عمران

پایان‌نامه دكتری در رشته مهندسی عمران- آب و محیط زیست –بررسی مدلهای شبكه ای به عنوان روشی عددی برای حل معادلات آبهای زیرزمینی

دانلود پایان‌نامه دكتری در رشته مهندسی عمران- آب و محیط زیست –بررسی مدلهای شبكه ای به عنوان روشی عددی برای حل معادلات آبهای زیرزمینی

دانشكده مهندسـی

 

 

پایان‌نامه دكتری در رشته مهندسی عمران- آب و محیط زیست –

بررسی مدلهای شبكه­ای به عنوان روشی عددی برای حل معادلات آبهای زیرزمینی

 

تیر ماه 1392

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چکیده

 

 

بررسی مدلهای شبكه­ای به عنوان روشی عددی برای حل معادلات آبهای زیرزمینی

 

 

به کوشش

پرژنگ منجمی

 

 

روش های شبکه­ ای از جمله پر کاربردترین ابزارهای مدلسازی آبهای زیرزمینی می­باشند که طی دو دهه اخیر گسترش و مقبولیت فراوانی یافته­اند. از دیگر سوی، پیشرفت قدرت محاسباتی کامپیوترها و سادگی دسترسی به آنها باعث توسعه‌ی سریع روش های عددی برای حل مسائل آبهای زیرزمینی گردیده‌اند. در این تحقیق سعی شده تا با نگرشی نو به روش های شبکه­ ای، این روشها به عنوان یک مدل عددی برای شبیه­سازی نحوه حرکت آبهای زیر زمینی، معرفی شوند. بدین منظور، با جایگزین کردن شبکه­ ای مربعی به جای محیط متخلخل و حل شبکه‌ی مزبور، دستگاهی از معادلات جبری بدست آمده که با حل آنها، توزیع هد هیدرولیکی درون محیط متخلخل معلوم می‌گردد. همچنین با ایجاد اصلاحاتی در شبکه‌ی مذکور از جمله افزودن اعضا‌ی قطری و به کارگیری اعضا‌ی موهومی، پاسخهای دقیقتری بدست آمده است. در نهایت، با توسعه‌ی این مدل شبکه­ ای، یک مدل غیر نظام­مند جهت حل جریان در یک شبکه‌ی دلخواه ارائه ­شده است. برای صحت سنجی مدل، مسائل گوناگونی حل شده و پاسخها با روش های عددی تفاضل محدود و عناصر محدود در حالتهای ماندگار و نا­ماندگار مقایسه گردیده­اند. مسائل ماندگار حل شده در این تحقیق عبارتند از: شبیه سازی جریان بدون حضور چشمه و چاه (معادله­ لاپلاس) در دامنه­های مربعی، مستطیلی، مثلثی، تقاطع °90 و عبور جریان از اطراف استوانه و شبیه سازی جریان با حضور چاه (معادله­ پواسون) در دامنه­ مستطیلی. مسایل ناماندگار بررسی شده نیز شامل شبیه سازی جریان دردامنه­های یک بعدی و مربعی است. نتایج بدست آمده از حل این مسائل، بیانگر این موضوع است که اولاً، روش های شبکه­ ای را می­توان به عنوان ابزاری عددی توسعه داده و برای مدلسازی جریان در محیط متخلخل از آنها استفاده نمود. ثانیاً، بهره­ گیری از اعضای قطری و موهومی باعث رسیدن به پاسخهایی دقیقتر از روش های تفاضل محدود و عناصر محدود می­ شود. مزیت دیگر روش شبکه­ ای امکان ساخت آزمایشگاهی این مدل می­باشد. در این تحقیق شبکه‌ای از لوله­ها در آزمایشگاه ساخته شد و مسائلی چون حرکت آب در اطراف یک مستطیل غیر قابل نفوذ، درمحیطی با مرزهای مرکب، در زیر پرده آب­بند سد، در آبخوان آزاد و در آبخوانی ناهمگن و ناهمسان، توسط آن بررسی گردید. نتایج بدست آمده از مجموعه‌ی این آزمایشها نشان داد که اولاً، این وسیله‌ی آزمایشگاهی از نقطه نظر ساخت و کاربری، نسبت به وسایل دیگری چون جعبه شنی، گویهای کروی، مدارهای الکتریکی و سایر مدلهای آزمایشگاهی متداول، ساده­تر بوده و ثانیاً، به رغم سادگی، نتایج حاصل ازآن تطابق خوبی با جوابهای عددی ارائه شده در تحقیق دارد.


 

 

 

 

فهرست مطالب

 

 

عنوان صفحه
  1. کلیات 1

1-1 مقدمه 1

1-2 هدف از انجام این تحقیق 2

1-3 روش انجام تحقیق 4

1-4 نوآوری تحقیق 5

1-5 ساختار پایان نامه 5

  1. پیشینه‌تحقیق 7

2-1 مقدمه 7

2-2 انواع مدلها 9

2-2-1 مدلهای ریاضی (mathematical models) 9

2-2-1-1 طبقه ‌بندی مدلهای ریاضی 10

2-2-1-2 معادله‌ حاکم بر آبهای زیر زمینی 10

2-2-2 مدلهای فیزیکی (physical models) 13

2-2-3 مدلهای تمثالی(analog models) 15

2-2-3-1 مدلهای شبکه‌ای Pore Network Models (PNMs) 16

2-2-3-2 مدلهای سیال لزج (viscous fluid models) 25

2-2-3-3 مدلهای غشایی (membrane models) 26

2-2-3-4 مدلهای حرارتی (thermal models) 26

2-2-3-5 مدلهای الکتریکی (electrical models) 27

َ2-3 روش های عددی 28

2-3-1 روش تفاضل محدود (finite difference method) 29

2-3-2 روش حجم محدود (finite volume method) 32

2-3-3 روش عناصر محدود (finite element method) 34

2-3-4. روش عناصر مرزی (boundary element method) 36

2-3-5 روش عددی دیفرانسیل كوادراچر (differential quadrature method) 39

2-3-6 روش های طیفی (spectral methods) 40

  1. معرفی روش شبکه‌ای به عنوان روشی عددی برای حل معادله‌ آبهای زیرزمینی 41

3- 1 مقدمه 41

3-2 مبانی تئوریکی روش های شبکه‌ای 42

3-2-1 معادله‌ حاکم بر روش شبکه‌ای 42

3-2-2 معادله‌ جبری حاکم بر روش شبکه‌ای در حالت ماندگار 45

3-2-3 تأثیر ناهمگنی و ناهمسانی بر معادلات جبری حاکم 50

3-2-4 تزریق و برداشت 51

3-2-5 معادله‌ جبری حاکم بر روش شبکه‌ای در حالت ناماندگار 51

3-2-6 آبخوان محصور و آزاد 52

3-2-7 اصلاح روش شبکه‌ای 53

3-2-7-1 بهبود با بهره گرفتن از افزایش اتصال گره‌ها 53

3-2-7-2 بهبود با بهره گرفتن از نحوه مدل کردن گره‌های مرزی 57

3-2-8 معادله‌ حاکم در حالت کلی 59

3-2-9 تأثیر شکل هندسی مجاری بر روش شبکه‌ای 61

3-2-9-1شکل مجاری 61

3-2-9-2 معادله‌ حاکم 62

3- 3 مدل آزمایشگاهی 70

3-3-1 مقدمه 70

3-3-2 نحوه ساخت مدل آزمایشگاهی 70

3-3-3 روش انجام آزمایش 71

3-3-3-1محیط همگن و همسان با هد ثابت 72

3-3-3-2 آزمایش آبخوان آزاد 72

3-3-3-3 آزمایش لایه‌ی غیر قابل نفوذ 72

3-3-3-4 آزمایش ناهمگن و ناهمسان بودن محیط متخلخل 73

3-3-3-5 آزمایش جریان ناماندگار 74

  1. مثالهای عددی و آزمایشگاهی و بحث در نتایج به دست آمده 75

4-1 مقدمه 75

4-2 مثالهای عددی 76

4-1-1 مثال 1) مسأله حالت ماندگار در محدوده مربعی و شرایط               مرزی شكل 4-1 76

4-1-2 مثال 2) مسأله حالت ماندگار در محدوده مربعی و شرایط مرزی         شكل 4-5 87

4-1-3 مثال 3) مسأله حالت ماندگار در محدوده مستطیلی و شرایط           مرزی شكل 4-8 91

4-1-4 مثال 4) مسأله حالت ماندگار در محدوده مثلثی و شرایط مرزی     شكل4-11 94

4-1-5 مثال 5) مسأله حالت ماندگار با وجود چاه در محدوده مستطیلی             و شرایط مرزی شكل 4-14 97

4-1-6 مثال 6) مسأله حالت ماندگار در دامنه‌ای L شكل و شرایط                  مرزی شكل 4-17 99

4-1-7 مثال 7) مسأله حالت ناماندگار یک بعدی 101

4-1-8 مثال 8) مسأله حالت ناماندگار دو بعدی 104

4-1-9 مثال 9) مسأله حالت ماندگار با شرایط مرزی منحنی 107

4-1-10 مثال 10) مسأله حالت ماندگار در محدوده مستطیلی و               شرایط مرزی شكل 4-25 110

4-1-11 مثال 11) مسأله حالت ماندگار در محدوده مثلثی و شرایط           مرزی شكل 4-27 113

4-3 مثالهای آزمایشگاهی 116

4-3-1 آزمایش 1) جریان در اطراف یک مانع مستطیلی 117

4-3-2. آزمایش 2) جریان با شرایط مرزی مركب 120

4-3-3 آزمایش 3) جریان از زیر پرده آب بند 122

4-3-4 آزمایش 4) جریان در آبخوان آزاد 124

4-3-5 آزمایش 5) جریان در آبخوانی ناهمگن و ناهمسان 127

  1. نتیجه‌گیری و پیشنهادات 132

پیوستها 134

پیوست 1. حل تحلیلی مثال 1 134

پیوست 2. حل تحلیلی مثال 2 136

پیوست 3. حل تحلیلی مثال 3 137

پیوست 4. حل تحلیلی مثال 4 138

پیوست 5. حل تحلیلی مثال 5 140

پیوست 6. حل تحلیلی مثال 7 142

پیوست 7. حل تحلیلی مثال 8 144

پیوست 8. حل تحلیلی مثال 9 146

پیوست 9. حل تحلیلی آزمایش 4 146

فهرست منابع 148


 

 

 

فهرست شکلها

 

 

عنوان صفحه

 

شکل 2- 1. فلوچارت مدل کردن آب زیرزمینی (Baalousha, 2008) 7

شکل 2- 2. المان دو بعدی در محیط متخلخل 11

شکل 2- 3. آبخوان غیر محصور 12

شکل 2- 4. المان به کار رفته در مدل شبکه‌ای (Marios and Ioannis, 1992) 17

شکل 2- 5. سطح مقطعهای مختلف مجراهایPNM (Man and Jing, 2000) 17

شکل 2- 6. شکلهای مورد استفاده در شبیه سازی حفرات و مجاری موجود در محیط متخلخل (Acharya et al., 2004) 18

شکل 2- 7. نحوه ساخت مجاری ارتباطی (Acharya et al., 2004) 18

شکل 2- 8. نمودارضریب نفوذ پذیری ذاتی بر حسب تخلخل  (Acharya et al., 2004) 19

شکل 2- 9. مقایسه‌ی بین ضریب نفوذ پذیری به دست آمده با بهره گرفتن از معادله‌   Carman-Kozeny و روش شبکه‌ای (Acharya et al., 2004) 19

شکل 2- 10. مقایسه‌ی بین پروفیل سرعت در حفرات با بهره گرفتن از (a)آزمایش                 و (b) روش شبکه‌ای (Mazaheri et al., 2005) 20

شکل 2- 11. نشان دادن فرضیات مبنی بر به دام افتادن آب در هنگام زهکشی       (Joekar et al., 2008) 20

شکل 2- 12. نشان دادن به دام افتادن هوا در یک مجرای تنها و مجموعه‌ای از مجراها (Joekar et al., 2008) 21

شکل 2- 13. مقایسه‌ی بین جوابهای مختلف به دست آمده از مدل و آزمایش           (Joekar et al., 2008) 21

شکل 2- 14. نمایش اتصال یک گره به بیست و شش گره مجاور                           (Raoof and Hassanizadeh, 2010) 22

شکل 2- 15. تاثیر تعداد شبکه‌ها در فشار ورودی و زمان رسیدن جبهه‌ی                       آب و DNAPL (Nsir and Schafer, 2010) 22

شکل 2- 16. تاثیر شکل سطح مقطع در نمودارهای P-s و α-S (Joekar et al., 2010) 23

شکل 2- 17. مقایسه‌ی بین جوابهای به دست آمده از مدل و آزمایش برای               منحنی‌های P-s, α-S (Joekar et al., 2010) 23

شکل 2- 18. تاثیرشکل سطح مقطع در نمودارهای P-s, α-S (Jiang et al., 2012) 24

شکل 2- 19. شبکه بندی دامنه مورد نظر با بهره گرفتن از روش تفاضل محدود.                 (a) فواصل منظم. (b) فواصل غیر منظم (, 2010.et al Bear) 29

شکل 2- 20. ارتباط گره‌های مختلف با بهره گرفتن از روش تفاضل محدود رایج           (Iserles, 2009) 31

شکل 2- 21. ارتباط گره‌های مختلف با بهره گرفتن از روش های غیر رایج تفاضل محدود   (Iserles, 2009) 31

شکل 2- 22. ارتباط گره‌های مختلف با بهره گرفتن از روش های غیر رایج تفاضل محدود         برای مرزهای غیر منظم. شبکه بندی لانه زنبوری (Iserles, 2009) 31

شکل 2- 23. مقایسه‌ی بین شبکه بندی (a) کارتزین تفاضل محدود و                         (b) غیر متعامد حجم محدود (Louydi et al., 2007) 32

شکل 2- 24. شبکه بندی دامنه مورد نظر با بهره گرفتن از روش حجم محدود           (Chung, 2002) 33

شکل 2- 25. سطوح کنترل بین گره‌های 1 و 7 (Chung, 2002) 33

شکل 2- 26. نحوه شبکه بندی و نقاط مؤثر در روش دیفرانسیل کودراچر             (Iserles, 2009) 39

شکل 2- 27. نحوه شبکه بندی و نقاط مؤثر در روش دیفرانسیل کودراچر محلی   (Iserles, 2009) 40

شکل 3- 1. ساختار شبکه‌ی مستطیلی روش شبکه‌ای (RPNM) 43

شکل 3- 2. المانی نشان داده شده از روش RPNM 43

شکل 3- 3. گره داخلی دلخواه از شبکه‌ی مربعی (SPNM) 45

شکل 3- 4. نمایش محاسباتی گره داخلی از SPNM 46

شکل 3- 5. نمایش سه نوع شرط مرزی مختلف روی دامنه‌ای دلخواه از SPNM 47

شکل 3- 6. نمایش گرهی دلخواه واقع بر مرزی با شرایط     48

شکل 3- 7. در نظر گرفتن نقطه ای بیرون از مرز برای بررسی شرایط      48

شکل 3- 8. در نظر گرفتن نقطه‌ای بیرون از مرز برای بررسی شرایط         49

شکل 3- 9. کاهش قطر به منظور مدل سازی کاهش ضریب هدایت هیدرولیکی 50

شکل 3- 10. اضافه نمودن اعضای قطری به شبکه‌ی مربعی SDPNM 54

شکل 3- 11. گره داخلی دلخواه از SDPNM 54

شکل 3- 12. نمایش محاسباتی گرهی داخلی از SDPNM 55

شکل 3- 13. نمایش سه نوع شرط مرزی مختلف روی دامنه‌ای دلخواه از SDPNM 55

شکل 3- 14. افزایش طول لوله بجای کاهش قطر آن برای شبیه سازی کاهش              ضریب هدایت هیدرولیکی 60

شکل 3- 15. نحوه اتصال یک گره به گره‌های مجاور در UPNM 60

شکل 3- 16. نحوه تغییر سطح مقطع در طول لوله 62

شکل 3- 17. ساختار شبکه‌ی غیر منشوری SPNM 63

شکل 3- 18. گرهی داخلی از شبکه‌ی غیر منشوری SPNM 64

شکل 3- 19. نمایش محاسباتی گرهی داخلی از شبکه‌ی غیرمنشوری SPNM 64

شکل 3- 20. ساختار شبکه‌ی غیرمنشوری SDPNM 65

شکل 3- 21. گرهی داخلی از شبکه‌ی غیر منشوری SDPNM 65

شکل 3- 22. نمایش محاسباتی گرهی داخلی از شبکه‌ی غیرمنشوری SDPNM 66

شکل 3- 23. (a) مدل آزمایشگاهی (b) نمایی شماتیک از مدل 71

شکل 3- 24. مدل آزمایشگاهی برای شبیه سازی آبخوان آزاد 72

شکل 3- 25. (a) وجود پرده آب بند در محیط متخلخل واقعی. (b) نحوه              شبیه سازی پرده آب بند در آزمایشگاه 73

شکل 3- 26. افزایش طول لوله‌های مدل آزایشگاهی به منظور شبیه سازی                 کاهش ضریب نفوذ پذیری 74

ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه :193

قیمت : 14700 تومان

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.