان: پس از بیست و هشت سال، مکانیسم انتقال جرم: پخش، انتشار) ……………………………………………………………………………………………………………. 123

شکل 5-29- چگونگی توزیع ابر آلودگی ناشی از شیرابه آلاینده محل دفن زباله فرضی در آب زیرزمینی در شرایط نرخ نفوذ زیاد (مدت زمان: پس از یک سال، مکانیسم انتقال جرم پخش، انتشار و تأخیر) ……………………………………………………………………………………………………………………. 123

شکل ‏05-30- چگونگی توزیع ابر آلودگی ناشی از شیرابه آلاینده محل دفن زباله فرضی در آب زیرزمینی در شرایط نرخ نفوذ زیاد (مدت زمان: پس از پنج سال، مکانیسم انتقال جرم: پخش، انتشار و تأخیر) ……………………………………………………………………………………………………………………. 124

شکل 5-31- چگونگی توزیع ابر آلودگی ناشی از شیرابه آلاینده محل دفن زباله فرضی در آب زیرزمینی در شرایط نرخ نفوذ زیاد (مدت زمان: پس از پانزده سال، مکانیسم انتقال جرم: پخش، انتشار و تأخیر) ……………………………………………………………………………………………………………………. 124

شکل 5-32- چگونگی توزیع ابر آلودگی ناشی از شیرابه آلاینده محل دفن زباله فرضی در آب زیرزمینی در شرایط نرخ نفوذ زیاد (مدت زمان: پس از بیست و هشت سال، مکانیسم انتقال جرم: پخش، انتشار و تأخیر) ……………………………………………………………………………………………….. 125

شکل 5-33- چگونگی توزیع ابر آلودگی ناشی از شیرابه آلاینده محل دفن زباله فرضی در آب زیرزمینی در شرایط نرخ نفوذ کم (مدت زمان: پس از یک سال، مکانیسم انتقال جرم: پخش و انتشار) ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 125

شکل 5-34- چگونگی توزیع ابر آلودگی ناشی از شیرابه آلاینده محل دفن زباله فرضی در آب زیرزمینی در شرایط نرخ نفوذ کم (مدت زمان: پس از پنج سال، مکانیسم انتقال جرم: پخش و انتشار) ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 126

شکل 5-35- چگونگی توزیع ابر آلودگی ناشی از شیرابه آلاینده محل دفن زباله فرضی در آب زیرزمینی در شرایط نرخ نفوذ کم (مدت زمان: پس از پانزده سال، مکانیسم انتقال جرم: پخش و انتشار) ………………………………………………………………………………………………………………………………. 126

شکل 5-36- چگونگی توزیع ابر آلودگی ناشی از شیرابه آلاینده محل دفن زباله فرضی در آب زیرزمینی در شرایط نرخ نفوذ کم (مدت زمان: پس از بیست و هشت سال، مکانیسم انتقال جرم: پخش و انتشار) …………………………………………………………………………………………………………… 127

شکل 5-37- چگونگی توزیع ابر آلودگی ناشی از شیرابه آلاینده محل دفن زباله فرضی در آب زیرزمینی در شرایط نرخ نفوذ کم (مدت زمان: پس از یک سال، مکانیسم انتقال جرم: پخش، انتشار و تأخیر) …………………………………………………………………………………………………………………… 127

شکل 5-38- چگونگی توزیع ابر آلودگی ناشی از شیرابه آلاینده محل دفن زباله فرضی در آب زیرزمینی در شرایط نرخ نفوذ کم (مدت زمان: پس از پنج سال، مکانیسم انتقال جرم: پخش، انتشار و تأخیر) …………………………………………………………………………………………………………………….. 128

شکل 5-39- چگونگی توزیع ابر آلودگی ناشی از شیرابه آلاینده محل دفن زباله فرضی در آب زیرزمینی در شرایط نرخ نفوذ کم (مدت زمان: پس از پانزده سال، مکانیسم انتقال جرم: پخش، انتشار و تأخیر) ……………………………………………………………………………………………………………………. 128

شکل 5-40- چگونگی توزیع ابر آلودگی ناشی از شیرابه آلاینده محل دفن زباله فرضی در آب زیرزمینی در شرایط نرخ نفوذ کم (مدت زمان: پس از بیست و هشت سال، مکانیسم انتقال جرم: پخش، انتشار و تأخیر) ……………………………………………………………………………………………….. 129

شکل 5-41- توزیع ابر آلودگی پس از گذشت بیست و هشت سال در شرایط نرخ نفوذ زیاد و مکانیسم انتقال پخش و انتشار به همراه موقعیت چاه شماره شش ……………………………………. 130

شکل شماره 5-42- موقعیت سلول‌های دلخواه مورد نظر جهت بررسی جزئی تر نتایج تغییر غلظت شیرابه در طول زمان ………………………………………………………………………………………………… 131

شکل 5-43- نمودار غلظت-زمان سلول شماره یک در شرایط نفوذ بالا، غلظت اولیه آلودگی 20000ppm و دو نوع مکانیسم انتقال آلودگی ………………………………………………………………… 132

شکل 5-44- نمودار غلظت-زمان سلول شماره دو در شرایط نفوذ بالا، غلظت اولیه آلودگی 20000ppm و دو نوع مکانیسم انتقال آلودگی ………………………………………………………………… 133

شکل 5-45- نمودار غلظت-زمان سلول شماره یک در شرایط نفوذ کم، غلظت اولیه آلودگی 20000ppm و دو نوع مکانیسم انتقال آلودگی ………………………………………………………………… 134

شکل 5-46- نمودار غلظت-زمان سلول شماره دو در شرایط نفوذ کم، غلظت اولیه آلودگی 20000ppm و دو نوع مکانیسم انتقال آلودگی ………………………………………………………………… 134

شکل 5-47- نمودار غلظت-زمان سلول شماره یک در شرایط نفوذ بالا، غلظت اولیه آلودگی 30000ppm و دو نوع مکانیسم انتقال آلودگی ………………………………………………………………… 135

شکل 5-48- نمودار غلظت-زمان سلول شماره دو در شرایط نفوذ بالا، غلظت اولیه آلودگی 30000ppm و دو نوع مکانیسم انتقال آلودگی ………………………………………………………………… 136

شکل 5-49- نمودار غلظت-زمان سلول شماره یک در شرایط نفوذ کم، غلظت اولیه آلودگی 30000ppm و دو نوع مکانیسم انتقال آلودگی …………………………………………………………………. 136

شکل 5-50- نمودار غلظت-زمان سلول شماره دو در شرایط نفوذ کم، غلظت اولیه آلودگی 30000ppm و دو نوع مکانیسم انتقال آلودگی ………………………………………………………………… 137

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول

 

مقدمه

 

 

 

 

 

1-1-پیشگفتار

 

آب مایه حیات و فراوان‌ترین ماده مرکب برروی سطح کره زمین و بستر اولیه حیات به شکلی که امروزه می‌شناسیم، می‌باشد. بیش از ۷۰٪ سطح کره زمین را آب پوشانده است (نزدیک به ۳۶۰ میلیون از ۵۱۰ میلیون کیلومتر مربع)؛ با وجود این حجم عظیم آب، تنها 2% از آب‌های کره زمین شیرین و قابل شرب است و باقی آن به علت محلول بودن انواع نمک‌ها خصوصاً نمک طعام غیر قابل استفاده است. از همین 2% آب شیرین، بیش از ۹۰% به صورت منجمد در دو قطب زمین و دور از دسترس بشر واقع شده‌ است (Davie, 2002). به علاوه، منابع آب شیرین به طور یکنواخت در سطح زمین پراکنده نشده‌اند. در حال حاضر، 60% کل منابع آب شیرین در 9 کشور جهان وجود دارد؛ در مقابل حدود 80 کشور با کمبود آب مواجه‌اند که برخی از آن‌ ها تقریباً به هیچ منبع آب شیرین قابل توجهی دسترسی ندارند (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%A8#cite_note-autogenerated4-9). طبق آمار برنامه عمران سازمان ملل متحد در سال 2006:

  • 1/1 میلیارد نفر به آب آشامیدنی دسترسی ندارند؛
  • 6/2 میلیارد نفر به آب کافی برای بهداشت دسترسی ندارند؛
  • 700 میلیون نفر در 43 کشور با مشکل کمبود پیوسته‌ی آب مواجه‌اند؛

بنابراین، نحوه و چگونگی استفاده از منابع آب موجود در اکوسیستم طبیعی در سال‌های اخیر موضوع بحث و بررسی علوم مختلف بوده است. امروزه مدیریت منابع آب[1] با در نظر گرفتن آنالیز همزمان سیستم‌های آبی، اعم از سطحی و زیرزمینی و بررسی اثرات متقابل این منابع بر یکدیگر که از آن با نام مدیریت تلفیقی[2] منابع یاد می‌شود، به عنوان روش مناسب کارآمد مدیریتی در زمینه شناخت و برنامه ریزی هیدروسیستم‌ها مطرح می‌شود.

 

[1] Water Resource Management

[2] Conjunctive Management

 

ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه :190

قیمت : 14700 تومان

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.